Vragen en antwoorden

Op deze pagina behandel ik onderwerpen die aan mij als vraag zijn gesteld: Hoe zie je dit onderwerp in het licht van geestkunde?
De meeste vragen zijn mij per e-mail gesteld of tijdens lezingen of de leergang Geestkunde, sommige heb ik zelf naar voren gebracht.
Gezegdes i.v.m. vragen en antwoorden:

"Alleen wie een vraag stelt,
is ontvankelijk voor het antwoord."

"Door vragen wordt men wijs."

"Wie een vraag stelt,
zal met het antwoord moeten leren leven."

"Je kunt alleen een goede vraag stellen,
als je al over enige kennis beschikt."

Auguste Rodin 1840-1917
Le Penseur (De Denker) 1881
het beeld stelt Dante Allighieri voor
schrijver van het buitengewone
gedicht 'La Divina Commedia':
een hemels mensbeeld

1. Jezus Christus
Jehosjoe'a, betekenis van de naam -
aankondiging van Jezus' komst door de profeten 1
aankondiging van Jezus' komst door de profeten 2
bestaan, het - van Jezus 1
bestaan, het - van Jezus 2
Jezus geboren op 20 maart
geboren, wanneer werd Jezus - en stierf hij?
hemel, een nieuwe - en een nieuwe aarde
eniggeboren zoon?
Jahweh en Jezus, de verhouding tussen -
Judas, de onmisbare rol van Jezus' apostel -
avondmaal, het laatste -
mystieke lichaam, het - van Jezus Christus
nedergedaald, Jezus is 'ter helle' -
paal, Jezus werd aan een - terechtgesteld 1
paal, Jezus werd aan een - terechtgesteld 2
Pilatus, wie was - ?
plaatsvervangend lijden
redt Jezus zelf of de toepassing van zijn leer?
Ster van Bethlehem, wat was de - ?
terechtstelling, het doel van Jezus' -
terechtstelling en opstan-ding, de betekenis van Jezus' -
Jezus' opstanding en kwan-tumfysica
opstanding en uitwerking op de leerlingen
tempelreiniging, geeste-lijke betekenis van de -
wederkomst, de - van Jezus
zinnebeeldige aanduidin-gen van Jezus

Jezus als leraar
Nathanaël herkent Jezus onmiddellijk als leraar
Jezus als hoogste leraar 1
Jezus als hoogste leraar 2
Jezus als leraar in de Syrisch Orthodoxe Kerk
Jezus als begeleider
Jezus zelf als leergang
Jezus' leerwijze:
- gelijkenissen
- het Koninkrijk Gods
- de Verloren Zoon
- gelijkenis van de talenten
- de slag op de rechter wang
- vrije keuze, de betekenis van de - voor de geestelijke ontwikkeling
- de gulden regel
weg, Jezus als de -
153, getal van Jezus' leer
Jezus' leer in loden boekjes

2. godsdienstige onder-
werpen, christelijk

Adam en Eva, de vertaling van het woord 'chat'
betekenis van de 'geval-len', zondige toestand 1
betekenis van de 'geval-len', zondige toestand 2, thorah-uitleg
eucharistie en transsub-
stantiatie
'Evangelie van Jezus' vrouw' waarschijnlijk vals
Gods heilige geest in de Tenach
Hosea 11, een unieke tekst
kruis, geschiedenis van het
666, merkteken van het beest
Nieuwe Testament, wie schreef het - ?
Het Oude en Nieuwe Testament
Onze Vader, de vertaling van het -
Het westerse, paulinische christendom
predestinatieleer, de - van Augustinus
'rib', Eva en de - van Adam
Satan, de betekenis van -
'Vader', God alleen een - ?
vader, God als 'een - met een zoon'?
vader, wat bedoelde Jezus met de -
vallei, de - met 'levende doden' (Ezechiël)
Verloren Zoon, Jezus' vergelijking de -
vierde wijze, de - uit het Oosten
vijgenboom, de verdorde -

3. godsdienstige onder-
werpen, algemeen

de achtergrond van mijn levensbeschouwing
bidden
'dorre tijden' zijn van alle tijden
geloven en weten
Genesis ondersteunt de evolutieleer
God, hoe is - te vinden?
godsbewustzijn, leven vanuit -
godservaring en kwantum-
veldentheorie
herdenken, overledenen -
Job, de onschuldig lijden-
de mens 1
de onschuldig lijdende mens 2
joodse tempel, betekenis van de -
keppel, betekenis van de -
mysterie, is God een - ?
mensbeeld van J. Lorber
mensbeeld van Jezus ben Sirach
mystieke ervaringen, zijn - met anderen te delen?
ontmoetingen met God
onzekerheid, de - van dit bestaan
oorlog, is godsdienst de oorzaak van - ?
oorzaak, de - van de schepping?
schepping door splitsing?
splitsing of verdichting?
Tobit, de onschuldig lij-
dende mens
uittocht uit Egypte
voorouderverering
woestijn, betekenis van de tocht door de -
wedergeboorte in de Bijbel

4. geestelijke vermogens
beeld- en woorddenken
chakras en vermogens
de geestelijke vermogens en de bron ervan
geestelijke vermogens en organen in gezegdes
geheugen, het geestelijke en stoffelijke -
geheugen, stoffelijk deel van het -
de vier dieren uit Ezechiël 1 en Openb. van Johannes
vrije wil → vrije keuze
Catharina van Genua en de vrije keuze
werk, zichzelf als werk ter hand nemen
zelfbesef, hoe kom je tot -

5. geestelijke onderwerpen
afgescheiden toestand, de diepe zin van de -
bestaan, heeft het een zin?
bestaansleegte
bewustzijn, het - als geestestoestand
chakra's, het openen van -
chakra's, hoe - te herstellen
energie, wat is - ?
geestkunde, korte samen-vatting van -
geslachtsdrift, geestelijke betekenis van -
geslachtsgemeenschap, de geestelijke betekenis van -
groepsgeest en volgzaam-heid
hart, wat is het - ?
'hoofd' en 'hart', betekenis van -
'jihad', de betekenis van -
kwade vrienden?
leven, wat is het - ?
magnetiseren
man en vrouw
mannelijk en vrouwelijk zelfgevoel
variatie-theorie, de - over man-vrouwverschillen
vrouwen religieuzer, waardoor zijn - dan mannen?
het mensbeeld

de geestestoestand van onbewuste vereenzelviging
onbew. vereenzelviging en twee-kamers-vergelijking
onbew. vereenzelviging en het stand-in fotobord
onbew. vereenzelviging en de Virtual Reality-bril

persoonlijkheid en levens- beschouwing
wakker worden en inslapen
zelfbewustzijn, de geestes-toestand van -
zien van geluiden, het - als kleuren
ziek zijn, de zin van -
ziel, geestelijke werkzaam-heid en de grootte van de -

6. filosofische onderwerpen
abstract en concreet
advaita-filosofie
antropomorfisme
atheïsme
'het zich bewust zijn'
deductief en inductief
eonentheorie (Charon)
essentie: geest of ziel?
hellenisme, het - als filosofie
huwelijk, de betekenis van het -
immanent en transcendent
'In de rust ligt de kracht'
ken jezelf, doe alles met mate
levensvragen
metafysica
monisme en dualisme
monisme, het - van Spinoza
Nikola Tesla en zijn 3, 6 en 9-theorie
'nobele leugen', de zogenaamde -
onderbouwen, het - van standpunten
reductionisme
waarnemer, de - en de waarneming

7. de geestelijke en tijdelijke wereld
begeleiding, geestelijke -
bewustzijnsvernauwing
bijna-doodervaring
channelen
'dood is dood'
de 'gedomesticeerde' mens
gene zijde
helderziendheid verkrijgen
inspiratie op 'ongelegen' tijden
inspiratie door zelfbezinning
onbewustheid, de - van de afgescheiden toestand
ontwikkelingstoestand, de - van begeleiders
orb
overschot, stoffelijk -
persoonlijkheid, de - in de hogere werelden
schudden tijdens zelfbezin-ning
taalgebruik van begeleiders
uittreden en intreden
uittreden met open ogen
verdeeldheid, de toestand van -
welwillende en kwaadwil-lende geesten
'yolo'

8. numerologie en Tarot
vergelijking van kleine en grote arcana van de Tarot
enneade en enneagram
het kernkwadrantmodel van Ofman

Lynn Taylors Core Values Index
numerologie, enneagram en geestkunde
numerologiekubus, het ontstaan van de - Jungs synchroniciteit
Thoth, het boek -, de Tarot en geestkunde
wisselwerking tussen persoonlijkheid en gebeurtenissen

9. psychologische onderwerpen
authentiek
blokkade
gedrag, tegenstrijdig -
gelijkheids-vooroordeel
generatie-vooroordeel
gevoel en 'emotie'
intuïtie
loslaten
'mentale klachten'
onbewuste, collectief -
het 'onderbewuste'?
onderbewuste, is het - iets?
perfectionisme
psychisch emotioneel?
rationeel emotieve therapie R.E.T.
referentiekader
relatie
talent
temperament
vooroordeel-bevestiging
zelfbeeld

10. 'het ego'-onderwerpen
annihilatie van 'het zelf'
Aquarius Evangelie
'ego', is het - de oorzaak van afgescheidenheid?
'ego', het - bestrijden?
'ego', het door jezelf opgebouwde - ?
'het ik' en 'het ego'?
'het ik'-zegger, antwoord aan een -
'het ik' als 'bewustzijns-centrum'?
'mijn ik' of 'ik ben'?
kind, het 'innerlijke -'?
kracht 'in je - gaan staan'?
tweegesprek, is denken - ?
'ware zelf', identificatie met je - ?


Denker - Spectral, Hongarije
het aardse mensbeeld van
hersenfysiologen
afb. aangepast


11. de hersenen
de bolvormige hersenen van de mens
brein, wij zijn ons -
brein, zijn wij ons - ?
brein, niet het - maar de mens
default-modenetwerk DMN, of de betekenis van mijmeren
dishbrain, het - onderzoek
eten, gedachteloos - wie eet?
gedachtenonderzoek naar geestloze hersenen
hersenonderzoek 1
hersenonderzoek 2 het brein een 'buitenaards' orgaan
hersenwerkzaamheid is het gevolg van inwerking door de geest
hormoonbloedspiegel is het gevolg van de geestes-toestand van de geest
hersenwerkzaamheid na de dood
hypofyse en epifyse
mensen- en apenhersenen, verschil in ontwikkeling
namen en gezichten herinneren
overgewicht vermindert de hersen-werkzaamheid
persoonlijkheid en hersen- beschadiging

12. medische onderwerpen
autisme
'borderline'
depressie
hallucinatie
homeopathie en geestkunde
kinderloosheid
narcisme en psychose
orgaandonatie
placebo-effect
psychose
stress
tatoeage en piercing
trauma, vergeten - heeft blijvende invloed
vermoeidheid en energie
zelfherstellend vermogen

13. maatschappelijke onderwerpen
abortus
agressie en zinloos geweld
alcohol en drugs
crematie
discriminatie, positieve -
doodstraf
emancipatie
euthanasie
euthanasie bij dieren
evolutietheorie
genderdysforie
homofilie
individualisme
links en rechts in de politiek
maatschappij, verharding van de -
normen en waarden
overspel
verslaving
zelfdoding, geen zelfmoord
-------------------------------
14. het klimaat
In het Derde IPCC Beoordelingsrapport van 2001 voor wetenschappers staat letterlijk: "Het klimaatsysteem is een 'gekoppeld niet-lineair chaotisch systeem' en daardoor is het niet mogelijk om op lange termijn toekomstige klimaattoestanden te voorspellen."(!)
Het PDF is van hun website te downloaden. Maar tegen regeringen wordt iets anders gezegd!
Er bestaat geen wetenschappelijk bewijs voor een verband tussen toename van de CO2-concentratie en de opwarming van de atmosfeer, die plaatsvond tussen 1980 en 2016.
Maar in het klimaatdebat wordt door sommigen de vrijheid van meningsuiting hierover gesmoord.

Veranderlijkheid is een
kenmerk van het klimaat:
het hele natuurgebeuren
berust op golfbewegingen
Het klimaat in het licht van de eeuwigheid

IPCC - "Verwerf de waarheid
en verkwansel haar niet."
Spreuken van Salomo 23:23


De Middeleeuwse Warme Periode - wármer dan nu!

Kapitein Cook zag 300 jaar geleden ijsbergen waar ze nu ook zijn
Zuid-Groenland was in de Middeleeuwen groen
Hongerstenen, laag water is van alle tijden
Groot Barrièrerif herstelt zich ondanks opwarming
Aantal natuurrampen is niet gestegen
Opwarming door de mens: een geloofsbelijdenis

Ongelovigen erkennen geen God; daarom menen som-migen - met dwang - zelf voor god te moeten spelen.

Het 1e IPCC beoorde-lingsrapport van 1990 schrijft: modellen zijn onbetrouwbaar(!)
denkfout in modellen: 'het klimaat is gelijkmatig'
Wie wind zaait, zal
klimaathysterie oogsten
Russisch model als enige juist: opwarming gestopt

Weer is veranderlijk en
daardoor het klimaat: het
weergemiddelde in 30 jaar.

Onder 200 ppm CO2 is le-
ven op aarde onmogelijk.
Zharkova, zonne-activiteit en komende kleine ijstijd
NASA, zonne-activiteit en komende kleine ijstijd
Svensmark, zonne-activiteit, kosmische straling en bewolking
Zonnecyclus beïnvloedt wolkenvorming Neptunus
Klimaatdiscussie vergeet de zon
De straalstroom, zonne-activiteit en kosmische straling
Röst, waterdamp koelt af
Uitbarsting Hunga Tonga oorzaak extra warmte


Alleen ongelovigen kunnen
van mening zijn, dat de
mens invloed heeft op het
klimaat.


Is stijging CO2-conc. de oorzaak van opwarming?
Kooldioxide en de CO2- verzadigingsconcentratie 1
Kooldioxide en de CO2- verzadigingsconcentratie 2
Hoeveel CO2 is er in de lucht door de mens: 12%
CO2 is geen lucht-verontreiniging
Een wetenschappelijke
kijk op álle broeikasgassen Klimaatverandering: een tiental factoren
Poortwachter-hypothese: wisselwerking tussen zon, dampkring en oceanen:
oorzaak van natuurlijke
klimaatveranderingen
Hoe ook maangetijden het klimaat beïnvloeden

Zonder zonlicht, water
en kooldioxide is er geen
fotosynthese en kan er
geen leven op aarde zijn.

Klimaatverandering is natuurlijk
Devoon: CO2 laag, temperatuur hoog: klimaatmodellen onjuist
Verzameling van klimaatfeiten


"God laat het werk van
zijn handen niet los."
Psalmen 138:8,
een psalm van David


De Elfstedentocht en de polaire luchtstroom: de
'Russische Beer' oorzaak
De zuidenwind, oorzaak van de opwarming hier
De poolwervel oorzaak van zachte winters
Buurplaneten beïnvloeden ook het aardse klimaat
Middeleeuwse heksen-vervolgingen en de huidige CO2-neurose

Zonder godsvertrouwen
slaat bestaansangst toe
.

Klimaatpaniek in media
Het einde van de Moderne Warme Periode
Tijdens zonneminimum is de zonnecyclus 8 jaar

Maandelijks bijgewerkte klimaatgrafieken, van de temperatuur en van zonnevlekken

Het Griekse 'klima'
betekent 'glooiing' en...
klimaat vertoonde altijd
al een golfbeweging.

Niccolò Machiavelli,
Italiaans staatsfilosoof
(1469-1527) zei het al:
"Regeren is: doen gelo-ven." en "Het doel heiligt de middelen."

Slotsom:
- de atmosfeer van aarde bestaat voor 78% uit stikstof, 21% zuurstof, 1% edelgassen, 0,25% waterdamp en 0,028% CO2,
- in ppm uitgedrukt (een heel ander soort verhouding): water 30.000 ppm en CO2 420 ppm (geschatte waardes, want afhankelijk van de plaats op aarde),
- het aandeel van de mens in de CO2-concentratie is 12% (blijkt uit isotopenonderzoek),
- CO2 is oorzaak van slechts 5% van het broeikaseffect
- en heeft sinds lang het verzadigingspunt bereikt...

In de jaren zeventig was er een duidelijke daling van de temperatuur, terwijl de CO2-concentratie steeg(!).
Klik hier voor het hockystick-bedrog van het IPCC.
Er is geen klimaatcrisis There is no climate emergency,
bekijk hier de video Climate, the movie
en Leon de Winter schreef over de nieuwe klimaatgod.
Een korte geschiedenis van het klimaat, van de prehistorie tot de denkbeeldige crisis in onze tijd.

Het masker dat ooit zal worden afgerukt,
zal het gelaat tonen van een ongekend bedrog: het IPCC van de VN
Alleen vergelijkbaar met de middeleeuwse heksenwaan door de toenmalige kerk en het aanvankelijk door de kerk bevorderde zondebesef van de 'flagellanten' of 'geselbroeders', tot dat uit de hand liep (bron: Wikipedia),
en met Don Quichot en zijn lansknecht Sancho Panza, van schrijver Miguel de Cervantes, de dwaze held die zich met het bestrijden van ingebeelde gevaren (o.a. windmolens(!), belachelijk maakt.

Maar Friedrich Wilhelm Nietzsche, Duitse filosoof (1844-1900) wist het al:
"Krankzinnigheid is bij personen een uitzondering,
maar bij groepen en in tijdperken regel."

En de Tjechisch-Canadese hoogleraar Vaclav Smil over klimaat en energietransitie (vraaggesprek in Forum, blad van VNO/NCW) valt hem bij:
"De moderne wereld draait op serie’s waanideeën."

Er bestaan plannen (Team Little Amal puppets) om met een kudde poppen 20.000 kilometer te gaan afleggen om de nood van de klimaatcrisis te benadrukken... volkomen vergelijkbaar met de middeleeuwse flagellanten.

De klimaatwetenschapper Dr. Mike Hulme (Cambridge University) hekelt de ‘klimaatnoodtoestand’ als een ‘nobele leugen’. Een ‘nobele leugen’ is volgens Plato een verzonnen verhaal, dat de overheid mag gebruiken om haar burgers tot een door haar gewenst gedrag aan te sporen.


^