Nieuwe openbaringen

Zie hieronder voor een inhoudsopgave van openbaringsliteratuur

Het begrip 'openbaring'
Aan Jesaja werd vanuit de geestelijke wereld door zijn begeleider geopenbaard dat in de persoon van Jezus Gods heilige geest als mens op aarde zou komen:
"Daarom zal God zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuel geven (God met ons)." Jesaja 7:14
"En op hem zal de Gods Geest rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze (hoogachting) voor God." Jesaja 11:2

Jezus: goddelijke tegemoetkoming
In Jezus heeft Gods heilige geest door middel van zijn leerlingen zijn leer aan de mensheid gegeven, geopenbaard. Vóór die tijd heeft Gods heilige geest door middel van de aartsvaders en de profeten (Grieks profètès: tolk van God) tot het volk gesproken; daarná door middel van meerdere personen die ook de rol van profeet op zich hebben genomen.
De tegemoetkoming van de heilige geest als de mens Jezus naar de mensheid toe, had een bevorderende uitwerking op de geestelijke ontwikkeling van velen. Daardoor werden de lichte gebieden in de geestelijke wereld steeds meer bevolkt. Door liefde gedreven begonnen van daaruit ook menselijke geesten zich naast Gods heilige geest en Gods engelen voor de ontwikkeling van de mensheid op aarde in te zetten; dat gebeurde en gebeurt vanuit hógere én vanuit mínder hoge geestelijke werelden. De menselijke geest op aarde is echter niet in staat de mate van verhevenheid van een van die werelden en van de personen die daar leven, vast te stellen.

Niet alles is betrouwbaar
Er verschenen boeken waarin wordt gesteld dat de tekst door God of door Jezus is doorgegeven, of waarin met gezaghebbende toon in naam van Jezus wordt geschreven, maar ook boeken waarin Jezus' naam niet wordt genoemd, maar alleen die van de doorgevende geest; daarnaast komt het voor dat er in het geheel geen naam wordt genoemd. Niet alleen zijn de bronnen van deze doorgegeven literatuur verschillend, dat geldt ook voor de wijze waarop het doorgeven in zijn werk is gegaan: automatisch schrift, het horen van een stem, het zien van visioenen, spreken door een aards medium vanuit de geestelijke wereld of het maken van reizen in de geestelijke wereld vanaf de aarde.
Ook moet in gedachten worden gehouden dat de persoonlijkheid en kennis van de ontvanger mede invloed heeft op de vorm en de sfeer waarin het doorgegeven, geopenbaarde werk op aarde verschijnt.
Het staat de mens op aarde vrij om uit de volgende meer dan veertig geschriften een persoonlijke keuze te maken en de waarde ervan zelf te beoordelen:

Inhoud

Openbaring van Johannes - Het Nieuwe Testament
Hildegard van Bingen - Scivias, Liber Divinorum Operum
Dante Alighieri - De Goddelijke Komedie
Emanuel Swedenborg - De Ware Christelijke Godsdienst
Jacob Boehme - Levend in de eenvoud van Christus
Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie

Anna Katharina Emmerich - Jezusvisioenen
Allan Kardec - Het Boek der Geesten
Joseph Smith - Het Boek van Mormon
Baha'u'llah - Het baha'i-geloof
John Newbrough - Oahspe
Helena Blavatsky - The Theosophical Society
Bernadette Soubirous - Mariaverschijningen te Lourdes
Fatima - Portugal - Mariaverschijningen te Fatima
Levi Dowling - Het Aquarius Evangelie van Jezus Christus
Rudolf Steiner - Grondlegger van de antroposofie
Max Heindel - De Rozekruisers Orde
Peter Deunov - De Universele Witte Broederschap
Bô Yin Râ - Joseph Anton Schneiderfranken (met diaserie schilderijen)
Edgar Cayce - De slapende profeet
Johannes Greber - Omgang met Gods geestenwereld
Murdo McDonald-Bayne - Goddelijke heelmaking van ziel en lichaam
Soendar Singh - Ik zie de hemelen geopend
Anthony Borgia - Aan gene zijde van dit leven
Martinus Thomsen - Het Derde Testament
Bertha Dudde - De profetes van de eindtijd
Grace Cooke - White Eagle
Maria Valtorta - Het epos van de God-Mens
Jozef Rulof - Een blik in het hiernamaals (met diaserie schilderijen)
Omraam Mikhaël Aïvanhov - De Universele Witte Broederschap
Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo - Subud
Helen Schucman - Een Cursus in Wonderen
Mirin Dajo - De onkwetsbare profeet
Zohra Bertrand-Noach - Psychosofia
Jane Roberts - Seth spreekt
Het Urantia Boek - Het boek van de Aarde
Joke Hoogeveen - Gesprekken met Paulus
Mario Schoenmaker - Esoterisch Christelijk Centrum
Neal Donald Walsch - Gesprekken met God
Thea Terlouw - De cyclus van leven en dood
Judith von Halle - Vraaggesprek met een gestigmatiseerde vrouwMaria met Jezus
Adriaen van Wesel, ca. 1480
bron: Rijksmuseum
De openbaring aan Maria
De engel antwoordde Maria:
"De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God." Lukas 1:35
"Je zult zwanger worden en een zoon baren, en je zult Hem de naam Jezus (van Hebreews 'Jehova shua': God redt) geven." Lukas 1:31

Veelheid van berichten
Door al deze vormen van openbaring lijkt het alsof de menselijke geest die op aarde verblijft aan de willekeur van hen die in de geestelijke wereld zijn, is overgeleverd. Dit is echter eigen aan de aard van de geestelijke leerschool, die de aarde voor de menselijke geest is ... het moet zo zijn.
De menselijke geest is op aarde aanwezig om te leren op eigen kracht, schijnbaar zonder steun of beloning, de eigen geestelijke vermogens tot ontwikkeling te brengen. Dat gebeurt door de ervaringen met de gebeurtenissen die in de tijd als stroom van gebeurtenissen op de mens toekomen, met de geestelijke vermogens te verwerken: zoveel als mogelijk is ervaringen waar te nemen, ze te overdenken en te doorvoelen, en vervolgens te willen handelen naar de redelijke en zedelijke besluiten die zo zijn gevormd. Dat betekent dat steeds keuzes moeten worden gemaakt.
In wat er op de mens toekomt aan gebeurtenissen is de mens niet vrij om te kiezen, maar wat er vervolgens mee moet worden gedaan, in zekere mate. Door die betrekkelijke vrijheid van keuze, door daarnaar te handelen en door de gevolgen van die keuze vervolgens zélf te ondergaan, leert de menselijke geest de eigen vermogens bewust en beheerst te gebruiken; de mens leert door de gevolgen van eigen besluiten zelf te ondervinden: eigen ervaring is de beste leermeester. Uiteindelijk worden de vermogens zo ontwikkeld tot het geweten en de deugden.

Onderzoek alles en behoud het goede
Wat op aarde ook op de mens toekomt in de tijd als stroom van gebeurtenissen, is de stroom van doorgegeven, geopenbaarde literatuur. Van al deze hemelse schrijvers kan de mens op aarde iets leren. Zoals Paulus reeds aanraadde, is het goed alles te onderzoeken en het goede daaruit te behouden (1 Tess. 5:21). De grote verscheidenheid aan openbaringsliteratuur heeft als bedoeling de mens tot bestudering aan te zetten en zélf een keuze maken wat daarin als goed wordt gevonden: het gaat er juist om de zelfwerkzaamheid te bevorderen, want alleen dat betekent geestelijke groei.
De geestelijke groei wordt geremd als slechts voor één van deze schrijvers wordt gekozen en daar vervolgens vereenzelviging mee optreedt. Echter, niet een van deze schríjvers is het doel, maar de ontwikkeling van de menselijke geest! De menselijke geest heeft echter in het begin van zijn ontwikkeling de neiging zich angstvallig aan het eerste het beste onderwerp dat zich aandient, vast te klampen en dan niet verder meer te willen kijken - de oorzaak van groepsgeest, sectevorming, van onmin, verwijdering en strijd, het tegendeel van wat de geopenbaarde literatuur bedoelt.
Ook laat het bovenstaande, nog niet volledige lijstje zien, dat ook in de geestelijke wereld meerdere levensbeschouwingen naast elkaar bestaan!

In geestkunde wordt alle aandacht en toewijding van de mens gericht op datgene van zichzélf als menselijke geest, wat réchtstreeks, in de eigen binnenwereld, van zichzelf ervaarbaar is: de werking van de éigen, geestelijke vermogens: het waarnemen, denken, voelen en willen.
Dat is het meest onmiddellijke bewijs van het bestaan en van de scheppende werkzaamheid van de geest; want door de werkzaamheid van de geestelijke vermogens... openbaart in de eigen binnenwereld de geest zich aan zichzelf!


Opmerking 1
Het leermiddel van de aardse leerschool voor geestelijke groei is de eigen, vrije keuze. Door eigen ondervinding met de gevolgen van die keuze wordt geleerd de geestelijke vermogens zelfstandig te gebruiken. Daartoe wordt de mens op aarde steeds voor keuzes geplaatst - ook als het gaat om berichten die uit de geestelijke wereld zijn doorgegeven, o.a. door Jakob Lorber, Emanuel Swedenborg, Murdo McDonald-Bayne, Bertha Dudde en ook Helen Schucman. Tegen deze schrijvers is gezegd dat Jezus zelf de doorgevende persoon is, van Schucman was het een persoonlijke opvatting.
Deze berichten zijn op aarde om de mens de gelegenheid te geven ze te kunnen bestuderen, met elkaar te vergelijken en er een persoonlijk oordeel over te vormen: onderzoek alles en behoud het goede!
Na het doorwerken van de voorhanden lesstof gaat mijn persoonlijke voorkeur uit naar de Bijbel en naar de werken van Jakob Lorber, Emanuel Swedenborg, Murdo McDonald-Bayne en Hildegard van Bingen. De strekkingen van hun werken komen met elkaar overeen, evenals de uitspraken die Jezus doet. Al deze schrijvers waren of werden zeer gelovige mensen.
Het doorwerken van (al) hun boeken was voor mij een vreugde vanwege de samenhang en overeenkomst.

De Duitse Unicon-Stichting onderhoudt een website met een verzameling nieuwe openbaringen. Ook bij hen wordt de lijst aangevoerd door Jakob Lorber en Emanuel Swedenborg.

Opmerking 2
Naast veel leerzaams komen in de werken van Bertha Dudde echter ook hardvochtige opvattingen over de mens voor, die niet passen bij de uitspraak van de doorgevende persoon de 'liefhebbende Vader van de mensheid' te zijn.
Het werk van Helen Schucman bevat zoveel ondoorgrondelijke, wijsgerige spitsvondigheden dat de eenvoudige kern van haar boek - het belang van vergevingsgezindheid - veelal verloren gaat. Maar ondoorgrondelijkheid blijkt een grote aantrekkingskracht te kunnen uitoefenen.
De uitspraken in haar boek worden gedaan door een onbekende persoon van wie Schucman denkt dat het Jezus is, maar die haar géén vrije keus laat(!) en haar dwingt een onderwerp te beschrijven, waarin zij zelf niet gelooft. Maar Jezus is een leraar die de vrije keuze van de mens juist eerbiedigt, want die vrije keuze is zijn leermiddel.
Helen Schuckman is ondanks de strekking van de Cursus altijd een agnosticus gebleven. Pas na haar dood mocht bekend worden dat zij de schrijver was van het boek(!). Daarnaast doet de persoon die zich opwerpt als Jezus de uitspraak, dat Jezus niet aan het kruis is gestorven.
De uitspraken die deze persoon doet verschillen volledig van die, welke voorkomen in de werken van Jakob Lorber, Emanuel Swedenborg, Murdo McDonald-Bayne en Hildegard van Bingen.^