Bô Yin Râ - Joseph Anton SchneiderfrankenBô Yin Râ
Bô Yin Râ is de geestelijke naam van Joseph Anton Schneiderfranken (1876-1943). Hij was kunstschilder die in zijn landschapschilderijen geestelijke en kosmische onderwerpen uitbeeldde. Zijn geestelijke leringen zijn uitgewerkt in 32 boeken. De kern ervan is: de geboorte van de levende god in iedere mens, die tot innerlijke beleving van het geestelijke wezen van zichzelf is gekomen.

Samenvatting van de boeken van het leerwerk 'Hortus conclusus' (De omsloten tuin) van Bô Yin Râ; deze geeft in grote lijnen de onderwerpen van zijn levensbeschouwing weer.

1. Het boek der koninklijke kunst. Dit boek leert in eigen geestelijke ruimte bewust te worden. "Zelfs voor de 'heilige geschriften' is geheim gebleven wat altijd voor allen geheim zal blijven die het niet in zichzelf ervaren. Op een passende wijze zulk een ervaring te verkrijgen wil dit boek leren. Maar deze lering is geen doel op zichzelf en wil geen 'dogmata' scheppen, maar opheldering geven. Eerst wanneer zij tot innerlijke ervaring heeft geleid, heeft de zoeker zich haar eigen gemaakt.

2. Het boek van de levende God. Dit boek is een van de belangrijkste werken, het voert diep in de oeroude geheimen der religies. "Wilt u ze doorgronden, dan moet u zorgen ze in uw binnenste te beleven. Zij openbaren zich waarlijk slechts aan hem die met inspanning van alle krachten het begrijpen daarvan verovert. Met het 'lezen' van mijn woorden zult u weinig veroverd hebben."
Klik hier voor Hoofdstuk 5.

3. Het boek van gene zijde. "Zoals een reisgids u van vreemde landen verhaalt die u nog nooit hebt gezien, zo wordt hier nu het noodzakelijke gezegd over het u nog onbekende land waarin u uzelf na de dood eenmaal levensvatbaar zult vinden, om het even of u nu aan de mogelijkheid van zulk een leven kunt geloven of niet. Tegelijkertijd wil dit boek u van zo menige dwaling verlossen, die u vooralsnog gevangen houdt wanneer u aan de gestorvenen denkt die u op aarde hebt liefgehad."

4. Het boek van de mens. Dit boek geeft antwoord op de vraag naar herkomst, weg en doel van de mens. "Het gaat minder om een 'leer' dan wel om een mededeling van praktische ervaring in de levende wereld van de substantiële eeuwige geest, waarin iedere mensenziel op deze planeet haar oorsprong heeft... Zo zal dan ook dit boek dat over 'de mens' gaat, tot in de wereld van de zuivere substantiële geest voeren."

5. Het boek van het geluk. Dit boek wijst hoe men midden in het dagelijkse leven het levensgeluk kan vinden. "Ook hier en nu, op het ogenblik dat u dit leest, staat u midden in de eeuwigheid en wat u nu niet voor uzelf kunt scheppen, kan geen God in alle eeuwigheid u schenken... U moet leren inzien dat alle geluk slechts het gevolg van een kunnen is dat u in u hebt en dat u nimmer gelukkig kunt worden, noch nu, noch in welke andere bestaansvorm dan ook, wanneer u dit kunnen niet tot ontplooiing brengt... Als een scheppende slechts zult u uw geluk verwerven en het voor altijd behouden!"

6. De weg tot God. "Vriend, wat hebt ge toch een haast! Wat is het doel van uw weg?! Zo heb ik menigeen gevraagd en menig doel werd mij genoemd. Ach, hoe weinigen wisten dat zij zich haasten naar een willekeurig doel, omdat zij de weg verloren hadden, die leidt tot het hoge doel dat zij eens hoopten te bereiken: de weg tot God!"

7. Het boek van de liefde. "Hier zal gesproken worden over een kracht, die in de geest alle krachten van de aarde regeert, over een kracht die al heel weinigen in zichzelf ervaren, daar men weliswaar veel kent wat men 'liefde' noemt, doch zich daarmee gemakshalve tevreden stelt, zonder de eigen diepte te doorgronden, waarin juist de kracht der liefde zich zou kunnen openbaren. Alleen hij die in zichzelf deze diepte doorgrondt, zal daar ook de kracht van de wijze liefdeleer vinden, die voor hem door de oude teksten der heilige boeken wordt bewaard."

8. Het boek van de troost. "U kunt het leed zeker niet uit uw aardse leven verdrijven; alleen in het ondergaan ervan kunt u verandering brengen en zo ook het leed aan betekenis doen inboeten; want alle leed komt slechts over u om door u aan waarde te verliezen... De vertroosting die anderen u kunnen bieden, zal u slechts dan uit de kluisters van uw leed bevrijden, wanneer zij u laat zien hoe u uzelf kunt bevrijden. En deze kunst zult u uit de woorden van dit boek kunnen leren."

9. Het boek der gesprekken. Er is nauwelijks een ander boek van Bô Yin Râ waarin de persoonlijke sfeer van de schrijver zo dicht benaderd wordt. Het boek bevat gesprekken tussen leerling en meester... "Zoals er velen zijn geweest die de aanleiding werden dat zulke boeken door mij geschreven moesten worden."

10. Het geheim. De auteur beschrijft de reis van drie mannen door een zonnig, zuidelijk landschap. Hun gesprekken gaan over de diepste levensvragen. De jongste toont zich een echte wetende; hij vertelt zijn reisgenoten over de hem ten deel gevallen innerlijke ervaring en wijst de weg naar een geestelijke hoogte, van waaruit zin en doel van het leven geen geheim meer zijn.

11. De wijsheid van Johannes. "De oude zendbrief, die de naam van Johannes draagt, zal hier niet zoiets als een commentaar ontvangen. Het gaat erom de zuivere leer aan te tonen, die de schrijver bij zijn getrouwen reeds als bekend voorop mocht stellen. Ook zal het nodig zijn menig tekstwoord in een helderder licht te plaatsen, dan wanneer het slechts als voorbeeld of als middel ter verduidelijking terloops zal worden vermeld. Moge nu de hoge wijsheid die, ondanks alle latere versluieringen, nog straalt uit de oude tekst die men het 'Evangelie van Johannes' noemt, voor alle zoekenden een geleide-ster worden, een geleide-ster die voor hen de weg naar de geest verlicht."

12. Wegwijzers. In dit boek behandelt Bô Yin Râ verschillende religieuze, sociale en psychologische onderwerpen. Het tweede deel bevat leergedichten met een aforistische inslag, die - met het eeuwige als middelpunt - in het dagelijkse leven van betekenis kunnen zijn, zoals het opmerkelijke, algemeen geldende slotgedicht 'Raadgeving'.

13. Het spook der vrijheid. "Het spook van de vrijheid tracht de wil te onderdrukken, streeft ernaar alle wil op te zuigen, om zelf aan de macht te blijven... Het spook van de vrijheid verwekt in allen, die het volgen: onbeheerste zucht naar het grenzenloze! Het spook van de vrijheid ontbindt ieder vermogen om vorm te gevoelen. Zo vernietigt het alle zekerheid van het inzicht, want alleen waar vorm wordt gevoeld, is inzicht mogelijk...'

14. De weg van mijn leerlingen. Dit boek helpt de zoekende bij zijn innerlijke en uiterlijke problemen. "Iedere steile klim wordt het snelst overwonnen wanneer de reiziger niet jaagt en haast, maar zijn krachten steeds in verstandige matiging weet te gebruiken, zodat hij niet oververmoeid wordt. Rustig vertrouwen en wakker geloof in eigen kracht brengen de strevende veel eerder naar zijn verheven doel, dan de krampachtige wilsinspanning, waartoe de ongeduldige zo makkelijk wordt verleid."

15. Het mysterie van Golgotha. Dit boek vertelt over dat wat op Golgota gebeurde en wat daar innerlijk mee samenhangt. "Oordeel niet te snel, wanneer u veel vindt wat u aanvankelijk nog vreemd lijkt. U zult dikwijls moeten lezen vóór de verstopte bron van uw gevoel is opengelegd om het levende water uit de oergronddiepten van uw zijn omhoog te laten stijgen naar het licht.' 

16. Eredienst, magie en mythe. "Wat hier gegeven wordt, wil geen historische beschouwing zijn. Het is geen bijdrage tot de kennis der oudheid. Levende bronnen geven hier hun water. Leven moet door hun krachten ontkiemen. Leven en wakker handelen!... Zo wordt dan tenslotte weer op andere wijze de eeuwig zelfde weg omhoog gewezen, die zijn wandelaars voert naar het licht."

17. De zin van het leven. Het leven lijkt voor velen zonder zin te zijn. In dit boek worden we ons onze eigen verantwoordelijkheid voor de zin van het leven bewust. "Beslis zelf - want alleen op uzelf komt het aan - of het u nog de moeite waard is het lang nagestreefde doel van uw verlangen te bereiken!"

18. Meer licht. Het boek behandelt de verschillende vormen van zoeken naar geestelijk licht. De vastbesloten lezer kan het werkelijk 'meer licht' geven. "Hoe nuchterder en vrijer van romantiek u uw weg gaat, des te beter! U moet niets verwachten en niets najagen, behalve dat éne: uit uw slaap, uit de droomwereld der anderen, wakker te willen worden!"

19. Het hoge doel. "Hoger dan alle aardse doeleinden is het hoge doel dat de woorden van dit boek u willen tonen. Tevergeefs echter zult u trachten dit doel te bereiken, wanneer u denkt dat het in verre verten is te zoeken. De weg die tot uw hoge doel voert is in uzelf en alleen in uzelf zult u eenmaal het hoge doel bereiken!... Eerst dan kan de leer u zegen brengen, wanneer u volgens haar aanwijzing in uzelf zoekt."

20. Opstanding. Om de opstanding van het in ieder mens latent aanwezige geestelijke bewustzijn gaat het in dit boek. "U zult er verstandig aan doen niet op uw vóóroordeel te letten, want oordelen kunt u eerst wanneer uw zelfoverwinning ook u eens zal hebben bevrijd uit de heerschappij van het dierlijke in u, en u zult zijn ingegaan in het bewustzijn van uw geestesmens."

21. Werelden. In twintig geestelijke schilderijen (zie de link hieronder) en in de daarbij horende tekst kan de lezer zijn eeuwige afkomst en zijn hoogste geestelijk waarde en doel bewust worden. Wil men deelachtig worden wat het boek vermag te geven, dan is het raadzaam zich van het begin af van iedere verstandelijke uitleg van de afbeeldingen te onthouden. Diepe inkeer en innerlijk beleven alleen kunnen de omzetting van de zinnebeelden tot ervaarbare gemoedsbeweging bewerken. Steeds zal de wil tot eigen invoelen aanwezig moeten zijn om het aanschouwen van de schilderijen met eigen gemoedsbeleving gepaard te laten gaan.
Klik hier voor een diaserie van 20 schilderijen.
(gebruik de ↑ en ↓ of ← en → -toetsen, sluit af met esc)

22. Psalmen. "Niet van zijn eigen weg geeft de schrijver bericht. Hij heeft slechts vorm gegeven aan de woorden van de zoeker, die hij uit de duisternis leidde tot het licht der liefde."

23. Het huwelijk. Zoals Bô Yin Râ aantoont is het huwelijk diep in het geestelijke gegrondvest. Daarom is dit boek voor allen geschreven, die het geluk in het huwelijk zoeken; voor hen kan het raad en hulp betekenen. "Maar ook in het innerlijkste gevoel van de mens die het huwelijk kent zoals het hier op aarde tot stand moet komen, zal stilweg te bemerken zijn dat een mysterie in het ware huwelijk wordt verwezenlijkt... Deze werkelijkheid toch zal ieder echtpaar langzamerhand meer en meer moeten leren voelen, wanneer het wil inzien dat het in eeuwigheid verbonden is."

24. Het gebed, zo moet gij bidden. In dit boek wordt aan de hand van drie beschouwingen over de geheimnisvolle passages uit de bergrede over bidden, zoeken en aankloppen, het mysterie van het bidden doorlicht. "Niemand leert op deze wijze 'bidden', die zijn eigen wil niet volkomen leert verenigen met de wil van de 'Vader'! Voor hem die dan, verenigd met de wil van de eeuwige Vader, vermag te bidden, zal al zijn bidden - onverschillig waarom hij bidt - een bidden zijn om 'vleugels' die waarlijk 'hoger dragen dan adelaarswieken'." Aan dit boek zijn 24 gebeden voor de meest verschillende levensomstandigheden en gemoedsbewegingen toegevoegd.

25. Geest en vorm. In dit boek gaat het om de diepe samenhang tussen uiterlijke en innerlijke vorm, om de betekenis van alle vorming en om de eigenlijke levenskunst. "Het is alle moeite waard deze kunst te leren; voor iemand, die niet ernstig zichzelf en alles wat hij mag beleven op geestelijke wijze vorm wil geven, zal zij vruchteloos zijn. Voor hem eerst zal ook alle aardse vorm zijn diepste waarde onthullen. In alle vormen zal hij de geest aan het werk zien."

26. Vonken, mantra en praktijk. "Eén van de belangrijkste middelen tot vorming van de ziel is de inwerking door bepaalde klankreeksen van de menselijke taal. Oeroud is de kennis van zulk een inwerkingsmogelijkheid; in de liturgieën, zowel als de meer volkse gebedsformules van alle grote religies der mensheid, zijn haar sporen gemakkelijk aan te tonen." Dit boek bevat 22 mantra's, zowel in vertaling als in de oorspronkelijke Duitse versie, alsmede een inleiding die al het wetenswaardige over de uitoefening en de geestelijke betekenis van enkele Sanskriet woorden bevat.

27. Levenswoorden. Het boek Levenswoorden heeft, evenals 'Werelden' een heel eigen plaats in het leerwerk van Bô Yin Râ. Het zijn feestelijke woorden van God, als van het eeuwige leven, gericht tot de ziel, die uiteindelijk met een blijde gelofte antwoordt.

28. Boven alledag
29. Eeuwige werkelijkheid
30. Leven in het licht. Dit boek bevat drie bundels met leerdichten.

31. Brieven aan een en velen. Dit boek geeft antwoord op vragen die in de loop van vele jaren aan de auteur gesteld werden en waarvan de beantwoording een aanvulling op zijn leer betekent.

32. Hortus conclusus (De omsloten tuin)
Het laatste deel van het geestelijk leerwerk, waarvan de titel ook de aanduiding voor het gehele werk werd. Het boek bevat een boodschap die het aardse bestaan van de mens als een, weliswaar kleine, maar ook zeer belangrijke periode uit een veel omvattender en bovendien onvergankelijk gebeuren behelst.

Bron: www.boyinra.nl


terug naar het overzicht


^