De Tafel van Smaragd in het licht van geestkunde

Door de reeks van vertalingen uit de Arabische oertekst weten wij niet zeker hoe de oorspronkelijke tekst eruit heeft gezien. Iedere vertaler beoordeelt de betekenis van de Latijnse tekst ook op zijn eigen wijze.
Ieder die deze tekst leest, kan er ook zijn eigen oordeel over uitspreken. Ik neem hierbij de vrijheid De Tafel van Smaragd vanuit geestkundig oogpunt te bezien door die tussen haakjes in de tekst te zetten. Het blijkt dan dat deze oude tekst - die algemeen wordt gezien als kernachtige samenvatting van de hermetische, alchemistische levensbeschouwing - de drie kernpunten van geestkunde beschrijft:

De Smaragden Tafel van Hermes Trismegistus (De Drievoudig Grote Hermes) met daarin de uitspraak: Zo boven, zo beneden.

Het volgende is waar, ongelogen, zeker en zeer waar:

1. (De overeenstemming)
Wat lager is (de menselijke geest, verdichting uit de algeest), is zoals wat hoger is (de algeest) en wat hoger is, is zoals wat lager is. Denk hieraan bij het verrichten van de wonderen van het Grote Werk (het alchemistische werk van de zelfverwerkelijking: de omvorming van de eigen geestesgesteldheid).

2. (De algeest)
Zoals alle dingen zijn ontstaan uit het Ene (de algeest, die boven is), door bezinning van het Ene (de bezinning van de algeest op de eigenschappen van zichzelf), zo zijn alle dingen geboren uit de substantie van deze Ene door middel van de omvorming (de omvorming door de algeest van zichzelf door middel van verdichting: wat schepping is).

De vader van alle dingen is de Zon (goud, vuur, de dag, de lichtende warmte ¹)), de moeder ervan is de Maan (zilver, water, de nacht, de donkere koelte ¹)). De wind heeft het gedragen in zijn buik. De voedster ervan is de aarde, deze is de vader van de gehele wereld.
De kracht ervan is volkomen. (de kracht van het vuur (willen), het water (voelen), de lucht (denken) en de aarde (waarnemen): de kracht van de geestelijke vermogens, die afkomstig zijn van eigenschappen van de algeest ²))
---------------
¹) zie boek Geestkunde, hoofdstuk 1; ²) idem, hoofdstuk 2)

3. (De menselijke geest en zijn ontwikkeling)
Als deze kracht (de menselijke geest) op aarde (in een lichaam) gegoten is (de in een lichaam geboren menselijke geest: de mens, die beneden is), moet je voorzichtig aarde (lichaam) van vuur (geest) scheiden (onderscheiden: bewust worden), het grove van het fijne.
Als je zo te werk gaat met geestelijk inzicht, stijgt deze kracht (de geest) van de aarde op naar de hemel (de geestelijke hereniging), daalt weer af naar de aarde en ontvangt levenskracht van de hogere en lagere werelden (door het verwerken van opgedane ervaringen).

Zo zul je de glorie van de hele schepping verwerven (het doel van de schepping bereiken). Daardoor zal alle duisternis van je wegvluchten (zelfbewustwording en albewustwording).
Dit is de kracht (geestkracht) in zijn meest ontwikkelde vorm, omdat deze kracht elke ijle en vaste stof zal doordringen.
Daarvoor is de wereld (als geestelijke leerschool) geschapen. Op de wijze die hier beschreven is, zullen wonderlijke omvormingen (geestelijke zelfverwerkelijking en hereniging) geschieden.

Daarom word ik Hermes Trismegistus genoemd, omdat ik de drie delen van de filosofie van de gehele wereld bezit. Dit is wat ik te zeggen had over de werking van de Zon.

De geestelijke werkelijkheid voor jou die de betekenis van deze woorden nu tot zich door laat dringen, is:
  • ik ben in wezen een menselijke geest, de eeuwige, vermogende levenskracht,
  • door verdichting als een geestvonk voortgekomen uit de goddelijke algeest;
  • ik doorloop in dit tijdelijke bestaan eenzaam een moeizame leerschool
  • met het doel zélf mijn geestelijke zelfstandigheid te verwerkelijken,
  • door al mijn levenservaringen zélf te verwerken
  • met behulp van mijn geestelijke vermogens.


terug naar het overzicht


^