Het Koninkrijk Gods


Wat bedoelt Jezus met het Koninkrijk Gods, het Godsrijk of het Koninkrijk der hemelen

1. Samenvatting van een aantal bijbelteksten over dit onderwerp:
a. God roept je om zijn Koninkrijk binnen te gaan (1Tes. 2:12), maar alleen wie de wil van God doet, zal dat hemelse Rijk binnen kunnen gaan (Mat. 7:21), want het bestaat uit rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de heilige geest (Hand. 4:7), het bestaat niet uit woorden, maar in kracht (1Kor 4:20).
b. Het komt niet op waarneembare wijze en je kunt niet zeggen: zie, hier is het of daar, want het Koninkrijk van God is binnenin je (Luk. 17:20-21) en alleen als je bent 'geboren' uit water én geest, zul je daar naar binnen kunnen gaan (Joh 3:5).

Met andere woorden, de voorwaarden om het Godsrijk binnen te kunnen gaan is:
a. een deugdzaam leven leiden in de buitenwereld, in overeenstemming met Gods richtlijnen en
b. een geestelijke oefening in de vorm van zelfbezinning en gebed in je eigen binnenwereld.

In je eigen binnenwereld kun je door bezinning op jezelf als menselijke geest, die de bron is van de woorden die je daar in jezelf spreekt, zelfbewust aanwezig zijn in de inwendige ruimte van je ziel, de ruimte waarin je op geestelijke wijze 'woont' (de betekenis van het woord 'ziel' (z.a.)). Door in jezelf als de bolvormige wolk van geestelijk licht en geestelijke warmte, waarmee je geestelijke vermogens samenhangen (z.a.), je eigen gedachten en gevoelens onder woorden te brengen, bewijs je onmiddellijk het bestaan van jezelf als de werkzame geest... die door liefdevolle verdichting rechtstreeks is voortgekomen uit en in de goddelijke algeest. Het is hierom dat Jezus ons leert dat onze eigen binnenwereld in wezen een Godsrijk in ontwikkeling is.
Dit wordt bevestigd door de woorden van Paulus: "...in God leven wij, bewegen wij ons en zijn wij." (Hand. 17:28). Want door de beoefening van zelfbezinning en gebed zul je gaan ervaren, hoe een geestelijke kracht op je gaat inwerken en je in beweging brengt; je zult ervaren hoe die geestelijke kracht liefdevol in je binnenwereld binnenvloeit in de vorm van eerst vage, wolkachtige bewegingen van een zacht geel en blauw licht; het is de ervaring van de inwerking van de geestkracht van je geestelijke begeleiders vanuit de geestelijke wereld op jou.
Zó wordt het in je eigen binnenwereld een geestelijk, hemels Godsrijk!

Bij de eerste ontmoeting tussen Jahweh (dat is dezelfde als Gods heilige geest die in Jezus bij ons is geweest) en Vader Abraham, zegt Jahweh tegen hem de Hebreeuwse woorden: "Lech lecha!" De betekenis ervan is: 'Ga uit deze wereld naar je eigen binnenwereld', 'ga bij jezelf naar binnen'; maar doordat het oud Hebreeuws een medeklinkertaal is zonder klinkers, kunnen die woorden ook - zoals gebruikelijk - worden vertaald met: "Verlaat dit land en ga naar het land, dat ik je zal wijzen."
Zo wijst Jahweh Vader Abraham op de noodzaak van evenwicht tussen de binnen- en de buitenwereld, een evenwicht tussen de ingekeerde en de uitgekeerde instelling in de mens.

Ook is hier van toepassing Jezus' samenvatting van de Tien Woorden of Richtlijnen: "Heb God lief boven al en je naaste als jezelf!" Zoals boven vermeld, gaat het bij het ingaan in Gods Koninkrijk immers om a. je gedrag tegenover je medemensen en b. je streven naar God. Zo zijn hier twee leerpunten, twee onderwerpen verenigd - het Koninkrijk Gods en zijn Tien Woorden - waarmee Jezus optreedt als 'rabbi': als godsdienstleraar voor de mensheid.


2. Verschillende vertalingen van de bijbeltekst Lukas 17:20-21

20 En toen Hem door de Farizeeën werd gevraagd, wanneer het Koninkrijk van God zou komen, antwoordde Hij hun en zei: Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. 21 En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u. (Herziene Statenvertaling)
[Het gaat hier om het Griekse voorzetsel: 'εντός' (entós). Dit betekent: van binnen, binnenin, de binnenkant of ook: onder ons; hiermee hangt ook samen 'entós auton': bij zichzelf. Dit Griekse woord 'entos' wordt echter heel verschillend vertaald!]

20 En op de vraag der Farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods zou komen, antwoordde Hij hun en zei: Het Koninkrijk Gods komt niet zó, dat het te berekenen is [op een bepaald tijdstip]; 21 ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! [een bepaalde plaats] Want zie, het Koninkrijk Gods is bij u. (Ned. Bijbelvert. 1951)

20 Toen Hem door de farizeeën werd gevraagd wanneer het koninkrijk van God zou komen, gaf Hij hun ten antwoord: 'Het koninkrijk van God komt niet zó dat je het kunt aanwijzen. 21 Je kunt niet zeggen: "Kijk hier is het!" of: "Daar is het!" Ziet u, het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.' (Willibrord Bijbelvertaling)

20 De farizeën vroegen Hem: Wanneer komt het koninkrijk Gods? Hij gaf hun ten antwoord: Het koninkrijk Gods komt zonder opzien te verwekken. 21 Men zal niet zeggen: Zie, hier is het; zie, daar is het. Want zie, het koninkrijk Gods is midden onder u. (Petrus Canisius Bijbelvertaling)

20 And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, The kingdom of God cometh not with observation: 21 neither shall they say, Lo here! or, lo there! for, behold, the kingdom of God is within you. (King James Translation)

Lukas 17:21 Denn sehet, das Reich Gottes ist inwendig in euch. (Luther Bijbelvertaling)

3. Andere bijbelteksten over het Godsrijk
Mattheüs
Zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan krijgt u al het andere erbij. (Mattheüs 6:33)
7:21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie zich gedraagt volgens de wil van mijn Vader, die in de hemelen is.
8:11 Ik zeg u, dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aanliggen met Abraham en Isaak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen;
10:7 Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
11:11 Voorwaar, Ik zeg u, onder hen, die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan, groter dan Johannes de Doper, maar de kleinste in het Koninkrijk der hemelen is groter dan hij.
12:28 Maar indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen.
13:11 Hij antwoordde hun en zeide: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven.
13:24 Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zeide: Het Koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand, die goed zaad gezaaid had in zijn akker.
18:3 En zei: Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.
Lukas
17:20 En op de vraag der Farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, antwoordde Hij hun en zei: Het Koninkrijk Gods komt niet zo, dat het te berekenen is;
17:21 Ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! Want zie, het Koninkrijk Gods is bij u.

Johannes
3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.

Handelingen
4:7 Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest.

1 Korinthiërs
4:20 Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht.
6:9 Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen?
6:10 Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters zullen het Koninkrijk Gods niet beërven.
15:50 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet.
5:21 Nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.
5:22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

1 Tessalonicensen
2:12 En betuigden te blijven wandelen, Gode waardig, die u roept tot zijn eigen Koninkrijk en heerlijkheid.

2 Petrus
1:11 Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Heer en Heiland, Jezus Christus.

En het Evangelie van Thomas, Logion 3 zegt:
Jezus heeft gezegd: Als zij die jullie leiden jullie zeggen: zie, het Rijk is in de hemel, dan zullen de vogels van de hemel jullie vóór zijn; als zij jullie zeggen: zie, het is in de zee, dan zullen de vissen jullie vóór zijn.
Maar het Rijk, het is het binnenste en het is het buitenste van jullie. Wanneer jullie jezélf zullen kennen, dan zullen jullie worden gekend en zullen jullie weten dat jullie zelf de kinderen van de levende Vader zijn. Maar als jullie jezelf niet kennen, dan zijn jullie in armoede en jullie zélf zijn die armoede.

Jezus wijst erop dat het om 'het binnenste en het buitenste van jullie' gaat, m.a.w. om een evenwichtige verhouding tot God en tot je medemensen.


terug naar de vragenlijst

terug naar het weblog^