Vragen en antwoorden


Auguste Rodin 1840-1917
Le Penseur (De Denker) 1881
het beeld stelt Dante Allighieri voor
schrijver van La Divina Commedia
Op deze pagina behandel ik onderwerpen die aan mij als vraag zijn gesteld: Hoe zie je dit onderwerp in het licht van geestkunde?
De meeste vragen zijn mij per e-mail gesteld of tijdens lezingen of de Leergang Geestkunde, sommige heb ik zelf naar voren gebracht.

Gezegdes i.v.m. vragen en antwoorden:

"Alleen wie een vraag stelt,
is ontvankelijk voor het antwoord."

"Door vragen wordt men wijs."

"Wie een vraag stelt,
zal met het antwoord moeten leren leven."

"Je kunt alleen een goede vraag stellen,
als je al over enige kennis beschikt."

1. Jezus Christus
aankondiging van Jezus' komst door de profeten 1
aankondiging van Jezus' komst door de profeten 2
bestaan, het - van Jezus 1
bestaan, het - van Jezus 2
geboren, wanneer werd Jezus geboren en stierf hij?
hemel, een nieuwe - en een nieuwe aarde
eniggeboren zoon?
Jezus als begeleider
Judas, de onmisbare rol van Jezus' apostel -
avondmaal, het laatste -
mystieke lichaam, het - van Jezus Christus
nedergedaald, Jezus is 'ter helle' -
paal, Jezus werd aan een - terechtgesteld 1
paal, Jezus werd aan een - terechtgesteld 2
Pilatus, wie was -?
redt Jezus of de toepassing van zijn leer?
Ster van Bethlehem, wat was de -?
terechtstelling, het doel van Jezus' -
terechtstelling en opstanding, de betekenis van Jezus' -
opstanding en uitwerking op de leerlingen
wederkomst, de - van Jezus
weg, Jezus als de -
zinnebeeldige aandui-
dingen van Jezus

2. godsdienstige onder-
werpen, christelijk

Adam en Eva en de juiste vertaling van het woord 'chat'
betekenis van de 'gevallen', zondige toestand
eucharistie en transsub-
stantiatie
'Evangelie van Jezus' vrouw' waarschijnlijk vals
Hosea 11, de unieke tekst uit -
Jahweh en Jezus, de verhouding tussen -
kruis, de geschiedenis van het -
Nathanaëls bijzondere roeping
Nieuwe Testament, wie schreef het -?
Onze Vader, de vertaling van het -
predestinatieleer, de - van Augustinus
'rib', Eva en de - van Adam
Satan, de betekenis van -
'Vader', God alleen een -?
vader, God als 'een - met een zoon'?
vallei, de - met 'levende doden' (Ezechiël)
vierde wijze, de - uit het Oosten
vijgenboom, de verdorde - (Mat.)

3. godsdienstige onder-
werpen, algemeen

bidden
'dorre tijden' zijn van alle tijden
geloven en weten
Genesis ondersteunt de evolutieleer
God, hoe is - te vinden?
godsbewustzijn, leven vanuit -
godservaring en kwantum-
veldentheorie
herdenken, overledenen -
Job, de onschuldig lijden-
de mens 1
de onschuldig lijdende mens 2
joodse tempel, betekenis van de -
mysterie, is God een - ?
mensbeeld van Jakob Lorber
mensbeeld van Jezus ben Sirach
mystieke ervaringen, zijn - met anderen te delen?
ontmoetingen met God
onzekerheid, de - van dit bestaan
oorlog, is godsdienst de oorzaak van - ?
oorzaak, de - van de schepping?
schepping door splitsing?
splitsing of verdichting?
uittocht uit Egypte
voorouderverering
woestijn, betekenis van de tocht door de -

4. geestelijke vermogens
beelddenken en woorddenken
chakras en vermogens
geestelijke vermogens en de bron ervan
geestelijke vermogens en organen in gezegdes
geheugen, het geestelijke en stoffelijke geheugen
geheugen, stoffelijk deel van het -
de vier dieren uit Ezechiël 1 en Openbaring van Johannes
vrije keuze, de betekenis van de - voor de geestelijke ontwikkeling
vrije wil → vrije keuze
werk, zichzelf als werk ter hand nemen
zelfbesef, hoe kom je tot -

5. geestelijke onderwerpen
afgescheiden toestand, de diepe zin van de -
bestaan, heeft het een zin?
bestaansleegte
bewustzijn, het - als geestestoestand
chakra's, het openen van -
chakra's, hoe - te herstellen
energie
geestkunde, korte samenvatting
geslachtsdrift, de geestelijke betekenis van -
geslachtsgemeenschap, de geestelijke betekenis van -
groepsgeest en volgzaamheid
hart
'hoofd' en 'hart', betekenis van -
'jihad', de betekenis van -
kwade vrienden?
leven, wat is het -?
magnetiseren
man en vrouw
mannelijk en vrouwelijk zelfgevoel
variatie-theorie, de - over man-vrouwverschillen
vrouwen religieuzer, waardoor zijn - dan mannen?
mensbeeld
persoonlijkheid en levens- beschouwing
onbewuste vereen-
zelviging

zelfbewustzijn, de toestand van -
zien van geluiden, het - als kleuren
ziek zijn, de zin van -
ziel, de geest en de grootte van de -

6. filosofische onderwerpen
abstract en concreet
advaita-filosofie
antropomorfisme
atheïsme
'het zich bewust zijn'
deductief en inductief
eonentheorie (Charon)
essentie: geest of ziel?
hellenisme, het - als filosofie
huwelijk, de betekenis van het -
immanent en transcendent
'In de rust ligt de kracht'
ken jezelf, doe alles met mate
levensvragen
metafysica
monisme en dualisme
monisme, het - van Spinoza
'nobele leugen', de zogenaamde -
onderbouwen, het - van standpunten
reductionisme
waarnemer, de - en de waarneming

7. de geestelijke en tijdelijke wereld
begeleiding, geestelijke -
bewustzijnsvernauwing
bijna-doodervaring
channelen
'dood is dood'
de 'gedomesticeerde' mens
gene zijde
helderziendheid verkrijgen
inspiratie op 'ongelegen' tijden
inspiratie door zelfbezinning
onbewustheid, de - van de afgescheiden toestand
ontwikkelingstoestand, de - van begeleiders
orb
overschot, stoffelijk -
persoonlijkheid, de - in de hogere werelden
schudden tijdens zelfbezinning
taalgebruik van begeleiders
de twee-kamers-vergelijking
uittreden en intreden
verdeeldheid, de toestand van -
welwillende en kwaadwillende geesten
'yolo'

8. numerologie en Tarot
vergelijking van de kleine en grote arcana van de Tarot
enneade en enneagram
het kernkwadrantmodel van Ofman
Lynn Taylors Core Values Index
numerologie, enneagram en geestkunde
numerologiekubus, het ontstaan van de -
synchroniciteit
Thoth het boek -, de Tarot en geestkunde
wisselwerking tussen persoonlijkheid en gebeurtenissen

9. psychologische onderwerpen
authentiek
blokkade
gedrag, tegenstrijdig -
gelijkheids-vooroordeel
generatie-vooroordeel
gevoel en 'emotie'
intuïtie
loslaten
'mentale klachten'
onbewuste, collectief -
het 'onderbewuste'?
onderbewuste, is het - iets?
perfectionisme
psychisch emotioneel?
rationeel emotieve therapie R.E.T.
referentiekader
relatie
talent
temperament
vooroordeel-bevestiging
zelfbeeld
10. 'het ego'-onderwerpen
annihilatie van 'het zelf'
Aquarius Evangelie
'ego', is het - de oorzaak van afgescheidenheid?
'ego', het - bestrijden?
'ego', het door jezelf opgebouwde -?
'het ik' en 'het ego'?
'het ik'-zegger, antwoord aan een -
'het ik' als 'bewustzijns-centrum'?
'mijn ik' of 'ik ben'?
kind, het 'innerlijke -'?
kracht 'in je - gaan staan'?
tweegesprek, is denken een -?
'ware zelf', identificatie met je -?

11. de hersenen
de bolvormige hersenen van de mens
brein, wij zijn ons -
brein, zijn wij ons -?
brein, niet het - maar de mens
default-modenetwerk (DMN), of betekenis van mijmeren
eten, gedachteloos - wie eet?
hersenonderzoek 1
hersenonderzoek 2 het brein een 'buitenaards' orgaan
hersenwerkzaamheid het gevolg van inwerking door de geest
hersenwerkzaamheid na de dood
hypofyse en epifyse
mensen- en apenhersenen, verschil in ontwikkeling
overgewicht vermindert de hersen-werkzaamheid
persoonlijkheid en hersen- beschadiging

12. medische onderwerpen
autisme
'borderline'
depressie
hallucinatie
homeopathie en geestkunde
narcisme en psychose
orgaandonatie
placebo-effect
psychose
stress
tatoeage en piercing
trauma, vergeten - heeft blijvende invloed
vermoeidheid en energie
zelfherstellend vermogen

13. maatschappelijke onderwerpen
abortus
agressie en zinloos geweld
alcohol en drugs
crematie
discriminatie, positieve -
doodstraf
emancipatie
euthanasie
euthanasie bij dieren
evolutietheorie
genderdysforie
homofilie
individualisme
links en rechts in de politiek
maatschappij, verharding van de -
normen en waarden
overspel
verslaving
zelfdoding, geen zelfmoord

14. het klimaat

"Verwerf de waarheid en
verkwansel haar niet."
Spreuken Salomo 23:23

het klimaat in het licht van de eeuwigheid
de Middeleeuwse Warme Periode
het eerste beoordelings- rapport van het IPCC 1990
Svensmark, zonne-activiteit, kosmische straling en bewolking
Zharkova, zonne-activiteit en komende kleine ijstijd
Soon, zonnevlekken als groepen
kooldioxide en de CO2- verzadigings-concentratie
hoeveel CO2 is er in de lucht door de mens: 12%

Alleen ongelovigen kun-
nen van mening zijn, dat
de mens invloed heeft
op het klimaat.

de straalstroom, zonne-activiteit en kosmische straling
de Elfstedentocht en de polaire luchtstroom
buurplaneten beïnvloeden aards klimaat
is stijging CO2-conc. de oorzaak van opwarming?
opwarming door de mens: een geloofsbelijdenis
Groot Barrièrerif herstelt zich ondanks opwarming
klimaat grafieken

"God laat het werk van
zijn handen niet los."
Psalmen 138:8, een
psalm van David


^