Het Urantia Boek - Het boek van de Aardehet Urantia boek (1955)
Het Urantia Boek behandelt de volgende onderwerpen:
- het wezen en de natuur van God en Zijn relatie met het universum;
- ontstaan, geschiedenis en toekomst van het universum;
- ontstaan, geschiedenis en toekomst van de Aarde (in het boek Urantia);
- ontstaan, geschiedenis en toekomst van de mens;
- oorsprong, evolutie en toekomstige opgaven voor religie, kerk en staat;
- het leven en onderricht van Jezus.

De boodschap van het Urantia Boek is dat alle mensen één familie zijn, zonen en dochters van één God, de Universele Vader. Het Boek geeft inzicht in het ontstaan, de geschiedenis en de bestemming van de mensheid en in onze relatie met God. Het geeft eveneens een uniek en fascinerend verslag van het leven en de leringen van Jezus, waarbij nieuwe inzichten in tijd en eeuwigheid worden geboden, en nieuwe concepten worden onthuld van het eeuwige opklimmings-avontuur waarbij de mens de Universele Vader vindt in ons vriendelijke en zorgvuldig bestuurde universum.
De visie van het Urantia Boek op wetenschap, filosofie en religie is misschien wel de duidelijkste en meest precieze integratie van die onderwerpen die beschikbaar is voor de hedendaagse mens: Het Urantia Boek heeft het vermogen een belangrijke bijdrage te leveren aan het religieuze en filosofische gedachtegoed van alle volken; het bezit waarlijk het potentieel tot vormgeving van de bestemming van de wereld.
Steeds opnieuw hebben mensen over de gehele wereld ontdekt dat het Boek een diepe indruk heeft gemaakt en hun leven heeft veranderd. Het heeft hen geïnspireerd en gestimuleerd om nieuwe niveaus van geestelijke groei en van verbeterde leefwijzen te bereiken.
Terwijl bijna elke generatie wel een aantal mensen voortbrengt die zich opwerpen als de dragers van een 'nieuwe openbaring', is het verrassende van Het Urantia Boek dat het geen nieuwe georganiseerde religie bepleit. De gezichtspunten in het Boek bouwen voort op de religieuze erfenissen van verleden en heden, en zijn een aanmoediging voor een persoonlijke levende religie, gebaseerd op geloofsvertrouwen en dienstbaarheid aan de medemens.

De oorsprong van het boek
In het begin van de twintigste eeuw werd een arts die zijn praktijk uitoefende in Chicago het hoofd van een groep die bekend staat als de Contact Commissie. Deze kleine groep was het aanspreekpunt voor en de eerste beheerder van, de uiteindelijke tekst van Het Urantia Boek. De leden hadden beloofd nooit details over de gang van zaken te zullen onthullen, zodat toekomstige generaties ervan zouden worden weerhouden de leden te aanbidden. Het werd als belangrijk aangemerkt dat geen enkel individu zou worden vereerd vanwege zijn of haar betrokkenheid bij Het Urantia Boek. Met zijn karakter van openbaring rust het Boek geheel op zijn eigen verdiensten, aard en inhoud.
Terwijl de inhoud van Het Urantia Boek werd overgedragen, werden de individuele verhandelingen (de Urantia Papers) voorgelezen aan 'The Forum', een groep die regelmatig in het huis van de arts bijeenkwam voor discussie; tevens werd 'The Forum' verzocht vragen te formuleren. De antwoorden op die vragen werden daarna in de tekst geïncorporeerd. Deze vroege lezers vormden de eerste kerngroep van mensen die geloofden in de openbaring en werden toegewijd aan de missie om de leringen van Het Urantia Boek onder de gehele mensheid te verspreiden.

Inhoud van het boek
Deel I: Het Centrale Universum en de Superuniversa
Deze eenendertig Verhandelingen beschrijven de natuur en eigenschappen van God, Gods relatie met de individuele mens, Gods relatie met het Universum, de werelden van het Paradijs, de organisatie en werking van het centrale universum en de superuniversa, de persoonlijkheden van het groot universum en de hoge bestemming van evolutionaire stervelingen zoals U.

Deel II: Het Plaatselijke Universum
Een plaatselijk universum is het handwerk van een Schepper-Zoon van de Paradijs-orde van Michael. Het telt honderd constellaties, die elk honderd stelsels van bewoonde werelden omvatten. Ieder stelsel zal uiteindelijk ongeveer duizend bewoonde werelden bevatten. Onze wereld, Urantia, behoort tot een plaatselijk universum welks soeverein is Michael, de Zoon van God en de Zoon des Mensen, in deze wereld bekend als Jezus van Nazareth.
In het Centrale Universum is de Universele Vader (God) persoonlijk aanwezig; in de universa en planeten in de ruimte wordt onze Vader vertegenwoordigd door zijn Soevereine Zonen, terwijl hij op de meest intieme wijze aanwezig is in het bewustzijn van zijn sterfelijke kinderen, door de tegenwoordigheid van de Gedachtenrichters die in het bewustzijn van deze wilschepselen verblijven. Deze vijfentwintig Verhandelingen die Deel II vormen, vertellen het verhaal van de opklimmingcarrière van de mens, aansluitend op zijn eerste leven op de evolutionaire planeet.

Deel III: De geschiedenis van Urantia
Ongeveer 1 miljard jaar geleden had Urantia ongeveer zijn huidige omvang bereikt. Omstreeks deze tijd werd zij in de fysische registers van ons plaatselijk universum, Nebadon, opgenomen en kreeg zij haar naam: Urantia. De drieënzestig Verhandelingen die dit deel III vormen, behandelen de geschiedenis van onze planeet, de geologische ontwikkeling, het tot stand brengen van leven en de evolutie en geschiedenis van de mens, ontwikkelende beschaving, menselijke instituties en regeringen. Hier worden ook besproken: het Triniteits-concept, de evolutie van religie, de inwonende geest van God (de Gedachtenrichter), de overleving van persoonlijkheid, en de zelfschenkingen van Christus Michael.

Deel IV: Het leven en onderricht van Jezus
In deze 77 Verhandelingen wordt een van-jaar-tot-jaar verslag gegeven van het leven en onderricht van Jezus van Nazareth, de Zoon des Mensen, zijn kindertijd, jeugd, zijn vroegste reizen, persoonlijke en openbare werk, de keuze en de opleiding van de twaalf apostelen, zijn berechting, dood en wederopstanding. Deze biografie van Jezus neemt het (laatste) vierde deel van Het Urantia Boek in beslag. De eerste drie delen van het Boek omvatten een informatieve introductie, een algemene achtergrond, voor de daarop volgende indrukwekkende gebeurtenissen in dit goddelijk-menselijke leven van Jezus op onze planeet. Daarom is het verhaal over dit weergaloze leven, geplaatst in zijn kosmische betekenis-kader, terecht de climax en het passende besluit van de Urantia openbaring.
Het leven en de leringen van Jezus, in hun oorspronkelijke vorm en onbezwaard door tradities en dogma's, zijn veruit de best mogelijke hulp die de mens kan krijgen bij zijn eeuwenlange klim naar het Paradijs. "De grote hoop voor Urantia ligt in de mogelijkheid van een nieuwe openbaring van Jezus, met een nieuwe, meer omvattende presentatie van zijn reddende boodschap die de talrijke families van zijn hedendaagse belijdende volgelingen geestelijk zou kunnen verenigen in liefdevolle dienstbaarheid.".
"De tijd is rijp om getuige te zijn van de figuurlijke opstanding van de mens Jezus uit zijn graftombe te midden der theologische tradities en godsdienstige dogma's van negentien eeuwen... Welk een transcendente dienst zou het zijn, als door deze openbaring de Zoon des Mensen zou worden herwonnen uit het graf van de traditionele theologie en als de levende Jezus zou worden aangeboden aan de kerk die zijn naam draagt en aan alle andere godsdiensten!"

"De moderne tijd zal weigeren een religie te aanvaarden die niet klopt met de feiten en niet in harmonie is met haar hoogste opvattingen van waarheid, schoonheid en goedheid. Het uur is aangebroken voor een herontdekking van de ware, oorspronkelijke grondslag van het huidige vervormde, gecompromitteerde Christendom - het werkelijke leven en onderricht van Jezus."

Moderne beschrijving van de waarheid
Volgens de tekst van Het Urantia Boek staat onze planeet nu "bevend op de drempel van een van haar meest verbazingwekkende, boeiende tijdvakken van sociale herordening, zedelijke herleving en geestelijke verlichting". Het Urantia Boek is bedoeld als "Een nieuwe, vollediger openbaring ... om een rijk van materialistisch secularisme te veroveren en de wereldheerschappij van het mechanistische naturalisme omver te werpen." Er wordt ons gevraagd geduld te hebben in "deze dorre tijden van een materialistisch secularistisch tijdperk", maar wel met een enorm positief perspectief: de nieuwe waarheden zullen "glorieus een nieuwe, betere weg blijven verlichten". Velen zoeken vandaag zo'n nieuwe weergave die in gelijke mate aandacht geeft aan "de waarheden van de wetenschap, de filosofie en de geestelijke ervaring, en aan de schoonheden van de materiële schepping, de bekoring van ideële kunst en de grootsheid van echte karakterontwikkeling."
Het Urantia Boek bevat de helderste en meest beknopte integratie van al deze onderwerpen die op dit moment voor de mens beschikbaar is. Door al het werk van de Foundation, alle vertalingen, studiegroepen, en overdracht van kennis, is Het Urantia Boek vandaag beschikbaar in grote delen van de wereld. Maar er is nog zoveel meer werk te doen. Wij nodigen u uit om samen met ons die opdracht verder uit te voeren en de bekendheid en inhoud ervan over de wereld te verspreiden.

Het Urantia Boek wordt uitgegeven door de Urantia Foundation en is te bestellen met ISBN 90.9011151.4. In Nederland is de St. Urantia Nederlandstalig actief ter bevordering van de studie van het boek.

Bron en voor meer informatie: www.urantia.nl


terug naar het overzicht


^