John Newbrough - Oahspe


Samenvatting Oahspe door Willemien Bessem


John Newbrough
Een blik op de relatie tussen de geziene en de ongeziene wereld
Oahspe is een opmerkelijk boek, waarin de gebeurtenissen op aarde en in de hemelen vanaf het begin van hun schepping worden besproken en de oorsprong van grote leraren en religies worden onthuld. Het boek geeft inzicht in het leven op aarde en de relatie van de Schepper met de mens en het universum. De teksten zijn wonderbaarlijk consistent en de lezer wordt niet gevraagd te geloven, maar alleen de directe ervaringen als basis voor wijsheid en kennis te laten dienen. Daarbinnen zin vrijheid, discipline en harmonie van groot belang om talenten tot volledige ontwikkeling te laten komen. Sommigen zullen Oahspe zien als een aanvulling op wat men aanduidt als heilige boeken, maar Oahspe is in de eerste plaats bedoeld om meer inzicht te geven in de betekenis van het leven.

In 1881 kreeg de Amerikaanse tandarts en medium J.B. Newbrough (1828–1891) de teksten van Oahspe door via automatisch schrift. Tien jaar lang had hij zich voorbereid op het tot stand brengen van de communicatie met entiteiten die hem veel meer konden vertellen over de zin van het leven dan zijn overleden familieleden of vrienden, die hij van kind af aan altijd al kon horen en zien. Twee keer per dag nam hij een bad, mediteerde elke morgen vroeg in de stilte van zijn zolderkamer, werd vegetariër en stond klaar voor alle mensen om hem heen.
Na deze periode van zuivering waarin hij overtollig lichaamsgewicht en reumatische pijnen kwijtraakte, kregen zijn handen een nieuwe vaardigheid. Hij kreeg opdracht de toen net uitgevonden schrijfmachine aan te schaffen en stond elke morgen voor zonsopgang op, waarna zijn handen vijftien minuten lang driftig de toetsen aansloegen. Terzelfder tijd zag hij een lichtbundel op zijn handen vallen en drie paar gematerialiseerde handen boven zijn hoofd verschijnen.
Dit proces herhaalde zich 50 weken lang, waarna het werk was voltooid en hij voor het eerst de doorgegeven teksten mocht lezen. Gedurende deze tien jaar en daarna heeft J.B. Newbrough altijd zijn tandartsenpraktijk voortgezet. In l882 verscheen de eerste druk in New York, waarna nog negen edities volgden. Vijf edities werden uitgegeven in Londen en één editie in Sydney. Tien jaar heeft Dr. N.D. Bessem aan de Nederlandse vertaling gewerkt, die eind 1996 is verschenen.
Wanneer iemand dit boek van meer dan 1000 bladzijden onder ogen krijgt is meestal de eerste vraag naar de betekenis van het woord Oahspe. O is hier het symbool voor de eeuwigheid, AH voor aarde, SP zijn de geestelijke entiteiten die zich in de atmosfeer bevinden en E staat voor geestelijke entiteiten die zich in de ether bevinden. Wanneer men vervolgens het boek openstaat, komen woorden als Schepper, Jehovih, God of Lord veelvuldig voor, maar zij hebben in dit boek een andere betekenis dan
meestal eraan gegeven wordt.
In de duizenden jaren, die in dit boek beschreven worden, zijn er er verschillende namen aan Hem gegeven die wordt gezien als de Schepper, het allesomvattende onpersoonlijke leven, de 'Ik ben'. Eerst werd Hij door de volkeren E-o-ih genoemd, als het geluid van de wind en daarna komen namen als, Eolin, Eloih, Elgoquim, Jehovih, I'hua, Mazda, Ormazd, Great Spirit naar voren.
De namen God of Lord worden in dit boek niet gebruikt voor de Schepper, maar zijn benamingen binnen de hemelse hiërarchie (1) van zeer ontwikkelde geestelijke entiteiten, die door de Schepper voor een bepaalde tijd worden aangesteld om de mensen op aarde en de hemelen daaromheen te regeren en bij te staan.
Oahspe bestaat uit verschillende boeken. Sommige ervan staan op zichzelf en er worden opmerkelijke leerstellingen in besproken op het gebied van metafysica, kosmogonie, riten, ceremoniën, profetieën en de oorsprong van de taal. Het grootste deel echter van de boeken beschrijft de geschiedenis in perioden van telkens drieduizend jaar, die een seizoen worden genoemd. De gebeurtenissen in de hemelen beslaan het bovenste gedeelte van de bladzijden, terwijl de gebeurtenissen op aarde op het onderste gedeelte worden beschreven.
Oahspe begint met het verzoek van de mens aan de Schepper hem uitleg te geven over de betekenis van het leven. De mens ziet dat hij weinig kan doen en alles heeft gekregen. Hij ziet ook de grootsheid van zijn Schepper, maar is toch niet gelukkig en strijdt met de verschillende krachten die op zijn lichaam en geest inwerken. Waar de mens ziet dat de gemeenschap op zoveel gebieden tegenstrijdig is en hij inzicht mist in de eenheid achter deze schijnbare dualiteit, smeekt hij de Schepper om te spreken en hem kennis over vrede en harmonie te geven.

De Asu en de I'hin
Hierna onthult de Schepper de betekenis van de drie grote werelden die Hij heeft geschapen: de aarde, de atmosfeer en de ether; ook wordt de baan van de aarde beschreven, reizend door verschillende etherische gebieden. Om de drieduizend jaar passeert de aarde een nieuw etherisch gebied en krijgen stervelingen op aarde weer tekenen uit de ether en wordt er elk seizoen een andere God aangesteld door de Schepper, die samen met zijn Lords en engelen de mensen op aarde bijstaan.
Het boek Sethantes vertelt over de eerste God en zijn hemelen. De Lords beschrijven in hun eerste boek de ontwikkelingen op aarde en het ontstaan van het eerste menselijke ras, de Asu. Zij vermengden zich met engelen, die zich materialiseerden op aarde om de mensen te onderwijzen, en uit hen kwam het ras de I'hin voort, die in staat waren de geest en de schepping te begrijpen.
Naast deze twee rassen bestaan de Druk, een ras dat geen inzicht heeft in het geestelijke leven en geen schaamte kent. De I'hins trachtten de Druks te onderwijzen, maar dezen begrepen hen niet en vielen hen zelfs aan. De Lords verbanden hierop de Druks uit het gebied van de I'hins. Dit hele verhaal toont veel opmerkelijke overeenkomsten met de verhalen in de bijbel (2). In die tijd wordt het verschil tussen goed en slecht duidelijk, maar in de woorden van de Schepper wordt slechts gesproken van rijp en onrijp.
Aangezien de verschillende rassen toch weer tot elkaar komen, vragen de vrouwen aan de Lords hoe zij kunnen herkennen welke mannen van oorlog zijn en welke niet. De mannelijke I'hins krijgen dan de opdracht zich te laten besnijden, zodat de vrouwen hen kunnen herkennen. Wanneer de Druks in de winter het voedsel van de I'hins stelen, begrijpen ze niet waarom dit kwaad hen moet overkomen. De Lords zeggen hierop dat zij zich moeten ontwikkelen door ook het kwaad onder ogen te zien om tot grotere inzichten te komen. Hen wordt uitgelegd dat de mens bestaat uit twee entiteiten: het vlees dat verlangt naar het aardse en de geest die hunkert naar spiritualiteit. Uiteindelijk dient de geest met zijn eeuwig karakter te overwinnen en meester te worden van de materie, die vergankelijk van aard is. De I'hins leerden de Druks daarop hoe zich te ontwikkelen en in harmonie te leven. Ze vermengden zich en hieruit ontstonden de I'huans, een groot, sterk ras met koperkleurige huid. Niet lang hierna in dezelfde periode gaan de mensen met hun lippen spreken en geeft de Schepper de opdracht een steen te maken die hij zelf bewerkt. Dit tablet wordt Se'moin genoemd en is de basis voor de eerste taal op aarde.
Als het tweede seizoen in aantocht is, worden de Lords en engelen afgelost en beschrijven de nieuwe Lords in het tweede boek dat zij de opdracht krijgen van de Schepper de mensen alleen te laten; zij moeten leren zichzelf te ontwikkelen. Er komt grote duisternis over de aarde en er ontstaan grote hongersnoden waardoor veel Druks en Yaks (een vermenging tussen de Druk en de Asu) sterven. Uiteindelijk kunnen de mensen niet langer de stemmen van de engelen horen en gaan zij als beesten leven. De Lords komen echter terug en leiden de mensen opnieuw op om in harmonie en wijsheid te leven. Ook in de zestien hiernavolgende seizoenen wisselen tijden van licht en duisternis elkaar voortdurend af.

Zondvloed
Rond 24.000 jaar voor kosmon (3) (v.k.) worden voorbereidingen getroffen voor de zondvloed van het continent Pan (4). Dit continent was zo vervuild door de geesten van stervelingen die op aarde terugkeren, dat de kennis over de hogere hemelen verloren was gegaan. Deze geesten, drujas of foetals genaamd, zijn onwetend en klampen zich door hun aardse gehechtheid aan stervelingen vast. Deze geesten proberen te reïncarneren in het lichaam van een kind, waardoor de geest van het kind wordt verdrukt en er obsessies ontstaan. De Schepper besloot hierop de aarde en de hemelen te zuiveren van deze geesten en gaf zijn Lords en engelen de opdracht dit plan voor te bereiden. Enkele groepen I'hins op aarde, die wel de stem van de Schepper konden boren, werden geïnspireerd om grote vloten te bouwen. Na de zondvloed liep het continent Pan onder water en bleef er een klein stuk land over, dat nu Japan heet. De vloten met I'hins werden vijf verschillende richtingen opgedreven, namelijk naar Guatama, Shem, Jalleth, Ham en Yista. De verwarde geesten werden opnieuw opgeleid in sferen ver van de aarde, zodat zij de mensen op aarde niet langer konden lastigvallen. Ook de volgende duizenden jaren kent de aarde weer perioden van duisternis die wordt gevolgd door tijden van vrede en harmonie.
De I'huans worden inmiddels ook betrokken bij het onderwijs over de Schepper of de Grote Geest, omdat zij in de kosmontijd het grootste gedeelte van de aarde zullen bewonen. De ontwikkeling van de I'huans in Gautama (Amerika) wordt beschreven, alsmede het feit dat zij de eerste vleesetende mensen waren die de stem van de Grote Geest konden horen. De oorspronkelijke volkeren in Gautama zijn van die tijd tot twee eeuwen geleden zuiver en onaangetast gebleven en eerden alleen de Great Spirit. De rest van de wereld kreeg echter al veel eerder te maken met valse goden en religies, die oorlog propageerden waardoor hun opgebouwde beschavingen telkens ten onder gingen.

De eerste zeer zuivere sterveling
In het boek Gods Woord, 8900 v.k. vertelt de God die op dat moment is aangesteld, over de voorbereidingen op aarde en de geboorte van de eerste zeer zuivere sterveling. De Schepper inspireerde de zuiverste dochters van de I'huans om zich te geven aan de zuiverste mannelijke I'hins waaruit nakomelingen voortkwamen. Pas in de zesde generatie werd een kind geboren dat de gave van Su'is (helderhorend-helderziend) en Sar'gis (materialisatie) had. Hij wordt in Par'si'e (Perzie) geboren en Zarathustra genoemd. Zijn moeder Tooche bevond zich tijdens haar gehele zwangerschap in een onbewuste trancestaat, terwijl haar ziel verrijkt werd in de hogere hemelen.
Al snel nadat haar kind was geboren, vluchtte zij het woud in, aangezien de koning onrustig werd over de geruchten rond dit bijzondere kind. Hij gaf de opdracht alle jonge mannelijke kinderen te doden, toen zijn dienaren Zarathustra niet konden vinden. Zarathustra groeide op in het woud en woonde ook enige tijd bij de I'hins, de heilige mensen, waardoor zijn wijsheid en kracht toenamen. Op een dag brengt hij de wetten die hij van de Schepper had gekregen naar de heersende zonnekoning Asha in het land van Oas. Vele vragen en antwoorden komen vervolgens aan de orde tussen koning Asha, Zarathustra en de Schepper. Zarathustra doet wonderen, die volgens hem alleen maar zo worden genoemd door mensen die de natuurlijke werking van deze fenomenen nog niet kennen.
Koning Asha krijgt zoveel bewijzen en inzichten van wijsheid dat hij de wetten van Zarathustra over de hele wereld laat verspreiden en vervolgens zijn eigen koninkrijk opgeeft om tussen de armen te gaan leven. Zijn opvolger is echter zeer wreed en noodzaakt Zarathustra en Asha te vluchten. Zij reizen vele jaren door de landen Jaffeth, Shem en Ham om de mensen te onderwijzen over de eeuwigheid van hun geest en de eenheid van het leven. Teruggekomen in Oas wordt Zarathustra opgepakt en aan zijn voeten opgehangen. De zonnetempel scheurt in tweeën en de stadsmuren vallen om; ook zijn eigen dood gebeurt op de manier zoals voorspeld. Nadat hij zijn lichaam had verlaten, materialiseerde hij zich nog enkele keren om opnieuw uitleg te geven over tal van onderwerpen, die ook in deze tijd nog van toepassing zijn (5).
Rond 5800 v.k. worden er vier grote profeten geboren, Po in Jaffeth (China), Abraham in Arabin'ya (Egypte en Afrika), Brama in Vind'yu (India) en Eawahtah in Gautama (Amerika). Allen worden geboren uit de zuiverste zielen tussen de I'huans en I'hins die gedurende zes generaties werden geïnspireerd door het hoogste licht. Allen brachten de mensen kennis, wijsheid en vertrouwen en vertelden over de eenheid van de schepping en het eeuwige geestelijke leven. De gelovigen, die alleen de Schepper eren, leefden volgens de regels van deze profeten in dorpen met niet meer dan 2000 mensen en kozen de wijste man van het dorp als hun woordvoerder. Niemand was superieur aan een ander en men trachtten te allen tijde zijn hoogste licht te volgen. In tijden van duisternis werden deze gelovigen vaak vervolgd door nieuwe machthebbers en religies, die hen aan zich wilden onderwerpen.
In het boek Oorlogen tegen de Jehovih wordt uitgebreid ingegaan op de vaak zeer hoogontwikkelde geestelijke entiteiten, die zich afkeren van de Schepper en gegrepen worden door ijdelheid en macht. Zij doen zich voor als de god of de lords van zeer populaire, maar wel reeds overleden profeten en beloven de mensen pracht en praal in hun hemelse koninkrijken.
Als zij meer aanhang en vertrouwen hebben gewonnen, blijkt al snel dat hun eisen verdeeldheid zaaien tussen de mensen en oorlogen tot gevolg hebben. Sommige goden en lords gaan zo ver dat zij er een spel van maken om zoveel mogelijk aardse steden tegen elkaar uit te spelen om de geesten van de overledenen vervolgens tot slaven te maken voor hun eigen hemelse koninkrijken.
In dit boek worden de verschillen tussen de leringen van hen, die zich door het licht laten leiden en hen die zich door macht en ijdelheid laten leiden, zeer duidelijk weergegeven. De inspiraties van de afvallige goden zijn vaak de basis van heilige geschriften, die verdeeldheid kweken tussen de mensen en onwetendheid prijzen. Ook de effecten van het opzettelijk ontnemen van de vrijheid van een medemens door hem te misleiden of hem tot slaaf te maken, komen hier duidelijk naar voren. Na een aantal eeuwen gaan de koninkrijken van deze goden meestal ten onder als hun onderdanen ontdekken jarenlang misleid te zijn. Deze goden krijgen dan veel woede en wraakgevoelens op zich gericht, waarvan ze zich nauwelijks meer kunnen losmaken. Maar ook zij kunnen ten slotte weer groeien en hun weg naar harmonie en vrede vinden, nadat eerst alle zielen die zij hebben misleid, met hun hulp zijn verlost van wraak, woede, verdriet, zodat ze elkaar kunnen vergeven en zichzelf kunnen ontwikkelen.
Na een periode van duisternis worden er rond 3400 v.k. opnieuw drie profeten geboren, die geïnspireerd zijn door het hoogste licht om de mensen bij te staan. Mozes in Egypte, Capilya, wetgever in India en Chine in het land dat naar hem is vernoemd, China. Opnieuw komen er vele levensvragen aan de orde en wordt de geschiedenis van deze profeten verhaald.

Boeddha, Confucius en Jezus
In het boek Eskra komen we steeds dichter bij de geschiedenis zoals wij die kennen; hierin wordt verhaald over de geboorte van de zeer zuivere Sakaya (Boeddha) en Ka'yu (Confucius). Na hun dood ontstonden er religies geïnspireerd door hun leven, maar vanuit een heel ander perspectief. De heersende machthebbers gebruikten de heilige boeken om er ook hun wetten en eisen in op te nemen en zo het volk aan zich te onderwerpen. In deze tijd wordt de bouw van de Chinese muur geïnspireerd als een monument voor de gelovigen, die door de aanhangers van de destijds heersende religies werden aangevallen. De strijd tussen machtige afvallige goden was in volle gang; in India en China werden duizenden boeken en stenen tafels vernietigd, terwijl er tegelijkertijd werd gestreden om de macht in Italië. In deze onrustige tijd werd Joshu (Jezus) geboren, begeleid door de geest Mozes en Elias en door honderden andere engelen die de communicatielijn met het hoogste licht nauwlettend beschermden. Al snel na de dood van Joshu doet de entiteit Looeamong zich voor als de god van de christenen en brengt velen eeuwenlang in onwetendheid.
De entiteit Thoth, die eerst samenwerkt met Looeamong, keert zich uiteindelijk in woede van hem af, nadat hij ontdekte dat zijn meester hem had misleid. Hij besloot het rijk van Looeamong te vernietigen en trachtte dit te doen door Mohammed te inspireren tot het stichten van een nieuwe religie, die een vijand zal zijn voor de christenen. In die tijd woedden er zowel op de aarde als in de hemel en rond Europa, Heleste, Egupt en Par'si'e vele oorlogen. De verhalen in de boeken Eskra en Es geven veel nieuwe en verhelderende inzichten, vooral over de religieuze geschiedenis zoals wij die kennen.
In de boeken Inspiratie en Beoordelingen geeft de God, die zich voorstelt als onze oudere broeder,
kennis en wijsheid uit zijn ervaring. Hij bespreekt vele handelingen en gedachten van de mens en legt uit wat voor effect deze hebben op ons lichamelijk en geestelijk welzijn. Er staan aanbevelingen in over hoe wij het beste kunnen leven en die zowel voor het verstand als het gevoel logisch zijn, maar waarvan een aantal suggesties zeer verschillen van geaccepteerde maatschappelijke normen en waarden van nu. Het voeren van oorlog of enige deelname aan het mogelijk maken of goedkeuren van oorlog op wat voor manier dan ook, wordt sterk veroordeeld, aangezien dit duisternis creëert op aarde en in de hemelen. De geesten van oorlogsslachtoffers zijn vaak zo overmand door angst, wraak of verdriet, dat zij zeer moeilijk zijn te bereiken door de geesten van vrienden of familie, die hen trachten te bevrijden uit hun zelfgecreëerde duisternis.
Het laatste boek 'Jehovihs koninkrijk op aarde' schept een toekomstbeeld waarin mensen, die volledig geleid door hun inspiratie en vertrouwen in de Schepper, kinderen uit tehuizen halen en hen opvoeden met liefde en discipline. De kinderen behouden hun gaven van helderzien en -horen en kunnen communiceren met de engelen die hen komen onderwijzen. Iedereen zal leven volgens de voorschriften van de Schepper door een omgeving te scheppen, waarin zijn geest en zijn talenten tot volledige groei kunnen komen. Wanneer deze kinderen op latere leeftijd uitstapjes maken naar de grote steden, begrijpen ze niet waarom de rijken van geest op straat leven en de armen van geest in dure auto's rijden. Het lijkt wel een omgekeerde wereld, merken zij op.

De Nederlandse Vertaling
Tien jaar geleden, toen mijn vader aan zijn vertaling begon, zag ik dit boek voor het eerst. Tot mijn grote verbazing kostte het mij geen moeite, maar verheugde ik me er telkens op in dit boek te kunnen lezen. In tegenstelling tot vele andere heilige geschriften, waarvan ik de vele tegenstrijdigheden vaak niet begreep, waren deze consistente verhalen op zichzelf al een bewijs voor mij dat de tekst geïnspireerd was door een bron van grote kennis, wijsheid en liefde. Hoewel er gegevens in staan, die ik met mijn verstand nog niet volledig kan begrijpen en met het oog niet zijn waar te nemen, heb ik iets van de inhoud kunnen toetsen aan mijn eigen ervaringen met de ongeziene wereld. Zij, die ons zijn voorgegaan, zouden met alle liefde willen zien dat de mens zich ervan bewust wordt dat de dood slechts een overgang is en dat de ontwikkeling van de geest in het aardse leven van het grootste belang is, dat we zelf verantwoordelijk zijn voor onze daden en gedachten en dat we tijdens de communicatie met zieners, goeroe's of entiteiten van de ongeziene wereld, vooral naar de vruchten van hun wijsheid en suggesties moeten kijken. Het in balans brengen van alle invloeden en ervaringen die de mensen op hun weg ontmoeten is niet altijd gemakkelijk, maar door vooral het geleerde in praktijk te brengen, ontstaat er ten slotte voor iedereen een toename van kracht, liefde en wijsheid.

Noten:
l. Alles ontstaat vanuit de Schepper, die een zeer ontwikkelde entiteit inspireert om voor één seizoen over de aarde en zijn hemelen te regeren. Hij of zij wordt God genoemd. Vervolgens heeft God een aantal Lord Gods, die over een bepaald gebied op aarde de verantwoordelijkheid hebben gekregen en op hun beurt weer leiding geven aan Lords en engelen. In religieuze geschriften wordt vaak gesproken over de Lords van het Licht en de Lords van de Duisternis.
2. Adam is het Par'si'sche woord ontleend aan het Vedische woord Asu, dat mens betekent. De Asu heeft vervolgens gemeenschap met Eva, de geest uit wie de I'hins voortkomen. Later kunnen de I'hins vergeleken worden met Abel, terwijl de Druks Kaïn voorstellen, die door de Lords worden weggestuurd, nadat zij hun medemens hadden aangevallen.
3. Dit tijdperk is volgens Oashpe op 3l-3-l848 ingegaan, waarna er een tijd is gekomen dat de Schepper niet slechts een enkele profeet stuurt om de mensen te onderwijzen, maar velen op aarde wijsheid en helderheid geeft.
4. De zondvloed van het continent Pan, ook Whaga genoemd, zal in de kosmontijd ontdekt worden en geeft een groter inzicht in het verhaal van de Ark van Noach. De zonen van Noach heten Sem, Cham en Jafeth. Deze namen komen overeen met drie van de vijf gebieden waar de vloten van de I'hins naartoe dreven, te weten Sheni (India), Ham (Egypte, Afrika) en Jaffeth (China).
5. Vele gebeurtenissen uit Zarathustra's leven, beschreven in Oahspe, komen veelvuldig voor in verhalen over de profeten in christelijke, hindoestaanse, boeddhistische, islamitische en andere heilige geschriften.

Oahspe is verkrijgbaar bij Stichting Oahspe; tel: 070-3280710
E-mail: info[at]mediumschap.com
Internet: www.mediumschap.com of bij de boekhandel ISBN 9080345717


terug naar het overzicht


^