Jane Roberts - Seth spreektJane Roberts (1929-1984)
bron: Wikipedia
Dit boek is geschreven door een persoon die Seth genoemd wordt en zich aanduidt als een niet meer in fysieke gedaante besloten 'energie-persoonlijkheids-essentie'. Hij heeft inmiddels ruim zeven jaren door mij gesproken tijdens trancezittingen tweemaal per week.

Mijn mediamieke initiatie begon op een septemberavond in 1963, terwijl ik een gedicht schreef. Mijn bewustzijn verliet opeens mijn lichaam en mijn geest raakte geblokkeerd door gedachten, die voor mij destijds verbijsterend en nieuw waren. Bij terugkeer in mijn lichaam merkte ik dat mijn handen een automatisch schrift hadden geproduceerd, waarin de ideeën die ik gekregen had, voor een groot deel werden toegelicht. De notities droegen zelfs een titel: Het fysieke heelal als begripsconstructie.
Op grond van deze ervaring begon ik me in mediamieke activiteiten te verdiepen en dacht aan een boek over het onderwerp. In verband daarmee namen mijn echtgenoot, Rob, en ik laat in 1963 proeven met een Ouijabord. Al na een paar zittingen spelde de wijzer boodschappen die van een persoon met de naam Seth afkomstig heetten te zijn.
Rob zomin als ik hadden een of andere mediamieke achtergrond en toen ik met mijn antwoorden vooruit begon te lopen op die van het bord, nam ik aan, dat deze uit mijn onderbewustzijn kwamen. Het duurde evenwel niet lang of ik voelde me gedrongen de woorden hardop uit te spreken en binnen een maand sprak ik in trancetoestand uit naam van Seth.
De boodschappen leken te beginnen waar begripsconstructie ophield en naderhand vertelde Seth, dat mijn ervaring met bewustzijnsverruiming zijn eerste poging tot contact was geweest.
Sindsdien heeft Seth een aaneensluitend manuscript afgeleverd, dat inmiddels ruim zesduizend getypte vellen beslaat. We noemen het Seths Materiaal en de teksten gaan over zaken als de aard van de fysieke materie, tijd en realiteit, denkbare werelden, gezondheid en reïncarnatie. We werden al dadelijk getroffen door de kennelijke kwaliteit van het materiaal en dat was de reden waarom we doorgingen.
Na de publikatie van mijn eerste boek op dit gebied kwamen er brieven binnen van onbekenden, die Seth om hulp vroegen. We belegden zittingen voor de ernstigste gevallen. Velen van de betrokkenen konden ze niet bijwonen, daar ze in andere delen van het land woonden, maar Seths raad was hen van nut en de schriftelijke informatie die ze omtrent hun persoonlijke omstandigheden ontvingen, bleek juist.
Rob heeft stenografisch steeds woordelijke aantekeningen gehouden van de zittingen met Seth. In het laatst van de week typt hij ze uit en voegt ze toe aan onze collectie materiaal van Seth. Robs voortreffelijke aantekeningen doen het levendige kader waarin de zittingen plaatsvinden, duidelijk uitkomen.
Naar mijn mening hebben we meer dan zeshonderd contacten met het heelal gehad - ofschoon Rob zelf het zo niet zou noemen. Deze contacten vinden plaats in onze ruime, helder verlichte huiskamer, maar in diepere zin vinden ze plaats in de onbegrensde ruimte van de menselijke persoon.

Ik wil niet beweren dat we een hoeksteen der waarheid bezitten of de indruk wekken dat we ademloos wachten op de stroom verhulde geheimen der eeuwen. Ik besef dat elke individuele mens toegang heeft tot intuïtieve kennis en nu en dan een glimp van de innerlijke realiteit kan opvangen. In die zin spreekt het heelal tot elk van ons. In ons geval vormen de zittingen met Seth het kader, waarin dit type communicatie plaatsvindt.
In Seths Materiaal, gepubliceerd in 1970, heb ik deze gang van zaken toegelicht en de opvatting van Seth over een reeks onderwerpen met behulp van uittreksels van de zittingen weergegeven. Ik heb ook de contacten beschreven, die we gehad hebben met psychologen en parapsychologen, toen we onze ervaringen poogden te begrijpen en een plaats te geven binnen de context van het dagelijkse leven. De tests die we deden om het helderziende vermogen van Seth te verifiëren, werden eveneens beschreven. Naar onze mening doorstond hij de proef glansrijk.
Het was bijzondere moeilijk over een bepaald onderwerp enkele uittreksels te kiezen uit Seths in omvang toenemend oeuvre. In Seths Materiaal werden vele vragen dan ook niet beantwoord en vele onderwerpen niet onderzocht. Twee weken nadat het boek voltooid was, dicteerde Seth evenwel de schets voor dit tweede manuscript, waarin hij de vrijheid zou hebben zijn ideeën naar eigen keus in boekvorm neer te leggen.
Hieronder volgt een kopie van die schets, die we ontvingen in januari 1970 tijdens zitting 510. Zoals u ziet, noemt Seth mij Ruburt en Rob noemt hij Joseph. Deze namen hebben betrekking op onze totale persoon ter onderscheiding van ons tegenwoordige fysiek-gerichte ik.

"Ik ben nu nog met bepaald ander materiaal bezig, dat ik je zal geven, je zult dus nog even geduld met me moeten hebben. Zo zou ik je graag enig inzicht willen geven in de inhoud van mijn eigen boek. Er zullen heel wat punten aan de orde komen. Het boek zal een beschrijving bevatten van de manier waarop het ontstaat en de daartoe onmisbare procedures, willen mijn eigen opvattingen door Ruburt worden uitgesproken of, wat dat betreft, zelfs maar worden doorgegeven.
Ik bezit geen fysiek lichaam en toch ga ik een boek schrijven. Het eerste hoofdstuk zal uiteenzetten hoe en waarom.
Het volgende hoofdstuk zal beschrijven wat je mijn tegenwoordige milieu kunt noemen; mijn 'kenmerken' en medewerkers van het ogenblik. Ik bedoel er die anderen mee, met wie ik in contact treedt.
Het volgende hoofdstuk zal mijn werk omschrijven en die dimensies van de werkelijkheid waarin het me brengt, want terwijl ik me in jouw werkelijkheid beweeg, beweeg ik me ook in andere werkelijkheden om dat doel te volbrengen, dat me te volbrengen staat.
Het volgende hoofdstuk zal handelen over mijn verleden in jouw termen en over een aantal persoonlijkheden, die ik geweest ben en gekend heb. Tevens zal ik aantonen dat er geen verleden, heden of toekomst is en toelichten dat er geen sprake is van tegenstrijdigheid, wanneer ik spreek in termen van vroegere existenties. Dit kan twee hoofdstukken in beslag nemen.
Het volgende hoofdstuk zal het verhaal van onze ontmoeting zijn - die van jou, Ruburt en mijzelf, uiteraard vanuit mijn standpunt, en van de middelen waarmee ik in contact kwam met Ruburts innerlijke bewustzijn, allang voor jullie beiden iets afwisten van mediamieke verschijnselen of van mijn bestaan.
Het volgende hoofdstuk zal gaan over de ervaring van een bepaalde persoon op het moment van sterven en over de vele variaties op deze fundamentele belevenis. Ik zal enkele van mijn eigen stervensmomenten als voorbeeld gebruiken.
Het volgende hoofdstuk zal gaan over het bestaan na de dood met zijn vele variaties. Deze beide hoofdstukken hebben betrekking op reïncarnatie in verband met sterven en ook zal ik vluchtig ingaan op het sterven aan het einde van de laatste incarnatie.
Het volgende hoofdstuk zal gaan over de emotionele realiteit van liefde en verwantschap tussen personen - en over wat ermee gebeurt tijdens opeenvolgende incarnaties, want soms vallen ze langs de weg neer en soms worden ze behouden.
Het volgende hoofdstuk zal je fysieke realiteit behandelen, zoals die overkomt op mij en op anderen zoals ik. Dit hoofdstuk zal een paar boeiende facetten bevatten, want jullie vertegenwoordigen niet alleen de fysieke werkelijkheid die jullie kennen, maar tevens andere, heel echte milieus in andere vormen van werkelijkheid en wel door jullie gedachten, verlangens en emoties van het ogenblik.
Het volgende hoofdstuk zal gaan over de eeuwige geldigheid van dromen als poorten tot die andere vormen van werkelijkheld en als open terrein waarop het 'innerlijke ik' de vele facetten van het ervaren ervan bespeurt en in contact treedt met andere niveaus van zijn werkelijkheid.
Ook het volgende hoofdstuk zal zich nog tot dit onderwerp bepalen en daarin onthul ik de diverse manieren waarop ik de dromen van anderen ben binnengegaan, hetzij als leraar, hetzij als gids.
Het volgende hoofdstuk zal gaan over de grondmethoden tot communicatie, zoals ze benut worden door elk willekeurig bewustzijn, afhankelijk van zijn niveau, hetzij fysiek of niet. Dit zal leiden tot de grondcommunicatie, benut door de menselijke persoon zoals jij die opvat en aantonen, dat deze innerlijke communicatievormen bestaan onafhankelijk van de fysieke zintuigen, die slechts fysieke verlengstukken zijn van innerlijke waarneming.
Ik zal de lezer uitleggen hoe hij kan zien wat hij ziet of kan horen wat hij hoort en waarom. Door dit hele boek heen hoop ik aan te tonen, dat de lezer zelf onafhankelijk is van zijn fysieke lichaam en ik hoop hem persoonlijk enkele methoden te geven, die hem mijn stelling zullen bewijzen.
Het volgende hoofdstuk zal een verslag zijn van de ervaring die ik heb opgedaan in al mijn existenties met die 'piramidegestalts', waarover ik in het Materiaal spreek, van mijn eigen relatie met de persoon die jullie Seth II noemen en met veeldimensionale bewustzijnsvormen, die veel verder geëvolueerd zijn dan ik.

Mijn boodschap aan de lezer zal luiden: "In eigenlijke zin ben je evenmin een fysieke persoon als ik en door je uitleg te geven over mijn realiteit geef ik je uitleg over de jouwe."
Er komt een hoofdstuk over de godsdiensten op aarde, over de verdraaiingen en waarheden daarbinnen; de drie Christusfiguren; en wat gegevens aangaande een teloorgegane religie, die van een volk waarover jullie geen informatie bezitten. Dit volk bewoonde een planeet in dezelfde ruimte, waarin jullie aarde zich nu bevindt, eer jullie planeet bestond. Ze vernietigden hun thuisplaneet door hun eigen falen en werden gereïncarneerd, toen jullie planeet in aanzijn kwam. Hun herinneringen werden de grondslag voor het ontstaan van religie, zoals jullie die nu opvatten.
Er komt een hoofdstuk over denkbare goden en denkbare stelsels.
Er komt een hoofdstuk met vragen en antwoorden.
En er komt een slothoofdstuk, waarin ik de lezer zal vragen zijn ogen te sluiten en zich bewust te worden van de realiteit, waarin ik existeer en van zijn eigen innerlijke realiteit. De methoden daartoe zal ik verschaffen. In dit hoofdstuk zal ik de lezer uitnodigen zijn 'innerlijke zintuigen' te benutten om mij volgens zijn eigen visie te zien.

Weliswaar zullen mijn contacten doorlopend slechts door Ruburt tot stand komen en wel om het materiaal als een gaaf geheel te bewaren, maar ik zal de lezer verzoeken zich van mij als persoon bewust te worden, waarna hij dan mogelijk zal inzien dat communicatie vanuit andere werkelijkheden mogelijk is en dat hij dus zelf toegankelijk is voor waarneming van niet-fysieke aard.
Dit is dan mijn schets voor het boek, maar mijn bedoelingen worden er slechts vluchtig door weergegeven. Duidelijker wil ik de lijnen niet aangeven, want ik heb liever dat Ruburt me geen slag voor is. De moeilijkheden die zich bij dit soort communicatie voordoen, zullen deugdelijk belicht worden. Het zal blijken dat zogenaamde paranormale contacten afkomstig zijn van diverse werkelijkheidsniveaus en dat deze contacten de werkelijkheid beschrijven waarin zij existeren. In die zin zal ik de mijne beschrijven en andere waarvan ik kennis bezit.
Hiermee wil niet gezegd zijn dat er geen andere dimensies bestaan, waarvan ik niet afweet. Ik zal het boek tijdens onze zittingen dicteren.
Dit is de titel voor ons boek (lachje): Seth spreekt: De eeuwige waarde van de ziel.
Ik gebruik de term ziel, want die zal de meeste lezers rechtstreeks aanspreken."

Dit boek is Seths methode om aan te tonen, dat de menselijke persoon multidimensionaal is, dat we in vele realiteiten tegelijk bestaan, dat de ziel ofwel het innerlijke ik niet iets is dat los van ons bestaat, waar juist het medium waardoor we bestaan. Hij legt er de nadruk op dat 'waarheid' niet is te vinden door van leraar naar leraar te lopen, van kerk naar kerk of discipline naar discipline, maar door binnenin het ik te kijken. De innerlijke kennis van het bewustzijn, de 'geheimen van het heelal', zijn dan ook geen esoterische waarheden, die voor de mensen verborgen moeten blijven. Dergelijke informatie is voor de mens even natuurlijk als lucht en evenzeer beschikbaar voor hen, die er oprecht naar zoeken door in de innerlijke bron te kijken.
Naar mijn mening heeft Seth een boek geschreven, dat klassiek in zijn soort is. Nu ik hem voorzichtig als een 'persoon' heb aangeduid, voel ik me verplicht daaraan toe te voegen dat Seth tevens een vaardig wijsgeer en psycholoog is, zeer doorkneed in de gedragingen van de menselijke persoon en zich terdege bewust van de toestand van het menselijke bewustzijn.

Bron: Jane Roberts, Seth spreekt


terug naar het overzicht


^