Overzicht vreemde woordenlijsten


Zij die ertoe zijn gekomen te streven naar zelfverwerkelijking - het tot een werkelijkheid maken van hun innerlijke, geestelijke zelfstandigheid - zullen ervaren dat dat een oefening is in: bij zichzelf leren blijven. Bij zichzelf leren blijven in een wereld, waar alles erop schijnt te zijn gericht aandacht en toewijding juist naar buiten te trekken.
Wie zich desondanks gaat inspannen om door inkeer bij de kern van zichzelf te komen - de menselijke geest met zijn vermogens - zal op een gegeven tijdstip ook belangstelling krijgen voor de taal die men spreekt: de moedertaal. Het spreken (en zingen) van een taal is immers de rechtstreekse uiting van de werkzaamheid van die vermogens.

Met dat spreken hangt samen de keuze die men maakt uit de woordenschat van die taal: het taalgebruik. Door de aandacht voor het wezenlijke van zichzelf en voor de eigen taal krijgt men ook oog voor al die (vreemde) woorden die zonder noodzaak de moedertaal zijn binnengedrongen en die het voortbestaan van ermee overeenkomende woorden uit de eigen taal bedreigen; vreemde woorden hebben namelijk een magische invloed op hen die op anderen indruk willen maken met hun taalgebruik en die anderen zijn daar weer ontvankelijk voor en nemen dat over.
Het gebruiken van vreemde woorden tussen de woorden van de moedertaal is echter te vergelijken met het spelen van een stuk van bijvoorbeeld Bach, waarbij men in een aantal willekeurige maten Bach vervangt door Beethoven; of het maken van een schilderij volgens de stijl van Rembrandt, waar men hier en daar stukjes Picasso invoegt.

Taal is een communicatiemiddel dat menselijke geesten gebruiken om hun gedachten en gevoelens aan elkaar over te brengen. Dat kan alleen goed gaan als er een onderlinge afspraak bestaat over de betekenis van de gebruikte woorden; voor die afspraak dienen woordenboeken. Alleen als de betekenis van een woord aan allen die het gebruiken duidelijk is, kunnen mensen elkaar begrijpen.
Als iemand door onwetendheid een andere betekenis aan een woord gaat toekennen of de betekenis slechts vaag aanvoelt, loopt die het gevaar dat anderen deze persoon zullen misverstaan. Het komt het onderlinge begrip ten goede als allen zich houden aan de algemeen aanvaarde betekenis van woorden.

Zoals slechts weinigen op zoek zijn naar het wezenlijke van zichzelf, de menselijke geest, zijn ook maar weinig mensen zich duidelijk bewust van de wezenlijke betekenis van de woorden die ze gebruiken. Met de woordenlijsten die hieronder staan, wil ik daarom opmerkzaam maken op twee verschijnselen die zich bij taalgebruik voordoen:
- de voorliefde leenwoorden te gebruiken en
- het 'onbewuste taalgebruik', waarbij men woorden gebruikt zonder zich van de betekenis ervan bewust te zijn.

- Verklarende woordenlijst van leenwoorden
- Lijst van woorden die wijzen op onbewust taalgebruik
- Franse en Engelse invloed op het Nederlands
^