Kernpunten van geestkunde op YouTube

Deze reeks korte artikelen is als podcast te beluisteren op YouTube.
Klikken op de link hieronder opent een nieuw tabblad, dat met × weer is te sluiten om terug te gaan.

Inhoud

Lijst van hoofdonderwerpen
1 De geest en zijn vermogens
2 Geest, ziel en lichaam
3 Persoonlijkheidskenmerken
4 De geestgedaante
5 De geestestoestanden
6 De zelfbezinninng
7 De eenheid van het al
8 De aarde als leerschool
9 Ingeving en dromen
10 Betekenis van woorden, klanken en kleuren
11 Geest en hersenen
12 De spreekwijze 'ik' en 'ego'
13 Geestelijke ontwikkeling
14 Hildegard van Bingen
15 De gulden snede
16 Vermogens en ontwikkeling
17 Zo boven, zo beneden
18 Waar gaat het om?
19 Jezus als leraar
20 Mensbeeld van rabbi Jezus
21 Jezus' zelfoffer en opstanding
22 De viereenheid
23 De bron van eeuwig leven
24 De engelenordes
25 Geschiedenis der mensheid
26 De scheppingsverhalen in Genesis
27 Het onschuldige lijden
28 Fractalen
29 Invloed van klimaat op de ontwikkeling
30 De oerfractaal
31 De eenheid in de verscheidenheid
32 De harmonische trilling
33 De voorspellingen
34 Uittredingservaringen
35 Hermetisme
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lijst van onderwerpen

1 De geest en zijn vermogens
1. Geestkunde
2. Het waarnemen
3. Het denken
4. Het voelen
5. Het willen
← terug naar de Inhoud

2 Geest, ziel en lichaam
6. Geest, ziel en lichaam
7. Geest en hersenen
8. De innerlijke stem
9. De innerlijke voorstelling
← terug naar de Inhoud

3 Persoonlijkheidskenmerken
10a. Persoon en persoonlijkheid
10b. Persoonlijkheids-
kenmerken

11. Het ingekeerde willen
12. Het uitgekeerde voelen
13. Het uitgekeerde denken
14. Het ingekeerde waarnemen
15. Het uitgekeerde waarnemen
16. Het ingekeerde voelen
17. Het ingekeerde denken
18. Het uitgekeerde willen
19. Het innerlijke evenwicht
20a. Het geweten
20b. De deugden
← terug naar de Inhoud

4 Geestgedaante
21. Geestgedaante en lichaam
22. De chakra's
← terug naar de Inhoud

5 Geestestoestanden
23. Het 'bewustzijn'
24. De onbewustheid
25a. De onbewuste vereenzelviging
25b. De onbewuste vereenzelviging
en de vermogens
26. De bewuste vereenzelviging
27. De eenzijdige vereenzelviging
28. Bewustwording en zelfverwerkelijking
← terug naar de Inhoud

6 Zelfbezinninng
29. De zelfbezonnen geestesgesteldheid
30. De zelfbezinning als geestelijke oefening
31. De inwerking en hereniging
← terug naar de Inhoud

7 De eenheid van het al
32. Het ontstaan van de geest
33a. De algeest en de geestelijke vermogens 1
33b. De algeest en de geestelijke vermogens 2
34. Wat is wetenschap?
35. De eenheid van het al
36. De ongevormde en gevormde toestand van de algeest
37. Mannelijkheid en vrouwelijkheid in de algeest
← terug naar de Inhoud

8 De aarde als leerschool
38. De aarde als geestelijke leerschool
39a. Het aardse bestaan als toneelstuk 1
39b. Het aardse bestaan als toneelstuk 2
40. De gulden regel
41. De begeleiding van de mens
42. De vrije keuze ('vrije wil'?)
43. Het gaat om de liefde
← terug naar de Inhoud

9 Ingeving en dromen
44. Ingeving en voorgevoel
45. Vijf soorten dromen
46. De boom als droombeeld
47. De levensboom van de Kabbalah
48a. Kringloop van het leven 1
48b. Kringloop van het leven 2
← terug naar de Inhoud

10 Woordbetekenis, klank en kleur
49a. Woordbetekenis en woordklank 1
49b. Woordbetekenis en woordklank 2
50a. Chakra's, vermogens, klanken en kleuren
50b. Gewaarworden en waarnemen van kleuren
← terug naar de Inhoud

11 Geest en hersenen
51a. De geest en zijn hersenen
51b. Plato's de 'mensen in de grot'
52. De kringloop van spanning, inspanning en ontspanning
53. Gezichtsuitdrukking en lichaamstaal
54. Links, rechts en het verenigende midden
← terug naar de Inhoud

12 De spreekwijze 'ik' en 'ego'
55. 'Het ik' en 'het zelf' of "Ik ben het zélf"
56. Ik en 'mijn ego' (Latijn: 'ik')
← terug naar de Inhoud

13 Ontwikkeling
57. Ontwikkeling is omvorming
58. Sint Joris en de draak
59. Verscheidenheid én eenheid van de mensheid
60. De ontwikkeling van mens en mensheid
61. De geestelijke ontwikkeling in het Hebreeuwse alfabet
62. De betekenis van de Hebreeuwse letter aleph
63a. De ontwikkeling in Pythagoras' getallenleer
63b. De zinnebeeldige betekenis van Pythagoras' getallenleer
63c. De filosoof Jamblichus verbond Pythagoras' getallenleer met persoonlijkheidskenmerken (de numerologie)
63d. De numerologiekubus en twee diagonaalvlakken daarin
63e. Pythagoras' tetraktys, de vierheid
← terug naar de Inhoud
14 Hildegard van Bingen
64a. Hildegard van Bingen, mystica
64b. Hildegard en geestelijke ontwikkeling
64c. Hildegard en overgang en thuiskomst
64d. Hildegard, vermogens en geestgedaante 1
64e. Hildegard, vermogens en geestgedaante 2
65a. Hildegard, verhoudingen binnen de godheid
65b. Hildegard en de levensweg van de mens
65c. Hildegard en de voorstelling van de Mater Sapientia
65d. Hildegard en Zarathoestra
65e. Hildegard en de beschermengel
← terug naar de Inhoud

15 De gulden snede
66a. De gulden snede (sectio divina)
66b. Fibonacci-spiralen
66c. Jakob Lorber en de gulden snede
66d. De proportio divina of gulden snede
67a. De Fibonacci-spiraal in de natuur
67b. Pythagoras' toonladder, de gulden snede en de chakra's
67c. Pythagoras' harmonie der sferen, het planetenstelsel en de gulden snede
68a. Plato's regelmatige veelvlakken 1
68b. Plato's regelmatige veelvlakken 2
68c. Plato's wagenmenner uit Phaidros (Phaedrus), 1 de vermogens
68d. Plato's wagenmenner uit Phaidros (Phaedrus), 2 de ontwikkeling
68e. Plato, geschiedenis van Er uit Politeia
← terug naar de Inhoud

16 Vermogens en ontwikkeling
69a. De vermogens, enkelvoudig en samengesteld
69b. De vermogens en geestelijke ontwikkeling
70. Zelfverwerkelijking en hereniging
71. Geestelijke begeleiding van de mens
72. Het zelfbeschikkingsrecht
← terug naar de Inhoud

17 Zo boven, zo beneden
73. Het antropisch principe
74. De wisselwerking tussen boven en beneden
75. De wisselwerking tussen geest en hersenen 1
76. De wisselwerking tussen geest en hersenen 2
77. De wisselwerking tussen geest en algeest 1
78. De wisselwerking tussen geest en algeest 2
79. De wisselwerking tussen geest en algeest 3
← terug naar de Inhoud

18 Waar gaat het om?
80. Waar gaat het om?
1 De Bijbel

81. Waar gaat het om?
2 Mystici

82. Waar gaat het om?
3 Het dao

83. Waar gaat het om?
4 Het hindoeïsme

84. Waar gaat het om?
5 Het boeddhisme

85. Waar gaat het om?
6 Zarathustra

86. Waar gaat het om?
7 Islammystiek

87. Waar gaat het om?
8 Quetzalcóatl

88. Waar gaat het om?
9 De alchemie

89. Waar gaat het om?
10 Jan van Ruusbroec

90. Waar gaat het om?
11 Angelus Silesius

91. Samenvatting van
waar het om gaat

← terug naar de Inhoud

19 Jezus als leraar
92. De begeleiding van
de mens

93. Een betekenisvol teken voor Jezus 1
94. Een betekenisvol teken voor Jezus 2 Het zonnewiel
95. Jezus als geestelijke leraar 1
96. Jezus als geestelijke leraar 2 De liefde
97. Waardoor is liefde de kern van het menszijn? 1
98. Waardoor is liefde de kern van het menszijn? 2
99. De zin van zonde
100. Heeft het leerstuk 'erfzonde' een zin?
101. Jezus' gelijkenis van de Verloren Zoon
← terug naar de Inhoud

20 Het mensbeeld van rabbi Jezus
102. Het mensbeeld van rabbi Jezus 1
103. Het mensbeeld van rabbi Jezus 2
104. Het mensbeeld van rabbi Jezus 3
105. Jezus en Pythagoras
106. Genesis en het Aramese Onze Vader
107. De noodzaak van Jezus' zelfoffer
108. De aankondiging van Jezus' komst
109. Het profeteren - hoe werkt het?
← terug naar de Inhoud

21 Jezus' zelfoffer en opstanding
110. Jezus en zijn apostel Judas
111. Jezus en Pontius Pilatus
112. De invloed van Constantijn de Grote
113. Jezus' opstanding en de kwantumfysica
114. Jezus' opstanding en de leerlingen
115. Jezus' opstanding en Paulus
116. De roeping van Nathanaël
117. De verspreiding van Jezus' leer
← terug naar de Inhoud
22 Viereenheid
118. Het grondplan van oriëntaalse kerken
119. Het zinnebeeld van licht en warmte
120. Het eerste visioen van de profeet Ezechiël (herzien)
121. Ezechiël, (Deutero)Jesaja en Pythagoras (herzien)
122. Het Nieuwe Testament en de vier geestelijke vermogens
← terug naar de Inhoud

23 De bron van eeuwig leven
123. Jezus over de bron van eeuwig leven in de mens
124. Waardoor de bron niet stroomt
125. De hemelvaart van Jezus
126. Het tweekamermodel of wisselwerking tussen de geestelijke en stoffelijke wereld
127. Het feest van de hereniging 1
128. Het feest van de hereniging 2
← terug naar de Inhoud

24 Engelenorde
129. De rangorde der engelen 1
130. De rangorde der engelen 2
131. De rangorde der engelen 3
← terug naar de Inhoud

25 Geschiedenis der mensheid
132. De geestelijke geschiedenis van de mensheid 1
133. De geestelijke geschiedenis van de mensheid 2
134. De geestelijke geschie-denis van de mensheid 3a
135. De geestelijke geschie-denis van de mensheid 3b
136. De geestelijke geschie-denis van de mensheid 4a
137. De geestelijke geschie-denis van de mensheid 4b
← terug naar de Inhoud

26 De scheppingsverhalen in Genesis
138. Genesis en de geschiedenis der mensheid, deel 1
139. Genesis en de geschiedenis der mensheid, deel 2
140. Genesis, het tweede scheppingsverhaal, deel 1
141. Genesis, het tweede scheppingsverhaal, deel 2
142. Genesis, het tweede scheppingsverhaal, deel 3
143. Genesis, het tweede scheppingsverhaal, deel 4
← terug naar de Inhoud

27 Onschuldig lijden
144. Job, de onschuldig lijdende mens
145. Jezus' gelijkenis van de Verloren Zoon 2
146. De cocon en de vlinder of 'Het gebed dat werd verhoord'
147. De sage van Herakles (Hercules)
148. De Bijbel en de geestelijke ontwikkeling van de mens
← terug naar de Inhoud

28 Fractalen
149. De geestelijke ontwikkeling als fractaal
150. De gulden snede als algoritme, meetkundige vorm en fractaal
151. De fractale vorm van de engelenreien
152. Het bestaan van geestelijke ontwikkeling
153. Het bestaan van de vrije keuze
← terug naar de Inhoud

29 Invloed klimaat op de ontwikkeling
154. De betekenis van klimaat en weer voor de geestelijke ontwikkeling
155. Fractale kringlopen in de zon en op de aarde
156. De invloed van het klimaat op beschavingen
157. Iedere regelmaat kent ook onregelmatigheden
← terug naar de Inhoud

30 De oerfractaal
158. De oerfractaal
159. De ongevormde oertoestand van de algeest en de daaruit gevormde menselijke geest
160. Het goddelijke paar en hun gezin
161. De beide geslachten 1
162. De beide geslachten 2
← terug naar de Inhoud

31 De eenheid in de verscheidenheid
163. De eenheid in de verscheidenheid
164. Het ontbrekende middelpunt
165. De sectevorming

32 De harmonische trilling
166. De evenwichtige, harmonische trilling
167. Golfbewegingen in het christendom
168. Golfbewegingen in het menselijke lichaam

33 De voorspellingen
169. Golfbewegingen in de profetische tijdperken
170. De voorspellingen van Hildegard en Jakob Lorber
171. De voorspellingen van Jakob Lorber voor deze tijd
172. De voorspelling van Hildegard 1
173. De voorspelling van Hildegard 2
174. De voorspelling van Hildegard 3

34 Uittredingservaringen
175. Uittredingservaringen 1 Het joodse volk
176. Uittredingservaringen 2 Peruaanse culturen
177. Uittredingservaringen 3 De sjamaan en de druïde
178. Uittredingservaringen 4 In de Griekse slaaptempels
179. Uittredingservaringen 5 De ik-blijf-levenervaring
180. Uittredingservaringen 6 De natuurlijke uittreding

35 Hermetisme
181. Hermetisme 1 De zoektocht naar gnosis
182. Hermetisme 2 De Tabula Smaragdina
183. Hermetisme 3 Vermogens en wedergeboorte
184. Hermetisme 4 Geest, ziel en lichaam
185. Hermetisme 5 De gulden snede
186. Hermetisme 6 God als vader en moeder
187. Hermetisme 7 Ontwikkeling van mens en mensheid
188. Hermetisme 8 De wederzijdse inwoning
← terug naar de Inhoud

terug naar de Kernpunten


^