Vragen en antwoorden


Auguste Rodin 1840-1917
Le Penseur (De Denker) 1881
het beeld stelt Dante Allighieri voor
schrijver van La Divina Commedia
Op deze pagina behandel ik onderwerpen die aan mij als vraag zijn gesteld: Hoe zie je dit onderwerp in het licht van geestkunde?
De meeste vragen zijn mij per e-mail gesteld of tijdens lezingen of de Leergang Geestkunde, sommige heb ik zelf naar voren gebracht.

Gezegdes i.v.m. vragen en antwoorden:

"Alleen wie een vraag stelt,
is ontvankelijk voor het antwoord."

"Door vragen wordt men wijs."

"Wie een vraag stelt,
zal met het antwoord moeten leren leven."

"Je kunt alleen een goede vraag stellen,
als je al over enige kennis beschikt."

1. Jezus Christus
Jezus, aankondiging van - komst door de profeten
Jezus, het bestaan van - 1
Jezus, het bestaan van - 2
Jezus als de weg ...
het laatste avondmaal
de onmisbare rol van apostel Judas
Jezus werd aan een paal terechtgesteld
kruisdood, het doel van Jezus' -
Jezus, nedergedaald 'ter helle'
kruisdood en opstanding, de betekenis van Jezus' -
Jezus, wederkomst van -
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
mystieke lichaam, het - van Jezus Christus

2. godsdienstige onderwerpen,
   christelijk

eniggeboren zoon?
Eucharistie en transsubstantiatie
Eva en de 'rib' van Adam
'Evangelie van Jezus' vrouw' is waarschijnlijk vals
Is God alleen een 'Vader'?
God als 'een vader met een zoon'?
Jahweh en Jezus, de verhouding tussen -
het kruis, de geschiedenis van het -
Onze Vader, de vertaling van het -
Pilatus, wie was hij?
predestinatieleer, de - van Augustinus
Satan, de betekenis van -
Ster van Bethlehem, wat was de -?
vallei, de - met 'levende doden' (uit Ezechiël)
De vierde wijze uit het Oosten
vijgenboom, de verdorde - (Mat.)
zondige toestand, de gevallen, -

3. godsdienstige onderwerpen,
   algemeen

bidden
'dorre tijden' zijn van alle tijden
geloven en weten
Genesis ondersteunt evolutieleer
God, hoe is - te vinden?
godservaring en kwantum-
veldentheorie
Job, de onschuldig lijdende mens
joodse tempel, betekenis van de -
mysterie, is God een - ?
leven vanuit godsbewustzijn
mensbeeld van Jakob Lorber
mensbeeld van Jezus Sirach
mystieke ervaringen, zijn - met anderen te delen?
ontmoetingen met God
onzekerheid van dit bestaan
oorlog, is godsdienst de oorzaak van - ?
oorzaak van de schepping?
overledenen herdenken
schepping door splitsing?
splitsing of verdichting?
voorouderverering
woestijn, betekenis van de tocht door de -

4. filosofische onderwerpen
abstract en concreet
advaita-filosofie
antropomorfisme
atheïsme
het ''het zich bewust zijn'
deductief en inductief
eonentheorie (Charon)
essentie: geest of ziel?
het hellenisme als filosofie
huwelijk, de betekenis van het -
immanent en transcendent
In de rust ligt de kracht
ken jezelf, doe alles met mate
levensvragen
metafysica
monisme en dualisme
het monisme van Spinoza
onderbouwen, het - van standpunten
reductionisme
de waarnemer en de waarneming
5. geestelijke onderwerpen
afgescheiden toestand, de diepe zin van de -
bestaan, heeft het een zin?
bestaansleegte
bewustzijn als geestestoestand
chakra's, het openen van -
chakra's, hoe - te herstellen energie
de geest en de grootte van de ziel
geslachtsdrift, de geestelijke betekenis van -
groepsgeest en volgzaamheid
hart
'hoofd' en 'hart', betekenis van -
'jihad', de betekenis van -
kwade vrienden?
leven, wat is het -?
magnetiseren
man en vrouw
mannelijk en vrouwelijk zelfgevoel
de variatie-theorie over man-vrouwverschillen
waardoor zijn vrouwen religieuzer dan mannen?
mensbeeld
persoonlijkheid en levens- beschouwing
onbewuste vereenzelviging
zelfbewustzijn, de toestand van -
het zien van geluiden als kleuren
ziek zijn, de zin van -

6. geestelijke vermogens
beelddenken en woorddenken
chakras en vermogens
geestelijke vermogens en de bron ervan
geestelijke vermogens en organen in gezegdes
geheugen, het geestelijke en stoffelijke geheugen
geheugen, stoffelijk deel van het -
de vier dieren uit Ezechiël 1 en Openbaring van Johannes
vrije keuze, de betekenis van de - voor de geestelijke ontwikkeling
vrije wil → vrije keuze
werk, zichzelf als werk ter hand nemen
zelfbesef, hoe kom je tot -

7. de geestelijke en tijdelijke wereld
begeleiding, geestelijke -
bewustzijnsvernauwing
bijna-doodervaring
channelen
'dood is dood'
de 'gedomesticeerde' mens
gene zijde
helderziendheid verkrijgen
inspiratie op 'ongelegen' tijden
inspiratie door zelfbezinning
onbewustheid, de - van de afgescheiden toestand
ontwikkelingstoestand, de - van begeleiders
orb
overschot, stoffelijk -
persoonlijkheid, de - in de hogere werelden
schudden tijdens zelfbezinning
taalgebruik van begeleiders
de twee-kamers-vergelijking
uittreden en intreden
verdeeldheid, de toestand van -
welwillende en kwaadwillende geesten
'yolo'

8. numerologie en Tarot
vergelijking van de kleine en grote arcana van de Tarot
enneade en enneagram
het kernkwadrantmodel van Ofman
numerologie, enneagram en geestkunde
numerologiekubus, het ontstaan van de -
synchroniciteit
Thoth het boek -, de Tarot en geestkunde
wisselwerking tussen persoonlijkheid en gebeurtenissen
9. psychologische onderwerpen
blokkade
gedrag, tegenstrijdig -
gelijkheids-vooroordeel
generatie-vooroordeel
gevoel en 'emotie'
intuïtie
loslaten
'mentale klachten'
het 'onderbewuste'?
onbewuste, collectief -
het onderbewuste, is het iets?
perfectionisme
psychisch emotioneel?
rationeel emotieve therapie R.E.T.
referentiekader
relatie
talent
temperament
vooroordeel-bevestiging
zelfbeeld

10. 'het ego'-onderwerpen
annihilatie van het zelf
antwoord aan een 'het ik'-zegger
Aquarius Evangelie
is denken een 'tweegesprek'?
ego, is het - de oorzaak van afgescheidenheid?
het 'ego' bestrijden?
identificatie met je 'ware zelf'?
'het ik' en 'het ego'?
het door jezelf opgebouwde ego?
'het ik' als 'bewustzijns-centrum'?
'mijn ik' of 'ik ben'?
kind, het 'innerlijke -'?
kracht 'in je - gaan staan'?

11. de hersenen
wij zijn ons brein
zijn wij ons brein?
niet het brein, maar de mens
gedachteloos eten, wie eet?
hersenonderzoek
hersenwerkzaamheid na de dood
hypofyse en epifyse
mensen- en apenhersenen, en verschil in ontwikkeling
overgewicht vermindert de hersen-werkzaamheid
persoonlijkheid en hersen- beschadiging

12. medische onderwerpen
autisme
'borderline'
depressie
hallucinatie
homeopathie en geestkunde
narcisme en psychose
orgaandonatie
placebo-effect
psychose
stress
tatoeage en piercing
vergeten trauma heeft blijvende invloed
vermoeidheid en energie
zelfherstellend vermogen

13. maatschappelijke onderwerpen
abortus
agressie en zinloos geweld
alcohol en drugs
crematie
discriminatie, positieve -
doodstraf
emancipatie
euthanasie
euthanasie bij dieren
evolutietheorie
genderdysforie
homofilie
individualisme
klimaat in het licht van de eeuwigheid
links en rechts in de politiek
normen en waarden
overspel
verharding van de maatschappij
zelfdoding


^