Vragen en antwoorden


Auguste Rodin 1840-1917
Le Penseur (De Denker) 1881
het beeld stelt Dante Allighieri voor
schrijver van La Divina Commedia
Op deze pagina behandel ik onderwerpen die aan mij als vraag zijn gesteld: Hoe zie je dit onderwerp in het licht van geestkunde?
De meeste vragen zijn mij per e-mail gesteld of tijdens lezingen of de Leergang Geestkunde, sommige heb ik zelf naar voren gebracht.

Gezegdes i.v.m. vragen en antwoorden:

"Alleen wie een vraag stelt,
is ontvankelijk voor het antwoord."

"Door vragen wordt men wijs."

"Wie een vraag stelt,
zal met het antwoord moeten leren leven."

"Je kunt alleen een goede vraag stellen,
als je al over enige kennis beschikt."
1. Jezus Christus
Jezus, het bestaan van - 1
Jezus, het bestaan van - 2
Jezus, de komst van -
Jezus, nedergedaald ter 'helle'(?)
Jezus, de wederkomst van -
Jezus als de weg ...
kruisdood, het doel van Jezus' -
kruisdood en opstanding, de betekenis van Jezus' -
laatste avondmaal
mystieke lichaam, het - van Christus

2. godsdienstige onderwerpen,
   christelijk

eniggeboren zoon?
eucharistie en transsubstantiatie
'Evangelie van Jezus' vrouw' is waarschijnlijk vals
God als 'een vader met een zoon'?
Jahweh en Jezus, de verhouding tussen -
Onze Vader, de vertaling van het -
predestinatieleer de - van Augustinus
Satan, de betekenis van -
Ster van Bethlehem, wat was de -
vallei, de - met 'levende doden' (uit Ezechiël)
De vierde wijze uit het Oosten
vijgenboom, de verdorde - (Mat.)
zondige toestand, de gevallen, -

3. godsdienstige onderwerpen,
   algemeen

bidden
'dorre tijden' zijn van alle tijden
geloven en weten
Genesis ondersteunt evolutieleer
God, hoe is - te vinden?
godservaring en kwantum-
veldentheorie
joodse tempel, betekenis van de -
mysterie, is God een - ?
leven vanuit godsbewustzijn
mystieke ervaringen, zijn - met anderen te delen?
ontmoetingen met God
onzekerheid van dit bestaan
oorlog, is godsdienst de oorzaak van - ?
oorzaak van de schepping?
overledenen herdenken
schepping door splitsing?
splitsing of verdichting?
voorouderverering

4. filosofische onderwerpen
abstract en concreet
advaita-filosofie
antropomorfisme
atheïsme
het 'bewustzijn', of 'het zich bewust zijn'?
eonentheorie (Charon)
essentie: geest of ziel?
het hellenisme als filosofie
huwelijk, de betekenis van het -
immanentie en transcendentie
ken jezelf, doe alles met mate
levensvragen
metafysica
monisme en dualisme
onderbouwen, het - van standpunten
reductionisme
5. geestelijke onderwerpen
afgescheiden toestand, de diepe zin van de -
bestaan, heeft het een zin?
bestaansleegte
bewustzijn als geestestoestand
chakra's, het openen van -
chakra's, hoe - te herstellen energie
geslachtsdrift, de geestelijke betekenis van -
geestelijke werkzaamheid, de - bij lezen en schrijven
groepsgeest en volgzaamheid
hart
'hoofd' en 'hart', betekenis van -
'jihad', de betekenis van -
kwade vrienden?
leven, wat is het -?
magnetiseren
man en vrouw
mannelijk en vrouwelijk zelfgevoel
mensbeeld
persoonlijkheid en levens- beschouwing
onbewuste vereenzelviging
zelfbewustzijn, de toestand van -
het zien van geluiden als kleuren
ziek zijn, de zin van -

6. geestelijke vermogens
beelddenken en woorddenken
chakras en vermogens
geheugen, het geestelijke en stoffelijke geheugen
geheugen, stoffelijk deel van het -
vrije keuze, de betekenis van de - voor de geestelijke ontwikkeling
vrije wil → vrije keuze

7. de geestelijke en tijdelijke wereld
begeleiding, geestelijke -
bewustzijnsvernauwing
bijna-doodervaring
channelen
'dood is dood'
gene zijde
helderziendheid verkrijgen
inspiratie op 'ongelegen' tijden
inspiratie door zelfbezinning
onbewustheid, de - van de afgescheiden toestand
ontwikkelingstoestand, de - van begeleiders
orb
persoonlijkheid, de - in de hogere werelden
schudden tijdens zelfbezinning
taalgebruik van begeleiders
de twee-kamersvergelijking
uittreden en intreden
verdeeldheid, de toestand van -
welwillende en kwaadwillende geesten
'yolo'

8. numerologie en Tarot
vergelijking van de kleine en grote arcana van de Tarot
enneade en enneagram
het kernkwadrantmodel van Ofman
numerologie, enneagram en geestkunde
numerologiekubus, het ontstaan van de -
synchroniciteit
Thoth het boek -, de Tarot en geestkunde
wisselwerking persoonlijkheid en gebeurtenissen
9. psychologische onderwerpen
blokkade
gedrag, tegenstrijdig -
gevoel en 'emotie'
intuïtie
loslaten
'mentale klachten'
het 'onderbewuste'?
onbewuste, collectief -
het onderbewuste, is het iets?
perfectionisme
psychisch emotioneel?
rationeel emotieve therapie R.E.T.
referentiekader
relatie
talent
temperament
zelfbeeld

10. 'het ego'-onderwerpen
annihilatie van het zelf
antwoord aan een 'het ik'-zegger
Aquarius Evangelie
is denken een 'tweegesprek'?
ego, is het - de oorzaak van afgescheidenheid?
het 'ego' bestrijden?
identificatie met je 'ware zelf'?
'het ik' en 'het ego'?
'het ik' als 'bewustzijns-centrum'?
'mijn ik' of 'ik ben'?
kind, het 'innerlijke -'?
kracht 'in je - gaan staan'?

11. de hersenen
wij zijn ons brein
zijn wij ons brein?
niet het brein, maar de mens
gedachteloos eten, wie eet?
hersenonderzoek
hersenwerkzaamheid na de dood
hypofyse en epifyse
persoonlijkheid en hersen- beschadiging

12. medische onderwerpen
autisme
'borderline'
depressie
hallucinatie
narcisme en psychose
orgaandonatie
placebo-effect
psychose
stress
tatoeage en piercing
vermoeidheid en energie
zelfherstellend vermogen

13. maatschappelijke onderwerpen
abortus
agressie en zinloos geweld
alcohol en drugs
crematie
discriminatie, positieve -
doodstraf
emancipatie
euthanasie
euthanasie bij dieren
evolutietheorie
genderdysforie
homofilie
individualisme
normen en waarden
overspel
verharding van de maatschappij
zelfdoding


^