Het begrip 'metanoia' als geestelijke omvorming bij Paulus


In de Bijbel en in het bijzonder in het Nieuwe Testament wordt het woord 'bekering' gebruikt. Het woord 'bekering' is een vertaling van het Griekse 'metanoia': inkeer, verandering van gedachten, vermeerdering van inzicht, berouw, boetedoening, wedergeboorte (van 'meta': anders, 'noos': denken, geest).
Het gaat daarbij om een 'bewustwording' doordat men 'op andere gedachten komt', waarbij een onjuiste gedachte wordt ingezien, beëindigd en wordt vervangen door een betere; dat heeft een innerlijke verandering tot gevolg, waardoor we ons beter gaan gedragen. Daarvoor is een bewust en beheerst gebruik van de geestelijke vermogens nodig, en deze bewustwording en zelfbeheersing betekent een geestelijke groei, een geestelijke ontwikkeling van die éne persoon, die éne menselijke geest in wie deze omvorming zich voltrekt.

Een aantal bijbelteksten als voorbeeld:
Romeinen 6:12-13 Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Romeinen 12:1-3 Broeders en zusters, [...] U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken.
1 Korinthiërs 10:23-24 U zegt: "Alles is toegestaan." Zeker, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend. Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander.
1 Korinthiërs 15:33-34 Maar vergis u niet: slecht gezelschap bederft goede zeden. Kom tot bezinning, zoals het u betaamt, en zondig niet langer.
1 Korinthiërs 15:51-52 Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, [...]
2 Korinthiërs 7:1 [...] geliefde broeders en zusters, wij moeten onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en wij moeten ons hele leven heiligen, vol ontzag voor God.
Filippenzen 2:2-5 [...] maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.
Galaten 2:20 Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij.
Die innerlijke omvorming was het doel van al zijn zendingsbrieven.

Op weg naar Damascus vond in Paulus plaats, wat een 'enantiodromie' wordt genoemd. (Enantiodromie of enantiodromia (Grieks: 'enantios': tegenovergesteld, en 'dromos': looprichting) is de benaming voor het door de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung (1875-1961) ontdekte en geïntroduceerde beginsel, dat een overvloed van de ene werkzame kracht onvermijdelijk haar tegendeel oproept en veroorzaakt. bron: Wikipedia)
Hij was eerst een christenvervolger, maar doordat in een visioen Jezus aan hem verscheen, kwam hij tot inkeer, hij keerde zijn richting geheel om en werd de grondlegger van de christelijke kerk. Hij was nog steeds dezelfde persoon, maar hij beleefde zelf een 'ommekeer', een metanoia. Hij kwam tot een volstrekt ander inzicht en ging zich daardoor volkomen anders gedragen wat zijn houding tegenover christenen betrof.
Maar als persoon was hij nog steeds dezelfde... met dezelfde onverzettelijkheid waarmee hij eerst de christenen vervolgde, verbreidde hij vervolgens het christendom.


terug naar het overzicht


^