Allan Kardec - Het Boek der GeestenAllan Kardec (1804-1869)
Geboren als Hippolyte Léon Denizard Rivail in Lyon, 1804, is hij na zijn eerste scholing gaan studeren in Yverdon aan de school van professor Pestallozzi, toen al een befaamd instituut in Zwitserland. Al vroeg werd hij een fervente volgeling van de methoden van Pestallozzi en later in Frankrijk zal dat van grote invloed zijn in het werk van Rivail binnen het openbare schoolsysteem. Als leerling was hij altijd behulpzaam en zelfs als een jongen van 14 jaar hielp hij altijd zijn collegae met alles zover hij kon.

Na zijn studies in Yverdon verhuisde Rivail naar Parijs waar hij werkte als leraar en verspreider van de Pestallozziaanse methodiek. Hij was toen ook lid van verschillende wetenschappelijke verenigingen. Als wetenschapper publiceerde Rivail meerdere schoolboeken. Van die tijd komen ook zijn plannen en ideeën voor het verbeteren van het openbare onderwijs in Frankrijk.
Sommige van zijn gepubliceerde werken zijn o.a.: Theoretische en Praktische Cursus van Aritmetica, Franse Klassieke Grammatica, Grammatische Catechismus van de Franse Taal en talloze leerstofprogramma's over natuurkunde, scheidkunde, astronomie en filosofie.

Na een lange ervaring als leermeester, was professor Rivail klaar om een andere taak op zich te nemen: de leer van de hogere geesten samenbrengen tot de op schrift gestelde spiritistische leer. Zijn nieuwe missie begon in 1854 toen hij voor het eerst hoorde van de 'draaiende tafels', wat in de sociale kringen een veelvoorkomend spelletje aan het worden was.
Ondanks zijn studies over het magnetisme, was Rivail in het begin volkomen sceptisch over de gang van zaken. Hij zei toen: "Pas als iemand mij kan bewijzen dat tafels een soort denkend vermogen hebben, kan ik geloven wat zij zeggen. Tot die tijd, laat mij dit als een fabuleus verhaal beschouwen."
Na de fenomenen te hebben gezien, concludeerde hij dat er sprake was van iets dat eerst bestudeerd moest worden om erachter te komen wat de oorzaak van de fysieke effecten was.

Met de mediums Caroline en Julie Baudin, kwam Rivail in contact met het fenomeen van het schrijven door middel van een mandje. Een potlood was vastgemaakt aan de bodem van een broodmand en het geheel werd toen in balans gehouden door de vingertoppen van de mediums. Op die manier waren precieze antwoorden gegeven op vragen gesteld door de aanwezigen.
Er was geen twijfel mogelijk. Dit was een nieuw feit dat het studeren waard was. Hij begon toen de fenomenen te analyseren volgens de experimentele methode, want hij kon merken dat al die manifestaties waarschijnlijk het werk bleken te zijn van intelligenties (geesten) die op de Aarde hadden geleefd.
Zodoende, heeft hij communicaties van de geesten bij elkaar verzameld en samengebracht in "Het Boek der Geesten", het basiswerk van de Spiritistische Leer. Een dergelijk monumentaal werkstuk is niet het werk van een filosoof of iets dat gedicteerd is door een geest: het is het resultaat van de onthullingen van verschillende geesten, alle overeenstemmend, ondanks het feit dat ze door verschillende mediums en op verschillende plaatsen waren verkregen.

Om een scheiding te maken tussen de werken van hemzelf en die gedicteerd zijn door de geesten middels de mediums, begon Rivail het pseudoniem Allan Kardec voor die laatste te gebruiken.
Voordat een communicatie of een antwoord van de geesten geaccepteerd kon worden, werd alles vergeleken, overwogen en vrijgemaakt van alle mogelijk gevallen van twijfels.

Bron: De Vereniging voor Spiritistische Studies Allan Kardec, www.allankardec.nl

De Vereniging voor Spiritistische Studies Allan Kardec is een organisatie zonder economische of politieke doelstelling die zich aan de studie en het uitoefenen van het Spiritisme wijdt. Ons doel is het spiritisme in zijn drie verschillende aspecten, te weten: wetenschappelijk, filosofisch en religieus te bestuderen en in praktijk te brengen. Iedereen is welkom, ongeacht etnische achtergrond, levensovertuiging of nationaliteit.

Wij houden regelmatig studiebijeenkomsten waarin de studie van het spiritisme volgens Allan Kardec centraal staat. Onze studiebijeenkomsten zijn openbaar voor iedereen die zich aangesproken voelt tot het gedachtegoed van de Spiritistische Leer.

Boeken o.a.:
Het Boek der Geesten
In 'Het Boek der Geesten' vindt u de grondbeginselen van de spiritistische leer over de onsterfelijkheid van de ziel, de aard van de geesten en hun relatie met de mens, de zedekundige wetten, het hedendaagse leven, het toekomstige leven en de toekomst van de mensheid.
Het boek bevat 1019 antwoorden die gedicteerd zijn aan mediums. Zij zijn afkomstig van verheven geesten die God liefhebben.
Het werk heeft vier hoofdstukken, namelijk: 'De grondoorzaken', 'Spiritistische of geestenwereld', 'Zedelijke wetten', 'Verwachtingen en troostgronden.'

Het Boek der Mediums
Dit boek bevat speciale instructies vanuit de geestenwereld met betrekking tot de theorie aangaande de verschillende wijzen van communicatie met de onzichtbare wereld, de ontwikkeling van het mediumschap en de moeilijkheden en obstakels die men bij de uitoefening van het mediumschap kan tegenkomen.

Het Spiritisme beknopt en eenvoudig verklaard
Dit boekje met het oorspronkelijke titel 'Le Spiritisme a sa plus simple expression', samengesteld door Allan Kardec, is zowel een samenvatting van het ontstaan van het spiritisme als een overzicht van het onderwijs van de geesten.
De ethische en filosofische aspecten van het spiritisme worden op een eenvoudige maar duidelijke wijze naar voren gebracht.


terug naar het overzicht


^