Mario Schoenmaker - Esoterisch Christelijk Centrum


Bron: Rosa veritas Nederland

Mario Schoenmaker: Wat is de doelstelling van het ECC?

Mario Schoenmaker (1929-1997)
"Wij volgen ons geweten in het naleven van de leefregels van het Christendom. Dat doen wij niet vanuit een dogmatische, conventionele moraal of geloofsleer, maar vanuit de spirituele impuls die Christus ons gegeven heeft. Wij zijn een spirituele gemeenschap zonder een vastomlijnd sociaal of politiek programma: wij bepalen ons tot mensen. We kennen hun wensen en gedachten en weten hoe ze een levend evangelie nodig hebben en geen dogma's of geloofsleren, die van tijd tot tijd dienen te worden aangepast.
Zo hebben wij het levende geloof van de eerste kerken, met de daaraan verbonden gedachte van mystiek en esoterie, gecombineerd met het leven in de moderne tijd. We willen de mensen daarbij helpen met het begrijpen van hun leven in de realiteit van alledag met alle consequenties die daaraan zijn verbonden.

We richten ons daarbij vooral op wat de stem van het hart hier heeft in te brengen, eerder dan wat het beperkte denken ons voor uitkomst biedt. Wij vragen de mensen voor zich zelf keuzes te maken en zelf met beide voeten stevig op de grond te staan. Op deze manier wordt de moraal het resultaat van een diep geestelijk leven eerder dan de oorzaak er van.
Wij gaan in dit geval uit van de vrijheid om het masker op te lichten dat onze persoonlijkheid bedekt. Zo komt de blijheid weer terug in het werkelijke leven. Dit is puur geloof, want het bindt de een aan de ander en die verbondenheid van zielen is wat het geloof en de kerk zouden moeten doen.

Kosmische en persoonlijke spiritualiteit
We hebben de keuze gemaakt onszelf het Esoterisch Christelijk Centrum te noemen. Dit houdt in, dat 'The Centre' feitelijk voor het menselijke ras Gods liefde en zorg ontvangt en doorgeeft. Daarmee plaatsen wij ons in het centrum van het universum.
Als dat wat aanmatigend klinkt zou ik willen voorstellen jezelf in te denken in de relevantie van je bestaan. Wanneer je nu denkt dat je helemaal niet van belang bent in de economie van God, dan heb je jezelf werkelijk buiten dat centrum van hem geplaatst. Binnen in het 'Centrum' te willen zijn betekent te streven naar het centrum van Gods wil en creatieve kracht en dat is de eerste betekenis van onze naam, waar we trots op zijn.

We vormen een spirituele gemeenschap van de Mystieke Christus. Als zodanig houden we geen vieringen om de Jezus Christus uit de geschiedenis te eren, hoe belangrijk die ook is geweest vanwege zijn onderricht en zijn leven. Nee, we dienen de Christus als een goddelijk principe, een krachtige kern binnen in ons. Het is de ware grond van ons bestaan en de erkenning van de aanwezigheid van deze kern in ons brengt ons in een echte en levende ervaring van God.
Deze Christus is mystiek omdat hij binnen theologische, wetenschappelijke of zelfs filosofische termen niet valt onder te brengen. Hij verwijdert zich van je wanneer je hem wilt vangen en toch is hij altijd glorieus daar wanneer de nederige zoeker naar de waarheid Zijn bestaan bevestigt en diens motiverende kracht onderkent.

Spirituele transformatie
Deze Christus brengen we en deze kracht zoeken we, niet voor onze eigen glorie of zelfverheerlijking maar voor onze spirituele transformatie, zó dat we de goddelijke kwaliteiten van God aan de wereld kunnen geven en ze in ons zelf mogen ontwaren. De kwaliteit van de spirituele gemeenschap ligt in die van zijn leden en de integriteit van degenen, die zich rondom ons hebben opgesteld.
Het feit, dat we af moesten haken van onze moederbron mag pijnlijk geweest zijn, maar elk kind moet op een gegeven moment op eigen benen staan. We zijn niet trouweloos tegen moeder geweest; we zijn misschien puurder in onze geloofsopvattingen dan onze moeder ooit geweest is.

De mensen die zo'n integraal deel zijn geworden van onze spirituele gemeenschap hebben de idealen, die achter onze strijd en ervaringen staan, overgenomen. We zijn bevrijd van dogma's, van banden die ons aan het verleden binden en van de boeien die onze idealen belemmeren zich verder te ontwikkelen en die het ons onmogelijk maken als vrije kinderen van het universum voort te gaan. We zijn dankbaar voor de kwaliteit van mensen, die we hebben en die in feite leden van onze gemeenschap zijn.
Waar we ook naar toe gingen, die leden hebben ons altijd gevolgd. Degenen die op egotrips uit waren of die ons voor hun eigen karretje wilden spannen kwamen in de berm terecht, omdat we niet voor onze eigen perfectie of wensen bij elkaar gebracht werden, maar voor de idealen en doelstellingen, die stevig vóór ons zijn neergezet.

Wat brengt ons samen?
Waarom we ook bij elkaar gebracht werden is omdat we in deze incarnatie kwamen om licht-drager te zijn en om goede tijdingen te brengen aan een mensheid, die vol met leed zit en tot in het diepst van zijn ziel is gewond. We zijn vroeger ook samen geweest en hebben terechtstellingen en onrecht over ons heen gekregen. Nu zijn we aan het bouwen en doen dat samen.
Die niet mee doen zijn de toeschouwers. Die zullen nooit de vreugde kennen van de bevrijding en de vrijheid die we ook aan anderen brengen. Wat je aan anderen geeft zul je zelf in overvloed terug krijgen. Zo hebben we zonder woorden het respect en liefde van veel zielen en geesten gevraagd en gekregen. Er zijn duizenden die vinden dat we gezegend zijn omdat we principes hanteren, die we gebracht hebben in het geweten van de mensheid. Omdat ze op een of andere manier aangeraakt zijn door onze stille - en soms niet zo stille! – diensten en bijeenkomsten.
De gedachten van die mensen blijven in ons hart en onze geest en brengen een vreugde van dat moment naar boven en ook de grootsheid van deze periode in onze geschiedenis. Wij denken met trots en genegenheid aan diegenen die de boodschap van onze spirituele gemeenschap verder brengen, daar waar God het maar wil. Vaak met opoffering van veel gaan ze toch in blijdschap verder met die glorieuze boodschap van bevrijding van een mensheid, die aan handen en voeten gebonden is.

Wij begroeten hen in broederlijke diepe genegenheid, of ze hier zitten in Melbourne, Auckland, Amsterdam of andere plaatsen. Zij vormen het feitelijke levensbrood, dat het altijd mogelijk maakt, dat het woord van God altijd fris en levend uitgaat naar de wereld. Wij vormen zo een steeds doorgroeiende en veranderde gemeenschap. Niets is hier constant behalve onze devotie voor God en de mensheid. Voor de rest moet alles veranderen, of het nu de eredienst is, onze liturgie, onze benadering van het leven, onze experimenten of onze gezangen en muziek, we moeten altijd in de voorste rijen lopen en nooit toelaten, dat we hekkensluiters worden zoals met andere kerken het geval is geweest.
Dit gebeurde met onderwerpen als Vietnam, Zuid-Afrika, homoseksualiteit of abortus. Wij zouden, net zo als de oude profeten, de regeringen onder druk moeten zetten om een zinnig en rechtvaardig standpunt in te nemen. Er zullen veel nieuwe dingen gebeuren in de toekomst; steeds meer mensen met kwaliteit zullen de morele leiding volgen, die wij geven.

Groei in innerlijke kracht, in spirituele kwaliteit
We zullen snel groeien, niet zo zeer in aantal maar wel in kwaliteit en innerlijke kracht. Laat de wijsheid van Christus ons steeds de leiding geven met de innerlijke kracht die de aangegeven richting blijft doen volgen. Zo zullen we alle obstakels die op ons pad worden geplaatst kunnen overkomen. Hiertoe dient iedereen van ons zich zelf zeer volledig, totaal te geven in toewijding en visie, door zich zelf te vergeten en steeds onze idealen en doelstellingen te visualiseren en realiseren. Dit alles met open ogen en oren totdat de negatieve krachten zijn overwonnen en we tot slot in vrede kunnen leven."
Rev. Mario Schoenmaker


Mario Schoenmaker werd geboren in Rotterdam. Na een religieuze opleiding in ons land emigreerde hij in 1955 naar Australië, waar hij ondermeer drie jaar doorbracht als missionaris tussen de Aborigines op de Roelants Mission in West-Australië. In 1966 werd hij zich bewust van zijn spirituele gaven. Hij was de eerste die spirituele genezingsdiensten hield die honderden mensen trokken. In1969 richtte hij in Perth een spiritueel centrum op dat gebaseerd is op christelijke uitgangspunten, maar een duidelijk esoterische boodschap heeft. Door de veelzijdige religieuze achtergrond van Mario en zijn spirituele inzicht, vormen de leringen van 'Het Centrum' een combinatie van de beste elementen van het westerse christendom en het occultisme.
'Het Centrum' was een groot aantal jaren zeer succesvol in Perth, maar Mario's reputatie verbreidde zich snel, en steeds meer mensen in Australië wilden deelnemen aan datgene wat 'Het Centrum' te bieden had. Vandaar dat er behoefte kwam aan een centrale lokatie in een grotere stad. Dat werd uiteindelijk Melbourne, waar het activiteitenpakket verder werd uitgebreid met ondermeer cursussen in psychodrama en een soort psychotherapie en psychologie voor persoonlijke groei.
Voortdurende uitbreiding van die activiteiten betekende ook dat er meer ruimte nodig was om alles onder één dak te houden. Vandaar dan ook dat men in 1989 verhuisde naar een groot gebouw van twee verdiepingen in Caulfield, een voorstad van Melbourne. Er heerst daar een warme, vriendelijke sfeer waarin mensen vrij zijn zich te uiten en hun eigen, innerlijke, goddelijke mogelijkheden te onderzoeken in hun streven naar een christelijke levensstijl.


terug naar het overzicht


^