Het judaïsme. Wat is het joodse geloof?


Deze vraag is lastiger te beantwoorden dat men op het eerste gezicht zou vermoeden.
- Judaïsme kent geen dogmatiek en geen formele exegese, waaraan iemand zich zou moeten houden om een jood te zijn.
- Daar komt bij dat in het judaïsme het handelen, het gedrag, veel belangrijker is dan wat men zegt te geloven.
- Dat neemt echter niet weg dat ook oprecht geloven in het judaïsme een belangrijke plaats inneemt.


Moshe ben Maimon (1135-1204)
Grieks: Mozes Maïmonides
Spaanse geleerde die in Fes
(Marokko) woonde.
Het dichtstbijzijnde antwoord voor wat betreft de vraag: Wat gelooft een jood?, is de door de geleerde Rambam, rabbi Maimonides (1135-1204) samengestelde lijst van 13 geloofsartikelen, ofwel de geloofsbelijdenis. Deze artikelen zijn:

1. God bestaat.
2. God is één en uniek.
3. God is onlichamelijk.
4. God is eeuwig.
5. Gebed mag alleen naar God worden opgezonden en naar niemand anders.

6. De woorden van de profeten zijn waarheid.
7. Mozes was de grootste profeet en de profetieën van Mozes zijn waar.
8. De geschreven Thora [richtlijn] en de mondelinge Thora [Misjna] zijn aan Mozes gegeven.
9. Er zal geen andere Thora zijn.

10. God kent de gedachten en daden van mensen.
11. God zal de goeden belonen en de slechten straffen.
12. De Messias zal komen.
13. De doden zullen opstaan uit de dood.

Zoals te zien is, zijn deze artikelen zeer basaal en algemeen gesteld. Maar, hoe algemeen ze ook gesteld zijn, toch wordt er door joden verschillend gedacht over de noodzaak om ze alle, stuk voor stuk, te geloven. Dat is in het bijzonder het geval in de liberale stromingen van het judaïsme.
In tegenstelling tot andere godsdiensten, hebben joden weinig aandacht voor abstracte, kosmologische concepten [theologie]. Hoewel joden wel degelijk nadenken over het karakter van God, de mens, het universum, het leven en het leven na de dood, is er geen nauwkeurig omschreven, geen officiële geloofsvorm over deze onderwerpen, behoudens de algemeen gestelde zaken zoals hierboven omschreven. Daardoor bestaat er in het judaïsme behoorlijk wat ruimte voor persoonlijke meningen over al deze onderwerpen, omdat, zoals eerder gezegd, het judaïsme meer van daden uitgaat dan van beweerd geloof.


Salomonszegel
Davidster
Het judaïsme richt zich op de relatie tussen God en mensen, tussen God en het joodse volk, en tussen mensen onderling. De Bijbel [Tenach] vertelt van de ontwikkeling van deze relatie vanaf het begin der schepping, na de schepping de relatie tussen God en Abraham, de relatie tussen God en de joden, en zo verder. De Bijbel formuleert ook de verplichtingen die door deze relaties tot stand zijn gekomen.
Maar ook over deze verplichtingen lopen de meningen binnen het judaïsme uiteen. Zo stellen de orthodoxen dat deze relaties bindend en absoluut zijn, terwijl de conservatieven staande houden dat de verplichtingen evolueren al naar gelang de levensomstandigheden. Weer anderen, zoals de liberalen en de reconstructieven, houden vast aan de mening dat deze verplichtingen niet meer dan richtlijnen zijn.

Waaruit bestaat dan het handelen waar joden zo naar kijken? Volgens de orthodoxen heeft dit handelen betrekking op de 613 geboden zoals die door God in de Thora zijn vastgelegd en door rabbijnen worden onderwezen [waaronder in het bijzonder de Tien Woorden, Ex. 12, Deut. 15].

Bron: ComputerBijbel (ComputerBijbel.com)
© ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden


terug naar Jezus' leer is de leer van een joodse rabbi

terug naar het literatuuroverzicht^