Vragen en antwoorden


Auguste Rodin 1840-1917
Le Penseur (De Denker) 1881
het beeld stelt Dante Allighieri voor
schrijver van La Divina Commedia

Op deze pagina behandel ik onderwerpen die aan mij als vraag zijn gesteld: Hoe zie je dit onderwerp in het licht van geestkunde?
De meeste vragen zijn mij per e-mail gesteld of tijdens lezingen of de Leergang Geestkunde, sommige heb ik zelf naar voren gebracht.

Gezegdes i.v.m. vragen en antwoorden:

"Alleen wie een vraag stelt,
is ontvankelijk voor het antwoord."

"Door vragen wordt men wijs."
"Wie een vraag stelt,
zal met het antwoord moeten leren leven."

"Je kunt alleen een goede vraag stellen,
als je al over enige kennis beschikt."

1. godsdienstige onderwerpen,
   christelijk

eniggeboren zoon?
eucharistie en transsubstantiatie
God als 'een vader met een zoon'?
Jahweh en Jezus, de verhouding tussen -
Jezus, het bestaan van - 1
Jezus, het bestaan van - 2
Jezus, de komst van -
Jezus, nedergedaald ter 'helle'(?)
Jezus, de wederkomst van -
Jezus als de weg ...
kruisdood, het doel van Jezus' -
kruisdood en opstanding, de betekenis van Jezus' - voor de mensheid
'Evangelie van Jezus' vrouw' is waarschijnlijk vals
laatste avondmaal
mystieke lichaam, het - van Christus
Onze Vader, de vertaling van het -
predestinatieleer de - van Augustinus
Satan, de betekenis van -
Ster van Bethlehem, wat was de -
vallei, de - met 'levende doden' (uit Ezechiël)
De vierde wijze uit het Oosten
vijgenboom, de verdorde - (uit Mattheüs)
zondige toestand, de gevallen, -

2. godsdienstige onderwerpen,
   algemeen

bidden
'dorre tijden' zijn van alle tijden
geloven en weten
Genesis ondersteunt evolutieleer
God, hoe is - te vinden?
godservaring en kwantum-
veldentheorie
mysterie, is God een - ?
leven vanuit godsbewustzijn
mystieke ervaringen, zijn - met anderen te delen?
ontmoetingen met God
onzekerheid van dit bestaan
oorlog, is godsdienst de oorzaak van - ?
oorzaak van de schepping?
overledenen herdenken
schepping door splitsing?
splitsing of verdichting?
voorouderverering
wisselwerking persoonlijkheid en gebeurtenissen

3. filosofische onderwerpen
abstract en concreet
advaita-filosofie
annihilatie van het zelf
antropomorfisme
atheïsme
het 'bewustzijn', of 'het zich bewust zijn'?
eonentheorie (Charon)
essentie: geest of ziel?
het hellenisme als filosofie
immanentie en transcendentie
ken jezelf, doe alles met mate
levensvragen
metafysica
monisme en dualisme
onderbouwen, het - van standpunten
reductionisme
wij zijn ons brein
zijn wij ons brein?
niet het brein, maar de mens
4. geestelijke onderwerpen
afgescheiden toestand, de diepe zin van de -
bestaan, heeft het een zin?
beelddenken en woorddenken
begeleiding, geestelijke -
bestaansleegte
bewustzijn als geestestoestand
bewustzijnsvernauwing
bijna-doodervaring
chakra's, het openen van -
chakras en vermogens
chakra's, hoe - te herstellen channelen
'dood is dood'
energie
gene zijde
geslachtsdrift, de geestelijke betekenis van -
geheugen, het geestelijke en stoffelijke geheugen
geheugen, stoffelijk deel van het -
geestelijke werkzaamheid, de - bij lezen en schrijven
groepsgeest en volgzaamheid
hart
helderziendheid verkrijgen
'hoofd' en 'hart', betekenis van -
inspiratie op 'ongelegen' tijden
inspiratie door zelfbezinning
'jihad', de betekenis van -
kwade vrienden?
leven, wat is het -?
magnetiseren
man en vrouw
mannelijk en vrouwelijk zelfgevoel
mensbeeld
onbewustheid, de - van de afgescheiden toestand
ontwikkelingstoestand, de - van begeleiders
orb
persoonlijkheid en hersen- beschadiging
persoonlijkheid en levens- beschouwing
persoonlijkheid, de - in de hogere werelden
schudden tijdens zelfbezinning
taalgebruik van begeleiders
Thoth het boek -, de Tarot en geestkunde
uittreden en intreden
verdeeldheid, de toestand van -
onbewuste vereenzelviging
vrije keuze, de betekenis van de - voor de geestelijke ontwikkeling
vrije wil → vrije keuze
welwillende en kwaadwillende geesten
'yolo'
zelfbewustzijn, de toestand van -
het zien van geluiden als kleuren
ziek zijn, de zin van -


^