De wezenlijke, kosmische persoonlijkheid van de éne geest en de tijdelijke leerpersoonlijkheid


Als menselijke geest ben je door je geestelijke vermogens de innerlijke, werkzame levenskracht, die door zijn uitspraken en gedrag naar buiten toe tot uitdrukking komt. Als menselijke geest ben je daarmee de éne 'persoon' - een woord dat afkomstig is van het Latijnse woord 'personare', dat letterlijk betekent: 'er doorheen klinken'. Als die persoon, die in de persoonlijkheid 'er doorheen klinkt', tot uitdrukking komt, ben je het wezenlijke: de menselijke geest, die zichzelf met het woordje 'ik' aanduidt.

Heen- en terugkeer naar beide werelden
Als die persoon ben je de ene keer thuis in de geestelijke wereld - om de voorafgaande aardse lessen te verwerken - en ben je een volgende keer weer op aarde om opnieuw leerzame ervaringen op te kunnen doen. Dat doe je in de leerschool, die dit aardse bestaan voor ons is; het intreden en uittreden in- en uit je stoffelijke levensvorm, het lichaam dat daarbij hoort, waardoor je al dan niet hier op aarde kunt zijn, zijn door mij persoonlijk ervaren gebeurtenissen.
Jij als die geest bent en blijft steeds dezelfde geest, dezelfde persoon. Alleen de persoonlijkheid, het kenmerkende gedrag waarin jij als die persoon zich uitdrukt, is anders doordat jij als die persoon zich geleidelijk ontwikkelt.

De wezenlijke en tijdelijke persoonlijkheid
In de geestelijke wereld verblijvend, word je gekenmerkt door de wezenlijke persoonlijkheid, zoals je die tot dan toe in duizenden - aardse - jaren door je te ontwikkelen hebt opgebouwd. Deze persoonlijkheid behoort bij het wezen van jezelf als het geheel, dat is gegroeid in de loop van je eeuwenoude ontwikkeling, bereikt door bestaan na bestaan de aardse leerschool te doorlopen en de verworven levenservaring thuis te verwerken en je eigen te maken.
In de geestelijke wereld weet je daardoor welke lessen nog moeten worden geleerd voor de volgende stap op de weg en welke tijdelijke leerpersoonlijkheid op aarde voor jou nodig is om die lessen - die door de tijd als stroom van gebeurtenissen op de persoon toekomen - te kunnen meemaken. Die leerpersoonlijkheid op aarde komt door je geestelijke ontwikkeling steeds meer met je wezenlijke persoonlijkheid - zoals je die in de geestelijke wereld bezit - in overeenstemming; dat gebeurt als je op aarde tracht jezelf te verwerkelijken, want daardoor word je ook hier steeds meer jezelf als het eeuwige wezen, dat jij als geest in áánleg vanaf het begin altijd al was. Daardoor leer je vanuit jezelf als die zich ontwikkelende persoon de dingen die op aarde gebeuren ook steeds meer te zien in het licht van de eeuwigheid.

De omvorming
Geestelijke ontwikkeling wordt gekenmerkt door omvorming; het is de omvorming van de geestesgesteldheid - die zelf weer wordt gekenmerkt door de ontwikkelingstoestand van je geestelijke vermogens. In de aanvangstoestand maak je als geest een onbewust en onbeheerst gebruik van die vermogens (wat dan door sommigen hier 'het ik' of 'het ego' wordt genoemd), in de ontwikkelde toestand daarentegen een bewust en beheerst gebruik ervan (wat dan hier 'het Zelf' wordt genoemd).
Door die ontwikkeling is je geestesgesteldheid omgevormd van onbeheerste driftmatigheid naar beheerste geestdrift... maar het is steeds één en dezelfde geest, één en dezelfde persoon, van wie alleen een éigenschap, de persoonlijkheid zich heeft gevormd en verbeterd. Op dezelfde wijze als in het bos een eik als kiempje begint en vele jaren later door een langzame groei nog steeds een eik is, maar nu een woudreus geworden.

Verwerken met behulp van je vermogens
Bestaan na bestaan doorloop je als menselijke geest de aardse leerschool voor groei naar geestelijke zelfstandigheid, een groei die door geleidelijkheid wordt gekenmerkt. Die ontwikkeling gaat stap voor stap doordat je als mens maar één ding tegelijk goed kunt doen; daardoor kunnen in ieder bestaan slechts een beperkt aantal kanten van je persoonlijkheid als lesstof worden geoefend. Naar aanleiding van de verwerking van ervaringen, opgedaan in het voorafgaande bestaan en de ontwikkelingstoestand die daardoor in de geestelijke wereld al is bereikt, wordt een nieuw leerdoel voor je volgende bestaan op aarde gekozen én de daarbij behorende leerpersoonlijkheid. Want door de verwerking in de geestelijke wereld wordt jou duidelijk, wat de volgende stap moet zijn die je op aarde moet zetten in de richting van je volledig ontwikkelde persoonlijkheid en het vermogen een persoonlijke band met de medemensen te vormen; en uiteindelijk met God, wat het einddoel is.

Door ook op aarde ervaringen te verwerken met behulp van je vermogens, om zo staande te kunnen blijven in de druk die de tijd als stroom van gebeurtenissen op jou als geest uitoefent, leer je je vermogens bewust en beheerst te gebruiken. Als menselijke geest leer je al doende door eigen ondervinding. Doordat 'herhaling de leermeester van de student is', komen in de tijd als stroom van leerzame gebeurtenissen regelmatig gebeurtenissen van dezelfde soort op je toe. Dit gebeurt zolang tot alles bewust is geworden, grondig is doorgewerkt en zich eigen is gemaakt, en je in het verwerken van dat soort ervaringen en het aanpassen aan bepaalde levensomstandigheden, voldoende bent geoefend. Hoe moeilijk de levensomstandigheden hier op aarde ook kunnen zijn, besef dat zij altijd een dieper liggend, geestelijke doel dienen... en dat dat thuis pas zal blijken.

De éne, zich ontwikkelende geest
Die twee schijnbaar verschillende persoonlijkheden, die hier uit onwetendheid worden benoemd als een 'het ik' en een 'het Zelf', als zouden het twee van elkaar losstaande zelfstandigheden zijn, zijn in werkelijkheid de éne, zich voortdurend ontwikkelende, zich omvormende persoonlijkheid van die éne persoon, het eeuwig levende, de menselijke geest. Door omvorming van zichzelf groeit die geest toe naar een geestesgesteldheid, waardoor die zich weer met God, onze bron, kan herenigen.

De tijdelijke leerpersoonlijkheid voor dit bestaan kan worden gevonden door de horoscoop of het numerogram (enneagram) op te stellen.


terug naar het overzicht


^