Levi H. Dowling - Het Aquarius Evangelie van Jezus ChristusLevi Dowling
Levi H. Dowling (1844-1911) was een Amerikaanse prediker. Hij werd geboren in Bellville, Ohio. Zijn vader was predikant bij de Disciples of Christ. Op 13-jarige leeftijd verzette Levi zich tegen een Presbyteriaanse ouderling tijdens een debat over 'de eeuwige straf voor de goddelozen'. Op 16-jarige leeftijd begon hij te prediken en op zijn achtiende werd hij pastoor in een klein kerkje.
Op 20-jarige leeftijd diende hij in het Amerikaanse leger als aalmoezenier tot aan het einde van de Burgeroorlog. Tussen 1866-1867 studeerde hij aan de Northwestern Christian University in Indianapolis, Indiana.
Daarna schreef en publiceerde hij zondagsschoolliteratuur en gezangenboeken voor kinderen. Hij sprak tijdens de begrafenis van president Lincoln.

Hij schreef twee boeken over geestelijk genezen, 'Self-Culture' en 'Biopneuma: The Science of the Great Breath'. In het voorwoord van 'Biopneuma' staat dat Dowling onderricht gaf in chemie, toxicologie, fysiologie, histologie en het gebruik van elektriciteit in de geneeskunde.
Hij behaalde een graad in twee medische studies en was een aantal jaren als arts werkzaam. Hij stopte met dit werk om weer te gaan schrijven.

Hij was vastbesloten om de geheimen van de hemel te ontsluiten. Veertig jaar studeerde hij en beoefende hij meditatie, en bereikte een zodanige staat van geestelijk bewustzijn, dat hij in staat was zich met de geestelijke wereld te verbinden en de geheimen daarvan te leren kennen.
Hij stelde dat hij in staat was om gedurende meditatie vroegere gebeurtenissen weer op te roepen, zo vaak als nodig was om ze goed te kunnen beschrijven. Hij besteedde vele maanden om de gebeurtenissen op te schrijven waarvan hij getuigde dat ze afkomstig waren uit 'Het boek van Gods geheugen', ook bekend als de akasha kroniek. Zijn beschrijving daarvan is nu bekend als 'Het Aquarius Evangelie'.
Hij beweerde dat de beelden die hij in zijn jeugd had gezien op toetsbare feiten berustten en dat iedere gedachte van ieder levend wezen in de akasha kroniek wordt bewaard.
Hij stelde dat hij in zijn jonge jaren een visioen had gekregen waarin hem was verteld dat hij een 'witte stad' zou gaan bouwen; gedurende een aantal jaren kreeg hij drie maal dit visioen. Het 'bouwen van de witte stad' was het boek 'Aquarius Evangelie van Jezus Christus'.

Het Aquarius Evangelie van Jezus Christus
Dowling schreef 'The Aquarian Gospel of Jesus the Christ: The Philosophic and Practical Basis of the Religion of the Aquarian Age of the World and of the Church Universal' aan het einde van de 19e eeuw en publiceerde het in 1908. Hij stelde dat dit het ware verhaal was van het leven van Jezus, samen met de achttien jaren van zijn jeugd, waarover in het Nieuwe Testament niet is geschreven. Dowling beweerde dat hij het uit de akasha kroniek had overgeschreven, wat hij had gedaan in de vroege uren in de ochtend, wanneer het volkomen stil was.
Het boek beschrijft dat de mensheid in het overgangstijdperk staat tussen het Vissen- en het Watermantijdperk. Aquarius is een luchtteken en het Nieuwe Tijdperk staat al bekend als een tijdperk van bijzondere uitvindingen op het gebied van lucht, elektriciteit en magnetisme. Mensen reizen door de lucht en zenden hun gedachten rondom de wereld met de snelheid van het licht.

The Aquarian Christine Church Universal, Inc. (ACCU) in Amerika is een geloofdgemeenschap die is gestoeld op de leer beschreven in The Aquarian Gospel en in andere boeken van Dowling, zoals 'Self-culture' en 'Biopneuma: The Science of the Holy Breath'. De geloofsgemeenschap omvat ook andere 'New age' richtingen, zoals de "I AM" Movement en de Ascended Master Teachings.
In de biografie die is beschreven in de originele publicatie van 'Self-culture', wordt gezegd dat Levi de geneeskundestudenten al heeft onderwezen in het gebruik van elektriciteit. De Aquarian Christine Church beschouwt Dowling als een ten hemel opgestegen Meester.
Bron: de Engelse Wikipedia

Hieronder een verzameling citaten uit het Aquarius Evangelie (bron: spiritueleteksten).
- God heeft mij deze overvloed gegeven. Ik ben slechts rentmeester bij zijn Genade en wanneer ik niet aan zijn kinderen in nood gééf, dan zal hij deze weelde tot een vloek voor mij maken. (1:6)
- Spoedig zal de morgenster uit de Hoge ons bezoeken om voor hen die in duisternis van de schaduwen van de dood zitten de weg te verlichten, en hij zal onze voeten op de weg van de vrede richten. (2:26)
- Vrees niet. Zie, ik breng u een blijde tijding: te middernacht is in een grot in Bethlehem de profeet en koning, die reeds zo lang door u werd verwacht, geboren. (3:11)
- Ik zie het kruis van de meester op het voorhoofd van dit kind, en door dit teken zal hij overwinnen. (4:7)
- De magiërs gingen en vonden het kind met Maria in het huis van de herder. Zij bewezen hem eer, schonken hem hun kostbare geschenken: goud, wierook en mirre. (5:14-15)
- Ik kan alleen mijn leven geven voor de waarheid; en wanneer de koning mijn bloed zal storten, zal God mijn ziel redden. (6:16)
- En wanneer de wereld gereed is om te ontvangen, zie, dan zal God een boodschapper zenden om het boek te openen en uit zijn heilige bladzijden alle boodschappen over reinheid en liefde over te nemen. (7:26-27)
- Hij die zijn lagere zelf goed kent, kent de waan van de wereld, heeft kennis van de dingen die voorbij gaan; en hij die zijn hoger zelf kent, kent God en heeft kennis van alles wat niet kan voorbijgaan. (8:15)
- Onze grote Tao heeft geen hartstocht en toch is Hij de oorzaak van het op- en ondergaan van zon, maan en alle sterren. De grote Tao heeft geen naam, en toch doet Hij alle dingen groeien; hij brengt het seizoen van de zaaitijd en het seizoen van de oogsttijd. (9:23-24)
- Maar gij moet weten dat woorden niets waard zijn tot zij levend gemaakt zijn, totdat de lessen die zij bevatten bezit geworden zijn van hart en hoofd. (10:28)
- Vernietig het slechte door het goede; maak door edelmoedige daden hebzucht beschaamd; maak door waarheid de kromme lijnen die de dwaling trekt, recht, want dwaling is slechts verminkte, verdwaalde waarheid. (11:7)
- Gebed is de vurige wens dat elke weg in het leven licht moge zijn; dat elke daad met goedheid mag worden bekroond; dat alles wat leeft door onze bemiddeling moge gedijen. (12:9).
- De universele God is Eén; toch is Hij meer dan Eén; alle dingen zijn God; alle dingen zijn één. Door de liefelijke adem van God is alle leven in één verbonden. (28: 4-5)
- Uw hemel is niet ver weg; en hij is geen uitgemeten en begrensde plek, het is geen land dat u bereiken moet; het is een staat van bewustzijn. (33:8)
- Er is een stilte waarin de ziel haar God kan ontmoeten en daar is de bron van wijsheid, en allen die daar binnengaan worden in licht ondergedompeld, en worden vervuld met wijsheid, liefde en macht. (40:3)
- De geheime bron die de deur van de ziel wijd opent wordt door niets anders bereikt dan door reinheid in leven, door gebed en door geheiligd denken. Keer terug, o mystieke droom van het Griekse denken, en vermeng uw heldere wateren met de stroom van geestesleven; en dan zal het geestelijk bewustzijn niet meer slapen, en de mens zal weten, en God zal zegenen. (44:25-26)
- Alle dingen worden gedacht; het hele leven is denk-activiteit. De duizenden dingen zijn slechts fasen van het ene grote gemanifesteerde denken. Ja, God is gedachte en gedachte is God. (58:17)
- Een zelfzuchtig geloof voert niet tot het licht. Er is op de weg naar het licht geen eenzame pelgrim. Mensen veroveren slechts hoogten, door anderen te helpen om hoogten te bereiken. Het ros dat de weg naar geestelijk leven leidt, is liefde; is zuivere, onzelfzuchtige liefde. (59:5-6)
- Aanvaardt de naastenliefde voor de gehele mensheid; besteedt niet alles wat u bezit aan uw zelfzuchtige zelf. (63:16)
- Ik ben gekomen om een voorbeeld te zijn voor de mensenkinderen, en wat ik hun vraag te doen, dat moet ik ook zelf doen; en alle mensen moeten gewassen worden, als symbool voor de reiniging van de ziel. (64:7)
- De geboorte waarover ik spreek is niet de geboorte van het vlees. Tenzij een mens geboren wordt uit water en de heilige adem, kan hij het koninkrijk van de Eén-Heilige niet binnengaan. Dat wat geboren wordt uit vlees is kind van de mensen. Dat wat geboren wordt uit de heilige adem is kind van God. (75:10-13)


terug naar het overzicht


^