Swedenborgiana - Vocabulaire G - Omschrijvingen van ‘geest’


Overgenomen uit Swedenborgiana - tijdschrift voor Swedenborg publicaties - Editie 114 - Juni 2021
Jaargang 29, nummer 2, juni 2021
Uitgave: Swedenborg Boekhuis, redactie: Guus Janssens

Met geest wordt bedoeld:
1. Het leven van de mens in het algemeen.
2. Daar het leven van de mens verschilt naargelang zijn staat; daarom wordt met geest de variërende aandoening van zijn leven met de mens bedoeld.
3. Ook het leven van de wedergeborenen, dat geestelijk leven wordt genoemd.
4. Maar waar Geest wordt bedoeld en verwijst naar de Heer, betekent dit Zijn Goddelijk Leven, bijgevolg de Heer Zelf.
5. In het bijzonder het leven van Zijn Wijsheid, dat het Goddelijk Ware wordt genoemd.
Leer over de Heer 46

geest - mens (latijn)
De geest bestaat uit het verstand en de wil.
Laatste Oordeel 12

De mens heeft twee vermogens die zijn leven vormen: het ene wordt de wil genoemd en het andere het verstand. Deze zijn verschillend van elkaar, maar zo gemaakt dat zij één vormen; en wanneer ze één zijn, worden ze de geest genoemd.
Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer 28

De geest van iedereen is zijn innerlijke mens, wat feitelijk een volledig mens is en zich bovendien in de uiterlijke mens bevindt en die zijn lichaam vormt; daarom, wanneer het lichaam terzijde wordt gelegd bij de dood, is het innerlijk in een perfecte menselijke vorm.
Ware Christelijke Religie 156

geest en engel - spiritus et angelus
De geest van de mens is zijn gemoed in het lichaam en volgens zijn verbinding met de Heer is hij een engel, terwijl het lichaam gehoorzaamheid is.
Goddelijke Voorzienigheid 124

geest van de mens - mens hominis
De geest van de mens is in zijn volledige vorm een mens; want het is zijn geest, die na de dood als een mens verschijnt, volledig zoals in de wereld.
Goddelijke Voorzienigheid 181

De menselijke geest, waarmee de wil en het verstand wordt bedoeld, is zijn geest; en de geest is een mens.
Goddelijke Liefde en Wijsheid 390

geest van de mens - spiritus hominis
De geest van de mens is zijn gemoed in het lichaam.
Goddelijke Voorzienigheid 124

Omdat het gemoed van de mens zijn geest is die na de dood leeft, volgt daaruit dat de geest van de mens niets anders is dan aandoening en verstand.
Goddelijke Voorzienigheid 196

De geest van de mens, waarin het leven van de mens in de eerste plaats verkeert, is niets anders dan zijn wil of zijn liefde en daaruit zijn verstand en geloof afgeleid.
Apocalyps Ontvouwd 10

Het is de geestelijke mens die de geest van de mens wordt genoemd en die in de geestelijke wereld in perfecte vorm verschijnt en na de dood leeft.
Laatste Oordeel 24


De wil en het verstand vormen de menselijke geest; want zijn wijsheid en intelligentie en zijn leven in het algemeen, zijn hierin; het lichaam is slechts iets tijdelijks.
Het Nieuw Jeruzalem en Haar Hemelse Leer 31

geest van de mens en zijn lichaam - spiritus hominis et corpus
De geest van de mens is in het lichaam, in het geheel en in elk deel daarvan, en is de zuiverdere substantie daarvan, zowel in zijn bewegingsorganen als in zijn gevoelsorganen en overal elders; en het lichaam is het stoffelijke dat overal aan de geest is vastgehecht, aangepast aan de wereld waarin het zich dan bevindt. Dit is wat wordt bedoeld dat de mens een geest is en het lichaam hem van dienst is voor de nutten in de wereld; en dat de geest het innerlijke van de mens is en het lichaam het uitwendige van hem.
Hemelse Verborgenheden 4659

Geest van God - Spiritus Dei
De Geest van God, die ook de Heilige Geest is, betekent Goddelijke Waarheid die van de Heer uitgaat.
Apocalyps Onthuld 87

geestelijk - spirituale
Het geestelijke bij de mens is in essentie, de aandoening van goedheid en waarheid omwille van het goede en het ware en niet omwille van zichzelf; ook de aandoening van wat rechtvaardig en eerlijk is omwille van wat rechtvaardig en eerlijk is en niet omwille van zichzelf.
Wanneer een mens in zichzelf waarneemt, dus gevoelig is voor wat hem in verrukking brengt en aangenaam is en in het bijzonder vanwege de voldoening en gelukzaligheid, vanuit deze genoemde aandoeningen, is dit bij hem het geestelijke, dat niet voortkomt uit de natuurlijke wereld maar uit de geestelijke wereld of uit de hemel, dat wil zeggen, door de hemel van de Heer.
Dit is het geestelijke; dat wanneer het regeert in een mens, invloed heeft op, en als het ware kleur geeft aan alles wat hij denkt, wil en doet en zijn gedachten en vrijwillige handelingen laat deelnemen aan wat geestelijk is, totdat ze ook uiteindelijk geestelijk in hem worden, wanneer hij uit de natuurlijke wereld overgaat in de geestelijke. Maar het moet bekend zijn, dat het geestelijke, in algemene zin, de aandoening zowel van het goede als van het ware betekent; vanwaar de hemel de geestelijke wereld wordt genoemd en de innerlijke zin van het Woord de geestelijke zin; maar specifiek wordt dat wat van de aandoening van het goede is het hemelse genoemd en dat wat van de aandoening van het ware is, wordt het geestelijke genoemd.

Hemelse Verborgenheden 5639

Met het geestelijke wordt datgene in het natuurlijke verstaan, dat van het licht van de hemel is en met het natuurlijke bedoelen we datgene in het natuurlijke dat uit het licht van de wereld bestaat; want al het eerstgenoemde wordt geestelijk genoemd en al het laatstgenoemde natuurlijk.
Hemelse Verborgenheden 5328


Het geestelijke is het ware, dat nooit de waarheid van het geloof wordt, tenzij er het goede van het geloof of het goede van de naastenliefde in is, waarin het leven zelf van de Heer is.
Hemelse Verborgenheden 880


Het geestelijke is de Goddelijke Waarheid die van de Heer komt, die wanneer het schijnt in het redelijke, of in de innerlijke mens, het geestelijke van het redelijke wordt genoemd; en wanneer het schijnt in het natuurlijke of in de uiterlijke mens, wordt dit het geestelijke van het natuurlijke genoemd.
Hemelse Verborgenheden 4675


Het geestelijke, op zichzelf beschouwd, is het Goddelijke Licht zelf dat van de Heer is, en daarom is het de intelligentie van waarheid en wijsheid vandaar.
Hemelse Verborgenheden 4402


Het geestelijke is in zijn eerste oorsprong het Goddelijke Ware dat voortkomt uit het Goddelijk Menselijke van de Heer; in welk Ware het Goddelijk goede is, omdat Goddelijke Waarheid voortkomt uit het Goddelijke Menselijke van de Heer, dat het Goddelijk Goede is. Deze Goddelijke Waarheid waarin het Goddelijk Goede is, is het geestelijke zelf in zijn oorsprong en het is het eigenlijke leven dat de hemel vult, ja, dat het universum vult. [de algeest]
Hemelse Verborgenheden 6685

Het Goddelijke dat binnen vloeit vanuit de Heer en wordt ontvangen in de tweede of middelste hemel, wordt geestelijk genoemd en daarom worden de engelen daar geestelijke engelen genoemd.
Hemel en hel 31


De warmte en het licht die van de Heer uitgaan als Zon zijn de dingen die bij uitstek het geestelijke worden genoemd; en ze worden in het enkelvoud het geestelijke genoemd, omdat ze één zijn.
Goddelijke Liefde en Wijsheid 100

De Heer is het Woord, dat wil zeggen de gehele Goddelijke Waarheid in het Woord en Hij alleen is het Licht dat alle mensen verlicht, zoals Hij zelf leert; en verder, elke waarheid van het Woord schijnt vanuit geen andere bron dan alleen uit de Heer. Dit licht is wat wordt begrepen door dat wat geestelijk is; wanneer daarom dit licht niet aanwezig is, is het geestelijke element niet in het begrip van de mens, maar slechts een natuurlijk element; en alle dingen die iets geestelijks bevatten, ziet de natuurlijke mens alleen omgekeerd; hij ziet valsheid in plaats van waarheid.
Coronis 40

geestelijk beginsel van het leven - spirituale vitae
Het natuurlijk beginsel van het leven is de beweging van het hart en het geestelijk beginsel is de wil van de geest.
Goddelijke Voorzienigheid 193

geestelijk denken - spiritualiter cogitare
Geestelijk denken is denken aan de dingen zoals die in zichzelf zijn; waarheden zien vanuit het licht van de waarheid en goedheden waarnemen uit de liefde voor het goede; ook om de hoedanigheden van dingen te zien en hun aandoeningen waar te nemen, geabstraheerd van het materiële. Maar materieel denken is te overdenken en te zien en die dingen samen met de materie en in de materie waar te nemen, dus relatief gezien, grof en duister.
N 39

Geestelijk denken is verstandelijk of redelijk denken.
Hemel en hel 464

geestelijk denken - spiritualiter cogitare
Geestelijk denken is los van ruimte en tijd denken, en natuurlijk denken is denken met ruimte en tijd; want aan elk idee van het natuurlijke denken hangt iets vanuit tijd en ruimte, wat bij een geestelijk idee niet het geval is.
Echtelijke Liefde 328


terug naar geest, ziel en lichaam

terug naar het weblog^