het mystieke lichaam van Christus


Door ons stoffelijke lichaam dat we op aarde bezitten, zijn we ogenschijnlijk geheel van elkaar gescheiden. Op het oog leven we hier als aparte mensen, los van elkaar. Het stoffelijke lichaam heeft ook als doel ons in de gelegenheid te stellen die toestand van zelfstandigheid te laten ervaren en zelfstandig beslissingen te kunnen nemen en uitvoeren. Het is een noodzakelijke toestand voor onze geestelijke groei naar persoonlijke zelfstandigheid.

Maar geestelijk zijn we allemaal uit God voortgekomen. Geestelijk zijn wij allen Gods schepsels, doordat alle menselijke geesten door verdichting van Gods licht en warmte een bolvormige wolk van licht en warmte zijn geworden: de menselijke geesten.
Door die verdichting is er een naadloze overgang tussen de menselijke geest en de goddelijke algeest. Dat betekent dat we door de goddelijke algeest heen allen met elkaar zijn verbonden.

Dit is wat Paulus het 'mystieke lichaam van Christus' noemt.
1 Korinthiers:
12:26 Als een lid lijdt, lijden alle leden mede, als een lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde.
12:27 Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel zijn de leden ervan.

Efeziërs:
4:11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars,
4:12 Om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,
4:13 Totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de volwassen rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.

Dat 'lichaam van Christus' is hetzelfde als 'de kosmische Mens' waar wij allen een deel van zijn. Het is als het ware een 'gemeenschap van gelovigen' in de geest van Christus.
Hoewel alle menselijke geesten bij die gemeenschap horen, zijn nog niet allen zich hiervan bewust of hebben er vertrouwen in dat zij hiertoe behoren. Ieder voor zich moet langzaam maar zeker naar het inzicht in deze grondtoestand, deze bestaanstoestand toegroeien.


terug naar de vragenlijst

terug naar het weblog^