Thea Terlouw - De cyclus van leven en dood


Uitgeverij Petiet 2001
ISBN 9789075636352

Samenvatting (tekst achterflap)
Dit boek bevat een schat aan informatie, aan kennis en wijsheid, afkomstig van dierbaren die ons zijn voorgegaan. Het bevat hún eigen interpretatie van hun levens hier op aarde, van hun overgang en de tijd die ze nu doorbrengen in de realiteit waarin ze zijn 'thuisgekomen'. Er is nauwelijks een mooiere wijze te bedenken om achter de zin van het leven op aarde te komen en daarmee te ontdekken dat er géén sprake is van een einde aan het leven, maar slechts van een einde aan een tijdelijk verblijf in de fysieke wereld zoals wij die zien.

Met dit boek geven Thea, haar begeleiders en allen die ons zijn voorgegaan, aan iedereen die nog met angsten zit, een waardevol cadeau. Het is een boek om in één adem uit te lezen. Het brengt de honger naar informatie over onze afkomst, over thuis, weer op gang. Het biedt vooral perspectief voor een nieuw denken over het leven.

Thea Terlouw was zich reeds als kind bewust van een wereld die anderen niet konden waarnemen. Voor haar was die wereld aangenaam en geruststellend, en échter dan de 'gewone' wereld, waarin mensen met maskers op leven. Tijdens haar fase als beeldend kunstenaar begon zich haar speciale begaafdheid te ontwikkelen. Vele jaren hielp zij mensen vorige levens te onderzoeken en de diepe oorzaken van ziektes op te sporen, in nauwe samenwerking met therapeuten, artsen en psychologen. Haar opvang van mensen met een bijna-doodervaring, en haar begeleiding van stervenden, vloeiden daar logisch uit voort.

(tussen haakjes is van mij, Freek)

1. De geestelijke ontwikkeling op aarde
In alle mensen is een Godsvonk (de geest) aanwezig en als de soms vele lagen van versluiering (onbewuste vereenzelviging) wegvallen (bewustwording, bevrijding), gaat men, aangeraakt door het licht, op zoek (zelfverwerkelijking). Op weg naar huis (hereniging). Naar heelheid, innerlijke vrede, overvloed en geestelijke rijkdom. Ieder mens verlangt daar in het diepst van zijn wezen naar. We komen immers allemaal van de zelfde lichtbron (algeest). (13) Zelfkennis is een heel belangrijk levensaspect. (113) Besef hoe belangrijk het is om bewust te leven. Het geestelijke heelworden is een natuurlijk proces, dat vele levens kan vergen, want de mens is van nature lui. (14)
Zélf op eigen kracht veranderen (zelfverwerkelijking), de juiste keuzes maken die voor jouw zieleweg van belang zijn. Daarom is het ook zo belangrijk dat de mens bij zijn eigen kern en godsvonk komt en daardoor bezielde keuzes kan maken. Zelf ook voelen dat je keuzes juist zijn en dat niet van de mening van anderen laten afhangen, want ieder gaat een unieke weg. (127) Ga in je kracht staan en neem je eigen leven in handen, neem daar zelf verantwoordelijkheid voor en sluit je aan bij de groeiende rij van mensen die welbewust hun eigen werkelijkheid scheppen (zelfverwerkelijking). (233)
Door de bewuste groei van sommigen nemen ze andere mee in iets wat we de vorming van een morfogenetisch veld kunnen noemen. (29)
Mijn ouders waren antroposofen en hadden inzicht in incarnatie-aspecten. Zij zagen het als een taak voor het hele gezin en zochten en vonden de geestelijke heelwording. Hoe dat precies werkt, zie je pas écht na de stoffelijke dood. (110)
Geen enkel mens is ooit verdoemd, we komen allemaal uit dezelfde bron van licht en keren er allemaal naar terug. Dat doen we allemaal op onze eigen manier (zelfverwerkelijking) en er zijn veel wegen die naar God en het licht leiden (hereniging). (123)
Ieder mens heeft ooit in zijn evolutie alle aspecten beleefd. (114)
Ieder mens is uniek en zal ook een geheel eigen weg zoeken naar het licht. Niet iedereen leert even snel en sommigen hebben letterlijk een klap op hun hoofd nodig om uit een bepaalde toestand te ontwaken. Hoe vaak zet niet een heftige gebeurtenis een grote, positieve verandering in.
Eigenlijk zijn veel mensen al bezig met veranderen zonder zich dat zo bewust te zijn, omdat die veranderingen niet spectaculair zijn, maar onderdeel van het kleine leven van alledag en zich gewoon afspelen in de familie- en vriendenkring of in de beroepssfeer. Ook hier zien we hoe talloze mensen, vanuit de sferen zowel als op aarde, bezig zijn om elkaar hulp te bieden. (248) Nu kan ik zien hoe kleine oorzaken grote, gunstige gevolgen kunnen hebben. Want het begint klein, zoals het meestal gaat. (91)
Oude dingen verwerken en bewustzijn verwerven, gaat dieper als je dat doet tijdens je leven op aarde. Nu begrijp ik ook waarom er zoveel therapiën naar de aarde zijn gebracht. Zo is er voor ieder een manier te vinden om schoon schip te maken. (27)
Verwerking is geen knop die je omdraait, maar een proces, dat bij ieder mens anders verloopt. (152)
Het is van groot belang dat het menselijke bewustzijn op aarde verandert en andere waarden toelaat die het grote geheel dienen en daardoor dus ook henzelf. Het is belangrijk dat mensen het ego-bewustzijn overstijgen en niet langer egoïstisch eigenbelang nastreven en persoonlijke, materiële rijkdom. (232)
Het gaat erom je te oefenen in vergeving. Telkens kom je een laagje tegen als je iets gaat verwerken. Steeds denk je dat je er bent, maar dan komt er weer een laagje. (43)
Inzicht in geestelijke processen helpt mensen op aarde zich te reinigen van hoogmoed, haat, jaloezie, hebzucht, afgunst. Ook het reinigen van negatieve gevoelens naar jezelf en je omgeving is belangrijk. (126)
Veroordeel jezelf nooit, maar wees je bewust van je onwetendheid van toen. Blijf niet hangen in oude schuldgevoelens, maar richt de blik vooruit. Besef dat elke stap die we maken als individu ook weer meer licht toevoegt aan het geheel. Schuldgevoel houdt je groei tegen. (81)
Ik heb veel incarnaties in het licht geleefd, maar de ziel heeft ook behoefte om dat andere, duistere stuk te leren kennen. (110)

2. De geestelijke ontwikkeling in de geestelijke wereld
Iedereen is in de sferen op zijn eigen wijze een ervaringsdeskundige en iedereen zoekt naar wegen om die ervaringen zinvol te gebruiken. Velen bundelen zich en gaan met elkaar op zoek naar manieren, om dienstbaar te zijn aan de ontwikkeling van de mensheid. (40) Het delen van kennis en ervaring kan ons samen alleen maar verder brengen. (69)
Elk individu gaat in zijn eigen tempo een weg van ontwikkeling. Ieders proces is anders. Niemand wordt hier op dezelfde manier behandeld, zoals op aarde wel vaak gebeurt. Ieder mens is uniek in zijn groei en ontwikkeling en dat maakt de hele evolutie ook zo boeiend. (41)
Er is hier in de geestelijke wereld voor iedereen iets, waardoor hij of zij zijn vervulling vindt. (42) Ieder bewust geworden mens kiest een taak die bij hem of haar past. Is er behoefte aan rust, dan wordt die genomen. (138) In de sferen zie je, hoger komend, een behoefte aan eigenheid. (88)
Variatie is de grondtoon van het goddelijke plan: samengaan en samenleven in verscheidenheid. (137) Het gaat erom de eenheid in de verscheidenheid te vinden en daarvan te genieten. (45)
Geen enkele ziel zal verloren gaan, hoezeer sommige religieuze bewegingen ook het tegendeel beweren. In de heelkamers werken al deze verschillende zielen nauw samen, het is een voortdurende stroom van leren van elkaar, een wisselwerking, die niet ophoudt. Al het onderscheid tussen al die verschillende volken is hier al weggevallen, nu moet dat op aarde nog gebeuren. (137)
Geen enkele ziel gaat ooit verloren. Alle zielen zullen ooit terugkeren naar de albron van licht en liefde. (78)
Niemand kan de hemel opeisen, want die behoort iedereen toe. (126)


terug naar het overzicht






^