Joke Hoogeveen, Gesprekken met Paulus

Uitgeverij De Ster, 1992 Breda; ISBN 9065560246

Inhoud

DEEL 2
Brief aan Paulus, Antwoord van Paulus
Inspiratie door liefde
Met alle apostelen
De beperking van de kerk als instituut
Angst voor het okkulte
De profeten rusten niet
Mijn oude teksten, De doorn in het vlees
Man en vrouw gelijkwaardig
Het geestelijke Israël
Een uittreding tot in het paradijs
In Rome omgekomen
New Age
De bevrijdingstheologie
Oordeel niet
Waar komt het kwaad vandaan?
De schepping van de zielen
Meer dan één leven, ook voor christenen
Pasen 1990
De verzoening bewust worden
Sterven en opstanding
Overgezet in het Rijk van zijn Zoon
De laatste stuiptrekkingen, Geen angst voor wat komen gaat, Als de tijd rijp is.

DEEL 3
Reakties van lezers, Christus in u
Twijfel over de identiteit van Paulus
Wij allen, nu al levend in de hemel
Het oordeel na het sterven, Abortus, euthanasie en orgaantransplantatie
Vrije wil en hoger weten
Vertalen naar de konkrete situatie
Jezus, geënt op de stam Israël
Het Koninkrijk van God
Transcendentie door liefde, De kerk als rotssteen
Gnostiek en geheime leringen
Mystieke ervaringen in de hemel
Leiding, samenwerking en vrijheid
Slotwoord

terug naar de Inhoud

Inleiding door Paulus - 18 november 1989

Paulus van Tarsus (3-64/67)
Goedenavond, ik ben Paulus. Ik heb al heel lang geprobeerd je te bereiken.
Nu is de tijd gekomen om mijn boodschappen naar de wereld te zenden, om alle mensen te verlichten die hun hart hebben geopend voor de energie van onze wereld. Ik spreek uit naam van onze gemeenschap.
Jij bent een kanaal voor deze boodschappen die zullen helpen om de wereld te veranderen.
Er is een dringende noodzaak om direkt kontakt te maken met de hemel. De hemel ook in de harten van de mensen. De tijd is rijp om allerlei energieën te ontvangen, om een betere manier van leven te stimuleren. Wij leiden dit proces om een betere wereld te kreëren en om het komen van de Christus voor de nieuwe tijd voor te bereiden.
Luister naar je hart. We spreken door jou en door de kracht van God tot jou en alle mensen op aarde.
Dat is de boodschap! Weet hoe belangrijk het is om deze boodschap in mijn naam door te geven.
De tijd is nu gekomen, wees voorbereid op ons terugkomen.
Ik heb veel dingen te vertellen die belangrijk zijn. Ik sta naast de Christus. Ontvang onze zegen voor de hele wereld, om alle emoties en verlangens te transformeren.
Weet hoevelen in onze wereld bidden en jullie zegenen, om de nieuwe aarde voor te bereiden!
Allen die begrip hebben voor de liefde, kunnen de realiteit en de machtige kracht van deze heilige gemeenschap voelen. (28)

'God heeft ons het geheim van zijn heilsplan bekendgemaakt volgens zijn oorspronkelijke bedoeling in Christus, dat in werking zal treden als de tijd rijp is: om alles wat bestaat, zowel in de hemelen als op de aarde onder één heerschappij te plaatsen van Christus.' Efeziërs 1:9,10
'Ik gedenk u in mijn gebeden en vraag de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u een geest van wijsheid te geven en van openbaring om Hem te leren kennen en de ogen van uw hart te verlichten om de hoop van de roeping te kennen en zijn enorme kracht te ervaren voor u die geloven en die ook in Christus werkzaam was bij zijn opstanding uit de doden, nu Gods rechterhand, boven alle geestelijke krachten die gezag uitoefenen, boven alles wat in tel is, zowel in dit tijdperk als in het komende.' Efeziërs 1:16-21
'Leef niet volgens het doen en laten van de wereld zoals die nu is, maar onderga een metamorfose door een nieuwe manier van denken en vraag je af wat God met ons bedoelt.' Romeinen 12:2
'Weet dat het nu tijd is! Het uur is aangebroken om uit je slaap te ontwaken. Onze redding is nu dichterbij dan toen we tot geloof gekomen waren. De nacht is bijna voorbij, de dag breekt aan!
Laten we daarom de werken van de duisternis afleggen en ons wapenen met de mantel van licht.'
Romeinen 13:11,12 (29)

terug naar de Inhoud

Vanuit innerlijke vrede leven - 13 december 1989.

Vrede zij met u.
Hiermee wil ik aangeven dat de vrede in uw hart aanwezig mag zijn. Dat gevoel van vrede kan in uw hele lichaam een enorme levenskracht in werking zetten.
De vrede die gevoeld wordt vanuit de basis in het menszijn is bepalend voor de daden die men naar anderen toe laat zien. Het is belangrijk te onderscheiden dat gevoelens van vrede, door God gegeven, een dusdanige kracht hebben dat zij alles in uzelf en uw omgeving kunnen veranderen. Het is het komen in het rustpunt in uzelf waardoor deze vrede gevoeld kan worden. Daarmee bereikt u een grotere evenwichtigheid tussen geest en lichaam.
De ziel van de mens is het belangrijkste van het bestaan. De mens verloochent zijn eigen ziel regelmatig door zich te laten leiden door gevoelens van jaloezie en afgunst, waardoor het kontakt met de ware kern verloren gaat. Weest u allen bewust dat u uzelf moet zuiveren van alle emoties die u afhouden van de vrede. God is met u.

'En God zal met zijn vrede, die alle begrip te boven gaat, uw harten uw gedachten bewaken in Christus Jezus'
'Dan zal God die de vrede geeft, met u zijn.' Philippenzen 4:7,9 (38)

terug naar de Inhoud

Heelwording van de mens - 14 december 1989

Genade zij u.
Dit is een begrip van veel misverstanden. De mens beoordeelt deze vorm van liefde van de Christus alleen als een vorm van kwijtschelding van schuld en zonde.
Dit zijn gedachtenpatronen, ontwikkeld door eeuwen van doemdenken. De mens binnen de kerken heeft dit ingevuld, als zou de mens zondig zijn geboren. Als zodanig is het al nodig genade te ontvangen.
De Christus is echter totale liefde en bereid de mens van nu op te heffen in deze liefde door het openen van deze kracht in de harten van de mensheid. Dit is een vorm van genade. Ik wil u zeggen namens allen die in Jezus Christus' nabijheid vertoeven dat u een onderdeel bent van goddelijke kracht. Als zodanig is genade een terugkeren naar God: de uiteindelijke heelwording van de mens. 'Schuld en zonden' zijn gedachtenpatronen die doorbroken moeten worden. Dan komt u weer bij, of beter gezegd, in Christus tot éénwording. Dat is genade.
Aksepteer dan het weten dat u nu in uw dagen de gelegenheid krijgt om oude schulden los te laten, door het besef dat u allen deel uitmaakt van de groei van kennis en bewustzijn.
Christus is als energie de verlossende kracht, waardoor er nu in uw wereld verandering naar echte liefde kan plaatsvinden, door juist nu te aanvaarden dat de schulden niet langer door de mensheid hoeven te worden gedragen. Immers, de Christus heeft dit op zich genomen. U mag dit nu door uw menszijn in uw hart verlevendigen, zodat ieder mens de Christus in zichzelf mag gewaarworden.
Laat uw oude gedachtenpatronen los. Dan kreëert u samen met ons de heelwording van u als mensheid, manifestatie van goddelijke liefde en transformatie. Weest niet bevreesd.
God is liefde. (39)

'U weet hoe genadig onze Heer Jezus Christus is geweest.' 2 Korinthiërs 8:9
'Maar God die rijk is aan barmhartigheid, had ons innig lief. Gedreven door die liefde heeft Hij ons, hoewel wij dood waren door onze verkeerde daden mede levend gemaakt met Christus - door genade bent u gered - en heeft ons met Hem opgewekt en mede een plaats gegeven in de hemelse sferen in Christus Jezus, om in de komende aeonen de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen in zijn goedheid tegenover ons in Christus Jezus.' Efeziërs 2:47
'God heeft u lief en roept u Hem toe te behoren. Ik wens u de genade en de vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus.' Romeinen 1-7 (40)

terug naar de Inhoud

Keerpunt van de wereldgeschiedenis - 15 december 1989

Liefde zij met u en in u.
Ik, Paulus, spreek tot u, nu rechtstreeks door het hart van een mens, om u te laten horen hoe belangrijk het is om verbinding te durven leggen met onze sferen. Die in feite zo nabij u zijn. Het is een wederzijdse verstrengeling van krachten, die een verbondenheid met elkaar teweegbrengen.
Uw leven op aarde is erop gericht om kontakt te blijven houden met de bron van waaruit u als mens ontstaan bent. Geschapen naar het evenbeeld van God, uw Vader, die almachtig is. Van daaruit geeft Hij u de gelegenheid om deze kracht, die van Hem is, te gaan voelen en gewaarworden in uw dagelijkse leven. Zo kunt u een volmaakte ziel worden die voor God en zijn gemeenschap wil werken om uw wereld te veranderen.
De Christus heeft voor u een begin gemaakt en nu is het aan u, mensheid, om dit proces door de mens te realiseren. Gods liefde is daarbij de drijvende kracht.
Wanneer ik naar u kijk en de verschillen zie die door u nog steeds belangrijk worden gevonden, waarvoor zo velen denken te moeten strijden, vaak nog denkend voor God te strijden, dan huilt mijn hart en wil ik tot u allen schreeuwen om inzicht te geven! Inzicht in de processen die gaande zijn.
Door ons wordt haat waargenomen, terwijl de mens zelf zo is gericht op zijn rechten dat hij de opdracht van Meester Jezus uit het oog verliest: 'Hebt elkander lief.' Wanneer u zich als mens bewust bent dat het eigenlijk niet van belang is om rechten te laten gelden, maar in liefde de ander tegemoet te treden, zal er geen haat meer zijn en geen oorlogen meer nodig.
Wij vanuit de kring rond de Meester Jezus zijn gericht bezig steeds meer licht en liefde naar u mensen toe te sturen, zodat u dit moet gaan voelen in uw hart en daadwerkelijk laten zien wat liefde is.
In deze tijd komt u aan een cruciaal punt. Dit is in de bijbel voorspeld. (41) Weest u zich bewust dat God Zijn schepping wil voleindigen: het plan van God de mens terug te laten keren naar het leven, zoals Hij dit oorspronkelijk bedoeld had. Dat is de opdracht van de mens.
Luister naar die opdracht door God gegeven! Mens, luister naar de stem van uw hart die uw daden kan beïnvloeden. Wanneer u dat eerlijk probeert te voelen, zult u merken dat het Godsplan dichterbij komt. Wanneer de mens volhardt in egoïsme en hebzucht, dan zal hij zelf de ondergang van zijn bestaan op aarde teweegbrengen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Uw erfrecht is de vrije keuze. De keus is aan u.
Daarom spreek ik, Paulus, tot u, door mensen die hiervoor open staan, omdat het belang van de juiste keus zo groot is! Hier en nu. Weet dat er met mij velen zijn die dit proces proberen te beïnvloeden, door nu opnieuw door mensen te spreken. Zodat u weet dat God niet alleen vroeger, in de tijd van het ontstaan van de bijbel, tot u sprak, maar dat het een doorgaand proces is. Dat het een levend geloof is in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, die voor Zijn schepping alles over heeft en voor u, Zijn schepsels, tegelijk deel van Hem. Luister naar deze dringende oproep van God, door mij, Paulus, gegeven, dienaar van Christus en van de mensheid.
Gods zegen is met u.

'Iemand die opgaat in deze wereld, staat niet open voor Gods Geest.' 1 Korinthiërs 2:14
Als u zich laat leiden door de Geest, zult u geen gevolg geven aan egocentrische verlangens.'
Galaten 5:16
'Maar u laat zich niet leiden door uw ego, omdat de Geest van God in u woont.' Romeinen 8:9 (42)
'Weet u dan niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet erven zullen?' 1 Korinthiërs 6:9
'Van één ding ben ik zeker. Hij die dit goede werk in u is begonnen, dit tot een goed einde zal brengen tot de dag van Christus Jezus.'
'Ik vraag in mijn gebed dat uw liefde steeds meer groeit in begrip en takt zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en zonder schuld zijn, vervuld met de vruchten van de gerechtigheid dank zij Jezus Christus, tot eer en verheerlijking van God'
Philippenzen 1:6,9-11
'Wij smeken onze God en Vader en onze Heer Jezus de weg naar u voor ons vrij te maken.'
1 Thessalonicenzen 3:11,12 (43)

terug naar de Inhoud

Verdraagzaamheid - 16 december 1989

Vrede zij met u.
Het is nu in deze tijd noodzakelijk dat er een grotere eenheid in denken is. Wat in oorsprong de bedoeling van God is geweest om over de hele wereld eenheid te brengen. Zijn Zoon Jezus heeft dat bedoeld met zijn komst als mens op aarde. Wij, zijn leerlingen, hebben in de tijd na zijn verscheiden, een leer verspreid in vele landen waar we heen zijn gegaan.
Nu, in deze tijd is het uiteindelijk de bedoeling alle menselijke interpretatie te durven loslaten en te komen tot het ervaren van God.
Een grotere verdraagzaamheid is daarvoor noodzakelijk ten opzichte van anderen. De mens heeft de neiging om met de goddelijke krachten om te gaan vanuit het gevoel het enig juiste te hebben. Ook ik, Paulus, heb dit in mijn rondgang op aarde langs verschillende landen gepredikt, in het bewustzijn en de visie die voor mij te bereiken was.
Maar de Geest van God heeft doorgewerkt door vele eeuwen van groei in bewustzijn. De mens ontwikkelt zich steeds meer en ook dit bewustzijn wordt steeds groter. Daaraan werken wij ook mee. Onze taak nu is door inspiratie de mens gevoeliger te maken voor het groeiproces in zijn denken.
Nu is het zover dat er moet worden beseft dat verdraagzaamheid ten opzichte van elkaar een uiting is van goddelijke manifestatie. Door dit te beseffen en hiernaar te handelen zult u als mensheid meer geloof in de Christuskracht kunnen ervaren en uitstralen. Ik, Paulus, wijs u erop dat de verdraagzaamheid één van de moeilijkste lessen van het leven als mens op de aarde is. Uw bestaan op aarde hangt voor een groot deel hiervan af!
Door dit te kunnen uitstralen kan de liefdeskracht zich manifesteren welke nu dringend nodig is voor de redding van uw planeet aarde en voor u als mensheid die door moet groeien naar totale
éénwording met de goddelijke kracht die in u aanwezig is. God zij met u. (44)

'Aanvaard elkaar ter ere van God, zoals Christus ons heeft aanvaard.' Romeinen 15:7
'Probeer om de eenheid die van de Geest komt, te bewaren door met elkaar in vrede samen te leven.' 'Er is één God die de Vader is van alle mensen en die boven allen staat, door allen werkt en in allen aanwezig is.' Efeziërs 4:3,6
'Broeders en zusters, ik doe een beroep op u in naam van onze Heer Jezus Christus: wees allen eensgezind en vermijd scheidingen. Leef in harmonie door hetzelfde te denken en te voelen.'
1 Korinthiërs 1:10 (45)

terug naar de Inhoud

Veel richtingen en konflikten - 17 december 1989

Liefde is in u.
Vanuit deze gedachte wil ik nogmaals terugkomen bij de onverdraagzaamheid. Dit is een dusdanige intensieve emotie die voor het funktioneren van de gemeenschap met God een desastreuze uitwerking heeft, want er zijn veel verschillende richtingen in de Godsvoorstellingen.
Ik spreek nu niet alleen over het christelijke geloof, maar ook over andere grote wereldgodsdiensten. In feite gaat het om het Godsbeleven en de zuiverheid van denken, in welke vorm dat dan ook naar buiten treedt. Wat nu voor deze tijd van belang is, is dat u binnen uw geloofsgemeenschappen leert inzien dat ook anderen met de juiste instelling het Christuslicht in zich hebben. Het is ook hier een zaak van bewust voelen van de goddelijke energie in het hart.
In deze eindjaren van de tijd wordt van u als christengemeenschap gevraagd liefde te voelen voor de meningen en overtuigingen die niet de uwe zijn. Wereldwijd creëert u dan een licht en liefdesuitstraling die het goddelijke licht kan laten schijnen, ook over diegenen die nog in duisternis leven. Dit is de opdracht aan u om liefde en begrip te brengen naar diegenen die u niet begrijpt. Dit heeft een diepgaand effekt. Het willen overtuigen van uw gelijk, als zijnde de enig juiste visie, is een beperking van de liefdesenergie van God die in Christus Jezus, Zijn Zoon gemanifesteerd is. Niet alleen voor het westerse denken. Ook voor het wereldgebeuren is deze manifestatie van belang. Juist in deze tijd van verregaande technologische ontwikkeling is het belangrijk om uw inzichten, naar uw naasten toe, te hanteren met wijsheid en liefde, die voor zichzelf ook deze verdraagzaamheid moeten uitdragen. Indien dit niet wordt ingezien, zal er geen harmonie kunnen ontstaan, waardoor de technologie zich tegen de mensheid zal keren. Weest u uw goddelijke verantwoordelijkheid als mens bewust. (46)
Wij vanuit de hemelse sferen proberen op vele nivo's van bewustzijn energie te sturen om dit proces te beïnvloeden. De Christus is daarbij de drijvende kracht. Om Zijn naams wil is deze golf van energie nu in werking gezet om het werk van Zijn Vader te beschermen en te voleinden. U als mens krijgt de gelegenheid dit mee te helpen realiseren door uw bewustzijn te richten op uw goddelijke kern, de basis van waaruit de realisatie van vrede en harmonie werkelijkheid kan worden. Maar u moet als geloofsgemeenschap beginnen om deze kracht te ervaren en van daaruit akseptatie en begrip te kreëren.
Dan zult u zien dat uw kerken weer meer mensen zullen aantrekken, omdat dan de verbondenheid in Christus weer gevoeld kan worden. Intenser, omdat de mens dan zelf bewust mee kan werken aan geestelijke ontplooiing. Ten eerste van uzelf en van daaruit naar de groep. Dit zal een dusdanige energie ontwikkelen dat er een diepe verbondenheid wordt gevoeld, die sterker is dan de mens kan vermoeden. Gods zegen is met u allen.

'Ik heb niet tot u kunnen spreken als tot mensen die zich door de Geest laten leiden, maar als tot mensen die nog aards denken en kinderen zijn. In het christelijk geloof Ik heb u melk moeten geven, geen vast voedsel, dat kon u nog niet verdragen. Want u leeft nog altijd als mensen van deze wereld. Want als u elkaar geen plaats gunt en onenigheid hebt, is dat geen teken van uw wereldse gezindheid en klein menselijk gedrag?' 'Iemand kan wel denken wijs te zijn in deze wereld, maar de wijsheid van deze wereld is dwaasheid in de ogen van God' 'Laat niemand zich dus op mensen beroemen. Want alles is van u: hetzij nu Paulus, Apollos of Kefas, of het nu gaat om wereld, leven of dood, om heden of toekomst, het is allemaal van u, maar u bent van Christus en Christus is van God.' 1 Korinthiërs 3:14; 18-23 (47)

De crux van de christelijke kerk zijn de vele kerken die allen in de éne Naam opereren. En zelfs in kerken met dezelfde traditie of naam zijn weer afscheidingen en verschillen. Het zit hem dan meestal in machtsverhoudingen, heerschappij over de mensen, maar vooral ook verschil in rationele theorieën over God en Christus, dogma's en regels.
Paulus duidt de kern van dit probleem aan: 'u bent van Christus en Christus is van God.' Wanneer dat nu, na eeuwenlange woordenstrijd, tot werkelijk innerlijke ervaring wordt, zal men gaan merken dat de uniciteit van Jezus Christus juist zijn universaliteit is: de verbondenheid van alle mensen met God openbarend en bewerkend.
De crux van de wereldgeschiedenis is de onenigheid tussen mensen en volkeren, een gevaar voor het voortbestaan van onze planeet! Juist deze kritische wereldsituatie is mede de reden waarom de hemelse hiërarchie in deze jaren zo intensief onze wereldgeschiedenis poogt te beïnvloeden: om de aarde te redden. (48)

terug naar de Inhoud

Eenvoud - 21 december 1989

Vrede zij u.
Vanavond wil ik tot u spreken over eenvoud. Het is een teken van de mens die zijn verbinding voelt met zijn bron, de Christus in u. Daardoor is er ook een begrijpen van alle gebeurtenissen die een mensenleven kunnen beïnvloeden. Door deze verbinding komt er samenhang en inzicht in de mens. Het is één van de zuiverste vormen van manifestatie van de universele liefde die gevoeld kan worden en daardoor ook gedeeld met anderen. Mens wees u bewust dat wij verheugd zijn wanneer wij deze houding herkennen in de schepselen Gods. U, die deze eenvoud uitdraagt en als voorbeeld dienen mag, zij gezegend. U voldoet hiermee aan de opdracht van Jezus: Weest gering in de kleine dingen en u zal alles gegeven worden.
Ik, Paulus, wil benadrukken hoe moeilijk het is om deze les op aarde te leren. Er zijn steeds weer situaties die u hiervan af trachten te houden. Dit is steeds weer de test: hoe sterk staat u in uw goddelijke liefde?
Wij zijn verheugd wanneer u als mens deze eenvoud tracht te integreren in uw persoonlijkheid. Daardoor wordt uw liefdevolle uitstraling een bron van licht voor velen.
Gods zegen ruste op u allen die deze eenvoud zijn.
'Wees altijd bescheiden, eenvoudig en geduldig en verdraag elkaar liefdevol.' Efeziërs 4:2
'Maar wat de Geest doet groeien en rijpen is liefde, vreugde en vrede, (50) geduld, vriendelijkheid, goedheid en vertrouwen, eenvoud en zelfbeheersing.' Galaten 5:22
'... tegen alle mensen vriendelijk zijn en eenvoudig.' Titus 3:2 (51)

terug naar de Inhoud

Een golf van geweld - 22 december 1989

Vrede zij met u.
Het is voor mij belangrijk af te stemmen op de verbinding met de omstandigheden op aarde, die bepalen wat belangrijk is om op in te gaan. Op dit ogenblik zien wij in uw wereld een golf van geweld. Dit is een stadium in een proces van bewustwording. Wanneer wij zien dat dit zich op deze wijze manifesteert, hebben wij veel mededogen met allen die hierbij betrokken zijn. Bewustwording gaat nog steeds gepaard met dualiteit en polariteit. Maar wij sturen veel energie naar jullie wereld om te voorkomen dat er een terugslag komt en dat het tegendeel wordt bereikt, door al deze uitbarstingen van verzet en haat. U kunt ook uw energie richten op deze mensen, die erbij betrokken zijn. Dit heeft een groot effekt op het geheel.
Weest u bewust dat dit wereldkarma is. Ook uw negatieve instelling draagt bij aan deze gewelddadige uitbarstingen. Europa, zeker het Oosten, schudt op zijn grondvesten. Maar eenheid zal het resultaat zijn. Het belang is dat er een bundeling van krachten ontstaat, die gericht wordt op een nieuwe visie. De mens hongert naar vrede en harmonie. Overal waar dit lang is onderdrukt, ziet men een agressieve reaktie. U in de westerse landen, probeer met uw inzichten deze polariteit te transformeren door liefdesenergie erop te richten.
Vooral in deze tijd rond het herdenken van de geboorte van de Meester Jezus nu, als symbool, in een onschuldig kind, is het een geschenk van God de Vader zelf dat u mag voelen dat dit nu als energie weer gebeurt. Maar ook daadwerkelijk een 'geboorte' door het hart van de mens. U die zich dit bewust bent, schijn uw licht in de duisternis van agressie en haat, zodat het ontkiemde bewustzijn de gelegenheid heeft om als het ware uit te groeien tot een gevoel van liefde voor de naaste en daardoor evoluerend tot een vreedzame samenleving, waarin ruimte is voor samenwerking en (52) daardoor steeds grotere vormen van manifestatie en transformatie in uw wereld. Liefde zij met u.

'Van belang is alleen geloof dat, gedreven door de liefde, tot daden overgaat.' Galaten 5:6
'Weest elkaar juist dienstbaar in een geest van liefde. Want de hele wet wordt samengevat in dit éne gebod. 'Heb je naaste lief als jezelf.' Maar als u elkaar als dieren bijt en verscheurt, pas dan op dat u elkaar niet verslindt!' Galaten 5: 1-3
'Vergeld geen kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Stel alles in het werk om met iedereen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefden, maar laat God oordelen. Want er staat geschreven: 'Ik ben het die gerechtigheid uitoefent, Ik zal het hen laten voelen', zegt de Heer.
Nee, als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten en als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Daarmee stapelt u vurige kolen op zijn hoofd. Laat het kwade niet overwinnen, maar overwin het kwade door het goede.' Romeinen 12:17,21

terug naar de Inhoud

Het genezingsproces van de wereld - 23 december 1989

God is liefde.
Denk daaraan wanneer u om u heen de gevolgen ziet van demokratisering die de mensen in de Oostbloklanden heden ten dage willen realiseren. Er gaat een golf van geweld door deze gebieden. U als mens ziet in deze verschrikkingen Gods liefde niet, maar realiseer u dat dit weer een proces is dat uitgewerkt wordt doordat oude negatieve energieën van de mensheid worden uitgewerkt. Jammer dat dit met zoveel verdriet en moorddadigheid wordt bereikt. Ook hierdoor is er weer een grote emotionele lading te verwerken voor de betreffende personen.
Wij in de sferen zien dit met veel mededogen aan. Maar ik zeg u dat deze verschijnselen een gevolg zijn van de doorbraak van bewustzijn. Mens, stuur uw positieve gevoelens naar deze landen en mensen, want hiermee kunt u veel invloed uitoefenen op het geheel. U als mens bent immers met allen verbonden. De ene mens heeft de lessen wat beter begrepen dan de ander, maar ik wil aangeven dat het zo nodig is om met liefde naar anderen te kijken, juist in konfliktsituaties, want daarbij gaat het om de hereniging met God in de mens.
Geloof in het uiteindelijke resultaat: eenheid en vrede.

'Want God zal iedereen loon naar werken geven.' 'Leed en ellende staat iedereen te wachten die het verkeerde doet.' Romeinen 2:6,9
'Wie kwaad doet, zal voor dat kwaad moeten boeten.' Kolossenzen 3:25
Maak u niets wijs. God laat niet met zich spotten. Wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. (55) Is de akker waarop u zaait, uw zelfzucht, dan zult u ook dood en verderf oogsten. Maar is de grond waarin u zaait de Geest, dan zat hij u als oogst het eeuwige leven opleveren.' Galaten 6:7,8
De wereld schept haar eigen duisternis. 'Wereldkarma' is een vreemd woord voor die mensen die vanuit de christelijke geloofstradite leven. Als woord in de bijbel onbekend. Toch wordt in dit woord blijkbaar samengevat wat er in deze jaren op de aarde gebeurt.
Naar menselijk gevoel 'gaat het alsmaar slechter in de wereld.' Toch kan dat gezichtsbedrog zijn. Iemand wordt niet zieker naarmate de koorts hoger wordt, maar koorts is genezend, betekent de mogelijkheid om slechte stoffen, giften, het lichaam uit te werken.
En de mens komt weer in balans in zoverre positieve energieën de giftige neutraliseren. is dat te vergelijken met het uitwerken van de negativiteit in de mensheid?
Hoewel het woord 'karma' niet in de bijbel voorkomt, wordt het wel benaderd door uitspraken als 'Wat de mens zaait, zal hij ook oogsten.' Ook wel de kosmische onherroepelijke 'wet van oorzaak en gevolg' genoemd.
Het is opmerkelijk dat de apostel Paulus indertijd in zijn brieven dit zo vol overtuiging naar voren brengt, terwijl hij juist heel sterk leefde in de overtuiging van de goddelijke vergeving en de verzoening door Christus. Blijkbaar zijn het twee kanten van de werkelijkheid, maar wij kunnen nog niet zien hoe deze met elkaar in overeenstemming zijn.
Paulus komt er in volgende doorgevingen nog op terug. (56)

terug naar de Inhoud

Lichtenergie verandert de materie - 28 december 1989

Moge licht uw wezen doorstralen.
Heden ten dage wordt er in uw wereld veel gewerkt met het begrip 'licht.' Wij zien dit als een doorstralen van uw menselijk wezen door goddelijke energie. Licht is het symbool van de levenskracht. Licht is energie. Door deze vorm van energie is het mogelijk geworden dat het scheppingsplan gestalte heeft gekregen. God schiep het licht. Dit is de bron van leven en groei in het hele universum. De verbinding met de goddelijke energie en van daaruit groei van de ware persoonlijkheid: de ziel.
Door licht toe te laten in uw wezen, kunt u als mensheid naar anderen toe en zelfs naar uw omgeving, ik bedoel daarmee de aarde waaruit u bent ontstaan in lichamelijke vorm, een dusdanige energie uitstralen dat daardoor zelfs een verandering zal plaatsvinden in de samenstelling van de stoffelijke molekulaire struktuur van uw leefwereld.
De energie waaruit alles bestaat, kan daardoor steeds subtieler worden.
Ik, Paulus in het bijzonder, laat u weten dat daardoor heel veel mensen letterlijk verlicht zijn en worden. Daardoor ontstaat een enorme transformatie in handelen en denken van licht naar liefde. Door het licht uit te dragen is het mogelijk dat de Christus als energie als het ware door de verlichten gemanifesteerd wordt en daardoor zal het een teken zijn voor de mens van nu dat de Christus werkelijk wederkomt, zoals voorspeld, maar nu als universele verwerkelijking in alle mensen van goede wil. Deze lichtkracht zal zoveel kracht in zich hebben dat alles wordt aangeraakt. Weest allen lichtdragers! God behoede u. (59)

'Er zijn mensen die niet geloven omdat de geest van deze wereld hen heeft verblind. Daardoor kunnen zij het licht van het evangelie van de heerlijkheid van Christus niet opvangen die het beeld van God is' 'De God die gezegd heeft: licht zal uit de duisternis schijnen, heeft in ons hart geschenen om ons te verlichten met de kennis van zijn heerlijkheid die straalt van het gelaat van Christus.'
2 Korinthiërs 4:46
'Vroeger was u duisternis, nu bent u licht in de Heer. Leef als kinderen van het licht! Want alleen in het licht rijpen goedheid, gerechtigheid en waarheid.' Alles wat aan het licht komt, is licht. Daarom zingen we: 'Ontwaak, u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten!'
Efeziërs 5:8,9,14
'Maar ons vaderland is in de hemel, vanwaar wij ook de Heer Jezus Christus als onze redder verwachten. Hij zal ons armzalig lichaam een andere struktuur geven, zodat het gaat lijken op zijn verheerlijkte lichaam met de energie waarmee Hij alles wat is, kan beheersen.' Filippenzen 3:20,21

terug naar de Inhoud

De groei van de menselijke persoonlijkheid - 30 december 1989

Openheid zij u gegeven.
Ik sprak in een eerdere doorgeving met betrekking tot politieke ontwikkelingen over wereldkarma. Velen van u zullen dit een onbekend begrip vinden, daarom wil ik hier nader op in gaan, omdat dit een belangrijk aspekt is van uw menszijn. In uw leefwereld wordt dit gezien als zonde en schuld. Haat en oorlog zijn hier onder andere het gevolg van, maar toch ziet u dit niet in het juiste licht.
De mensheid heeft het recht van de vrije keuze van God ontvangen. Dit heeft tot doel om door een soort kringloop van de ziel, terug te komen naar de Bron. Van alpha naar omega, ook wel begin en einde. De ziel groeit daarbij en wordt zich steeds meer bewust van zijn ware aard en van zijn verbinding met de Schepper. Daarbij bent u dan ook verantwoordelijk voor uw daden.
In uw wereld is nu een enorme verruiming van bewustzijn ontstaan. Dit is een evolutionair proces. Ik weet dat dit voor u mensen moeilijk te aksepteren is, maar uw ziel moet vele ervaringen opdoen. En zoals ik al eerder gezegd heb: oordeelt niet opdat u niet geoordeeld wordt. Dit geldt speciaal voor het proces dat met deze wet samenhangt: namelijk verantwoordelijk te zijn voor eigen daden. Daartoe gaat u allen mee in het evolutionaire proces en moet uw ziel vele aspekten van het menszijn doormaken. Dit heeft tot gevolg: goede daden en slechte daden. Zonder dat ik hierover een oordeel wil geven. Dit vormt een balans en hiermee wordt karma bedoeld. 'Karma' betekent nu een balans tussen deze tegenstelling, want alle aspekten van het menszijn ervaren betekent: lichte en donkere ervaringen. Juist in deze dagen speelt dit een grote rol, wereldwijd gezien.
Doordat de Christusenergie gewekt is in uw harten en dit als (62) transformatieproces dient voor dit wereldkarma, kan er daadwerkelijk een positieve verandering ontstaan. Alleen door liefde is dit mogelijk. Daarom vroeg ik u eerder niet te oordelen over zaken die u niet begrijpen kunt of over andere godsdiensten. Weet dat in alles het Christuslicht schijnt, als u maar in liefde hiernaar wilt kijken. Daarom vragen wij vanuit wat u 'hemel' noemt om openheid. Openheid voor de anderen en voor onze energie.
Ik, Paulus mag u daarin onderwijzen. Zoals ik in vroeger eeuwen heb mogen doen. Weet dat ook ik een ruimer begrip heb ontwikkeld, geïnspireerd door goddelijke energie in een steeds doorgaande evolutie en groei. God zegene u allen.

'Alexander, de koperslager heeft mij veel kwaad gedaan. De Heer zal hem zijn verdiende loon geven.' 2 Timotheus 4:14
'Je weet dat zo iemand op de verkeerde weg is en met zijn zonden zichzelf veroordeelt.' Titus 3:11
'Het is alleen maar rechtvaardig van God dat Hij degenen die u nu verdrukken, zal laten lijden en u die nu lijdt, samen met ons rust zal geven.' 2 Thessalonicenzen 1:6,7
'Let er dus niet alleen op hoe goed God is, maar ook hoe streng.' Romeinen 11:22
'Ieder moet zijn eigen doen en laten aan een onderzoek onderwerpen..., want iedereen heeft zijn eigen vracht te dragen.' Galaten 6:4,5 (63)
'Het mag ons nooit teveel worden goed te doen.' Galaten 6:9
'Wat ieders werk waard is, zal blijken op de dag van het oordeel, want het vuur waarmee die dag verschijnt, zal ieders werk testen en de waarde ervan. Blijft iemands werk dat hij heeft opgebouwd overeind, dan zal hij loon ontvangen, maar brandt het af dan zal hij de schade moeten dragen. Zeker echter zal hij gered worden als door het vuur heen.' 1 Korinthiërs 3:13-15

Zou het voor christenen zo'n vreemde gedachte zijn dat ieder mens verantwoordelijk blijft voor zijn eigen daden? En dat we niet alleen door God vergeven worden, maar het zelf ook goed mogen maken? Maar nu komt er een voor ons nieuw gezichtspunt bij: dat dit niet alleen geldt voor dit leven, maar voor een heel lange ontwikkeling van onze ziel, onze persoonlijkheid, uitgaand van God de Schepper en weer tot Hem terugkerend: 'De kringloop van de ziel.' Om met de vrije wil veel ervaringen door te maken, ook periodiek op de aarde en veel verschillende aspekten van het menszijn te doorleven. Om zo naar God toe te groeien.
We zouden dus al veel langer onderweg zijn dan sinds de konceptie! Het is een lange geschiedenis waarin we 'kennis mogen opdoen', ervaren mogen, in duisternis en licht. (64)

terug naar de Inhoud

Wedergeboren worden - 1 januari 1990

Vrede zij u allen.
Vrede is speciaal gewenst in deze periode van overgang naar andere vormen van samenleving in een groot deel van het kontinent waarop u leeft.
Zoals ik al gezegd heb, is er een groot evolutionair proces aan de gang, waar u allen deel van uitmaakt. Ook ik heb in verschillende ervaringen moeten leren hoe moeilijk het is om meester te worden over gevoelens en emoties die steeds weer trachten de mens af te houden van zijn eigenlijke taak. Het is noodzakelijk te ervaren dat standvastigheid een belangrijke stap is in de menselijke ontwikkeling. Ik sprak erover, dat we allen verschillende menselijke aspekten moeten ervaren in verband met de wet van karma. Dit is alleen mogelijk wanneer u verschillende malen als mens op aarde kunt leren dit konflikt tussen goed en kwaad te beheersen.
Ik weet dat u nu zult denken dat dit niet past in het christelijk denken, maar ik vraag u wederom niet te oordelen over wat u niet begrijpt en met uw verstand kunt bewijzen. Als u dit aksepteert als logisch passend in het geheel, zal dat u meer inzicht geven in verschillende ontwikkelingen op de aarde. Het geeft ook een rechtvaardiger beeld van het menszijn, wanneer een mens steeds weer de gelegenheid krijgt om goed te maken wat niet geleerd werd. In de vroegchristelijke visie vond men de gedachte aan het wedergeboren worden heel gewoon. In de bijbel staan enkele voorbeelden hiervan. Het werd zo gewoon gevonden dat dit niet werd vermeld omdat dit in die dagen een algemeen aanvaard begrip was. Alleen nu is het belangrijk dat u hier iets van probeert te begrijpen, omdat u nu in de fase bent gekomen waarop Christus Jezus steeds doelde: de wederkomst 'aan het einde van de tijd' (aeon). Met dat 'einde' wordt een nieuw begin bedoeld: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat kan alleen maar gebeuren wanneer mensen beseffen dat hun ziel die eeuwig is, nu de gelegenheid krijgt om de Christus te ontvangen en daar één mee te zijn. (65)
Daarom vraag ik uw begrip voor de gedachte van reïnkarnatie. Belangrijk hierbij is dat u een deel bent van alles en dat alles deel is van u als mensheid. Daarom is het belangrijk niet te oordelen over anderen, want daarmee oordeelt u over u zelf. Want doordat u deel bent van alles, heeft u ook deze aspekten in u zelf. Wat men eens 'erfzonden' noemde. Maar weet dat ik, Paulus, u mag aanreiken dat deze erfzonden u niet langer hoeven te achtervolgen, wanneer u maar bereid bent openheid te betrachten voor de Christusliefde en Christusenergie, die door u dan manifest kan worden, waardoor u deze staat van liefde kunt bereiken en daarmee in uw wereld mag helpen bouwen aan de 'nieuwe hemel en de nieuwe aarde.' Het is belangrijk dat u beseft deel te zijn van deze energie.
Wij hebben u in deze dagen zo hard nodig! Weet dat u daardoor een levend geloven mag ervaren en doorgeven, door uw zijn. Vreest niet, God is in u!
'Ieder die zegt dat hij bij de Heer hoort, moet het kwaad uit de weg blijven.' 2 Timotheus 2:19
'Weet u niet dat wie onrecht doen, geen deel zullen krijgen aan het Koninkrijk van God?'
1 Korinthiërs 6:9
'Wij vragen dat u, om Gods wil helemaal te leren kennen, vervuld wordt met grote wijsheid en geestelijk inzicht.
Dan kunt u leven zoals de Heer wil, met alle mogelijke goede daden die eruit voortkomen en groeiend in het kennen van God, gesterkt door zijn kracht, vanuit zijn lichtenergie, om steeds te volharden en alles te verdragen. (66)
Breng met vreugde dank aan de Vader die u voorbereid heeft tot het deelhebben aan de erfenis van de kinderen van het licht, in het licht.
Hij heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, in wie wij de verlossing gekregen hebben, de vergeving van onze zonden.'
Kolossenzen 1:9-14
'Er is één God, de Vader, van allen de bron en van ons het einddoel en één Heer Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven. Maar dit weten is niet in iedereen.' 1 Korinthiërs 8:6 (67)

terug naar de Inhoud

Van geloven tot ervaren - 4 januari 1990

God is met u.
Op dit ogenblik is er een grote behoefte aan informatie, die van wezenlijk belang is voor het begrip wat er is voor mensen die zich bezig houden met het onderwijzen aan anderen, zeker op het gebied van geestelijke groei.
Er is overal een beweging die zeer veel mensen aanzet tot verdieping.
U, mensen in de kerken, bent ook toe aan een ruimer beeld van het geloof. Het ervaren van kracht in u zelf is daarbij essentieel. In allerlei omstandigheden werd en wordt deze kracht ervaren. Meestal gebeurt dit wanneer mensen in kritieke situaties zijn gekomen. Vaak zijn moeilijkheden en problemen aanleiding waardoor men zich dit meer bewust wordt. Weet dat niets voor niets gebeurt en dat juist u, in de kerken, deze inzichten mag ontwikkelen. Daardoor zult u een rijkere gewaarwording ervaren. De godsdienst gaat dan voor u leven, zodat dit verandert van geloven in ervaren en daardoor in een weten. Dit weten is nog steeds niet wetenschappelijk te bewijzen, maar dit is voor mensen die weten niet belangrijk meer.
U die onderwijst in de leer van de christelijke godsdienst, weet dat u geïnspireerd wordt vanuit de sferen en dat u daardoor ook begrip en liefde gaat voelen voor alles en allen die op uw weg komen. Zodat u de liefdeskracht van onze Meester Jezus over mag brengen op anderen. Zij kunnen dan ook deze kracht aan den lijve ervaren en daardoor geroepen worden tot de éénwording in Christus.
Zo zij het. (68)
'Want het Koninkrijk van God is geen zaak van woorden, maar van kracht.' 1 Korinthiërs 4:20
'Ook wij zijn zwakke mensen als hij, maar wij zullen met hem leven uit de kracht van God.'
2 Korinthiërs 13:4
'Nu leeft dat geloof ook in jou. Daarom herinner ik je eraan het vuur aan te wakkeren van de gave die God je heeft geschonken toen ik je de handen oplegde. Want God heeft ons niet bezield met lafheid, maar met kracht, liefde en zelfbeheersing.' 2 Timotheus 1:6 (69)

terug naar de Inhoud

Belangeloze samenwerking - 6 januari 1990

Vrede zij u.
Ik sprak over ervaren. De ongeziene werkelijkheid ervaren is een groots moment in het leven. Mensen weten dan dat het is zoals hen altijd al is aangezegd. Dat dit nu werkelijkheid gaat worden! Het is een gebeuren op wereldnivo, zodat allen meewerken aan het realiseren van een andere wereld, na deze periode van egoïsme en lijden.
U ziet dat veel mensen zich bezighouden met spirituele groei. Wij in de sferen verblijden ons hierover. Want wij werken daarin samen.
Maar ik, Paulus, wil u waarschuwen voor hoogmoed. U, die uitgekozen bent om voor ons als doorgever te fungeren, weet dat dit alleen maar mogelijk is wanneer u zich ten dienste stelt van onze energie waarbij u uw eigen emoties en verlangens los kunt laten. Wanneer u denkt dat u dit verdiend hebt te mogen doen, is het voor ons niet mogelijk meer om zuiver door u te spreken, maar wordt dit door de persoonlijkheid gekleurd. Weest u bewust van het belang u in dienst van ons te weten. Wij sturen zoveel mogelijk energieën ter verandering van het denken en daardoor van de daden van de mensen. In samenwerking met u, die hiervoor, in overleg, zijn uitgekozen. De bereidheid daartoe is belangrijk, doe dit met een belangeloze liefde voor uw medemens. Dat is wat ik te zeggen heb. Wanneer eigenbelangen niet kunnen worden uitgeschakeld, werkt deze energie tegen u. Velen worden geroepen ten dienste van God, de Vader, om Zijn schepping te helpen creëren, zoals Hij dit ziet. God verhoede dat de mensheid zichzelf vernietigt door egoïsme en jaloezie. (70)

'Overschat uzelf niet. U mag zeker bewust zijn, maar toch bescheiden blijven.'
'Doe niet uit de hoogte, maar blijf gewoon. Wees niet zelfingenomen.' 'Want ook Christus heeft zichzelf niet gezocht.' Romeinen 12:3,16; 6:3
'Kijk naar uzelf. Ook u kunt voor beproevingen komen te staan...'
'Wie denkt iets te betekenen zonder iets te zijn, houdt zichzelf voor de gek. Ieder moet zijn eigen doen en laten onderzoeken.' Galaten 6:3,4
'Indien er een beroep op u gedaan mag worden in de naam van Christus en er liefde is die elkaar moed geeft en gemeenschap in de Geest, als er ontferming en barmhartigheid is, maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, in dezelfde liefde en hetzelfde gevoel en motivatie.
Doe niets uit eigenbelang of door je iets te verbeelden, maar zie in ootmoed de anderen als belangrijker dan jezelf.
Ieder moet niet alleen op zijn eigen belang letten, maar ook op dat van anderen.
Leef uit de zelfde gezindheid als Christus Jezus, die toch op God leek en zich daarop niet heeft laten voorstaan, maar dat heeft opgegeven en niet meer dan een slaaf wilde zijn en zich met de mensen heeft vereenzelvigd. Hij is mens geworden en heeft zich vernederd, gehoorzaam geworden tot de dood, zelfs tot de dood aan het kruis.
Daarom heeft God Hem ook boven alles verhoogd en Hem de naam gegeven die boven alle namen uitgaat, opdat in de naam van Jezus allen zouden neerknielen in de hemelen en op de aarde en onder de aarde en allen openlijk zouden erkennen dat Jezus Christus de Heer is, tot eer van God, de Vader.'
Filippenzen 2: 1-11 (71)

terug naar de Inhoud

Harmonie, liefde, vrede - 7 januari 1990

Vrede zij met u.
Voor deze avond heb ik een boodschap over vrede en harmonie van het hart. Om het ware Godsbeleven te ervaren, heeft u het inzicht nodig dat alles wat op uw weg komt, dient ter lering en onderwijzing van uw ziel, die een noodzakelijke groei doormaakt. In uw wereld ontstaat er meer begrip voor de noodzaak gezamenlijk de krachten te bundelen om meer werkzaamheid te kreëren ten dienste van uw naaste. Hiermee bent u, zonder dat u zich dat bewust bent, bezig met het ontwikkelen van universaliteit, die uitgroeit, door uw inzet, tot verwerkelijking van het plan van God. Er komt een groter besef van saamhorigheid. In uw kerken zien we ook pogingen ontstaan om respekt te hebben voor elkaar en elkaars zienswijze.
Wat wij van u vragen is begrip voor allen die zoekende zijn naar de vrede. De mens zoekt eigenlijk naar zijn werkelijke zelf, dat diep weggestopt is achter barrières van verdriet, agressie en afgunst.
U, die in staat bent de liefde in uw hart te voelen, gedenk deze mensen in uw liefde, zodat ook zij mogen ervaren wat het betekent om werkelijk vrij te zijn. Vrij van angst en blokkerende emoties. U, die weet dat de Christus terugkomt om de nieuwe wereld te manifesteren, bereid deze weg voor door om u heen, zonder aanziens des persoons en zonder alles in vakjes in te delen, deze ware liefde te verspreiden, door uw eigen houding ten aanzien van uw medemensen en ten aanzien van u zelf. Daardoor zullen velen worden aangeraakt door de Christusliefde, die zich in u afspiegelt. Liefde is in u. (72)

'Hij is een boodschap van vrede komen brengen, zowel aan u die ver van God was als aan hen die dichtbij waren. Dankzij Hem zijn we allen verbonden in één Geest en hebben we toegang tot de Vader.' Efeziërs 2:17,18
'Hoe rijk en heerlijk dit geheim is dat onder de volkeren wordt bekend gemaakt, dat is: Christus in u, de hoop op de eeuwige heerlijkheid.' 'Van dat evangelie dat aan alle schepselen onder de hemelen is verkondigd, ben ik de dienaar geworden.' Kolossenzen 1:27,20
'Houd van elkaar zonder te doen alsof, als broeders en zusters. Toon respekt voor elkaar en wees de ander daarin voor.' Romeinen 12:10
'Ik hoef u niet te schrijven over de onderlinge liefde. God heeft u geleerd elkaar lief te hebben.'
1 Thessalonicenzen 4:9
'En we vragen de Heer dat Hij uw liefde voor elkaar en voor allen steeds groter maakt.'
1 Thessalonicenzen 3:12 (73)

terug naar de Inhoud

Het geloof verwerkelijken - 8 januari 1990

Vrede zij u allen.
Het is voor mij belangrijk te weten dat onze bedoelingen bekend gemaakt worden bij allen die betrokken zijn bij de kerken en van daaruit werkend voor mensen die voor houvast en inzicht komen. Er is in uw tijd een kentering zichtbaar in het beleven van dit geloof. Het heeft te maken met het feit dat vroeger alles meer buiten de mens is omgegaan. Alles werd vanuit overlevering doorgegeven. Wat ik nu doe is eigenlijk óók doorgeven, maar nu in deze tijd van het heden en door mensen van deze tijd. Deze doorgevingen zijn bedoeld om te worden getoetst naar het gevoel van de mens, door het hart.
Wat geeft dit voor innerlijke reaktie bij u? Dit is niet gemakkelijk, omdat het voor de meesten van u al weerstand zal opwekken, wanneer gezegd wordt dat dit doorgegeven wordt door Paulus.
Weet dat u als mens tot veel meer in staat bent dan u zelf vermoedt, wanneer dit geleid wordt door de Geest van de Vader door de Zoon. Dit weer opgedragen aan zijn dienaren.
Het geloof van uw tijd is een verwerkelijking van wat geloofd werd. Alles komt tot ontwikkeling zoals voorzegd. Verheug u op wat komende is! Zo zullen ook wij ons kunnen verheugen in uw blijdschap te mogen werken en leven voor de eeuwige waarheid.

'Waarom dogmatiseert u als levend in deze wereld volgens menselijke regels en leerstellingen?'
Kolossenzen 2:21,22
'Ze houden zich aan de uiterlijke vormen, maar ze verwerpen de kern ervan.' 2 Timotheus 3:5 (74)
'Door de kerk moet nu de veelkleurige wijsheid van God worden bekend gemaakt aan de bovenaardse machten en krachten. Volgens het goddelijke plan van vóór alle tijden dat Hij in Christus Jezus verwerkelijkte. Onze Heer, in wie wij God vol vertrouwen kunnen tegemoettreden, door ons geloof in Hem.' Efeziërs 3:10-12
'Hoe alles overtreffend zijn macht is in ons die geloven, door zijn energie van de macht van zijn kracht waarmee Hij Christus bezielde, hem uit de doden opwekkende.' Efeziërs 1:19
'Ik kan alles aan door Hem die mij kracht geeft.' Filippenzen 4:13
'Werk met ontzag aan uw eigen redding, want God is het die met zijn energie in u werkt en uw wil en kracht naar zijn bedoeling stimuleert.' Filippenzen 2:13 (75)

terug naar de Inhoud

Heelheid van de aarde - 11 januari 1990

Liefde zij u.
Voor de mensen die bereid zijn de visie van vrijheid te aksepteren, wil ik aangeven dat dán pas een realisatie van rust en evenwicht gevonden wordt in de persoonlijkheid. Door de verbinding die dan gelegd kan worden met de kern van uw eigen persoonlijkheid, die in verbinding staat met de universele energie van Christus.
Dit proces heeft invloed op de omgeving van hen die hieruit leven, waardoor ook deze omgeving als het ware meeverandert. Deze openheid van hart is een energie die zoveel warmte geeft dat hier een onafwendbare invloed van uitgaat. Ik vraag u namens allen die belang hebben bij het manifesteren van Licht, u met dit gebeuren te verbinden. Door uw werken zult u worden gekend. Dat is de enige maatstaf die bepalend is voor uw geestelijke groei. Uw werken die getuigen van uw innerlijke gevoel.
Ik roep u allen op om u wereldwijd te verenigen in zijn Naam. Dit heeft een uitwerking op de heelheid van uw aarde.
Op dit ogenblik bent u in uw kerken bezig met dit thema: 'heelheid van de aarde.' Weet dat de kracht van de Heilige Geest zich hiervoor inzet. Gebundeld door alle gelovigen die weten dat alleen vrijheid van denken deze kracht kan verspreiden, want hierin wordt de ware liefde herkenbaar. Dan wordt namelijk respekt getoond voor de ander en wordt de juiste basis gelegd. Weet dat u liefde kunt zijn, zoals de Vader liefde is.

'Vernieuw ook uw denken.' Efeziërs: 4:23
'Breng in praktijk wat ik u geleerd en overgeleverd heb door mijn woorden en daden. Dan zal God die de vrede geeft, met u zijn.' (78)
'Wandelt in de liefde zoals ook Christus u heeft liefgehad.' Filippenzen 4:9; Efeziërs 5:2 (79)

terug naar de Inhoud

Met hulp van de engelen - 12 januari 1990

God is liefde.
Weet dat alle engelen zich bezig houden met begeleiden van processen die openbaren hoeveel liefde God heeft voor Zijn schepping. Als velen zich dat bewust zijn, komt er een verlangen naar harmonie en komt uw leven in rustiger vaarwater. Alleen door dit zelf toe te laten in uw persoonlijkheid, kunt u meehelpen een harmonieuze wereld te scheppen. Waar christenen voor bidden, dat zal hoe dan ook, worden bereikt, want de kracht van God bepaalt uiteindelijk het resultaat. Hij vraagt u medewerker te willen zijn aan de opbouw van deze wereld. Doe dit door middel van gebed en meditatie. Zie in gedachte een betere wereld voor u, daarmee schept u zoveel schoonheid dat dit uiteindelijk werkelijkheid kan worden. Zodat Gods schepping naar zijn vervulling kan komen.
Gode zij eer.

'We zijn een schouwspel voor heel de wereld, voor engelen en mensen.' 1 Korinthiërs 4:9
'Het gaat om een nieuwe schepping.' Galaten 6:15
'Dat zal gebeuren wanneer de Heer uit de hemel tevoorschijn komt met zijn machtige engelen.'
2 Thessalonicenzen 1:7
'Hij wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen.' 1 Timotheus 2:4 (80)
'Want we hebben onze hoop gesteld op de levende God, de Redder van alle mensen, in het bijzonder van hen die geloven.' 1 Timotheus 4:10 (81)

terug naar de Inhoud

Heelheid van de kosmos - 13 januari 1990

Vrede zij u allen.
Om aan te geven hoe de titel voor dit manuskript moet worden, wil ik wijzen op het huidige thema van uw kerken: Heelheid van de schepping, vrede en harmonie, door Paulus van Tarsus, uw dienaar.
Dit onderwerp slaat aan bij velen die zich hiervoor inzetten. Deze beweging is een streven naar verbroedering over heel de wereld. Juist daarom is het zo belangrijk dat u begrijpt dat dit streven door ons begeleid wordt en inspiratie gegeven wordt om dit te realiseren. Velen van ons werken hier hard voor!
Mens, voel u verbonden met Christus! Van daaruit mag u de gaven ontvangen, die u in wezen al in aanleg heeft. Alleen vanuit deze kracht bent u in staat te werken voor de wereldvrede wat nu zo belangrijk is.
Wanneer u echt werkt voor heelheid van de schepping, zult u begrijpen dat dit voor allen en alles is bedoeld. Heel Gods schepping is daarbij betrokken! Alles wat op aarde is en zelfs vér daarbuiten. Uw planetenstelsel is hier óók bij betrokken. Ook hier is Gods energie in te vinden. Daarom is de samenhang tussen de aarde en andere planeten zo belangrijk.
Oneindig groot is Gods aanwezigheid, overal. U, mens, bent een deel daarvan.
Oneindig groot, maar ook weer heel klein. Een radertje in het geheel. Maar elk radertje is van belang om het geheel goed te laten funktioneren. God rust niet voordat allen hiervan zijn doordrongen.
Mijn taak hierbij is u te wijzen op de kennis die steeds méér inzicht geeft. Onderzoek alle dingen en behoud het goede. Vrede zij u. (82)

'Er zijn lichamen aan de hemel en lichamen op aarde, maar de straling van de hemellichamen is anders dan van de aardse lichamen. De zon heeft een andere straling dan de maan of dan die van de sterren. Ook de sterren verschillen van elkaar in straling.' 1 Korinthiërs 15:40,41
'De hele schepping zal bevrijd worden uit het gebonden zijn aan de vergankelijkheid en delen in de glorie van de kinderen van God.' Romeinen 8:21
'Christus is alles in allen.' Kolossenzen 3:11
'Christus is het beeld van de onzichtbare God, ontstaan vóór de hele schepping, want in hem is alles geschapen in de hemelen en op de aarde, de zichtbare en onzichtbare wezens, ook de krachten van de hemelse hiërarchie, want alles is door hem en tot hem geschapen.' Kolossenzen 1:15

terug naar de Inhoud

Transformatie van de mens - 14 januari 1990

Om te komen tot harmonie in de persoonlijkheid moet de mens veel processen van zuivering doormaken. Dit wordt vaak niet begrepen.
Daarom ziet u zoveel narigheid binnen uw samenleving. Huwelijken die stuk gaan, relaties die steeds wisselen. Kinderen die daardoor hun houvast kwijtraken en alle onzekerheden die daardoor ontstaan. Wanneer u echter beseft dat dit alles te maken heeft met de lagere energieën van de mens, begrijpt u ook dat die nog steeds een rol spelen.
Juist door dit te beseffen, worden relaties bewuster gesloten in het besef van verantwoordelijkheid voor alle betrokkenen. Wat in deze situaties voorop staat, is dat liefde gezien moet worden in het juiste perspektief. Dit wordt verward met 'liefde' uit egoïsme en zelfzucht, wat veroorzaakt wordt door de lagere energieën, die ieder mens ook in zich heeft.
Wanhoop niet en oordeel niet, maar wees u bewust wat er aan ten grondslag ligt en stel u daarop in. Laat deze emoties en gevoelens van egoïsme los en verander daardoor uw eigen leven, waardoor de waarden die vanuit hogere energieën komen, geïntegreerd kunnen worden.
Stel u in op de energie van de Christus, die nu door uw hart gevoeld kan worden. Daardoor overwint u als mens deze chaotische verwarrende emoties en komt u bij uw bron terecht, van waaruit u de juiste levenshouding zult vinden.
Heel het menselijk bestaan is zoeken naar het ware en van elke situatie leert men. Wanneer u de achtergronden maar kunt zien. Ga nu niet vastzitten in schuldgevoelens en verdriet, maar richt uw blik op de juiste kracht. Daardoor overwint u uw eigen wanorde en emoties die u tegenhouden in uw ontwikkeling. Wanneer u bereid bent u af te stemmen op de goddelijke energie, (84) transformeert u uzelf en alles waar u uw liefde op richt. Liefde is in u, weet dat!
Ook is het nodig jongeren in uw maatschappij anders te benaderen. Wat ziet u een agressie en een onevenwichtig reageren! Als mens bent u geneigd om hierop oordelend te reageren, maar besef dat u niet door zware straffen de handelwijze verandert, maar juist door uw eigen denken te veranderen. Dit is de enig juiste manier om deze verschijnselen van destruktie te veranderen, door uw eigen denkpatronen te veranderen.
Daardoor kunt u met uw uitstraling, als voorbeeld, een grotere harmonie laten zien, waardoor jongeren dit als een goede houding zullen ervaren. Door steeds straffend en vermanend op te treden, roept u verzet op. Juist uw eigen houding is bepalend voor de reaktie van hen die van u, volwassenen, moeten leren. Uw verantwoording is groter dan u denkt. Maar wetend dat dit eigenlijk zo eenvoudig is, roep ik u allen op dit toe te passen in uw eigen leven. God bewaakt de zijnen.

'U bent ervan overtuigd dat u een gids bent voor blinden, een licht voor hen die in het donker zijn, een leraar voor onwetenden, een opvoeder voor jongeren, want in de wet zou de wijsheid en de waarheid gestalte hebben gekregen.'
'Maar als u anderen iets wilt bijbrengen, waarom dan uzelf niet?' Romeinen 2:20,21
'U hebt geleerd wat de waarheid van Jezus is. Laat daarom uw vroegere manier van leven varen en leg uw oude ik af. Doe de nieuwe mens aan die naar de bedoeling van God is geschapen in gerechtigheid en heilige waarheid. Lieg niet meer en zeg elkaar de waarheid, want we zijn allemaal ledematen van hetzelfde lichaam. Laat je door je woede niet verleiden tot verkeerde daden en eindig de dag niet verbitterd.' 'Laat alle gevoelens van wrok, wraak en woede varen.' (85) 'Wees goeden hartelijk voor elkaar en vergeef elkaar zoals God u vergeven heeft in Christus.' Efeziërs 4:21-32
'Ik zeg niet dat ik het al begrepen heb of volmaakt zou zijn, maar ik streef ernaar om het toch te grijpen omdat ik door Christus Jezus gegrepen ben. Ik denk niet er al te zijn. Alleen dit vergetende wat achter mij ligt en mij uitstrekkende naar wat vóór mij ligt, ga ik op het doel af om de hemelse prijs te behalen waartoe God mij geroepen heeft in Christus Jezus.' Filippenzen 3:12-14 (86)

terug naar de Inhoud

Het innerlijke kompas - 16 januari 1990

Vrede zij u.
Om het gevoel van vrede te bereiken, is het nodig in u zelf te zoeken naar het eigen waardeoordeel voor al uw handelen en denken. Het is van het grootste belang om iedere keer terug te gaan naar het eigen gevoel, dat bepalend is voor het handelen naar buiten toe. Als dit bewust is geworden, bent u als mens al een heel eind op de goede weg. Juist het steeds weer toetsen van situaties die u tegenkomt naar het eigen gevoel en inzicht, geeft u een ruimere visie op het geheel. Daardoor komt u meer in overeenstemming met de goddelijke energie, waar u zich mee verbonden weet en kunt u vrede ervaren.

'Wie zich laten leiden door de Geest, zijn uit op wat de Geest wil. Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God.' Romeinen 8:3,14
'Wie zich hecht aan de Heer, wordt geestelijk één met hem.' 1 Korinthiërs 6:17
'Leef in het geloof en de liefde waarvan Christus Jezus de bron is en bewaar de schat die je is toevertrouwd veilig, met de hulp van de Heilige Geest die in ons woont.' 2 Timotheus 1: 13,14 (87)

terug naar de Inhoud

De 'boom van de kennis', een godsgeschenk - 17 januari 1990

God is met u.
Om in te gaan op de vraag waarom God 'de kringloop der ziel' heeft laten plaatsvinden, kan ik zeggen dat dit een gevolg is van de honger naar kennis en de intentie om de gelijkheid met God te realiseren. In wezen is de mens van oorsprong al 'naar Gods beeld en gelijken is' geschapen, zijnde deel van Hem, maar de mens was zich dat niet bewust.
Vanuit die oorsprong kreeg de mens de vrije keus, welke weg hij wilde gaan. Dit is door God ingekalkuleerd, om het wat oneerbiedig te zeggen. Maar op het moment in de schepping waar God 'de boom der kennis' kreëerde, is dit als het ware een geschenk van God geweest, aan de mens gegeven om de kringloop der ziel te beginnen. Er was al een hang naar kennis in de engelenrijken, maar dit gaat het begrip van de mens in uw dimensie te boven.
Weet dat God alles in de hand heeft en de mens van nu nog steeds bezig is met deze kringloop, die leidt naar het uitgangspunt, het eeuwige licht, wat in ieder mens toch als energievorm aanwezig is. Daarom is het zo belangrijk om u bewust te zijn van deze keuzemogelijkheden in uw leven, waardoor dit voor ieder persoonlijk in eigen tempo realiseerbaar is.
Geloof in de liefde van God en ervaar dit in Christus en dat betekent: in u.

'Hun gedrag laat zien dat de wet in hun hart geschreven staat.'
'Ze kunnen weten wat er van Hem te weten valt. Hij heeft het henzelf duidelijk gemaakt. Want sinds Hij de wereld heeft geschapen, kunnen ze met hun verstand zijn onzichtbare bedoelingen uit de schepping opmaken: zijn eeuwige macht en goddelijkheid.' Romeinen 1:19-20 (88)

terug naar de Inhoud

Het zuiveringsproces - 20 januari 1990

God is met u.
Als vanzelfsprekend wordt aangenomen dat het belang van groepen mensen vaak als argument gebruikt wordt om bepaalde stappen die gemaakt worden, goed te praten. Weet dat geen enkel belang een geldig argument is om tegen de liefdeskracht in te gaan. Alle belangen zijn ondergeschikt aan het fundamentele principe dat de schepping heilig is.
Daarom wordt er zoveel doorgemaakt op dit ogenblik in de wereld om u heen. Juist omdat naar deze staat van zijn wordt teruggegaan, is er een zuivering nodig. Dat is nu in volle gang en gaat gepaard met veel verwarring. Ook in menselijke verhoudingen. Juist door de verwarring in de mens is er zoveel verdriet en haat. Zie uzelf als mens in het juiste perspektief, door u bewust te zijn dat dit alles een proces is om, door grote zuivering van uzelf en uw omgeving en daarmee allen waar u kontakt mee heeft, uw aandeel te leveren in de realisatie van de nieuwe wereld, die voorzegd is in de bijbel en in vele andere geschriften.
Vraag in uw gebed om kracht en inzicht en vraag licht voor allen die nog ten prooi zijn aan deze verwarring. Aan allen die nog vechten om hun ego uit te leven. Vraag aan God liefde te leggen in de harten van hen die hier nog in vastzitten. Dan bent u een helper van God en zijn medewerkers, voor de totale vrede.

'Onthoud het volgende goed. Wanneer de laatste dagen van de wereld aanbreken, komen er zware tijden.' 2 Timotheus 3:1
'Leed en ellende staat ieder te wachten die het verkeerde doet.' Romeinen 2:9 (89)
'Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die in de nieuwe tijd over ons zal worden geopenbaard.' Romeinen 8:18
'Want Jezus Christus heeft zichzelf gegeven voor onze zonden, om ons te bevrijden uit deze duistere aeon, volgens het plan van God onze Vader aan wie de eer in de aeonen van de aeonen.'
Galaten 1:4,5
'Moge Hij door zijn kracht zorgen dat u kunt beantwoorden aan uw roeping en uw goede voornemens kunt uitvoeren en dat uw geloof u de energie zal geven om tot aktie over te gaan!
2 Thessalonicenzen 1:11 (90)

terug naar de Inhoud

In de gemeenschap van Gods liefde zijn geen kerken - 24 januari 1990

Vrede zij u.
Het is een belangrijk gegeven dat er een proces van verandering nodig is om ook werkelijk dit wijdenken te laten funktioneren. In kleine groepen wordt dit al als zodanig ervaren, maar op grote schaal is er nog steeds veel egoïstisch denken aanwezig. Juist daarom sturen wij nu vanuit de andere wereld veel energie zodat dit door velen gevoeld en ervaren wordt. En juist intelligenties zoals ik houden zich bezig met het belang van de mensen in de kerken van uw tijd. Omdat ook in deze kringen nog zoveel eigenbelangen worden gediend. Er is wel een drang naar samenwerking, maar toch is dit alles nog op een te beperkte schaal open voor visies die niet passen in de strukturen zoals die door de tijd zijn gekreëerd.
Weet dat dit door mensen is ingevuld. Normen en waarden zijn afwisselend aangepast aan de denkbeelden van de tijd waarin dit zich afspeelde. En dit is een doorgaand proces. Ook ik, Paulus heb me hierin verdiept en juist daarom vraag ik u, mens van de komende eeuw, zet uw waarden en normen eens voor uzelf op een rij en kijk eens naar de achterliggende motieven en grondslagen.
Zie dat alles gaat om de erkenning van God en het leven, vanuit het besef dat God liefde is. Dan is het onmogelijk uw waarden te blijven zien als zijnde de enig juiste. Dan zult u tot het inzicht komen dat ieder levend wezen vanuit dezelfde scheppende God is ontstaan en van daaruit zult u zich dan verbonden kunnen voelen met alle levende wezens en zal vanzelf het totale wij-denken zich in de mens ontwikkelen. Dat is een voorwaarde om te kunnen leven op de nieuwe aarde en de nieuwe hemel. Dan is het niet meer belangrijk tot welk kerkgenootschap u behoort. U als mens behoort immers God toe. De enig juiste manier van menszijn. (94)
'Want men heeft mij verteld dat er onenigheid onder u is. Ik bedoel, u zegt allemaal iets anders: ik volg Paulus, ik Apollos, ik Kefas en ik Christus. is Christus dan in stukken verdeeld? is Paulus soms voor u gekruisigd of bent u als leerlingen van hem gedoopt?
'Wat zijn Apollos en Paulus? Helpers die u hebben geholpen om tot geloof te komen. Ieder verrichtte de taak die de Heer hem had toegewezen: ik plantte, Apollos goot water, maar God gaf de groeikracht. Niet wie de planten begiet is belangrijk, maar wie het laat groeien en dat is God.'
1 Korinthiërs 1: 11-13, 3:57
'Gun ieder zijn eigen overtuiging.' Romeinen 14:5
'En de kerk is het lichaam van Christus, de totaliteit van Hem die het totale universum vervult.'
Efeziërs 1:21
'Dan zal God alles in allen zijn' 1 Korinthiërs 15:28 (95)

terug naar de Inhoud

Het komen van Christus - 3 februari 1990

Vrede zij u.
Dit is de wens van allen die ijveren voor de mensheid in zijn geheel. Voor u persoonlijk en voor al diegenen die op dit ogenblik op uw aardeleven. Juist nu de situatie zich aantrekt en de spanning wordt vergroot, is er een enorme kracht aan het werk. Zij, die deze lichtkracht zenden, staan voor de opdracht de laatste stuiptrekkingen te overwinnen. Juist daardoor ziet u zoveel agressie. Vrede, vrede vrede is wat nodig is op uw wereld.
Vanuit onze levensvisie wordt deze energie gelegd in de harten van diegenen die voor ons op uw wereld werkzaam zijn, om dit als tegenpool in de materie te brengen. Vrede is de opdracht aan uw wereld. Het plan van God de almachtige Vader staat al tijden vast. Aeonen na aeonen is uw aarde een schakel in het geheel van de kosmos. Uw mensheid komt nu op het punt waarover in uw bijbel geschreven staat: realisatie van de nieuwe wereld.
Heel veel van onze medewerkers werken nu door mensen op aarde en er zijn ook wel mensen die voor dit doel naar uw wereld zijn afgedaald, om Gods plan te realiseren.
U ziet nu krachten tegenover elkaar, nog steeds het wereldkarma uitvechtend, maar wees ervan overtuigd dat het goddelijke plan doorgang vindt, hoe dan ook.
Ook bij de taak die u heeft, vraag ik vertrouwen te hebben in de leiding, want Gods kracht is en blijft bij uw wereld. Hoeveel verdriet er ook over u moge komen, weet dat het plan verwezenlijkt is.
Wij vragen vanuit onze visie: mens, verbind u met de liefde, verbind u met de vrede. Wees bewust van het feit dat uw wereld, wanneer deze laatste spiraal wordt overwonnen, veranderen zal in (96)
harmonie en wijsheid, zodat dan pas werkelijk de nieuwe aarde zal kunnen funktioneren ter meerdere glorie van de Schepper, als deel van het grote geheel, de totale schepping.
Wanneer u zich richt op de liefde van God, helpt u mee deze nieuwe wereld te kreëren: de hemel op aarde. Het is voor de mensen van belang zich te realiseren dat Gods werk immers doorgaat.
Zijn Zoon is uit Zijn naam gekomen om u dat te leren. Nu is er een wereldwijde herkenning van de kracht die dit alles vertegenwoordigt. De mens is daarbij de schakel tussen hemel en aarde, met dat deel van hem dat één met God is.
Wanneer u zich dat bewust bent, neem dan in uw hart als het ware die liefde mee die gebruikt kan worden tegen al die agressie die ontketend is, zodat ook daar op positieve wijze verandering kan komen.
Mens, ken uw kracht, weet wie u leidt, aksepteer deze leiding waarmee u uiteindelijk één bent, Christus Jezus, gestuurd naar uw wereld door de mens Jezus en nu terugkomend door de mensheid.
Aksepteer Jezus Christus in uw hart, in uw wereld.
Ik vraag u namens deze kracht, juist te willen begrijpen en aksepteren dat dit geleid wordt vanuit de hemel, waarin de mens Jezus is opgenomen in heerlijkheid. Omdat al diegenen die geschapen zijn, door de Schepper zelf worden teruggehaald naar hun oorsprong.
Ik, dienaar van deze Meester, vraag u: luister en open u voor de helende en liefdevolle kracht die vanuit het akseptatieproces uzelf en uw karma en het wereldkarma kan veranderen, zodat dit voldaan is. In feite is het al gebeurd.
Strijd niet om deze gevoelens van haat die proberen macht te krijgen, strijd voor de liefde die gebracht wordt, eeuwen lang. Dit vraagt werkelijke aandacht, omdat God in al Zijn wijsheid Zijn discipelen vraagt leiding te geven in de duisternis die op aarde nog gezien wordt.
Open uw harten en ik vraag dit juist aan diegenen die al eeuwen op Christus wachten. (97)

'Broeders en zusters, in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze hereniging met Hem, vraag ik u: verlies niet zo snel uw bezinning en raak niet meteen in opwinding als men op grond van een profetie, een bepaalde leer of een brief die van mij afkomstig zou zijn, beweert dat de dag van de Heer is gekomen. Laat u door niemand iets wijsmaken! Want eerst moet de grote afvalligheid en de negativiteit in persoon verschijnen, de zoon van de ondergang, die zich te weer stelt tegen alles wat god heet of vereerd wordt... Hij zal zich pas openbaren als het zijn tijd is.'
2 Thessalonicenzen 2:16
'U moet goed beseffen hoe laat het is. Het is tijd om wakker te worden en op te staan. Onze bevrijding is nu dichterbij dan toen we begonnen te geloven. De nacht is haast voorbij, de dag begint al bijna.' Romeinen 13:11,12
'Want de schepping is onderworpen aan een zinloos bestaan... maar ze zal bevrijd worden uit de slavernij aan de vergankelijkheid en komen tot de glorieuze vrijheid van de kinderen van God.
Want we weten dat de hele schepping kreunt en steunt als een vrouw in barensweeën.
Maar ook wij die de Geest ontvangen hebben als een voorschot op wat komen zal. Ook wij zuchten, uitziend naar het moment waarop God ons voorgoed tot zijn kinderen maakt en ons hele bestaan bevrijdt.' Romeinen 8:19-23 (98)

terug naar de Inhoud

DEEL 2

Inspiratie door liefde

Vrede zij in uw harten.
Het is voor mij een vreugde om te zien dat er zo velen zijn die bereid zijn voor ons te werken op vele terreinen. Eén van de belangrijkste taken die ik op me genomen heb, is, zoals ik al vertelde, het overbrengen van boodschappen die een grote invloed hebben op het funktioneren van mensen van goede wil. Vanuit mijn wezen hoop ik zoveel liefde te kunnen leggen in mijn inspiratie naar u toe dat de intentie van dit werk zal worden herkend. Daardoor kracht verlenend aan allen die kunnen aksepteren dat dit alles een werkelijk doorgaande beweging is die tot doel heeft iedereen te bereiken om, zo mogelijk, inzicht en wijsheid over te dragen.
Voor u is het moeilijk om steeds weer vertrouwen te hebben in de goddelijke aanleg die in de mens aanwezig is. Dat is iets dat heden ten dage bij velen van u grote verwarring aanricht. Het aksepteren van de mens als zijnde manifestatie van goddelijke kracht is de basis van een andere vorm van leven. Daarom wordt nu ook wereldwijd door ons, in samenwerking met u, mensen, die zich deze verbinding wel degelijk bewust zijn, opnieuw vanuit de 'hemelen' zoals u de sferen pleegt te noemen onderwijs gegeven om u allen bewust te laten worden, dat u bereid moet zijn uzelf te veranderen, door te luisteren naar uw eigen hart, waar de Christus gekend wordt.
Dat is onze en ook mijn taak, vroeger en ook nu.
U vraagt mij of andere doorgevingen betrouwbaar zijn. Wij geven steeds weer aan dat we met velen bezig zijn door 'kanalen' onze visie te brengen, ook met mijn medebroeders uit de tijd dat ik als Paulus op aarde werkte. Dus het antwoord is: ja.
Alleen, zoals met alle doorgevingen, moet u ze zelf toetsen naar uw gevoel. Elke doorgeving wordt ontvangen door de hersenen van het betreffende 'channel' en ook hier geldt weer: hoe zuiverder de afstemming, hoe zuiverder de doorgevingen zijn. (107)
U zult zich afvragen hoe het kan dat iets wat door de ikvorm wordt geschreven niet zuiver zou kunnen zijn, maar ik zeg u dat ook dat toch door een menselijk kanaal wordt doorgegeven.
Maar u hoeft niet te bewijzen dat alles wat geschreven wordt op pure waarheidsgetrouwe verslagen berust, die op precieze tijdstippen uitkomen.
Aksepteer het feit dat wij en ik wijdverbreid overal over de aarde verspreid, mensen benaderen die dit alles kunnen opvangen en deze inspiratie willen doorgeven, in het belang van de totale groei van de mensheid, naar het bereiken van éénwording in Christus. Voel of de boodschappen die liefde in zich hebben.
'Er zijn veel doorgevingen in deze tijd, zij spreken elkaar soms tegen, daardoor ontstaat twijfel. Hoe moeten wij dit zien?'
Ik heb uw gesprek gevolgd en ik ben op de hoogte van het probleem van uw angsten en twijfels. Voor mij is dat proces herkenbaar omdat ik weet hoe moeilijk het is, om wat onzichtbaar is steeds weer te aanvaarden zonder dat u vanuit uw menselijke denken er vorm en invulling aan geeft.
De vorm van het boek dat u in mijn opdracht verwacht wordt te schrijven door de energieën die vanuit onze sferen worden doorgestraald, moet gescheiden worden van andere doorgevingen, omdat die voor andere groepen, met andere thema's gegeven worden. Er zijn zoveel nuances. Hiermee wil ik geen oordeel uitspreken over de inhoud van die doorgevingen. Alles wordt gegeven vanuit het weten dat de mens nu kontakt maakt en moet maken om, in het belang van de hele schepping, dit te realiseren.
Het gaat erom de mensen binnen de kerken wakker te schudden. Het is nuttig dit, als zijnde mijn werk, bekend te maken, omdat de visie die hierin wordt gegeven, in feite dezelfde is als vroeger, toegespitst op het geloven binnen de christelijke kerken en hiermee bedoel ik de westerse religie. Ik ben als Paulus immers binnen de christelijke religie bekend. We willen de ogen openen van diegenen die nu in uw kerken als het ware de weg kwijtraken en (108) ook diegenen die denken de weg te weten.
Omdat onze en speciaal mijn geschriften voor de tijd van nu belangrijk zijn voor de mensen in de kerken, kom ik als Paulus door door een 'channel' dat in samenwerking door ons is voorbestemd. Ik zelf heb te maken met een groep die samenwerkt om inzichten door te geven die op uw nivo door kunnen dringen. Met mij zijn velen bezig, ook zoals ik al doorgaf mijn medebroeders uit de tijd dat ik als Paulus op aarde werkte. Ook zij zijn gericht aan het werk om mensen te bereiken. ieder heeft een eigen verbinding en ook met meerderen. Maar dit alles in het belang van dezelfde zaak waar ook wij in die vroegere dagen voor streden: het geven van onderricht, zodat ieder die dit wil aanvaarden vanuit het weten diep in zich zelf dat Jezus Christus symbool is voor de hele mensheid en menselijke schuld. Wanneer u dit aanvaarden kunt, mag u in blijdschap uw levenstaak afwerken.
Liefde is alles.

'Ik verlang ernaar met u kontakt te krijgen om u een geestelijke gave te schenken.' Romeinen 1:11
'U zoekt nu eenmaal het bewijs dat Christus in mij spreekt...' 2 Korinthiërs 13:3
'Ik ben u het getuigenis van God niet komen verkondigen met hoogdravende en geleerde woorden, maar geest en kracht uitstralend, opdat uw geloof niet van menselijk denken uit zou gaan, maar vanuit Gods kracht.' 1 Korinthiërs 2:1,4
'Wij spreken ten overstaan van God, één met Christus en dat alles, om voor u iets op te bouwen.'
2 Korinthiërs 2:19 (109)
'Hij heeft ons gezalfd, zijn eigendomsmerk op ons gezet en bij wijze van voorschot, de Geest in ons hart gelegd.' 2 Korinthiërs 1:22
'Zo moet men ons beschouwen: als dienaren van Christus, aan wie het beheer van Gods mysteriën zijn toevertrouwd.' 1 Korinthiërs 4:1
'Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest... Er is verscheidenheid in energieën, maar het is dezelfde God die als energie in alles en allen werkt. Maar aan ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. Want de één wordt een woord van wijsheid gegeven door de Geest, de ander kan met intuïtie spreken door dezelfde Geest, een ander gelooft door dezelfde Geest, weer een ander heeft het charisma van genezing door die éne Geest; de één geeft krachten door, de ander een profetie of kan de geesten onderscheiden... 1 Korinthiërs 12:4-10
'Streeft naar liefde en naar de gaven van de Geest, vooral het spreken vanuit ingeving.' 'Wie vanuit innerlijke openbaring spreekt, steunt en troost mensen en bemoedigt ben.' 1 Korinthiërs 14:1,3 (110)

terug naar de Inhoud

De beperking van de kerk als instituut

Moge wijsheid uw deel zijn.
Wijsheid die noodzakelijk is om alle processen die zich afspelen op uw bestaansniveau op de juiste manier te benaderen. Wijsheid om in mildheid om te gaan met emoties van anderen. Veel van wat de mens als zijn taak ziet, ontstaat vanuit gerichtheid van het eigen ego, wat een rol speelt in de kommunikatie.
Mensen proberen zich los te maken van oude waarden en vaak is het moeilijk om dan toch nog in deze waarden mee te gaan, want wanneer anderen bereikt moeten worden, zal een gedeelte van deze waarden nog steeds een rol spelen. Dat is verwarrend.
Probeer u te richten naar de liefdeskracht die aanwezig is. Dit is de manier om te werken.
Weet dat de weg moeilijk is, maar deze kracht wordt in de hele wereld intensief gewekt, maar juist in uw kringen wordt zoveel weerstand gevoeld.
Probeer in opdracht van uw Meester binnen deze kringen van de christelijke traditie aan te tonen dat de belangen van ons in de sferen gediend worden als ze worden opgenomen in uw kerken zodat de visie verbreed wordt. Wat ik, Paulus, u wil zeggen en met mij de broeders in de sferen, is dat de voortrekkers hier op aarde dit werkelijk willen brengen, ook bij diegenen die tegenstand bieden. Langzaam maar zeker zullen zij tot kennis en herkenning komen. Tracht te luisteren wat het hart van God zegt, dat in het klein weerspiegeld is in de mens. En om doorgevers te zijn van wat wij en met name ik, aan u zeggen, in een cirkel die steeds groter wordt, zoals een sneeuwbal die steeds groter wordt, alles wat is omvattend.
Ik weet dat ook buiten de kerken dit proces wereldwijd gaande is, maar ik richt me speciaal tot diegenen die in de beperking van opgelegde dogma's generaties lang een vervormd beeld hebben gehad van de oorspronkelijke kerk, door Jezus op aarde gesticht. De kerk is niet een instituut, maar een beleving. (113)
Vanuit deze beleving, voor ieder te bereiken, vraag ik de kerk als instituut te luisteren naar Gods eigen boodschap die gezonden wordt door Christus Jezus voor uw wereld, al eeuwen, ook vroeger, maar zeker nu. Hij zelf zal komen, zoals beloofd; ik ben een helper zoals u, die dit door wil geven.
Ik spreek door de geest en u draagt het uit met uw lichaam, door uw aanwezigheid in de wereld.
Samen gekozen voor deze opdracht, kan deze inspiratie zijn weg vinden.
Vrees niet, probeer in liefde en wijsheid eenheid te kreëren. Oordeel niet. ieder heeft zijn eigen taak, zorg dat er harmonie is. Wij hebben vele dienstknechten.

Om in te gaan op uw vraag over de veranderde zienswijze van mij nu en in vroeger tijden, zeg ik dat er eigenlijk geen verschil is. Het is voor mij alleen wat meer genuanceerd, doordat ik nu overzicht heb over alles wat is. Daardoor ben ik ook zelf tot het inzicht gekomen dat de mens van nu weer moet worden herinnerd aan wat ook toen reeds door mij werd gebracht. Juist omdat het nu voor u belangrijk is te weten dat alles veel meer in een ruimer verband kan worden gezien.
Mijn predikingen waren ook in vroeger tijden gericht aan wat u 'de heidenen' noemde. Dat werd getolereerd door de groep van schriftgeleerden, die na de dood van Jezus als het ware een nieuwe orde brachten binnen de groep volgelingen van Jezus. Zijn discipelen lieten zich hierdoor leiden. Er was een strenge organisatie. Voor mij waren 'de heidenen' goed. Met veel overgave heb ik gewerkt en nu kom ik terug met mijn zienswijze, juist om te laten weten dat de boodschap voor de mensen binnen de kerken belangrijk is, om ze te laten zien, dat beperking niet goed is voor het voortbestaan van uw gemeenschappen.
In uw tijd ervaart u dat de mensen zoeken naar een andere vorm van Godsbeleven. Dit wordt door velen niet meer binnen uw instituten gevonden. Dat brengt velen van u in verwarring, omdat u gelooft dat hierdoor het voorspelde einde van de wereld wordt (114) opgeroepen door afvalligheid. Mensen, weet dat juist diegenen die zich niet meer kunnen vinden in de regels en oude manier van geloofservaring, eigenlijk zoeken naar een antwoord op hun levensvragen. Voor al diegenen die zich hier bewust mee bezig houden of al diegenen die zich verontrust afvragen waartoe dit alles leidt, vraag ik u vertrouwen te hebben. Vertrouwen in de begeleiding van de mens. Wij en ook ik zien uw vertwijfeling en juist daarom zeg ik u: weest niet bang voor vernieuwing. Voor de ideeën die jonge mensen aandragen. Misschien past dit alles niet zo in uw rituelen en uw regels, maar toets dit alles naar de mate waarin gezocht wordt naar de zin van het leven en de liefde voor alles wat leeft.
De belangrijkste gedachte voor uw tijd is openstaan voor uw naaste, vanuit de wetenschap dat God werkt door mensen heen. Juist in alle vrijheid ervaren wat echte menselijke en daardoor goddelijke inzichten zijn. Daardoor krijgt u een grotere eenheid binnen uw wereld en zult u merken dat uw kerken niet als belangrijkste instituut de mensen bij elkaar houden, maar juist in het vrijheid geven aan ieder, zal een wereldwijde leefwijze, in harmonie met alles wat is, zich ontwikkelen.
Daardoor kan de ware kerk zich manifesteren. Daarvoor is Jezus reeds gekomen om dit te brengen. Voor allen. En juist dit is Pinksteren. Wereldwijd voor ieder, spreken in tongen. Dit is voor uw dagen de belangrijkste boodschap. In alle landen in vrijheid het Godsbeleven ervaren en juist bij ieder ander de kern ervan te zien. Zodat er werkelijk eenheid kan ontstaan. U als mens mag kiezen op welke wijze u dit ervaart, maar niets is beter of minder. In feite past alles in het kader van wat God is en omdat God in alles is. Zo zij het. (115)

'Waar blijft de wijze? Waar de exegeet? Waar degene die diskussieert vanuit het denken van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet tot dwaasheid gemaakt?' 1 Korinthiërs 1:20
'Als iemand denkt dat hij het weet, dan heeft bij toch niet het inzicht waar het om gaat. Als iemand God liefheeft, wordt hij door hem gekend.' 1 Korinthiërs 8:2,3
'Indien ge steunt op de thora, namens God spreekt, zijn wil kent, weet wat juist is en wat niet, overtuigd dat ge een leidsman van blinden bent, een licht voor hen die in het donker verkeren, een opvoeder van onwetenden en onderwijzer van onmondigen, de uitdrukking van de wijsheid en de waarheid bezittend in de thora, u die leert, leert uzelf niet? Romeinen 2:17-20
'Wij schuiven argumenten terzijde en alles wat superieur wordt ingebracht tegen de ware Godskennis, iedere theorie die daar niet mee overeenkomt, als krijgsgevangene brengend onder de gehoorzaamheid aan Christus.' 2 Korinthiërs 10:5
Beperkt is ons kennen en beperkt is ons profeteren.' 1 Korinthiërs 13:9
'Hoe kunt ge zo onverstandig zijn om te beginnen met de Geest en te eindigen met uw eigen mening? Galaten 3:3
'Doet het oude zuurdeeg weg, om een nieuw deeg te worden, want ge bent ongezuurd.' 1 Kor. 5:7
'U hebt Christus leren kennen, hebt van hem gehoord en bent in hem onderwezen, de waarheid van Jezus, om de oude mens los te laten, die met misleidende verlangens niet meer levensvatbaar is, om dan door de (116) invloed van de Geest innerlijk een nieuw mens te worden, door God geschapen, zuiver en naar zijn wil levend.' Efeziërs 4:20-24
'Er komt een tijd dat men het ware inzicht niet meer zal verdragen, maar allerlei leraars zal zoeken die hun oor meer bevredigen en zich daarmee van de waarheid afkeren en allerlei mythen aanhangen.' 2 Timotheüs 4:3,4
'Mijn kinderen, terwille van wie ik opnieuw weeën doorleef, totdat Christus in u gestalte heeft gekregen. Ik zou wensen dat ik nu bij u kon zijn en op een andere manier kon spreken, want ik maak me zorgen over u!' Galaten 4:19
'Immers, dat ge door God, geliefde broeders, uitgekozen bent weten wij, omdat onze boodschap niet slechts in woorden tot u is doorgedrongen, maar ook in kracht en Heilige Geest en u ervan vervuld bent.' 1 Thessalonicenzen 1:4,5
'Hij, onze God en Vader, bane ons een weg tot u. En de Heer moge uw liefde tot elkaar doen toenemen en groeien zoals ook wij ten opzichte van u beleven om uw harten te versterken zodat ze zuiver zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen.'
1 Thessalonicenzen 3:12,13
'Leef met elkaar in harmonie, door hetzelfde te denken en te voelen.' 1 Korinthiërs 1:10
'Leef in liefde, naar het voorbeeld van Christus.' Efeziërs 5:2 (117)

terug naar de Inhoud

Angst voor het okkulte

Het is moeilijk om mensen die in uw kerken leiding geven te overtuigen van het feit dat er heden ten dage nog steeds doorgevingen komen uit onze wereld door profetieën en inspiratie van de Christus en Zijn helpers, zoals ik.
Buiten uw kerken is dit reeds meer geaksepteerd, omdat de mens meer durft te luisteren naar zijn gevoel dat hij diep in zichzelf herkent, omdat dat de verbinding is met de sferen waaruit de mens afkomstig is.
In de voorgaande eeuwen is binnen uw kerken gemanipuleerd door allerlei invloeden van mensen die in hun eigen angsten als het ware de duivel in eigen persoon ontmoetten en hun angst geprojekteerd hebben. De angst voor het kwaad heeft gezorgd voor de regels die nog steeds door velen worden nageleefd als enig zaligmakende manier van benaderen van het geloof.
Ik zeg u dat wij juist daarom proberen invloed te krijgen op de mens, in die zin dat hij weer leert te luisteren naar het ware gevoel van kontakt, dat vroeger heel gewoon was, omdat men wist dat God sprak. En God spreekt nog steeds. Maar diegenen die zich laten leiden door de angst, zien dit als werk van de negatieve krachten waarvoor ze zo bang zijn.
Het is van groot belang om aan te tonen dat er vrijheid nodig is om God te aksepteren, om werkelijk de stem van God te kunnen horen. Wanneer de mens door angst geleid wordt, wordt de stem van God niet meer gehoord. Daarom brengen wij deze energie binnen de kerken, in groepen die steeds groter worden, zodat men de stem van God kan ervaren, die spreekt, om die mensen te laten luisteren naar het Woord dat in den beginne was en is, het Woord dat alles is. Liefde is daarbij de kracht.

Profetie in Kor. 13: Deze tekst is nog zeer aktueel in deze tijd. Wat bent u wanneer u de liefde niet hebt, niets heeft dan waarde! (118)
Ik vraag u namens mijn grote inspirerende Bron, waarmee ik verbonden ben: kunt u verwachten dat de mensen naar uw kerken komen, wanneer u de liefde niet predikt? Alles omvattend. Dan zullen de kerken leeg lopen. Liefde is zonder dwang, is wijsheid. Dan zullen de mensen weer geboeid worden.
In plaats van liefde is er nu nog angst en dwang. Daardoor keren velen zich af.
In de dagen van de eerste christenen werd er een betere verbinding gevoeld. Deze is langzamerhand als het ware gedood door angst. Wij zien dit met droefheid binnen uw kerken gebeuren, hoe uw leiders zich angstvallig vasthouden aan oude wetten, letterlijk het vaak zoekend in regels.
Wat ik uw leiders vraag: probeer te horen, te voelen, werkelijk in kontakt te komen met de profetieën die nog steeds plaats vinden. Aksepteer dit, omdat het belang hiervan uw eigen instituut dient. Wij weten ook hoe moeilijk het is om als leider in deze wereld werkelijk voor uw gevoelens uit te komen, omdat er veel weerstand is. Wanneer u verbonden bent met de liefde, dan gaan pas werkelijk werelden voor u open.
Veel mensen krijgen in deze tijd de kans zich weer te verbinden met de oorsprong: God. Christus is de kracht die terugkomt op aarde, door de liefde die mensen in zich ervaren. U bent mens en niets menselijks is u vreemd, maar wanneer u het besef hebt dat u dit in alle oprechtheid probeert, dan is het goed. Volmaaktheid is niet mogelijk als mens. Wanhoop niet, tracht steeds weer het goede te doen, ook al is dat niet altijd eenvoudig. De intentie als die eerlijk is, is voldoende. Want waarom u vraagt, dat zal u gegeven worden en de intentie dat te doen, zal zorgen dat de liefde in uw hart kan stromen, maar wees eerlijk naar u zelf. (119)

'Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoud het goede.'
1 Thessalonicenzen 5:19
Alleen een kleine groep heeft het geaksepteerd, de anderen bleven geblokkeerd. God maakte hen onbewust, 'ogen om niet te zien, oren om niet te horen, tot nu toe.' Romeinen 11:7,8
'Indien iemand er vast van overtuigd is van Christus te zijn, dan doet hij er goed aan te bedenken dat evengoed als hij van Christus is, wij ook van Christus zijn.' 2 Korinthiërs 10:7
'U zoekt nu eenmaal het bewijs dat Christus in mij spreekt? Onderzoek uzelf, bent u er wel zo zeker van dat Christus in u is?' 2 Korinthiërs 13:3,5
'De zogenaamde broeders die waren binnengeslopen om ons te bespieden, hoe ze onze vrijheid, die we in Christus Jezus hebben, konden ontnemen door ons te knechten. Wij gaven hen geen ogenblik de kans daartoe om ons te dwingen, opdat de waarheid van het evangelie bij u van kracht zou blijven.' Galaten 2:4,5
'Dat ik van u mag horen dat ge vast staat in één geest, één van ziel, medestrijdende voor het geloof aan het evangelie, zonder dat ge u door de tegenstanders laat beangstigen.' Filippenzen 1:28
'O Timotheüs, bewaar wat je is toevertrouwd. Houd je er buiten, als er zinloze diskussies en antithesen worden opgevoerd bij de zogenaamde theologie, die mensen soms van het geloof hebben verwijderd.' 1 Timotheüs 6:20,21
'Richt je naar het voorbeeld van de gezonde woorden die je van mij hebt (120) gehoord in het geloof en de liefde die in Christus Jezus is. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont, dat wat je is toevertrouwd.' 2 Timotheüs 1:13,14
'Want mij is een grote en machtige deur geopend, maar er zijn veel tegenstanders!' 1 Korinthiërs 16:9 (121)

terug naar de Inhoud

De profeten rusten niet

Liefde is met u.
Vandaag wil ik tot u komen om te vragen mijn zegening te aanvaarden en hierbij al diegenen die bereid zijn te aksepteren dat ook nu in uw dagen nog steeds kommunikatie plaatsvindt vanuit de ongeziene werelden. Juist dat is van belang omdat dit laat zien dat het menselijke bestaan steeds weer wordt begeleid door de goddelijke inspiratie en kracht, die naar uw wereld wordt gezonden.
Uw wereld die vol is van verhalen over wonderen vanuit het oude Israël, overgeleverd naar uw denkwereld. Omdat dit alles zo lang geleden heeft plaatsgevonden, wordt dit geaksepteerd. De profeten die vermeld staan in uw bijbel, zij rusten niet. Hoe zouden zij kunnen rusten, in de wetenschap dat uw mensheid nog zoveel moet doormaken! Daarom vraag ik u: word wakker en sta letterlijk op uit de dood, door de kracht en de energie van God die Liefde is te aanvaarden, die door mij en zovelen anderen, waaronder óók de oude profeten, nog steeds naar u worden overgebracht.
Dit gebeurde vroeger en gebeurt ook nu nog steeds door mensen die gewoon één van u zijn, maar met een open hart, in liefde voor de medemens. Alleen deze intentie is bruikbaar voor ons als boodschapper. Wanneer u zich realiseert dat dit nog steeds door God bestuurd wordt, begrijpt u dat dit alles een levend geloven is. Probeer in gespreksgroepen belangstelling te wekken zodat onze profetieën door woord en geschrift hun weg vinden. Ik zelf en met mij mijn Meester zal de inspiratie geven, zal de harten openen die op deze energie zijn afgestemd.
Verwacht niet dat ieder direkt bereid is dit te aksepteren. Elke straal van licht die liefde is, zal de harten van mensen binnen uw kerken bereiken. Steeds meer, omdat wij in deze tijd proberen ook diegenen die vastzitten, werkelijk te laten zien en voelen wat God bij machte is te doen. (122)
Ik, Paulus, richt mij juist tot deze groepen. Ik heb er belang bij om de spiritualiteit binnen uw kerken te brengen, oproepend tot wederopstanding in Jezus, door levend geloven de mens te wekken tot ruimer inzicht.
Waar wordt liefde gezien? Juist daar waar de mens bereid is te luisteren naar anderen, naar de profeten van Christus. Ook de oude profeten willen de mens van nu hun boodschap doorgeven. Er is een netwerk van liefde, van liefdesenergieën, die met elkaar proberen liefde in de harten van de mensen te leggen in plaats van angst. Dan pas zal werkelijk de hemel op aarde ervaren kunnen worden. Dat is wat wij beogen, wij en u samen, in samenwerking, omdat wij allen uiteindelijk één zijn.
Ga in vrede en sta sterk in uw doelstelling, uw maatstaf is in vrijheid de liefde ervaren, in liefde mijn woord te verspreiden.
'Als gevangene in de Heer vraag ik u te leven, de roeping waardig waarmee ge geroepen bent, met alle bescheidenheid en zachtmoedigheid, met verdraagzaamheid en elkaar in liefde te verdragen en ernaar te streven de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de rede: één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent met het oog op eenzelfde verwachting, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die boven allen is en door allen en in allen.' Efeziërs 4:16
'En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, evangelisten, herders en leraars, om de gelovigen te brengen tot dienstbaarheid, om zo het lichaam van Christus op te bouwen, totdat allen de gemeenschap in het geloof bereikt zouden hebben en de volle kennis van de Zoon van God, volwassen geworden, een volgroeid zijn in Christus. Dan zijn we niet meer onmondig, heen- en weergeslingerd onder invloed van allerlei stromingen en theorieën, door het onzuivere spel van mensen, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde naar (123) Hem toe, die het hoofd is, Christus' Efeziërs 4:16,11-15
'Bid voor ons dat God een deur voor ons woord opene, om te spreken over het geheimenis van Christus ... zodat het duidelijk wordt gemaakt voor mij hoe ik zal moeten spreken.' Kolossenzen 4:3
'Ik druk mij zo menselijk uit, omdat u het anders niet begrijpt.' Romeinen 6:19
'De buitenstaanders moet ge met takt tegemoettreden, erop lettend wanneer ze eraan toe zijn om hen erop aan te spreken.' Kolossenzen 4:5
'Wat u van mij gehoord hebt, ... vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen.' 2 Timotheüs 2:2
'Ik verzeker u in naam van de Heer dat deze brief aan alle gemeenteleden wordt voorgelezen.'
1 Thessalonicenzen 5:27
'Allen die bij mij zijn, laten u groeten. Groet hen die ons in het geloof liefhebben. De genade zij met u allen.' Titus 3:15 (124)

terug naar de Inhoud

Man en vrouw gelijkwaardig

Liefde is in uw harten.
Ik wil graag ingaan op uw vraag betreffende mijn houding ten aanzien van vrouwen. is het al niet een antwoord op uw vraag dat ik mijn doorgevingen juist door een vrouw naar deze wereld doorgeef? In het verleden heb ik een houding van afstand ten opzichte van vrouwen gehad, omdat vrouwen, gezien in het licht van die tijd, geen enkel recht van spreken hadden en zelfs veel beperkingen opriepen wanneer men een huwelijksrelatie aanging. Zeker wanneer men, zoals ik, als prediker reisde om de boodschap van mijn Meester te vertellen. Daarnaast besef ik dat ik zelf ook meedeed aan de geest van de tijd door vrouwen te zien als onderdanige schepselen.
Omdat de vrouw vaak de rol van het kwaad werd toebedacht, moest de man worden gezien als leider boven de vrouw. De vrouw had de dienende rol om de man te behagen. Nu ik tot andere inzichten ben gekomen in het weten dat Gods liefde voor al Zijn schepselen is, besef ik nu dat deze gedachtenpatronen vanuit schuld en hoogmoed zijn ontstaan.
Ik vraag u nu te aksepteren dat ieder mens gelijkwaardig is, man en vrouw. Dat de liefde van God voor allen even groot is. Daarom moet de mens aksepteren dat het niet belangrijk is om onderscheid te maken. Belangrijk is om in ieder van u de kracht te ontwikkelen die door het ontvangende (vrouwelijke) gevoel met de geestkracht (mannelijk) als het ware een evenwichtige persoonlijkheid ontwikkelt, zodat er een ware relatie ontstaat met God in u en van daaruit naar uw medemens. Dit kreëert dan niet meer mannen en vrouwen, maar mensen. Dan zult u waarlijk mensen van de nieuwe aarde kunnen zijn. God is in u. (132)

'Een man hoeft zijn hoofd niet te bedekken in de kerkdienst, want hij is het beeld van God en een uitstraling van zijn heerlijkheid. Maar de vrouw is de uitstraling van de man. Want de man is niet geschapen uit de vrouw, maar de vrouw uit de man.' 1 Korinthiërs 11:79
'Wees waakzaam en sta vast in het geloof, gedraag u als mannen en handel krachtig. Doe alles met liefde.' 1 Korinthiërs 16:13
'Zo wil ik dat de vrouwen passend gekleed zijn en zich bescheiden en met mate opmaken. Laten ze niet willen opvallen door hun haardracht, gouden sieraden, juwelen of dure kleren, maar door goede werken, zoals dat hoort bij vrouwen die ervoor willen uitkomen dat ze God eren. Een vrouw moet zich rustig en gehoorzaam laten onderrichten. Ik sta niet toe dat ze onderricht geeft of gezag uitoefent over de man. Ze moet zich stil houden. Want Adam werd eerst gevormd en daarna Eva. En Adam werd niet misleid. Het was de vrouw die zich liet bedriegen en de wet van God overtrad.
En ze zal gered worden door haar moederschap, als ze in het geloof en in de liefde en heiligheid en daarbij bescheiden blijft.' 1 Timotheüs 2:9-15 (133)

terug naar de Inhoud

Het geestelijke Israël

Vrede is met u.
'Wat is het belang van de openbaring van Christus, dat dit in de Joodse traditie gebeurde?'
Vandaag wil ik ingaan op de bedoeling van de afstamming van Jezus, de Christus van het volk van Israël. De basis van dit gebeuren was in de streek die in die tijd het meest in aanmerking kwam, door de staat van evolutie van deze mensen, om zo als grondslag te dienen voor de Christusopenbaring. Hedentendage moet u het joodse volk zien als symbool. In de Christus is dit vertegenwoordigd. Voor allen die dit willen ervaren, is het belangrijk te weten dat Christus zelf Israël vertegenwoordigt. Als u het letterlijk zou nemen dat het volk Israël nu op dit moment 'uitverkoren' is, zult u begrijpen dat dit eigenlijk niet belangrijk is voor God.
Veel mensen die nu op aarde leven, hebben ook in die tijd geleefd. Gods liefde en kracht is voor iedereen en ieder die hier deel van wil uitmaken, wordt symbolisch lid van 'het volk Israël.' Dit moet u niet verbinden met landsgrenzen, maar met het geestelijke Israël. Er wordt in de bijbel ook gesproken over het nieuwe Jeruzalem. Hierin zal ieder zijn die Christus wil ontvangen, juist nu, nu Hij terugkomt door de harten van de mensen. Zo zij het.

'Ik ben zelf een Israëliet, een nakomeling van Abraham en ik behoor tot de stam van Benjamin.'
'God stuurde mij als apostel naar de niet-joodse volken.' Romeinen 11:1,13 (134)
'Abraham is de vader van ons allemaal.' Romeinen 4:17
'U hebt als de takken van de wilde olijf deelgekregen aan het sap van de edele olijf, maar dat is nog geen reden om u boven de echte takken verheven te voelen.' Romeinen 4:17
'Zij zijn Israëlieten. God nam hen als zijn zonen aan en liet hun zijn heerlijkheid zien... ze stammen af van de voorvaders en als mens behoort Christus tot hun geslacht, hij die God is, boven alles verheven en voor altijd te prijzen, amen.' 'Ons heeft God geroepen, niet alleen uit de joden, maar ook uit de niet-joden.' Romeinen 9:4,5,24
'De ware jood is hij die het innerlijk is, die in zijn hart besneden is, dat is het werk van de Geest van God, niet van de geschreven wet.' Romeinen 2:29 (135)

terug naar de Inhoud

Een uittreding tot in het paradijs

'Wat werd bedoeld met 'opgetrokken' tot in de derde hemel?' (2 Kor. 12:2,1)
De zeven sferen zijn zeven lagen van bewustzijn. Wanneer een ziel overgaat naar de andere existenties, leeft ze in die dimensie naar de mate waarin het bewustzijn van die ziel reikt. Mijn ziel werd in die dagen opgetrokken tot het derde nivo van zijn. Inmiddels is mijn nivo verhoogd. Vandaar dat het ook nu belangrijk is opnieuw mijn kennis in uw wereld neer te leggen, omdat vanuit deze hogere bewustzijnssfeer er nu in uw wereld mensen zijn die dit zielenivo kunnen bereiken en daardoor naar buiten kunnen brengen wat zo nodig is. Omdat het leven in de jaren na mijn bestaan op de aarde in het zielenivo is geëvolueerd, kan het nu pas door sommige mensen worden begrepen. Uw inzicht is gewijzigd. Onze kennis mag nu naar uw wereld worden overgebracht.
In de dagen dat ik en ook Jezus de Nazarener op aarde leefde, kon men niet bevatten dat God en de hemel louter bewustzijn is dat kreëert en dat dat bewustzijn samenhangt met de ontwikkeling in het heelal. Het heelal is ook bewustzijn. Het universum, het zonnestelsel en de planeten, alles heeft bewustzijn. Naar de mate van dat bewustzijn is de aantrekkingskracht van de ziel daarop afgestemd.
Het zielebewustzijn van de mens kan zich als het ware verspreiden en verplaatsen, zodat planeten en zonnestelsels kunnen worden ingebed in dit bewustzijn dat over universa heenreikt, totdat de afstemming uiteindelijk één wordt met God, die werkelijk almachtig is, Schepper van hemel en aarde.
In uw dagen wordt gezocht naar de vraag wat 'de hemel' is. In de dagen van toen leefde dit nog niet in het bewustzijn van de mensen. Alleen ikzelf mocht toen ervaren dat deze hemel bestond uit nivo's van zijn en ik werd tot in het derde nivo opgetrokken. (136)
Uiteindelijk is alles één, het totale overkoepelende bewustzijnszijn.

'Het heeft wel geen zin, maar als er dan ergens over geroemd moet worden, wil ik wel de visioenen en openbaringen van de Heer vermelden. Ik ken een mens in Christus, het was 14 jaar geleden, die werd weggerukt tot in de derde hemel, of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet, God mag het weten, die tot in het paradijs werd gevoerd, waar hij woorden hoorde die geen mens kan of mag uitspreken. Over die mens zal ik enthousiast spreken, niet over mijzelf, tenzij over mijn zwakheden. Wel zou ik me erop kunnen beroemen en geen onzin vertellen, want ik zou de waarheid zeggen.' 2 Korinthiërs 12:16

Tegenwoordig begrijpen we beter wat Paulus probeert te beschrijven, omdat veel mensen zo'n ervaring hebben gehad. Niet zozeer tijdens de klinische dood als wel tijdens uittredingen, waarbij men het lichaam verlaat en door 'het zilveren koord', een energiekoord, met het lichaam verbonden blijft en bij vol bewustzijn in de andere wereld, de verschillende sferen, kan zweven en alles kan waarnemen. 'Astrale reizen' noemt men dat wel. Uittredingen zou men ook meemaken tijdens de diepe slaap, maar daar weten we dan niets meer van.
Er zijn veel hemelsferen. We spreken ook over 'de zevende hemel.' Toch kan ieder slechts zover komen als zijn bewustzijn reikt, dat wil zeggen, overeenkomstig zijn vibratienivo. (137)

terug naar de Inhoud

New Age

Vrede zij met u.
Ik zie in ootmoed op u neer, omdat het voor u als mens zo moeilijk is te onderscheiden wat de juiste wijze is om je te ontwikkelen. De strijd tussen uw voelen en denken is groot. U wordt steeds weer op de proef gesteld om te ervaren wat goed is en u wordt zelf gedwongen om uit te maken welke weg gevolgd moet worden.
Ik breng deze kennis en informatie over met de bedoeling de mens van nu bewust te maken van het feit dat de verantwoordelijkheid bij hem zelf ligt, om nu gehoor te geven aan de oproep die de Christus heeft gedaan om Zijn wederkomst voor te bereiden.
Op vele nivo's ziet u veranderingen gebeuren. Er wordt door velen gezocht naar de juiste weg om tot innerlijke ontwikkeling te komen. Alles valt onder de grote noemer van wat in uw begrippen 'het nieuwe tijdsdenken' wordt genoemd. Maar mens, wees op uw hoede. Blijf zoeken naar God. Dan zult u kontakt kunnen maken met de diepere zin van uw bestaan, u openend voor de liefde die u dan, al zoekend, de weg zal wijzen naar de toekomst. De nieuwe mens en de nieuwe aarde realiserend. Houd goede moed!

'Kijk naar uzelf.' Galaten 6:5
'Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij een open deur hebben die toegang geeft tot de genade waarin wij staan en enthousiast zijn, in de verwachting van Gods heerlijkheid.' 'En die hoop stelt ons niet teleur, omdat de liefde van God is doorgedrongen in ons hart door de Heilige Geest die ons is gegeven.' Romeinen 5:1-5
'Want wie één is geworden met Christus, is een nieuwe schepping.' 2 Korinthiërs 5:17 (140)

In de kerken heeft 'New Age' een slechte naam: 'al die mensen die door meditatie en spirituele technieken met zichzelf bezig zijn', narcisme, en niet meedoen met de strijd om 'gerechtigheid in de wereld.' Paulus houdt niet op te herhalen dat de wereld alleen kan veranderen door de innerlijke verandering van de mensen zelf. Dat kan niet worden overgeslagen!
Evengoed als mensen de wereld maar laten voor wat ze is voor pure 'zelfrealisatie', kunnen christenen een alibi hebben voor de grote schoonmaak in eigen huis door allerlei aktiviteiten in de buitenwereld. En op die manier kan er geen kontakt met God gevonden worden, want er is maar één deur en die is in ons eigen 'hart', zegt Paulus met andere woorden. De ware inkeer kan niet anders dan dienstbaarheid in de wereld ten gevolge hebben. En de werkelijke 'new Age', de nieuwe tijd, is de
belofte van de nieuwe aarde, van Godswege. Een uitermate christelijke werkelijkheid! (141)

terug naar de Inhoud

Oordeel niet

Vrede zij met u.
Het is eigenlijk niet aan de mens om te oordelen, wat het openstaan voor de ware liefde in de weg staat. De Meester Jezus heeft dit zelf meerdere malen laten zien, dat het niet aan de mens is te oordelen. 'Oordeel niet opdat gij niet geoordeeld worde', zijn letterlijk zijn woorden. Ik heb mogen ervaren dat dit één van de belangrijkste lessen is, die geleerd en toegepast moeten worden. Als dit gemeengoed wordt, zie je vanzelf meer mededogen met elkaar en elkaars standpunten.
In de loop van de voorbije eeuwen is het gevoel voor de liefde van Christus, zoals bedoeld werd, niet altijd juist in de mens gemanifesteerd, omdat er vanuit egocentrische motieven werd gehandeld. Het is belangrijk voor de christengemeenschap om deze ware gevoelens van de Christusliefde te durven aksepteren. Zoveel liefde wordt u gegeven.
Laat de ideeën los die nog steeds zijn gebonden aan veroordeling en dualiteiten. Het is van belang dat dit alles een funktie heeft gehad. De mens van toen wist zich verbonden met de Christus, maar de mens van nu kan die verbinding werkelijk levend maken. In mijn brieven wordt vaak oordelend gesproken over goed en kwaad, levensnormen voorschrijvend.
Ieder mens is deel van God, geschapen naar zijn beeld en gelijkenis en God wenst dat ieder mens terugkomt naar zijn oorsprong, want alles wordt verenigd in zijn zaligheid.
En ieder mens, ook de mens die leeft volgens normen die niet de uwe zijn, wordt gekonfronteerd met de Christus. Gods liefde woont in ieder hart. De deur of het venster moet worden geopend. Dat geeft inzicht. Maar de mens zelf moet van binnenuit het venster of zijn deur openen. (145) Daardoor wordt hij zich bewust van God in hem, die alomvattend is. Zo worden deuren geopend om terug te komen tot God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die samen één zijn. Dit is waarom ik u probeer duidelijk te maken, dat uzelf het venster moet openen, verantwoordelijk voor uw daden.

'In uw brief aan de Romeinen spreekt u over het oordeel van God.'
De mens die wandelde buiten de normen werd veroordeeld tot de dood, maar God is niet tevreden met een ziel die niet terugkomt naar Hem toe. De mens wordt na zijn lichamelijke dood met zijn leven gekonfronteerd. Dan krijgt hij een overzicht en inzicht in de drijfveren van waaruit hij leefde en kan dan steeds opnieuw weer komen tot realisatie van God in hem. In elk mens woont de liefde van God. God is niet tevreden wanneer de mens zijn deuren niet opent.
Richt uw aandacht niet op het oude, maar op het nieuwe, leef vanuit de vernieuwing van God in u, die vraagt om te worden geaksepteerd. Wanneer dit bij veel mensen als inzicht wordt ervaren, dan pas kan de nieuwe aarde ontstaan. Vanuit dat inzicht kan er geen oorlog en haat meer zijn, het ego wordt afgelegd en het goddelijke in de mens zal overheersen, op de weg terug naar de paradijselijke staat.
Oordeelt u niet over sex, over andersdenkenden. In alles is de liefde van God vertegenwoordigd. En de mens die het evenwicht nog niet heeft, zich nog niet kan verbinden met dat in hem wat om aandacht vraagt, komt vanuit het hogere weten uiteindelijk toch zelf tot die inzichten Van belang is dat u alles loslaat en daar liefde tegenover zet.
Wanneer u werkelijk de Christus hebt geaksepteerd, kunt u niet meer oordelen, bent u bereid om te luisteren, liefde te geven aan diegene die dat inzicht nog niet heeft. Maar in ieder mens is die in aanleg aanwezig. (146)

'De Heer zou ons niet veroordelen, als we eerst ons zelf onderzochten.' 1 Korinthiërs 11:30
'Het is de Heer die over mij oordeelt. Oordeel dus niet voorbarig, wacht tot de Heer komt.'
1 Korinthiërs 4:4,5 (147)

terug naar de Inhoud

Waar komt het kwaad vandaan?

'Inde christelijke traditie wordt weleens gesproken van de val van de engel Lucifer (lichtdrager) als oorzaak van het kwaad. Was die val van Lucifer een goddelijk 'bedrijfsongeval' of juist samenhangend met het grote plan van evolutie?
In de denkwereld van de kerken kan men zich niet voorstellen dat God evolutie nodig had om de mens te laten worden wat hij was, maar het is zo dat de mens alle kennis wilde ervaren en omdat ervaring opdoen alleen maar kon door een kringloop aan te gaan, is dit door God gekreëerd. Om de mens te laten ervaren wat kennis, macht en liefde is. Dat betekende ook het lijden voor de mens.
God, die tegelijkertijd de mens terugleidde naar het totale zijn, heeft toen besloten zijn Zoon, deel van hemzelf, mee te laten gaan in de kringloop, zodat de goede manier van evolueren zeker was. Deze begrippen gaan de mens te boven, omdat hij het overzicht is kwijt geraakt door deze evolutie aan te gaan. Het is voor u als mens niet te begrijpen, omdat u als het ware in uw beperking gevangen zit. Dan opklimmend, komend uit deze gevangenis, om te komen tot bevrijding, daardoor terugkomend tot God. Wanneer God dit niet had toegestaan, had dit niet kunnen plaatsvinden. Wanneer men uitgaat van 'een bedrijfsongeval' zou God niet oppermachtig zijn.
De macht en kracht van God is totaal, zover gaand dat ik u dat niet kan uitleggen!

'Wat bedoelt u: dat God Zijn Zoon' zou hebben uitgezonden om de mensen op hun lange reis door Gods schepping te begeleiden? Wij denken dan aan Christus als Gods Zoon, maar wie is Lucifer dan?' (148)
Graag wil ik er dit op zeggen: probeert u het te zien in de vorm zoals u het benadert, als de persoon die u bent. Wie bent u eigenlijk? U bent de vorm in de materie die noodzakelijk is om datgene te brengen wat een aandeel levert in het plan van inspiratie in deze tijd.
Zo kunt u het ook zien dat Gods Zoon de vorm aannam van de mens Jezus, om de Christusenergie, de Christuskracht en liefde in de materie te brengen.
Zo moet u het zien dat God het heelal en alles wat daarin is, heeft geschapen met een doel dat vast staat.
Er zijn velen die met hem zijn en door hem zijn. Ook de engelen, als energieën en ook Lucifer hoort hierbij. Lucifer is een kracht vanuit het engelenrijk die de mensen heeft begeleid door de levens heen. De engel van de duisternis, maar de engel van het licht beide, in de dualiteit, door beide aspekten werd de kringloop van de ziel mogelijk. De engelen waren dienstbaar aan God en aan de mensen.
Vanuit de drie-eenheid van Vader, Zoon en heilige Geest kwam er weer een opgaan naar het totale zijn, het licht. Op het diepste punt van datgene wat de mens heeft doorgemaakt, heeft God zijn Zoon gezonden om kracht en licht te brengen en liefde, zodat de mens weer in kontakt komt met zijn oorspronkelijke Bron.
Bij het ervaren van alles vergat hij de liefde. Dat is de kracht die het hele universum beheerst. Al deze begrippen reiken verder dan het menselijke verstand kan bevatten. Als je voelt met je hart, zul je het antwoord vinden. Dat is juist wat binnen de kerken moet worden geleerd. De enige basis is het Godsvertrouwen door het hart. Dat is de grote boodschap voor deze tijd, door mij en velen uit deze regio naar u toegebracht. (149)

'Doet de wapenrusting van God aan, om te kunnen standhouden tegen de methodes van de duivel. Want we hebben niet te strijden tegen de machten van de aarde, van de materie, maar tegen de hogere machten die vanuit de duisternis heersen, tegen de geesten van het kwaad in de onzichtbare regionen'. Efeziërs 6:11,12
'Want er is één God en tussen de mensen en hem is er één middelaar, de mens Christus Jezus.'
1 Timotheüs 2:5
'De verborgen wijsheid van God, een mysterie dat God vóór de tijd begon voor ons bestemd heeft, tot onze heerlijkheid.' 1 Korinthiërs 2:7
'Zo is het van tevoren besloten in het plan van God die alles uit voert zoals hij het wil.'
Efeziërs 1: 11
'De genade die hij vóór de aanvang der aeonen voor ons heeft weggelegd in Christus Jezus.'
2 Timotheüs 1:9
'Voor de kosmos werd geschapen heeft hij ons immers in Christus uitgekozen om hem toe te behoren.' Efeziërs 1:4
'Toen de tijd rijp was, heeft God zijn Zoon gezonden.' Galaten 4:4
'Hij die is neergedaald, is ook ver boven alle hemelen omhooggestegen om alles te volmaken.'
Efeziërs 4:9
'Mij, verreweg de geringste van de geloofsgenoten, is de genade te beurt gevallen om aan de mensheid de ongelooflijke rijkdom van Christus te verkondigen en in het licht te brengen wat dit plan van het geheim (150) betekent dat vanaf het begin van de tijden verborgen is gebleven in God, de Schepper van alles wat is...' Efeziërs 3:8,9
'Want Gods genade, tot heil van alle mensen, is verschenen.' Titus 2:11
'Volgens de openbaring van het geheimenis, verborgen gebleven sinds alle tijden, nu geopenbaard door de profetische schriften naar de wil van de eeuwige God, om dit bekend te maken aan de hele mensheid, om in geloof te gehoorzamen, de enige wijze God, door Jezus Christus. Aan hem zij de heerlijkheid in de aeonen der aeonen, amen.' Romeinen 16:25-27 (151)

terug naar de Inhoud

De schepping van de zielen

'Heeft Origines gelijk dat na de schepping van de ziel deze een lange weg aflegt, van sfeer tot sfeer alvorens op de aarde te inkarneren?'
God had zeven 'scheppingsdagen' en deze zijn nog steeds in ontwikkeling. De mensen hebben hieraan meegewerkt en dat is niet in korte tijd te plaatsen. Lichtenergie die pas vorm aanneemt in de wereld van de zwaartekracht. Voordat de mens op de aarde als materiële mens geboren werd, was hij er al. Alles is los van elkaar wanneer er niet een speciale vorm noodzakelijk is; pas op uw aarde is de vorm van het menselijk lichaam nodig om de geestkracht daar te laten zijn. Dat past allemaal in het scheppingsplan.
Een mens, wanneer hij los is van de materie, heeft een grote vrijheid om zich te verplaatsen, puur in energievorm en ook daar de lessen te leren die hem brengen naar het totale opgaan in God. De planeten spelen daar een rol in, omdat die, net als de aarde, een specifieke ontwikkeling van de geest, van de ziel mogelijk maken. Kinderen vertellen erover, omdat ze nog maar zo kort geleden naar de aarde kwamen.
'Wat bedoelt u met de 'zeven scheppingsdagen' en dat de mens daaraan meegeholpen heeft?'
Met de zeven dagen wordt bedoeld dat de schepping nog steeds niet af is. Opdat de mens, als deel van de schepping, de gelegenheid krijgt alle kennis bewust te worden. Wanneer uiteindelijk de eenheid is ontstaan, dan pas is Gods schepping aan zijn voleinding toe. Dat is het begin en het einde van alles wat is. (152)
'Wat was er dan daarvóór en wat zal er daarná zijn?'
Dit is voor mensen moeilijk te bevatten en in woorden weer te geven. Als het letterlijk wordt genomen, zal het niet begrepen worden. Medeschepper zijn, daarmee wordt bedoeld dat de mens deel is van God zelf en als zodanig medeschepper, in die zin dat het goddelijk deel van de mens wordt ontwikkeld, zodat hij medeschepper wordt van 'de nieuwe aarde en de nieuwe hemel.' Het is niet in woorden te vangen, niet uit te leggen. Het gaat het verstand te boven. U kunt het pas begrijpen, wanneer u op het eindpunt komt.
Wees ervan overtuigd dat er een samenwerkende kracht is, positiviteit vanuit de verbinding met de liefde die de doorslag geeft van wat er in u zelf en in de wereld plaatsvindt. Laat u niet ontmoedigen door angst en dreiging. Houd vast aan de verbinding met God die in u is en ik mag u daarbij helpen. Vertrouw op zijn liefde.
Groot is Gods liefde, oneindig groot, zoals al vele malen is gezien en over u is uitgestort. Alleen wordt dit vaak niet herkend als zijnde Gods liefde. Een groot deel van de mensen volgt de roeping om mee te gaan in Gods liefde, om te komen tot realisatie van wat Gods schepping bedoeld heeft. Ieder is hierbij een schakel, een schakel tussen velen en deze wordt nu als het ware in een ketting bij elkaar gebracht, symbool van heelheid. Een ketting die de kring vormt van de oneindigheid. Want ik zeg u: het leven is oneindig, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Het begrip eeuwigheid is voor u als mens op de aarde nauwelijks te vatten. Ik zeg u: weinig in het grote geheel staat vast, alles is aan verandering onderhevig, maar de eeuwigheid is dat wat alles verbindt. Mens, weet dat u daarmee een onderdeel bent van de liefde van God, een straal van Gods licht die over uw wereld schijnt. Uw wereld is maar een deel van onze wereld, die ook uw wereld is.
(153)
De mensen van nu denken dat er na de dood de hemel of de hel komt. Dat is een menselijke voorstelling. Zoals ik al eerder heb gezegd, gaat de groei van de persoonlijkheid door en juist in de andere sferen is er meer inzicht aanwezig. Mensen, weet dat wij allen samenwerken in het werk dat God heeft geschapen. Ieder van u draagt hieraan bij. Dat manifesteert zich in positieve en negatieve aspekten, maar juist daardoor vormt zich een totaler geheel.
Nu de mensheid het ogenblik nadert waarop Christus zinspeelde wanneer hij zegt terug te komen, is het voor mij belangrijk om u te zeggen: 'mensen weest bereid de Christus te ontvangen!' Eeuwen zijn daarvoor voorbij gegaan, waarin steeds weer is ervaren hoe de mens staat tussen het positieve en het negatieve. Het bewustzijn dat deze krachten aanwezig zijn, kan uiteindelijk de verandering teweegbrengen.
Ik weet dat het moeilijk is voor het begrip van de mensen op aarde om dit duidelijk uit te leggen. Ik wil eindigen met de wens dat u mededienaren zult mogen zijn van mijn Meester.
Ik groet u.

'Want uit Hem en door Hem en tot Hem, is alles wat is; Hem zij de glorie tot in eeuwigheid, amen.'
Romeinen 11:36
'Want alles wat God geschapen heeft is goed...' 1 Timotheüs 4:4
'Dat er geen God is dan één. Want al zijn er ook vele goden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde en er zijn werkelijk ontelbare goden en vele meesters; voor ons is er echter maar één God, de Vader, uit Wie alles voortgekomen is en naar wie wij weer toeleven en één Heer, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en ook wij.' 1 Korinthiërs 8:6 (154)
'Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare... alle dingen zijn door Hem en met het oog op Hem geschapen en Hij is vóór alles en alles heeft zijn bestaan in Hem.' Kolossenzen 1: 15-17 (155)

terug naar de Inhoud

Meer dan één leven, ook voor christenen

Liefde zij u.
Om te spreken over de eeuwigheid heeft u een begripsvermogen nodig, dat niet gebonden is aan uw begrippen van tijd en ruimte. Wij in onze sferen zijn gewend te leven en werken met de gedachte dat oneindigheid een begrip is dat veel meer betekent dan u zich maar kunt voorstellen.
Heel belangrijk is de samenhang van alles wat is, te begrijpen. De schepping als zodanig is een veel groter geheel dan u zich als mens kunt voorstellen, omdat dit niet alleen uw zonnestelsel bevat, maar vele universa. Ook op andere planeten is wel degelijk bewustzijn. De schepping is zo veelomvattend en het is voor mensen zo moeilijk om werkelijk te begrijpen wat er op dat moment gebeurd is. Het maakt het voor mensen die aan het begin staan van deze nieuwe inzichten nog moeilijker te begrijpen dan het al voor u is. Aksepteer dat er ook voor mij grenzen zijn van wat ik u kan uitleggen, zeker wanneer dat nog weer door veel lagen van energie moet worden gebracht.
Vanuit de oorsprong heeft het mensenras alle delen van het bewustzijn als het ware geïntegreerd in de persoonlijkheid, met de bedoeling in een opgaande lijn van evolutie en geestelijke groei te geraken. Wanneer u uitgaat van het feit dat de mens of althans de ziel vele malen leeft, zult u het verband zien met alle processen die zich manifesteren.
De ziel die verbonden is met het hogere bewustzijn en van daaruit een lichaam manifesteert dat voor een bepaalde ervaring op aarde de juiste vorm heeft.

Verschillend van wat ik in mijn leven op aarde onderwees, staat de mens nu open voor het gegeven dat hij deel is van de alkracht. Nu wordt men zich dat bewust. Niet meer de houding van onderdanigheid, zondigheid, die afbreuk doet aan de schepping van God, zoals die bedoeld is. (156)
'God schiep de wereld en zag dat het goed was.' En de mens is geschapen naar Zijn beeld.
Nu was de mens hongerig naar kennis. En deze kennis heeft hem gezet op het pad van de kringloop om alles door te maken, om tot deze kennis te komen, terug naar het besef deel te zijn van God. Daarom is de enige mogelijkheid om tot God te komen, niet het kijken naar het slechte, maar het voelen en weten van het goede. Daarvoor is Christus als mens op aarde gekomen.
De mens leeft vele malen en niet iedereen zal dit kunnen aanvaarden. De dag van wedergeboorte, de echte wedergeboorte is in feite pas wanneer iemand zijn ego totaal heeft overwonnen. In de tijd daarvóór komt hij dan ook nog in andere sferen dan de aarde. U noemt dat de hemel. Ik wil u laten weten dat er gradaties zijn van 'de hemelen'! En pas wanneer men boven menselijke emoties kan uitstijgen en het ego kan worden losgelaten, hoeft men niet steeds meer van aardse ervaringen te leren.

'U zei de vorige keer: elke daad, goed of kwaad, wekt karma op, dat is een wet, maar door zich bewust te worden, kan deze wet worden afgedaan.'
De wet van oorzaak en gevolg is de wet van het evenwicht. U komt dan in problemen met de verzoening en verlossing door de Zoon van God. Ik heb al eerder gezegd dat Hij het licht terugbracht in de kringloop van de mens, de lange reis van de ziel, om ervaringen op te doen. Dat licht maakte het mogelijk om terug te kunnen gaan, nu in de opgang tot God.
Als zodanig is er verzoening en verlossing gebracht voor de mens die kennis wilde verwerven en die van God daarvoor de vrije keus heeft ontvangen. Hij wordt hierbij geholpen om deze opgang nu ook daadwerkelijk te maken. Daarbij is het van belang om evenwicht te scheppen. De wet van karma, van goed en kwaad, is daarbij de weegschaal, symbolisch gezien. Vanuit dat evenwicht wordt kracht ontvangen (157) en gezonden. Dan heeft het kwaad geen invloed meer op die mens die zijn weegschaal in evenwicht weet te houden. Het kan alleen maar werken wanneer er evenwicht is.

Dat reïnkarnatie in de dagen van Jezus' rondwandeling op aarde als vanzelfsprekend werd gevonden, zal ons bevreemden. In de eerste eeuwen waren er nog kerkvaders (Origenes) die erover spraken, maar later werd het taboe verklaard, als ketterij. Welke invloed van de macht van de kerkelijke clerus heeft daarbij een rol gespeeld?
Wat de berichten in de evangeliën betreft, is het opmerkelijk dat Jezus vroeg: 'Wie zeggen de mensen dat ik ben?' en zijn apostelen antwoordden dat men in hem (een opnieuw geboren) Jeremia zag of één van de oude profeten (Mattheüs 16:14) en Jezus zelf Johannes de Doper als de teruggekeerde Elia beschouwde (Mattheüs 11: 15). Hoe dit ook zij, het is niet verstandig met een paar bijbelteksten iets te willen bewijzen of ontkennen! Maar nu is er in de tweede helft van de 20e eeuw een opmerkelijke ontdekking gedaan, namelijk dat het mogelijk blijkt in staat van diepe ontspanning, bij bepaalde frekwentie van hersengolven, situaties en ervaringen opnieuw te beleven, die veel verder terug blijken te liggen dan de kinderjaren, zelfs verder terug dan de konceptie. Zoals het in de vorige eeuw grote moeite kostte te aksepteren dat de aarde en al wat leeft op aarde een zeer lange ontwikkeling heeft doorgemaakt, zo is er in de tweede helft van deze eeuw opnieuw een barrière: om de langdurige ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid te aksepteren. (160)
Misschien zijn we al wel miljoen jaren in onze tijd gerekend onderweg, daarbij periodiek pulserend naar de wereld van de materie. En dat terwijl ons voorgehouden wordt dat we maar ééndagsvliegen zijn op aarde en na ons sterven meteen ons einddoel bereikt hebben, 'bij God.' De weg is veel en veel langer, daarbij ook pulserend tussen licht en duisternis.
Wat Jezus bewerkte, was dat door hem de terugkeer naar God weer mogelijk werd, de mens verlossend die gefixeerd was op schuld en angst. Dat neemt echter niet weg dat ieder mens die weg zelf moet gaan, op eigen benen, met vallen en opstaan, zoals het verhaal van 'de verloren zoon' het ook vertelt.
is reïnkarnatie in tegenspraak met het evangelie? Als het behoort tot de ordeningen in Gods bestel en God het dan met Christus en zijn heilswerk verbindt, dan zullen wij het ook met elkaar mogen verbinden!
Een vraag die vaak wordt gesteld, is: 'Waarom leven er nu zoveel mensen op de aarde, als je meerdere malen opnieuw geboren zou worden?' Met andere woorden: 'Waar komen al die mensen dan vandaan?' De aarde zou een unieke leefsfeer zijn om bepaalde ervaringen te beleven zodat er meer dan ooit veel mensen in deze tijd inkarneren, alvorens onze wereld zou overgaan naar een volgend stadium van meer vrede en harmonie. In een wereld van harde kontrasten zouden we sneller, door schade en schande, het leven kunnen leren zoals het bedoeld is. Het gaat erom te leren niet meer vanuit ons ego te leven, maar, 'wedergeboren' vanuit de gemeenschap met de liefde van God. En deze tijd, in de 20e eeuw, zou uniek zijn, als een laatste kans, aan het eind van deze 'aeon', onder hoge druk, los te komen van materialisme en vijandschap. Vandaar, wordt gezegd, dat er veel 'zielen' bereid zijn om deel te nemen aan de eindstrijd tussen licht en duisternis, die zich steeds intensiever blijkt af te spelen in onze wereld. In zekere zin gaat het om een 'oordeel' van Gods licht over onze duisternis, waardoor de mensen zich bewust worden van de ware werkelijkheid van Gods liefde voor en in ons. (161)
Dat gebeurt echter niet op één 'dag', maar zou een proces met vele stadia zijn dat zich voortzet, ook als er geen terugkeer op dit ondermaanse meer nodig is, in de sferen van 'de hemelen.' Inderdaad 'is het moeilijk voor het begrip van mensen op aarde uit te leggen.' Over 'de opstanding' bestaan in de christelijke traditie voorstellingen, die niet overeenkomen met de werkelijkheid, wat blijkt uit talloze 'doorgevingen' uit de andere wereld. Het zou wel eens een lang proces kunnen zijn, van stadium tot stadium en niet een plotseling 'bij God zijn' of een langdurig wachten tot het 'einde van de tijd', om dan 'opgewekt te worden'.
Ook de informatie die ons de laatste decennia steeds overvloediger bereikt van mensen die even over de grens van de dood zijn geweest, na een hartstilstand, geeft toch even een glimp van wat er met je gebeurt als je sterft. Dat je niet ineens 'in de zevende hemel bent', maar een tijd van zelfbeoordeling doormaakt over het afgelopen leven, 'de levensfilm aan je ziet voorbijgaan', ook ten overstaan van een lichtwezen, God vertegenwoordigend en dan 'emoties' en ervaringen moet verwerken, alvorens weer een nieuwe weg gegaan kan worden. Het eeuwige leven blijkt een lange reis naar God te zijn. (162)

terug naar de Inhoud

Pasen 1990

Vrede zij in uw harten.
U zult zich afvragen hoe het mogelijk is dat ik u vraag de lasten die u draagt, los te laten, omdat deze al gedragen zijn. De dag van vandaag is de zaterdag tussen de kruisiging van Christus, als symbolische herdenking en de opstanding. Daar kunt u uw lasten laten. U begrijpt niet hoe dit te rijmen valt met de wet van oorzaak en gevolg. Dit te begrijpen is van het grootste belang. De mens heeft zelf een evolutiegang te maken en door deze wet van oorzaak en gevolg, ontstaat er groei.
De mens is een deel van het goddelijke dat in alles aanwezig is. Omdat er een steeds grotere hang is naar kennis en kontakt met de oorsprong, is de hele mensheid steeds weer zoekende.
De mens Jezus nu had in zijn dagen deze staat van ontwikkeling al bereikt en kon zich daardoor op aarde verbinden met God in hemzelf. Hij is dan ook toenmaals gekomen om de groei van bewustzijn in de materie te brengen en daarmee de weg vrij te maken voor de totale mensheid om zich dit bewustzijn eigen te maken. Symbolisch heeft hij die last op zich genomen.
In feite was deze Godsaanwezigheid het Christusbewustzijn van de mens Jezus, dat sterk gevoeld en ervaren kon worden. In samenspraak met anderen in de sferen, heeft Jezus de taak op zich genomen dit op aarde te manifesteren. Het gehele mensdom was nog niet zo direkt verbonden met deze sferen. In aanleg wel aanwezig, maar nog zeer onbewust bij de massa. Er moest nog heel wat worden ervaren om te kunnen begrijpen waartoe dit alles diende. En juist nu is het zover dat de mens door vallen en opstaan gekomen is tot het stadium, dat hij zich kan verbinden met deze Christuskracht. Zoals zo vele malen voorspeld, komt nu de tijd die zo belangrijk is voor de wereld: 'De dag des oordeels!' (163)
Mens, weet dat door de Christus wakker te laten worden in uw hart, de last als het ware wordt teniet gedaan, omdat u zich één weet met deze energie. En Hij heeft voor u medeverantwoordelijkheid op zich genomen. De wet van oorzaak en gevolg blijft gelden, dat is een kosmisch gegeven. Maar door u te verbinden met deze Christusenergie die de mens Jezus werkelijk naar uw wereld heeft gebracht, is nu de tijd rijp om vanuit deze kracht te leven. Dan zult u ervaren dat de lasten kunnen worden afgelegd en dat u alles wat u bedrukt en bezwaart, los mag laten. Dit is dan getransformeerd. Door de Christusenergie die gegrond werd door de mens Jezus, maar tevens ook door uzelf, omdat u door alle tijden heen heeft willen ervaren en leven en daardoor een schat van kennis hebt opgedaan.
Daardoor kunt u zich nu deze energie bewustworden en is het nu wél bereikbaar voor de massa.
De mens Jezus heeft letterlijk het kruis hiervoor opgenomen en u mag dit nu ervaren, als deel van Hem, die het goddelijke konkreet op aarde heeft gebracht.
Morgen, Pasen, in uw wereld, staat de mens Jezus, eigenlijk niet de mens, maar het geestelijke aspekt van Hem symbolisch gezien weer op en vraagt u allen mee te gaan naar een andere wereld, die één wordt met uw wereld, wanneer u dit toelaat. God zegene u allen.

'Hij heeft ons zijn liefde getoond en ons in zijn goedheid eeuwige troost en goede hoop gegeven.'
2 Thessalonicenzen 2:17
'Want als wij één zijn geworden met Christus door te sterven zoals Hij, zullen we ook één met hem zijn door te verrijzen zoals Hij.' 'We zijn gestorven met Christus, daarom geloven we dat we met hem ook zullen leven.' 'Want als we delen in het lijden van Christus, zullen we ook delen in zijn heerlijkheid.' Romeinen 6:5-8; 8:17 (164)
'Toen de goedheid en mensenliefde van onze goddelijke Heiland verscheen, heeft Hij, niet om de werken der gerechtigheid die wij zouden gedaan hebben, maar in zijn ontferming ons gered, door het bad van de wedergeboorte en van de vernieuwing door de Heilige Geest die Hij overvloedig over ons heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze Heiland, opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden, zoals we hopen op het eeuwige leven.' Titus 3:47 (165)

terug naar de Inhoud

Sterven en opstanding

Als sterven een overgang is naar een andere leefsfeer, wat betekent dan de 'opstanding uit de dood?'
Ook dat is weer ontstaan vanuit denkbeelden, door de eeuwen heen overgeleverd.
De mens, de ziel, kiest de vorm voor het lichaam waarin de geest zijn werk kan doen. De kringloop is hierbij de drijvende kracht. Op het dieptepunt is de mens weer het licht van verzoening gegeven, om terug te gaan, omhoog, om te komen bij het totale zijn, het totale weten, het totale kennen.
Wanneer de mens zijn stoffelijk leven aflegt, gaat hij terug naar die sfeer, die 'hemel' waar hij verbonden wordt met de kennis die hij al vergaard heeft. De kennis van de geest, van de ziel, terwijl hij het menselijk leven verlaat, loslaat. Hij heeft dan ook vaak tijd nodig om de emoties te verwerken, met behulp van alle kennis van zijn ziel.
De 'dag des oordeels' is niet één dag. De heerlijkheid van God is ook hier en nu aanwezig.
De opstanding van Christus is het eeuwige leven dat voor ieder mens is weggelegd. Christus, die voor u allen geboren en gestorven is en opgestaan. Juist deze opstanding is de reden waarom ik en met mij velen nu proberen u, mensen, christenen, te laten zien dat Christus alleen maar in uw harten kan wonen, wanneer u bereid bent te luisteren naar deze Christus die liefde vertegenwoordigt, die zich zelf ook verzette tegen regels en wetten en die meerdere malen in konflikt kwam met de Farizeeën.
De inzichten van nu zijn bedoeld om als mens het werkelijke Christusgevoel te ervaren in zichzelf en in de medemensen. En juist daardoor komt er werkelijk verandering in uw wereld. Daardoor kan ook de belofte van Christus vervuld worden: Zijn wederkomst en het vestigen van een 'nieuwe aarde en hemel.' (169)

'Want we hebben niets op de wereld meegebracht, wij kunnen er ook niets uit meenemen.'
1 Timotheüs 6:7
'Indien er geen doden worden opgewekt, laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij.'
'Indien we alleen voor dit leven onze hoop op Christus hebben gebouwd, zijn we de meest beklagenswaardige van alle mensen.' 1 Korinthiërs 15:32,19
'Daarom verliezen we de moed niet, maar ook al vervalt onze uiterlijke mens, de innerlijke wordt van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last van de verdrukking van een ogenblik, bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, omdat ze niet zien naar het zichtbare, maar naar het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk en het onzichtbare is eeuwig.
Want wij weten dat als de aardse tent waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis' 2 Korinthiërs 4:16, 5:1
Als we met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven.' 2 Timotheüs 2:11
'Ontwaak, gij die slaapt en Christus zal over u lichten!' Efeziërs 5:14
'Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de uitstraling van de hemelse is anders dan die van de aardse.' 'Er wordt een aards lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt.' 'En zoals wij het beeld van de stoffelijke mens gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen.'
1 Korinthiërs 15:40, 44, 49 (170)

terug naar de Inhoud

Overgezet in het rijk van zijn zoon

'In veel 'doorgevingen' van de laatste decenniën wordt gezegd dat er een grote verandering van de aarde, van de wereld zal plaatsvinden, een transformatie naar een ander, hoger vibratienivo, een hogere leefsfeer, na de bevrijding uit de wereldse machten van de duisternis en dat we mogen verwachten dat vóór het einde van de 20e eeuw de aarde al bevrijd zal zijn, na katastrofale omwentelingen. Er wordt zelfs gesproken van een tijdelijke evakuatie van een deel van de mensheid die toe is aan het leven in het licht, om hen dan weer terug te zetten op de grondig vernieuwde aarde.'

Vrede zij in uw hart.
Om te beginnen wil ik zeggen dat tijd een begrip is voor ons, waar we niet goed mee kunnen omgaan, omdat dit alleen maar in jullie wereld van belang is. Omdat tijd een draad is die door het aardse leven loopt als basis van manifestatie (het is een stroom van gebeurtenissen).
Alleen moet u niet denken dat volgens voorzeggingen, nog maar tien aardse jaren zijn te gaan alvorens de aarde veranderd zal zijn. Dit is moeilijk aan te geven, omdat zoals u ook bekend is, niets onherroepelijk vastligt, maar juist door inzichten van mensen kan veranderen. Daarom werken wij zo intens vanuit onze sferen.
Het overgaan naar de volgende dimensie, zoals u aangeeft, is een proces dat hoe dan ook doorgang vindt. En juist daarom is het nodig dat mensen ook binnen de kerken van nu, weten dat dit proces al aan de gang is. De mate waarin dit wordt beseft, is bepalend voor de wijze waarop dit manifest wordt. Als een groter bewustzijn ontstaat, dan kan deze verandering ook gebeuren langs de weg van de geleidelijkheid. Maar wanneer dit besef niet aanwezig is, zal dit door geweld worden gerealiseerd. De bijbel staat vol met aankondigingen van deze veranderingen, maar ik, Paulus, zeg u dat wanneer u bereid bent mee te groeien in deze ontwikkeling, u zult ervaren dat de grootste rampen zullen worden voorkomen. Uw denken als mens heeft invloed op dit gebeuren! (171)
Aanvaard uw verbinding met de goddelijke oorsprong, als volwaardig deel van uw ontstaan en weet dat ieder ander uit ditzelfde is voortgekomen. Dan kunt u uw medemens niet meer als vijand behandelen, omdat u dit dan tegen uzelf doet en tegen uw Schepper, omdat alles deel uitmaakt van Hem.
Om dit besef bij mensen wakker te maken, dat ook wij nog steeds begaan zijn met de mens en zijn bestaan, vraag ik u dit binnen uw kringen uit te dragen, zodat de mens ook binnen uw kerken als het ware opstaat uit de dood, symbolisch gezien.
Ik zal nog ingaan op het begrip tijd. Als u de bijbel leest, ziet u dat de mensen in de tijd van de apostelen, de wederkomst van Christus al direkt verwachtten. Zo betrekkelijk is tijd, maar ook juist voor uw dagen geldt: weest voorbereid en vreest niet. Ik vraag aan allen de weg, de enige weg, te volgen die Christus is; de weg terug naar God gaat door Christus.
Mensen wakker schudden voor het einde der tijden! De tijd die nu komt, is beslissend voor de wijze waarop er met de wereld wordt omgegaan. Wanneer de mensen nu hun denken veranderen, zodat het een grote uitwerking heeft op het milieu, zodat de verhoudingen in de wereld veranderen, dan zal de mens niet helemaal van de aarde hoeven te verdwijnen. De dimensie die geestelijk is, kan dan direkt op uw aarde worden gevestigd. Het ligt niet vast, het is afhankelijk van een veranderde handelwijze vanuit het denken. Zo niet, dan zal er werkelijk een totale kentering komen op uw aarde.
Mensen die bewust zijn, worden van de aarde weggenomen, zodat zij als het ware opnieuw, in een andere samenstelling van molekulen, verder de evolutie kunnen inluiden, maar ik moet u zeggen dat het niet tot mijn taak behoort om daar informatie over door te geven. Mijn taak is het onderwijzen door mensen zoals u, op de manier zoals ik al heb aangegeven. (172) Laat het u een troost zijn dat uw gevoel, uw verbinding, uw weten verruimd is, zodat het voor u alleen maar nodig is de verbinding te blijven voelen. Daardoor kunt u loslaten, waar u als mens aan de materie vastzit. En zie dit niet als negatief, want u bent mens, maar wanneer de tijd daar is, zult u ervaren dat de samenstelling van uw materie wordt gewijzigd. Meer kan ik hierover niet zeggen. Ik wens u heel veel kracht en wij zenden u deze. U weet dat wij met allen samenwerken en ook u ontvangt onze zegen van mijn Meester, die in uw hart de kracht legt om uw leven daadwerkelijk te leven. God zegene u.
'Kunt u nog nader ingaan op het aanbreken van de nieuwe tijd of de overgang naar de vierde leefsfeer of dimensie?'
Er zijn verschillende mogelijkheden, omdat er een evolutie is, afhankelijk van de mate waarin de energie verandert. Als u verandert, gaat de energie in de mens veranderen. Vanuit deze verandering ontstaat een verandering in het geheel, een verschuiving van energie, afhankelijk van de totale ontwikkeling in het heelal. Dat is de evolutie, alles hangt met elkaar samen.
In de tijd ingedeeld; u denkt in tijd, globaal gezien zijn er verschillende tijdperken, cyclussen van ontwikkeling geweest. U deelt het in in astrologische tijdperken. Het Vissentijdperk is de 'aeon' geweest van de indaling van de Christusenergie, door de mens Jezus gebracht.
De cyclus die nu begint, is het tijdperk van het verlevendigen van dit bewustzijn in de mens. Hoe sterker deze kracht doorwerkt, des te sneller is die verandering merkbaar. U weerspiegelt nu het duale denken: donker en licht. Juist door de verandering van energie wordt dit uiteindelijk opgelost en dan is 'de vierde dimensie' helemaal gerealiseerd. De mate waarin de ontvankelijkheid in positieve zin versterkt wordt, bepaalt of het ineens zal gebeuren, met geweld opgetild uit de materie of dat het gebeurt door de weg der geleidelijkheid. (173)
Wij proberen de overgang geleidelijk te laten gebeuren, door het bewustzijn van de mens. Van de 'derde naar de vierde dimensie' is een verschil in ervaring. Dat is eigenlijk 'de nieuwe aarde' en is voor u nog maar enkele momenten waarneembaar. U kunt zich ermee verbinden wanneer het totaalbewustzijn eraan toe is: de nieuwe aarde. U hebt de neiging alles in vaste begrippen en tijden in te delen, omdat u zekerheden nodig hebt. Toch ligt het niet vast. Het is juist afhankelijk van de mate waarin werkelijke vrijheid wordt gebruikt.

'Hij die u heeft verlost uit de macht van de duisternis en overgezet in het rijk van de Zoon van zijn liefde.' Kolossenzen 1:13
'Want dit zeggen wij u met een woord van de Heer, wij, levenden die achterblijven tot de komst van de Heer, zullen in geen geval hen die gestorven zijn vóórgaan, maar de Heer zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij de klank van een bazuin van God, neerdalen van de hemel en zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij, levenden die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heer tegemoet in de lucht en zo zullen wij altijd met de Heer zijn.' 1 Thessalonicenzen 4:1517
'Kijk, ik vertel u een geheim. We zullen niet allen sterven, maar we zullen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin.' 1 Korinthiërs 15:51
'Wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligdom en met verbazing aanschouwd te worden door allen die tot geloof gekomen zijn.' 2 Thessalonicenzen 1: 10 (174)
'Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook Jezus Christus, de Heer, als verlosser verwachten die ons lagere lichaam veranderen zal, zodat het op zijn lichtlichaam zal gaan lijken, met de energie waarmee Hij alles beheerst.' Filippenzen 3:21
'Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder volgens zijn staat van zijn: Christus als eerste, vervolgens zij die bij Hem horen, bij zijn komst. Daarna het einde, wanneer Hij het Koningschap aan God, de Vader overdraagt, wanneer Hij alle macht, heerschappij en kracht overwonnen zal hebben. Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf zich aan Hem onderwerpen die Hem de heerschappij over alles gegeven heeft, opdat God zij alles in allen!' 1 Korinthiërs 15:24,28

Men poogt ons iets uit te leggen wat we moeilijk kunnen begrijpen, omdat we beperkt zijn door ons bestaan en ons denken in de wereld van de materie. Misschien kunnen we het nog het beste vergelijken met de ervaringen van bijna-dood-zijn, waarbij het fijnstoffelijke lichaam zich losmaakt van het materielichaam, die het als een afgedragen mantel achterlaat. Zo gaat men over naar een volgende sfeer. Wat met de mens persoonlijk kan gebeuren, zou dat nu ook voor de aarde gelden, dat ze 'als een mantel' het oude achterlaat en lichtender zal worden, een 'nieuwe aarde', of een hemelsfeer neergedaald op aarde?
En dat dit een proces is dat tegelijkertijd voor het hele zonnestelsel geldt, zelfs voor het universum, omdat alles in onderlinge samenhang zich voortbeweegt naar meer licht en bewustzijn. Maar vóórdat dit kan gebeuren, zullen alle mensen op aarde onder hoge druk komen, in versneld tempo hun 'oude mens' moeten proberen af te leggen, om zich te richten naar leven in liefde. (175) Dat betekent echter ook dat niet allen mee zullen kunnen komen, want niemand kan Gods lichtrijk geforceerd binnengaan, al worden in deze kritische jaren de mensen als nooit tevoren terzijde gestaan vanuit hogere lichtrijken, zoals Paulus niet moe wordt te zeggen.
Wie zich verzet tegen het komende gebeuren, blokkeert, verhardt zichzelf. Er zou een scheiding komen tussen hen die meekomen en hen die zich verzetten. Maar geen ziel zal ooit verloren gaan. God zal ook voor hen voorzien. Deze weerstand tegen de overgang 'naar het rijk van Christus', kan zich nu in de mensheid samenballen tot een grote macht. Het lijkt alsof deze kollektieve duistere macht de overhand krijgt in deze jaren, maar zei Paulus niet dat het in werkelijkheid slechts 'de laatste stuiptrekkingen' zijn? (176)

terug naar de Inhoud

DEEL 3

Twijfel over de identiteit van Paulus

Vrede moge in uw hart zijn.
Vrede die vaak niet gevoeld kan worden. Dit zeg ik om in te gaan op de gevoelens die op dit moment een rol spelen in jullie leven en ik besef dat het verzoek aan jullie om mijn woorden naar buiten te brengen, niet zo gemakkelijk is. Dit is wat je eigenlijk wel weet. Training om je eigen belangen en emoties los te laten, is noodzakelijk.
Er zijn storingen in jullie wereld die positief zowel als negatief kunnen zijn. Het heeft allemaal te maken met aspekten van de persoonlijkheid van dit moment en ook bij mensen of groepen die zelf met deze materie bekend zijn, zullen toch vanuit processen waarmee ze bezig zijn, positieve of negatieve reakties komen.
Voor jullie is belangrijk te weten dat het eigen gevoel, de eigen verbinding maatstaf is van waaruit je werkt. Dit is ook waar ik voor gewaarschuwd heb: sta in je eigen kracht en weet dat je vanuit het dienende aspekt dit werk kunt volbrengen in het belang van onze samenwerkende kracht.
Jullie die in deze tijd op aarde leven en wij die op een andere wijze bestaan, vanuit onze invloed proberen wij door mensen inzichten te brengen en u zult misschien zeggen: 'Deze zijn toch wel bekend of zo simpel.' Maar weet dat juist het simpele de weg is naar de waarheid en begrijp goed dat wij de mens aanspreken in zijn eigen waarheid, zijn eigen wijsheid. Dat wanneer er vanuit onze sferen wordt doorgegeven, er een autoriteit aan gegeven wordt, zoals is gezegd. Voor de mens die dit als autoriteit ziet, is het een afspiegeling van zijn probleem. Er wordt gevraagd met het hart te voelen en te luisteren. Welke 'autoriteit' wordt dan bedoeld? Christus die de manifestatie van de liefde is en als zodanig op de aarde is gekomen en als zodanig de mens van nu aan wil raken om zich met die liefde te verenigen. (200)
Dat geeft aan dat vrijheid en eigen keuze juist bepalend is, om dit te kunnen aanvaarden. Als dit gezien wordt vanuit autoriteit, wil ik aangeven dat u zelf antwoord geeft om in uzelf kracht te kunnen voelen. Niet meer dan dat. Laat het begrip los en weet dat belangeloosheid maatstaf is om dienend bezig te zijn.
Ik heb u met zorg en liefde omringd en benaderd om vanuit die verbinding dit werk op u te nemen.
Aan u de keus om die kracht in uzelf te vinden en los te laten welke belangen u onderuit willen halen. Wanneer u verbonden bent met de kracht in uzelf, in gemeenschap met al wat is, hoeft dit u niet uit uw evenwicht te halen. Het is begrijpelijk dat u in uw menszijn bent geraakt.
Weet dat onze belangen worden gediend. Een kritikus zegt dat er vanuit de ongeziene wereld misbruik wordt gemaakt van de mens in de materie. Hoe kan liefde misbruik zijn? Laat de angst bij de ander die met zijn problematiek nog niet zo ver is. Ieder mens heeft zijn eigen verantwoording daarin. Probeer dit weer los van uzelf te zien. Ik hoop dat jullie begrijpen wat ik hiermee aan wil geven. Ik wens jullie kracht, wijsheid en liefde toe.

Graag wil ik vragen die er bij u leven beantwoorden.
'De vraag die is opgekomen, is of het wel zo zeker is dat hier 'de apostel Paulus' spreekt. Kan het niet evengoed iemand uit de lagere astrale wereld zijn die doet alsof hij de ex-apostel Paulus is?
Wat bedoelde u toen u doorgaf dat u 'door vele energielagen heen moet dringen om ons te bereiken'? Wordt een trilling opgevangen en door een ander in een lagere sfeer doorgegeven en die weer aan een ander, als een soort 'estafette'? Of kunt u zelf met uw energie direkt naar onze dimensie afdalen en bij wijze van spreken bij ons in de kamer aanwezig zijn?'
De hele materie is moeilijk te verwoorden. Ik zal een poging wagen. Zoals eerder is gezegd, is de identiteit van de mens als persoon anders dan u dit in de materie ervaart. Ik zal het bij mijn persoon als Paulus houden. (201) Toen ik leefde als Paulus was ik een lichaam en ziel, begeesterd vanuit de Godskracht, zoals ieder mens, al bent u zich dat niet zo bewust.
Als men overgaat naar de andere wereld, komt er loslating van de persoonlijkheid, in zoverre het de emoties en de gedachten betreft. Dan komt de ziel als het ware in de sferen en het fijnstoffelijk lichaam wordt in lagen losgelaten: dat is het emotionele lichaam, het etherische dubbel, het mentale lichaam, al die lagen van het individu. Dat blijft bestaan, in die zin, dat het energieën zijn die hebben bijgedragen aan de totale ontwikkeling van het hogere zelf van die persoonlijke mens met zijn ziel. Het is een ingewikkelde materie om uit te leggen. De trillingen van die energie zijn als het ware bereikbaar voor de mens. Wanneer ik als Paulus tot u spreek, ga ik bewust terug tot die trillingen, die verband houden met de processen waar u in zit en waar ik vanuit mijn wereld u wil benaderen.
Ik, als Paulus, ben maar een deel van mijn totale zijn. Ik ga dus een stap terug, door de energieën heen, om tot u te spreken. Het is geen 'estafette'!
Maar ik kan zelf vanuit hogere energie een verdichting aannemen om vanuit hogere leiding u dit alles te kunnen meedelen.
Het is teleurstellend te zien en te ervaren dat wat wij proberen, eenheid te brengen naar de aarde toe, juist in die kringen waar het zo zou kunnen zijn, nog niet zo is. Voor ons en voor mij persoonlijk is het teleurstellend, maar wij zijn hierop voorbereid. Laat het niet teveel op uw persoonlijkheid inwerken. Stem u af op de liefde. De angst die bij de ander leeft, laat die daar. De ander heeft het nodig om eigen inzichten te ontwikkelen.

'Is het goed dat we bij uw doorgevingen teksten uit de Paulusbrieven hebben gezocht? En mogen we bijvoorbeeld de brieven aan Timotheüs als 'Paulusbrieven' noemen, wat theologen wel eens betwijfelen? (202)
Wat die teksten betreft, ook daar weer zijn er interpretaties gegeven vanuit het denken van de mens. Door mentaal te willen bewijzen wat waar en niet waar is. Het is goed om deze teksten te gebruiken, omdat mijn energie er in zit. En wat u wilt horen, of ik ze zelf heb geschreven? Ik heb ze gedikteerd, wat niet betekent dat ze minder waarde hebben. Ik was niet altijd in staat om ze zelf te schrijven. In de Timotheüsbrieven is mijn energie duidelijk aanwezig.

'Is de tijd er nu rijp voor om deze doorgevingen in boekvorm uit te geven?
Ik denk dat de tijd rijp is om hiermee aan de gang te gaan. Dat blijkt, want de belangstelling is groot, ook al herkent men mijn energie niet zo duidelijk. Het wekt die energie op die mensen aanzet tot denken. Wat mij verdriet, is dat ik weer zie dat er nog steeds tweespalt ontstaat, in de strijd van de dualiteit. Zeg niet: het één is licht, het andere is donker. Beide aspekten leven in alle mensen die proberen zichzelf te zuiveren. De intentie om het met eerlijkheid te doen, is belangrijk.
Persoonlijk zou ik u nog willen zeggen: probeer uzelf krachtig op te stellen, zonder dat u de ander wilt dwingen uw visie over te nemen, want vrijheid is het belangrijkste in mijn boodschap, omdat liefde dan pas kan zijn. Het is moeilijk voor u om dit zo te zien. Weet dat uw weg wordt bepaald door het kunnen samenwerken met onze wereld, tevens juist als mens in uw eigen kracht. Niet alles mag afhankelijk worden van onze begeleiding. U zelf bent wel degelijk verantwoordelijk voor wat u zelf op aarde doet, maar weet dat u niet alleen bent. Wij begeleiden, wij nemen niet over.
Voel de liefde maar in uzelf als herkenning van ons en zeker van de Christus in u. Vanuit die kracht proberen wij begeleiding te geven.' (203)

terug naar de Inhoud

Wij allen, nu al levend in de hemel

God is met u.
Vanmorgen ben ik aanwezig... dwars door de tijd heen... in uw midden om vragen te beantwoorden die u verduidelijkt wenst te zien. Fijn dat u bereid bent u te verdiepen in wat ik doorgeef. Het is belangrijk juist voor die groep waar u werkzaam bent of zijdelings mee te maken hebt.
Het is voor u een nieuwe ervaring om op deze wijze informatie te krijgen. Ik begrijp uw twijfel. Het is goed om bij uzelf te blijven, of het u raakt, wat het te zeggen heeft. Dat bepaalt ook de mate waarin u ermee kunt werken. Het is bedoeld als gesprekstof, zodat wat aan het ontwaken is in de kerken zijn weg zal vinden.
Uw vraag was wat voor belang wij hebben in de sferen bij dit alles? Ik heb in het manuskript doorgegeven dat het een gezamenlijk belang is. Begrijp goed dat u als mens op aarde verbinding hebt met onze sferen. Een deel van uzelf leeft nu al op geestelijk nivo in verbinding met de totale schepping.
Omdat u als mens lichaam, ziel en geest bent, begeesterd vanuit Gods kracht die alles leven geeft en met een bezield lichaam, zodat op aarde manifest kan worden, waarom u uiteindelijk als mens leeft.
Dat wordt vaak niet gevoeld. Het inzicht is vaak niet mogelijk.
Wat is nu het belang van ons 'kollektief? De schepping terug te brengen naar het nivo zoals het bedoeld is. Ik raak hier heel wat aan: de schepping vanuit de oorsprong waarin de mens kennis wilde ervaren, is de reden dat ons kollektief zich bezig houdt met uw wereld.
Dat was ook de reden dat Jezus Christus in de materie gekomen is, de mens Jezus die kwam om u, mensen, hoop en kracht te geven om de weg naar God terug te gaan. (204) En het is moeilijk, omdat niet ieder dit begrip aanvaarden kan: dat deze weg gaat door vele levens. Omdat u als ziel verbonden bent met de sferen, werkt u ook met ons samen. Deze begrippen gaan vaak te ver voor mensen, moeten voorzichtig gebracht worden. Ieder mag zijn eigen inzicht ontwikkelen, omdat wij vrijheid als belangrijkste maat geven opdat de mens dit in de materie kan realiseren.
Misschien klinkt dat alles wat vaag voor u.

'Wat moeten we ons erbij voorstellen dat u samen met anderen een groep vormt en 'ik sta naast de Christus.' Als u zo hoog bent, is het dan niet mogelijk om meer van de Paulus te laten zien zoals we hem kennen uit het Nieuwe Testament?'
Om op het laatste deel van uw vraag in te gaan, kan ik zeggen dat Paulus in die periode als mens in de materie zijn ervaringen had, mijn ervaringen moet ik zeggen. Begrijp goed dat Paulus als mens niet de kennis had die ik vanuit een andere trilling (energievorm) nu heb. Het is voor mij moeilijk om weer op hetzelfde nivo te spreken, omdat al deze trillingen veranderd zijn. Tegenover wat we toen, vanuit de mens gezien, gebracht hebben, brengen we nu vanuit gegroeid bewustzijn, minder stoffelijk konkreet, maar het belangrijkste is om te voelen dat het energie is die vanuit hogere trilling naar de aarde gezonden wordt. Ik neem als het ware verdichting aan waardoor ik weer vanuit die persoonlijkheid kan spreken, toch niet meer vanuit die tijd. Ik hoop dat u het begrijpt.
Het belangrijkste is de mens van nu te leren voelen en ervaren dat hij of zij de Christus in zichzelf mag gaan herkennen, want de kracht die daarmee bedoeld wordt, is aanwezig, maar juist de angst, de kleinheid waarin u zichzelf ziet, zorgt ervoor dat het vaak niet ervaren wordt.
Wat ik in mijn brieven naar voren heb gebracht: 'de Christus is in u', dat wordt nu konkreet bedoeld, omdat de mens een ontwikkeling heeft doorgemaakt, mogelijk geworden door het leven van Jezus die door God aan de mens gegeven is om te laten zien en te laten ervaren dat niets onvergeeflijk is en dat alles bewustzijn is. (205)
Als u als mens u daarmee verbindt, staat u in verbinding met de hemel. Dit wordt konkreet bedoeld.
De mensen stellen zich op als nietig, zondig, klein bij voorbaat. Ik mag u zeggen: wanneer u zich in verbinding durft te voelen, u zich niet meer zo slecht hoeft te voelen. De Christus is er voor u; om als het ware alles neer te leggen wat u beperkt, wat u als mens benauwt. Het hart van God is er voor u, wanneer u maar durft te luisteren.
'Ik sta naast de Christus, zo hoog, dan zult u wel hoog zijn', werd gezegd. Dat klinkt haast godslasterlijk. Toch, wanneer u beseft dat mijn ontwikkeling, groei, ook door vele sferen en vele levens is gegaan, verbonden vanuit de ziel, de liefde, de Godskracht, dan ben ik opgenomen, als het ware 'opgelost' in die kracht. Als zodanig wordt dat bedoeld.
U, als mens, kunt dit niet ervaren, maar uw ziel, die op zielenivo verbonden is met onze wereld, is ook in deze gemeenschap van zielen vertegenwoordigd en van daaruit werkzaam op aarde. Maar het besef deel te zijn vanuit dit grotere kollektief, geeft u de mogelijkheid in uw wereld ons en uw gezamenlijke werk konkreet te maken vanuit die zieleverbinding. Dan is deze kommunio geen scheiding meer, alleen in het menszijn op aarde kan het niet altijd gevoeld worden.
'Over dat 'ons' van u. Zijn dat uw aardse tijdgenoten, breder in de tijd gezien, voor u en na u?'
Het is begrijpelijk dat u deze vraag stelt, omdat u als mens leeft in de tijd. In de stoffelijke wereld is de tijd nodig om ervaringen te kunnen laten plaatsvinden. In onze wereld is de tijd niet meer aanwezig. Dat u met ons op zielenivo verbonden bent, daar weet u niets van, omdat het niet in uw tijd, uw denken is; uw bewustzijn is daarvoor afgesloten.
'Onze tijdgenoten'? Maar wie zijn mijn tijdgenoten? Wie ben ik? Wie bent U? Mens in de materie en wanneer u als het ware dit leven aflegt, bent u terug in de hemel op het zielenivo waar u al aanwezig was, alleen nu niet bewust, anders zou u niet kunnen funktioneren op de aarde. (206) Onze belangen zijn ook uw belangen. En Paulus is maar een aspekt van datgene wat ik vertegenwoordig. Ik kan aanreiken dat in de hemel een opgaan is in een totaliteit die zo groot is dat het bijna niet te bevatten is. Ik moet het vertalen. Het doel is: de schepping, uw aarde, uw universum als het ware richting te geven, opdat het ook werkelijk niet voor niets is dat de mens Jezus teruggegaan is naar de aarde om bewustzijn te brengen, om de genade te geven, de weg terug mogelijk te maken: de heelheid van de schepping. Daarom is het nodig om met elkaar samen te werken: de hemel met de aarde.

'Wat is de kern van de extra boodschap ten opzichte van wat in de Schriften is gegeven?'
'Ik heb wel eens gedacht, waarom al die doorgevingen in de tweede helft van deze eeuw? Is dat omdat de kerk haar roeping aan het verspelen is?'
Het verschil met wat ik nu breng, is dat de mens mag aksepteren dat er niet alleen, het klinkt moeilijk voor u in de kerken, het idee is van zondig, slecht, dat dat op een andere manier benaderd mag worden. De mens is vanuit God ontstaan, dat weet u allemaal. Liefde is de hoogste macht, dat is altijd al gezegd, maar nu gaat het erom het werkelijk in uzelf te laten zijn.
Wij proberen te benadrukken dat in de kerken door de eeuwen heen geleefd is vanuit oordelen, wetmatigheden die niet altijd in overeenstemming zijn geweest met de kosmische wetten. In het jodendom zijn de wetten van Mozes gegeven. Deze gelden nog steeds voor de mensen van nu, er wordt aan uw eigen verantwoordelijkheid geappelleerd, maar de mens legde alles buiten zichzelf, omdat hij zondig zou zijn, alleen genade hem redden kon. Wat wij nu willen geven, is dat Christus de genade heeft gebracht en dat u die mag aanvaarden en vanuit die aanvaarding mag meewerken om die genade te manifesteren, opdat de Christus levend kan worden in het menszijn. Dan is de kennis die vanaf de oorsprong aanwezig is, bewust gemaakt. (207) Het nieuwe is dat dit nu in de mens gestalte kan krijgen.
U bidt tot de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, maar de Zoon heeft de Heilige Geest gebracht in de mens en wanneer u in zieleverbinding kunt voelen dat de Heilige Geest aanwezig is, kunt u ook in de materie Gods werken laten zien. Dan is er vrede wanneer u dit kunt voelen, ervaren, uitdragen. Dat is dan wat er gebeurt. Een nieuwe manier van ervaren, luister met uw eigen hart wat het u te zeggen heeft, alleen dat wat voor u akseptabel is, te gebruiken. U hebt altijd uw eigen verantwoordelijkheid, uw eigen vrije keus. Probeer de vrede en de verbinding in uzelf te voelen. (208)

Het oordeel na het sterven
'Hoe gaat het na het sterven met de mensen die veel verkeerd hebben gedaan tijdens hun aardse leven? Wat gebeurt er dan met je? Volgens 1 Kor. 3:13-15.'
De hele vraagstelling is gebaseerd op de ideeën die leven binnen de kerken. Deze vraagstelling geldt ook voor alle mensen, alleen is het belangrijk te zien vanuit welk kader de vraag wordt gesteld. De wet van oorzaak en gevolg is hierop van toepassing, maar mensen binnen de kerken zijn vaak nog niet in staat om dit begrip als waarheid te herkennen. Dus wanneer de mens na zijn leven gekonfronteerd wordt met zijn daden en het oordeel van God zoals het in de kerk wordt gezien, is dat het oordeel van het goddelijke deel van de mens over zijn daden (zijn geweten), zijn leven: de balans van dat leven tussen goed en kwaad. De motivaties van de achterliggende energie is de afweging, vanuit het plan van dit leven gemaakt.
Terugkijkend op datgene wat gerealiseerd werd, is het moeilijk om vanuit onze wereld met u die in de materie leeft, dezelfde visie te hebben over goed en kwaad. Begrijp goed dat wat in uw ogen kwaad kan zijn, toch past in een groter geheel en als zodanig anders wordt beoordeeld dan u doet vanuit menselijk nivo op aarde.
'Wat gezaaid is, zal weer geoogst worden.' Als er vanuit liefdeloosheid wordt gehandeld, is er toch vaak een groter plan dat er achter ligt. Als vanuit de mensen geoordeeld wordt dat iets liefdeloos is geweest, kan het toch vanuit een wijdere en grotere samenhang als positief worden gezien.
Het is moeilijk. U zult zeggen: 'is dat dan een vrijbrief om maar te doen'? Zo bedoelen wij dat niet.
Ik zal een voorbeeld geven uit de bijbelse geschiedenis. Uit het leven van Jezus die gekomen is om de mens verlossing te geven van zijn lijden, de genade van God voor de mensheid, om de mensen terug te leiden naar zijn oorsprong, maar dan met bewuste kennis die door ervaring en lijden geleerd kan worden. (209)

Waar het te ver gaat, is ingegrepen vanuit Gods liefde.
In die geschiedenis ziet u dat zijn discipelen in het grote plan een rol hebben gespeeld, bijvoorbeeld de rol van Judas die Jezus verraden heeft. In mensenogen een verwerpelijk gebeuren. Vanuit menselijke visie denkt men dat Judas niet 'zalig' zal worden. Dat wil zeggen dat hij in de sferen niet in het licht kon komen. Wanneer u bekijkt dat het in het plan voor de mensen nodig was, dat Jezus het lijden aan zou gaan en dat Judas dus gekozen had om de verrader te zijn op het aardse plan, dan kan dat in de hemel als een daad van liefde beoordeeld zijn!
Daarom kan ook het oordeel over het leven van mensen losgelaten worden, omdat de mens niet oordeelt, maar de goddelijke kracht in de mens die de balans gaat opmaken, terwijl de ontwikkeling van de ziel dan doorgaat, ook in de sferen.
We zijn afgedaald vanuit God om de liefde te leren kennen. Ook als men gekomen is om negatieve keuzes te maken, dan nog zal die mens daar, na zijn dood, wanneer hij gekonfronteerd wordt met zijn leven, door vele lagen van inzicht moeten gaan, om werkelijk weer terug te komen op dat punt waar hij zijn levensweg aanvaardde. Dat wordt vanuit de ziel als behoefte gevoeld. Dan pas kan die mens worden opgenomen in het licht.
Het is belangrijk om los te komen van menselijke interpretatie. De 'weg terug' is voor ieder verschillend! Het kan een heel moeilijke weg zijn wanneer verkeerde keuzes zijn gemaakt en in liefdeloosheid is gehandeld, maar het oordeel wordt vanuit een ander gezichtspunt gegeven.

'Zouden er mensen zijn die niet mee kunnen komen met de overgang naar de volgende dimensie, zoals wel eens is doorgegeven, dat ze hun evolutie weer van voren af aan moeten beginnen?'
Het is te vergelijken met wat er gebeurde na Atlantis en de ondergang van de menselijke beschaving. Het was een tijdperk van grotere kennis en wijsheid dan nu, waarin macht is misbruikt. Toen is er een 'terugval' geweest, waarbij de evolutie weer van onderaf aan is opgebouwd. Als zodanig kan ik het bevestigen. (210)
Toch blijft een stuk van de positiviteit bewaard, alleen de mens die werkelijk zo leeft, vanuit verkeerde keuzes, zal dit moeten ervaren. Dit betreft het massabewustzijn. Ook wat gebeurd is na het uiteenvallen van de wereld zoals Atlantis. Er zijn zielen uit dat tijdperk die nu weer op aarde leven. Ze waren eens verder in ontwikkeling dan u nu bent in de Westerse wereld. Het heeft met het aardebewustzijn te maken van de mens, als hij werkt met de energie in de richting van macht, dan is het mogelijk dat hij terug kan vallen.
Belangrijk is het echter om u op het positieve te richten, ieder mens voor zich, dat geeft des te groter kracht die nodig is de aarde te ontwikkelen, ook het hele zonnestelsel in een opwaartse spiraal te krijgen. Zoveel energie wordt in deze tijd naar de aarde gezonden! Vanuit het menszijn mag men dat bewust worden. Wij begeleiden ter ondersteuning. Daardoor kan de mens de wereld helpen transformeren. Laat het dan los. Het is belangrijk u te richten op het positieve en laat het oordeel over aan de goddelijke kracht van de mens en de hogere macht van God! (211)

terug naar de Inhoud

Vrije wil en hoger weten

God is met u.
Dit is een begrip, voor ieder mens nodig om te gaan herkennen wat dit in werkelijkheid voorstelt: God is met u. God als kracht, als energie. Juist voor die mensen die nog vastzitten aan begrippen volgens normen die vanuit de kerkleer zijn gegeven, is God als energie moeilijk te aanvaarden. God als een grote overkoepelende kracht, in de voorstelling van de mens gepersonifiëerd.
Ik mag u zeggen dat dit begrip losgelaten kan worden, maar het hoeft niet, omdat ieder mens de kracht haalt uit datgene waarbij hij of zij zich veilig voelt. Veiligheid waardoor de mens zich kan overgeven aan de kracht van God. Dan is God toch energie! Hij is de Alkracht, in alles vertegenwoordigd, ook in de mens. Vanuit dat weten is het belangrijk je verbonden te voelen met deze kracht die vanuit de mens zich verbindt met datgene, wat in het universum aanwezig is, zodat het versterkt terugkomt. Ieder mens voelt in zijn diepste innerlijk een kracht die groter is dan de mens, ook zij die zeggen geen geloof te hebben.

'Beschikt de mens eigenlijk wel over een vrije wil?
Als ik zeg dat de mens de vrije keus heeft, bedoel ik dat hij datgene kan kiezen waarmee hij of zij zijn leven vorm geeft en die weg gaat. Waarvoor men dan kiest, dat is dan een vrije keus, vanuit het menszijn.
Vanuit de ziel wordt het dan al anders, omdat er vanuit andere belangen gekozen wordt, in de sferen en zeker de sferen die lichter zijn dan waar de mens op aarde verkeert, de belangeloosheid voorop staat. Daar is geen keuze meer, maar een weten. Toch wordt ook vanuit de ziel gekozen om naar de aarde te gaan, om daar als mens te leven. De vrije keus is de mens wel degelijk gegeven en is nodig omdat er op aarde de dualiteit is, waardoor ervaringen kunnen worden opgedaan. (215) Dan is het kiezen noodzakelijk, maar in de sferen, hoger dan de aarde, is er het weten.
Dan doet de ziel wat nodig is. Er is dan ook een gezamenlijk weten. Belangrijk is om in harmonie met de persoonlijkheid in kontakt te komen met de zielekracht, zodat geloven weten wordt.
Nu is er echter een verandering gaande in de menselijke evolutie, waardoor een veranderd bewustzijn komende is. Door enkelingen wordt dit al als energie opgepakt, herkend, want men weet, door verbinding met de ziel, wat deze tijd zal brengen. Waarom ik nu in deze tijd mensen probeer te bereiken is niet om hen de vrijheid af te nemen, maar om deze juist terug te geven. Vanuit onze lichtsferen waar uw hogere zelf deel van is, is belangeloosheid de maat van leven.

'Kan er in de lichtsferen ook sprake zijn van boosheid of wanhoop.'
Ik begrijp dat u vanuit uw denken zult zeggen: 'het is allemaal zo mooi en zo lief.'
Dit wat tot u komt, wordt vanuit de sfeer van de Christus gebracht. Vanuit goddelijke kracht, van God gegeven, door de mens Jezus die deze kracht op aarde heeft gebracht. Niet elke sfeer is zoals deze. Boosheid en emoties zijn in de sferen die donkerder zijn dan de aarde, maar alles wordt opgetrokken tot die sfeer waar de Christus aanwezig is.
Het is mogelijk dat u als mens veel meer mogelijkheden hebt dan u in uw lichaam hebt ervaren en dat u in uw slaap op andere energietrillingen kunt komen. Dat u dan in die duistere sferen vanuit uw persoonlijkheid uitstraalt wat anderen aantrekt, zodat zij zich optrekken aan uw energie, omdat u al een bepaald bewustzijn hebt ontwikkeld. Zo werkt u voor elkaar, wanneer u zich kunt verbinden met het diepere weten, omdat de sferen van duisternis juist uw licht en bewustzijn nodig hebben.
Wanneer de trillingen worden verhoogd, zoals in deze tijd gebeurt, wordt ook uw energie verhoogd en dan ook het totale energienivo van uw leefwereld, zodat u ook een versnelling van de tijd kunt ervaren. (216) Ook de aarde zelf heeft bewustzijn. Op het nivo van het Christusbewustzijn zijn emoties niet meer belangrijk, maar alleen in de periode van groei die de mensen doormaken.

'Hoe moeten we Jahwe zien die in het Oude Testament zeer emotioneel optreedt?'
Dat is moeilijk om te beantwoorden, omdat de bijbel vaak als onaantastbaar wordt beschouwd. De bijbel is een goede leidraad. Laat uw gevoel de maatstaf zijn waarmee u de bijbel leest. Deze geschiedenis is door mensen opgeschreven. Het geeft een evolutie aan van energienivo, zodat de mensheid steeds dichter bij het innerlijk bewustzijn van Christus komt, waarvoor al deze verhalen geschreven zijn. Oordeel er niet over. Neem er het goede uit.

'Er wordt gezegd dat er astrale sferen zijn die nu al zijn opgelost.'
Alles hangt met alles samen. Alles bestaat uit energie. Als de mens God in zichzelf durft te herkennen en te aksepteren, gaat hij of zij een stap omhoog in zijn energienivo. Dat zal effekt hebben op alles om hem heen. Dan werkt hij ook vanuit zijn goddelijke licht in de astrale wereld zodat zij het licht kunnen herkennen. Als zodanig komt er ook daar een evolutie, zodat alles kan worden opgetrokken in het licht. Dat is Gods bedoeling met de mens.
Ik denk dat het goed is om deze bijeenkomst nu te besluiten. Ik vraag u: laat alles in uw hart bezinken en aksepteer datgene, wat voor uzelf als waarheid en liefde te herkennen is. Weet dat u een schakel bent tussen alle anderen, in samenwerking met alles wat leeft, Gods kracht in zich ontwikkelend. Omdat die kracht er altijd is geweest, maar onbewust en nu bewust gevoeld en herkend kan worden, maar nu in harmonie met alles wat leeft. Zo zij het. (217)

terug naar de Inhoud

Jezus, geënt op de stam Israël

'Een moeilijk punt is depositie van Israël. De gedachte dat Israël als volk van God is uitgekozen om een bijzondere taak te vervullen, lijkt te vervallen. Israël wordt tot symbool. Maar Paulus geeft in Romeinen 9:11 duidelijk aan dat Israël de stam is waarop de volken geënt worden. Is de rol van Israël echt uitgespeeld? Hiermee hangt samen de geringe betekenis die het Oude Testament in de doorgevingen en in het 'nieuwe denken' in het algemeen heeft. Voor mij is het Oude Testament een bron van inspiratie! Juist als het gaat om de eenheid (Deut. 6.4), een stevig fundament. Ook het joodzijn van Jezus hoort hierbij.
Bij het noemen van de Christus merk ik niets van de wortels van het Oud Testamentische Messiasbeeld. Evenmin merk ik iets van de relatie van de mens Jezus en de verrezen Christus, wat wel meespeelt in de Paulusbrieven.'
De rol van Israël is belangrijk in die zin dat datgene wat toen is gebeurd, is voortgekomen uit het bewustzijn van het volk Israël. Dat bewustzijn was toen zover ontwikkeld, dat de mogelijkheid was geschapen om de mens Jezus voort te brengen. Dat was zo gepland en zo bedoeld. Als zodanig: 'Het uitverkoren volk.' Maar de Christus van nu is de kracht van toen, nu terugkomend in alle mensen.
Als zodanig, zeg ik, is het niet meer volksgebonden, maar voor iedereen.
Het volk Israël is op dit moment ook niet, ik vind het moeilijk om het te zeggen, zo verbonden met die energie. Het nieuwe Israël wordt gevormd door het bewustzijn dat zich in mensen aan het ontwikkelen is, buiten landsgrenzen om. Het kan zijn dat u in het Israël van toen hebt geleefd en jood was. U bent nu echter in een heel andere kontekst op aarde. Het bewustzijn van de mens dat God in u is, dat is het 'nieuwe Israël'! Jezus, geënt op de oude stam: de Christus. Ik denk dat het goed is om nu te eindigen. (222)
Er zullen altijd vragen zijn, het is goed om ze te stellen. Veel vragen kunt u zelf beantwoorden door naar binnen te gaan en u verbonden te voelen met de Christus in u. Vraag en u zal gegeven worden, ieder van u, dan vindt u de antwoorden. Ik vraag u en mijn Meester en de uwe, u te ondersteunen in uw werk, om de nieuwe aarde, het nieuwe Israël, het nieuwe Jeruzalem te manifesteren.
God zij met u. (223)

terug naar de Inhoud

Het koninkrijk van God

'De christenen verwachten op grond van Jezus' woorden, dat aan het einde van de tijd het Koninkrijk Gods zal komen: 'Uw Koninkrijk kome.'
Nu wordt er in deze jaren doorgegeven dat er voor de aarde en universum een 'nieuwe tijd' aanbreekt, een nieuwe cyclus, het rijk van vrede. Wat is nu het verband met deze oerchristelijke verwachting?'
Ook hier weer maken mensen een voorstelling van het Koninkrijk van God, zoals men ook een voorstelling maakt van God als persoon of met een andere identifikatie. 'Het Koninkrijk komende?' Die ontwikkeling is nog lang niet voltooid.
Ook 'de nieuwe hemel en de nieuwe aarde', het komen in de vierde dimensie zal komen: harmonie, vrede, een energie van waaruit geleefd zal worden, maar dat is niet het einde van de ontwikkeling! Omdat de ontwikkeling in het universum steeds doorgaat, uiteindelijk tijdloos wordt. In die sferen is uw tijd niet aanwezig. Uiteindelijk wordt alles opgelost in het niets: alles en niets tegelijkertijd, wat eigenlijk God is, energie. Dit is met menselijke denkbeelden niet te begrijpen. Ik kan het niet uitleggen, omdat ik het in de verdichting van het menselijk brein moet brengen. Het Koninkrijk van God is niet een staat van zijn die stilstaat, het is een konsistentie van een totale ontwikkeling van de evolutie. Het is dan opgaan in God. Het Koninkrijk van God is ook dat waarover Christus in zijn tijd al sprak. En daarmee wordt aangegeven: het rijk van harmonie en liefde. Dat is het begin van een staat van zijn. En dat begint in deze tijd! Het is niet de voleinding. Het is moeilijk om het anders uit te leggen. (224)

'Men neemt op aarde aan dat het universum met een oerknal is ontstaan en nu steeds verder uiteen vliegt. Mogen we iets weten hoe die schepping werkelijk is gebeurd en hoeveel universa er zijn?'
Er is geen eind aan dit gebeuren, ook weer vanuit het niets ontstaan. Het is niet te begrijpen. Het keert weer terug naar dezelfde staat van zijn. Het is niet door uw denken te verklaren. Ik kan het niet verklaren omdat het veel te ver gaat.
In doorgevingen door mensen wordt aangegeven dat er vele universa zijn, dat er geen eind aan komt, onbeperkt is. Dan gaan mensen denken: niets kan oneindig zijn. Toch is dit wel zo.
De oerknal is een verklaring, omdat men wil verklaren, men heeft het nodig om er vorm aan te geven: vormen, kleuren, in een behoefte aan zekerheid. Laat het maar los.

(Natuurwetenschappelijk dé grote ontdekking van de astronomie, maar vanuit de sferen van wijsheid (o.a. door wetenschappers die op aarde hebben geleefd) wordt doorgegeven dat onze manier van kijken met optische instrumenten bedrieglijk is, omdat we niet kunnen zien hoe continu de materie, de atomen, worden gevoed vanuit de voor ons onzichtbare energieën. Zie: Tesla speaks; Unarius Books, 1973.) (225)

terug naar de Inhoud

Gnostiek en geheime leringen

'In hoeverre is er verband tussen deze doorgevingen en wat in de kerkgeschiedenis gnostiek wordt genoemd? Is het Thomasevangelie authentiek christelijk?'
'Heeft Jezus in het geheim meer doorgegeven aan zijn naaste volgelingen dan aan het volk werd verteld?'
Om in te gaan op de geheime leringen zoals u dit noemt is het zo dat binnen de kring van de apostelen die een hele hechte band met elkaar en met Jezus hadden opgebouwd, zij inwijdingen hebben gekregen van de kennis van de Christus, die in Jezus vertegenwoordigd is. Zoals ook nu in uw kring hier, werd elk woord gewogen. U zegt: 'Kunnen wij dit zo brengen, moeten we dit niet in een vorm gieten waarin het naar de mensen gebracht wordt?' Zo ging dat ook in die tijd.
Dus u kunt zich voorstellen dat Jezus binnen de kring van zijn discipelen op een andere manier naar buiten trad: zichzelf op een dieper nivo openbarend. Het totale bewustzijn van de mensen in die tijd kon deze informatie niet bevatten. Juist nu, na al die eeuwen wordt de mogelijkheid geboden om die leringen bewust naar buiten te brengen.
De geheime leringen zijn eigenlijk de leringen die door het ervaren worden gebracht. Een deel daarvan zit in deze teksten. U zult zeggen: zo geheim is dit toch niet? Zo gewoon, zo simpel. Ja inderdaad, het is ook zo simpel. Juist door de simpelheid is het vaak niet aanvaardbaar, omdat mensen dit willen beredeneren. Ervaren kan niet met redenatie worden bekeken.
Wanneer u nu kunt aksepteren dat reïnkarnatie bestaat, kunt u ook begrijpen dat nu juist die leringen komen, want de mensen van toen zijn de mensen van nu, niet de stoffelijke mensen, maar de ziele-energie van die mensen. En dat is waardoor het mogelijk is op een hoger plan van bewustzijn te komen. De leringen die geheim waren, kunnen nu worden geopenbaard voor diegenen die er een verbinding mee hebben. (229) Het totale bewustzijn is daardoor ook verhoogd, daarom is het ook mogelijk dit nu te brengen. In de tijd dat de discipelen op aarde leefden, was de massa hier nog niet aan toe. Daarom werd het vertaald in gelijkenissen zoals u zegt.

Het is heel belangrijk dat mensen gaan onderscheiden dat het ervaren van de verbinding met God niet iets is wat van bovenaf opgelegd, buiten de mens om, tot hem komt, maar dat het een kontakt is van binnenuit met de oorsprong waaruit de mens is ontstaan. De mens dan als totaliteit.
Niet eenzijdig, niet materieel of alleen geestelijk. De mens is immers de vorm en de geest is de kracht die de bezieling geeft en een drie-eenheid maakt, lichaam, ziel en geest, zodat er een totaaleenheid ontstaat, vanuit God gegeven, vanuit de Bron.
Dan is het omgaan met de wetten van God belangrijk omdat de mens deze wetten kent, van binnen uit. Dat is de kosmische wetgeving, een ervaring, een afstemming en een éénwording met.
Wat u veel ziet is dat mensen zich boven anderen stellen wanneer zij met deze materie bezig gaan, gelukkig niet iedereen, maar het is een gevaar, dat mensen vergeestelijkt willen zijn. Durf gewoon mens te zijn, want het menszijn brengt Gods Geest op aarde. Het menselijk funktioneren verandert de materie, wanneer de mens vanuit de verbinding met de Bron in zich leeft en daardoor zich zelf zuivert. Dit lijkt weer op zelfwerkzaamheid, is het ook eigenlijk, maar ik begrijp dat dit misschien moeilijk is.
Ik wil ook ingaan op het Thomasevangelie. U vraagt of dat christelijk is? Dan vraag ik u: wat is christelijk? Dat sluit aan op wat Jezus bedoelde met de kerk. In die kontekst zeg ik: ja, het is christelijk. Dat het binnen het instituut kerk niet altijd zo gezien wordt, laten we daar, maar geloof mij, er is nog veel meer dat bekend zal worden. Deze tijd van ontwaken is een vruchtbare tijd. Vertrouw op uw eigen gevoel hierin, ga nooit buiten uw eigen grenzen, dat is bepalend voor de groei van uw bewustzijn. (230)

'Worden er nog geschriften gevonden uit de eerste eeuw, omdat u zegt dat er nog meer bekend zal worden.'
Er zal nog meer gevonden worden, maar als het zover is, is de mens er ook aan toe. Dit wordt dan als bevestiging gegeven van processen die nu gaande zijn. Vraag mij niet waar en hoe, laat het maar gebeuren.
Het is belangrijk u mee te geven dat u allen werkers bent van de liefde, omdat u met grote inzet voor uw medemens probeert een steun en kracht te zijn. Ik begrijp dat het vaak moeilijk is om al deze bewegingen te plaatsen binnen het kontekst van uw denkraam. Wanneer u openheid betracht en liefde uitzendt, dan zult u veel ontvangen. Leiding is er voor ieder van u. Vertrouwen in Gods liefde is de basis. Hiermee wil ik het afsluiten. (231)

terug naar de Inhoud

Mystieke ervaringen in de hemel

Vrede moge op aarde wederkeren.
Wederkeren zeg ik expres, omdat vanuit de oorsprong de vrede er is geweest, maar door het gedrag en leerproces van mensen het weer nodig is terug te gaan naar die staat van zijn. Het sluit aan bij uw vraag over het 'alles of niets', het opgaan van de zielen in God: 'of de individualiteit van de unieke ziel daarbij blijft bestaan.'
De schepping is ontstaan vanuit het wezen God, met alle wezens in harmonie, echter in oorsprong nog zonder bewuste kennis. En daarom juist is de kringloop begonnen voor de mensen om door ervaringen bewust te worden. Dit proces van eeuwen en eeuwen, van miljoenen jaren, ook voor de individuele ziel, heeft als resultaat dat deze weer terugkomt bij God, maar dan mét de kennis die in het bewustzijn aanwezig is. Zo is en wordt de ziel evenbeeld van God en zo zal de mens opgaan in God. Echter, toch de kennis die hij persoonlijk opgedaan heeft, als bewustzijn, ervarende. De ziel van de mens gaat op in God, in de Alkracht die is; het wordt ook het Alles genoemd, Ik sprak erover dat het Alles tegelijkertijd het Niets is.
Toch kan de kennis door de ziel gebruikt worden om daarmee een bepaald doel te dienen. Het individu blijft dan dus toch aanwezig, maar dan niet in de vorm zoals nu. Er komt namelijk een steeds grotere energievorm, waarin dit alles vertegenwoordigd is, opdat alles wat onder de schepping verstaan wordt, hierin opgaat. Maar het is moeilijk, zoals u weet, om dit in menselijke begrippen aan te duiden.
Denk niet dat alles wat op aarde of in het universum is gebeurd, voor niets is gebeurd. Het maakt deel uit van het plan van God voor zijn schepping.


'Kunt u iets vertellen over het leven in de hemelsferen en over uw mystieke ervaringen?' (232)
Op het moment dat mijn leven als Paulus was afgelopen, ben ik opgegaan naar die sfeer waar ik overeenkomstig mijn evolutie thuishoorde. Daarna heb ik me verder ontwikkeld door de ervaringen opgedaan bij het begeleiden van mensen. Dat is een van mijn werkzaamheden geweest en ik doe dat nog steeds. Tot u ben ik vanuit een hogere sfeer gekomen; dat gaat door lagen van energie heen.
Mijn ervaring in de hemelsferen is het opvangen van de zielen geweest die vanuit de periode van mijn prediking overgingen naar de sferen. Ik ben doorgegaan met het overdragen van kennis, opdat zij mee omhoog konden gaan, over de weg van bewustwording.
Ik ben als het ware door de sferen, door andere planeten gereisd, om het in aardse begrippen uit te drukken, om daar mensen te begeleiden, om te groeien naar een hogere trilling.


Wat mijn mystieke ervaringen zijn?
Een mystieke ervaring was het bewustworden dat ik deel ben van dezelfde energie als de mens Jezus, opgegaan in de sferen. Dat ik ook deel ben van de Christus, zoals u zult ervaren wanneer u uw aardse lichaam achterlaat. Dat bewust te ontvangen was voor mij een mystieke ervaring.
Verder: het gevoel te hebben en de kracht te mogen gebruiken die het mogelijk maakt op vele plaatsen tegelijk aanwezig te zijn. Dat stijgt uit boven de ervaring van u mensen op aarde.
U schrijft dit alleen God en Jezus toe, maar ik zeg u dat ieder die bewust wordt, in de sferen deze kracht mag en kan gebruiken.
Verder is er het subtiele zijnsnivo wat totaal anders is dan in uw samenleving. Wat grote indruk op mij heeft gemaakt is het besef dat ik veel méér ben dan mijn persoonlijkheid. Dat is een ervaring die onbeschrijfelijk is. Dat sluit aan bij de ervaring waarin men op vele plaatsen tegelijk kan zijn.
Verder is er het opgaan in het totaal, ook mogelijk voor momenten van rust, een ervaring die niet te beschrijven is. (233)
Uw ideeën over het opgaan in het Al worden gekleurd door angst uw persoonlijkheid kwijt te raken. Laat dat los, dat zijn aardse zorgen. (234)

terug naar de Inhoud

Slotwoord
Geliefden, broeders en zusters in de materie. Ik heb dit boek aan u gegeven om Gods glorie, Gods grootheid aan u door te geven. Wees blij dat u als mensen bij kunt dragen aan het plan van de Vader dat aan u geschonken is. Van belang is te beseffen dat Gods Geest in u woont en dat u erkent en herkent dat de liefde de kracht is die alles regeert in hemel en op aarde. Zoals u dienstknechten bent en altijd zult zijn van de Christus. Weet dat de genade van mijn God en de uwe, voor ieder mens aanwezig is, omdat Jezus voor u gekomen is, om u te laten zien hoeveel liefde er voor anderen op te brengen is. Hij is een voorbeeld voor u allen. Geloof, hoop en liefde zullen uw weg plaveien en ga dan tot de Vader in vreugde. Aanvaard zijn majesteit. Vreugde zij met u. (237)


terug naar het literatuuroverzicht


^