Lao tse - Hua Hu Ching

Tekst naar Ni Hua-Ching, vertaling door Ben Walker

Voorwoord
De Tao Te Ching van Lao Tse behoort ongetwijfeld tot de meest vertaalde en beroemde geschriften op religieus-filosofisch gebied. In het westen wordt dit in zeggingskracht en diepgang onovertroffen werk over het algemeen beschouwd als het enige geschrift dat de vermaarde Lao Tse de mensheid heeft nagelaten. In het oude China hielden vele taoïsten er een andere mening op na. Naast bovengenoemd werk circuleerden er in de vroegste eeuwen verschillende op mondelinge overlevering gebaseerde geschriften die stuk voor stuk aan de aartsvader van het taoïsme werden toegeschreven. De meest beroemde van al deze mondelinge overleveringen is de Hua Hu Ching die omstreeks de vierde eeuw op schrift werd gesteld.
Al vanaf het begin van de jaartelling waren er in China hoog oplopende ruzies tussen boeddhistische en taoïstische groeperingen, die af en toe in een ware beeldenstorm eindigden. De controverse spitste zich vooral toe op de vraag welke van deze twee hoofdstromingen binnen de spirituele traditie van China op de grootste ouderdom en daarmee op de grootste autoriteit aanspraak mocht maken. Taoïsten beweerden dat Lao Tse, nadat hij op mysterieuze wijze naar het westen was afgereisd, naar India was getrokken om daar in de gedaante van Boeddha de barbaren weer op het juiste pad te brengen. Volgens deze zienswijze was Boeddha dus lager in rang en diens verschijning van latere datum dan Lao Tse.

Omstreeks de dertiende eeuw bereikte de steeds groter wordende animositeit tussen boeddhisten en taoïsten een nieuw hoogtepunt. De toenmalige heerser Kublai Khan, zelf een fervent boeddhist, zag zich genoodzaakt persoonlijk in te grijpen en aan de wederzijdse plundering en vernieling van religieuze heiligdommen een einde te maken. Onder zijn leiding werd er in 1258 een bijeenkomst belegd waaraan honderden vooraanstaande boeddhisten en taoïsten deelnamen. De discussie spitste zich vooral toe op de vraag of Lao Tse inderdaad de vader van het boeddhisme was en of hij de mensheid behalve de Tao Te Ching nog andere geschriften had nagelaten. Verder stonden ook de paranormale vermogens waarop menig taoïst aanspraak maakte, ter discussie.
In feite stond, gezien de boeddhistische sympathieën van Kublai Khan, de uitkomst van dit religieuze tribunaal al van tevoren vast. De taoïsten werden tot verliezers uitgeroepen en op alle punten in het ongelijk gesteld. Vastgesteld werd dat de Tao Te Ching het enige authentieke werk van Lao tse was en dat hij en Boeddha in de verste verte nooit iets met elkaar te maken hadden gehad. Het oordeel over de vermeende paranormale vermogens waarop menig taoïst aanspraak maakte, was eveneens vernietigend. In 1260 verordonneerde Kublai Khan door een mandaat dat alle exemplaren van de ketterse Hua Hu Ching verzameld en naar de hoofdstad gezonden dienden te worden om daar te worden verbrand. Ook de houten blokken waarmee deze boeken werden gedrukt, moesten worden vernietigd. Op het bezit van de Hua Hu Ching zou voortaan een zware straf staan.
Als er vanaf deze daad van censuur in het oude China geen levendige mondelinge overlevering van meester op leerling had bestaan, zou de Hua Hu Ching zo'n achthonderd jaar geleden definitief van het toneel zijn verdwenen. Wij in het westen zijn daarom veel dank verschuldigd aan de in 1976 vanuit China naar Amerika geëmigreerde taoïstische meester Ni Hua-Ching, die een van de weinige bewaard gebleven exemplaren met zich meenam. Mijn vertaling is een bewerking van zijn tekst.
Persoonlijk ben ik veel dank verschuldigd aan Stephen Mitchell, wiens vertaling van de Tao Te Ching beslist een mijlpaal mag worden genoemd. Ik kan iedereen die zich in de Hua Hu Ching wil verdiepen deze vertaling van harte aanbevelen. De manier waarop Stephen Mitchell dit oeroude geschrift voor de westerling toegankelijk heeft gemaakt is naar mijn mening ongeëvenaard. Ik heb veel van hem geleerd en hoop dat ook mijn vertaalwerk ooit zal beantwoorden aan de norm die hij zichzelf heeft gesteld.
Ben Walker

Een
Ik openbaar u de Allesomvattende Weg van eenwording met het grote en geheimzinnige Tao.
Mijn leer is heel eenvoudig; wie er een religie of systeem van probeert te maken, zal de essentie missen.
Op zeer diepzinnige maar even eenvoudige wijze wordt de grondslag van het universum erin geopenbaard.
Wie de allesomvattende waarheid wil leren kennen, dient al het werk dat op zijn weg komt blijmoedig te aanvaarden. Wie hiertoe niet in staat is, is nog niet rijp om aan zichzelf te werken.
Wie zowel zichzelf als zijn medemens belangeloos kan dienen, is klaar voor de meester en zijn leringen. Deze uiterst eenvoudige weg leidt tot vrede, rechtschapenheid en overvloed.

Twee
Wie kennis wenst te maken met de ene wet die aan alle leven ten grondslag ligt, zal de leringen van de Allesomvattende Weg in praktijk moeten brengen.
Deze eeuwenoude praktijken brengen de geest tot rust en in harmonie met de schepping.
De eerste deugd waarin u zich dient te bekwamen is onpartijdigheid; help degenen die het verdienen, maar wees ook goed voor degenen die het niet verdienen.
Wie zijn goedheid naar alles en iedereen doet uitgaan zonder onderscheid te maken, staat met beide voeten stevig op de weg die naar eenwording met het Tao leidt.

Drie
Het hart van degene die het Tao wenst te realiseren, behoort voor alles open te staan.
Dit betekent dat men zich tegen geen enkel idee of ding, levend of dood, tastbaar of niet-tastbaar, mag afzetten. Volledige acceptatie is de diepste essentie van Tao.
Voor alles openstaan betekent eveneens dat men met elke vorm van onderscheid, man en vrouw, zelf en niet-zelf, leven en dood, moet afrekenen.
Hokjesgeest is in strijd met het wezen van Tao. Wie boven discriminatie en hokjesgeest uitstijgt, zal de mysterieuze verbondenheid van alle dingen ervaren.

Vier
Elke vervreemding van het Tao schaadt de geest.
Boosheid is vervreemding, weerstand is vervreemding, zelfingenomenheid is vervreemding. In de loop van verschillende levens kan die vervreemding levensgroot worden.
Deze geestelijke deformatie kan alleen door innerlijke deugdzaamheid ongedaan worden gemaakt.
Wat wordt hiermee bedoeld? Innerlijke deugdzaamheid betekent dat u zich onzelfzuchtig voor het welzijn van uw medemens inzet. Het betekent dat u zonder onderscheid te maken en zonder enige terughoudendheid alles doet wat u geestelijk en fysiek kunt doen om een ander te helpen.
Wie niet in staat is grenzeloos te geven, is niet in staat grenzeloos te ontvangen. Dit is een van de subtiele wetten van het Tao.

Vijf
Bent u misschien van mening dat de schepping een uit de hand gelopen ongeluk is? Ga dan eens naar een stille plek en kijk naar de sterren. Al uw vragen zullen erdoor worden beantwoord.
Een hoogstaand mens ordent zijn geest zoals het heelal zijn sterren ordent.
Door zijn geest op de oerbron af te stemmen, brengt hij hem tot rust.
Naarmate de geest tot rust komt, wordt hij steeds ruimer totdat hij uiteindelijk net zo groot en onmetelijk is als het nachtelijk uitspansel.

Zes
Het Tao baart alle vormen, maar is zelf vormloos.
Degene die er zich een voorstelling van probeert te maken, zal het altijd ontglippen.
Het is als het verzamelen van cocons waaruit de vlinders allang verdwenen zijn.
Waarom proberen we het niet eenvoudig te ervaren!

Zeven
De leer van de Allesomvattende Weg zal net zolang blijven bestaan als er mensen zijn die het Tao wensen te ervaren. Wat op dit moment op deze rollen uiteengezet wordt, zal in de toekomst in steeds wisselende vormen terugkeren. Enkele dingen zullen echter nooit veranderen:
Degenen die zich met het Tao wensen te verenigen, zullen zich om het welzijn van elk levend wezen dienen te bekommeren.
Zij zullen boven elke vorm van dualiteit zoals goed en slecht, mooi en lelijk, verheven en laag, dienen uit te stijgen. Ze zullen alle vooroordelen die het gevolg zijn van religie en cultuur terzijde moeten schuiven.
Ze zullen hun geest vrij moeten houden van gedachten die met de eenheid en harmonie die aan het universum ten grondslag liggen, in strijd zijn.
Wie het besluit neemt deze principes in praktijk te brengen, zet de eerste stap op de weg naar vrijheid.

Acht
De eerlijkheid gebiedt mij te erkennen dat er in feite niets te onderwijzen is: geen enkele religie, wetenschap of filosofie kan uw geest naar het Tao terugleiden.
Vandaag verkondig ik het op deze wijze, morgen zal ik het misschien anders zeggen, maar de Allesomvattende Weg zal nooit in woorden of gedachten te vangen zijn.
U zult eenvoudigweg moeten ervaren dat alle leven één is.

Negen
Wie graag bewonderd wil worden, verzamele een fortuin en dele het uit.
Hoe meer men uitdeelt, hoe groter de bewondering. Uiteraard stelt deze bewondering niets voor.
Streef niet naar roem en aanzien. Ervaar het Tao als het hoogste goed. Als u overeenkomstig zijn wetten leeft en de leringen die tot verwerkelijking van het Tao leiden, in praktijk brengt, zullen uw zegeningen grenzeloos zijn.

Tien
Het ego is als een aap die door het oerwoud slingert:
Helemaal in de ban van de zintuiglijke wereld, slingert het van de ene begeerte naar de andere, van het ene conflict naar het volgende, van egocentrische gedachte naar egocentrische gedachte.
Als hij bedreigd wordt, vreest hij voor zijn leven.
Laat die aap los. Laat de zintuigen los. Laat begeerten los.
Reken af met conflicten. Laat ideeën vallen.
Laat het waandenkbeeld van leven en dood varen.
Blijf in het middelpunt, neem waar.
Vergeet uiteindelijk degene die al deze dingen nastreeft.

Elf
Houdt u liever van deze geur dan van een andere? Geeft u de voorkeur aan een bepaalde smaak of aan een bepaald gevoel? Beschouwt u het werken aan uzelf als heilig en uw dagelijkse werkzaamheden als werelds?
Als dit zo is, is uw geest verdeeld: innerlijk gespleten en afgescheiden van de eenheid van het Tao.
Houd uw geest vrij van fragmentatie en discriminatie. Als uw houding afstandelijk is en rust en evenwicht uw leven bepalen, zal alles op zijn plaats vallen en zult u de verborgen waarheid beginnen te ervaren.

Twaalf
Verlangt u naar een verheven bestaan? Naar het respect en gezelschap van de hoogste spirituele wezens?
Naar bescherming van de bewakers van de acht machtige energiestralen?
Geef u dan over aan de Allesomvattende Weg. Houd haar leringen hoog, breng ze in praktijk, laat ze een inspirerend voorbeeld zijn voor anderen. Uw zegeningen zullen even talrijk zijn als de korreltjes zand in de Rivier van de Eeuwigheid.

Dertien
De deeltjes waaruit het universum is opgebouwd, zijn niet klein.
Het onmetelijke universum is niet groot. Deze denkbeelden, die alleen in onze gedachten bestaan en waarmee we het leven hanteerbaar en begrijpelijk proberen te maken, werken als een mes en snijden ons af van het Tao.
Wat vormloos en ongrijpbaar is en niet kan worden gekend, kan ook niet worden gekooid.
Maar er is een troost: Wie het mes laat vallen, vindt het Tao in de palm van zijn hand.

Veertien
Kunt u zich van het ego losmaken? Kunt u boven het idee van ik en de ander uitstijgen?
Kunt u ideeën als mannelijk en vrouwelijk, lang en kort, leven en dood loslaten?
Bent u in staat dit denken in dualiteiten aan de kant te schuiven en u zonder angst of twijfel aan het Tao over te geven? Als u dat kunt, zult u het hart van de Volledige Eenheid leren kennen.
Probeer zolang u nog in het duister tast, het Ene niet als iets exotisch, onbereikbaars of transcendentaals te zien. De eenheid waarover we spreken gaat al deze categorieën te boven.
Het is niets meer of minder dan de meest eenvoudige, meest essentiële, allesomvattende waarheid.

Vijftien
Van gewone mensen wordt vaak tolerantie geëist.
Voor hoogstaande mensen bestaat er niet zoiets als tolerantie, omdat het onderscheid tussen het ik en de ander verdwenen is. Ze hebben elk idee van afgescheidenheid laten varen en behandelen elk schepsel met dezelfde aandacht en sympathie.
Ze leven zonder wedijver, haat of antipathie en staan voor alles open.
Liefde, haat, verwachtingen: het zijn allemaal vormen van gehechtheid. Gehechtheid staat de ontplooiing van ons diepste wezen in de weg.
Daarom is de zelfverwerkelijkte mens nergens aan gehecht en gaat hij onbevangen om met iedereen die zijn pad kruist. Zijn bestaan is een zegen voor elk levend wezen.
Dat wat vorm heeft verschilt niet van het vormloze. Dat wat leeft verschilt niet van het levenloze.
Dit is geen religieus bedenksel, maar een subtiele waarheid die alleen door zelfverwerkelijkte mensen begrepen wordt.

Zestien
De meeste godsdiensten dienen alleen waanideeën zoals zelf en niet-zelf, leven en dood, hemel en aarde. Wie in dergelijke illusies verstrikt raakt, is niet meer bij machte de Allesomvattende Eenheid te ervaren. De hoogste taak die een mens zich kan stellen is het zoeken en uitdragen van de Allesomvattende Waarheid.
Sommigen helpen anderen om een goede indruk te maken en zegeningen te ontvangen. Dit heeft geen enkel nut. Sommigen werken aan hun zelfverwerkelijking, half vanuit onzelfzuchtige motieven, half om waardering van anderen te oogsten. Zulke mensen zullen op zijn hoogst de halve waarheid verwerkelijken.
Alleen degenen die onzelfzuchtig aan zichzelf werken zal de hele waarheid worden onthuld. Degenen die de waarheid zoeken en deze in hun dagelijks leven toepassen en uitdragen zullen het Tao vanzelf vinden. Zij zullen de sfeer van het goddelijke binnengaan.

Zeventien
Vereer geen goden en religieuze instituties als bron van de subtiele waarheid. Wie dit doet, plaatst schakels tussen zichzelf en het goddelijke en verlaagt zich tot een bedelaar die op zoek is naar een schat die in zijn eigen hart verborgen ligt.
Wie het Tao wil vereren, zal het in zijn eigen hart moeten ontdekken. Pas dan heeft aanbidding zin.

Achttien
Er bestaat niet één zaligmakende methode die tot de verwerkelijking van het Tao leidt. Wie één methode als de methode beschouwt, schept een vorm van dualiteit die het onmogelijk maakt de Allesomvattende Waarheid te leren kennen.
Een rijpe persoonlijkheid zal meteen begrijpen dat starre regels nergens toe leiden.
Daarom zal hij zich nooit te veel aan banden leggen en kan hij de Allesomvattende Weg in volledige vrijheid bewandelen. Hij zal zich in alle vrijheid in de leringen van de meesters verdiepen.
Hij zal elke gedachte aan dualiteit verwerpen. Hij zal zich belangeloos inzetten voor het welzijn van zijn medemens.
Hij zal de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid zelf ter hand nemen en zijn leraar niet met onbelangrijke zaken lastig vallen. Hierdoor raakt de subtiele, spirituele band met de geestkracht van de leraar nooit verstoord.
Hij ruimt alle obstakels die het zicht op de waarheid vertroebelen zelf op en zal zijn oprechtheid nooit verliezen.
Zijn bescheidenheid, volharding en flexibiliteit zullen door het universum worden beantwoord en het spirituele licht zal hem rijkelijk toestromen.

Negentien
De doorsneemens ziet zichzelf als het meest verheven schepsel in het universum. In werkelijkheid is hij hoger noch lager dan welk levend wezen ook.
De doorsnee mens denkt altijd dat niet hij maar anderen tekortschieten. In werkelijkheid bestaat er geen zelf en geen ander.
Voor de meeste mensen is de tempel iets heiligs en de akker niet. Ook dit is een vorm van dualiteit die volledig met de waarheid in strijd is.
Hoogstaande mensen zijn in staat te leven zonder te discrimineren. Ze zien alles zonder het te benoemen en raken daardoor nooit van de Allesomvattende Eenheid vervreemd.

Twintig
De helderziende neemt wellicht bovenzintuiglijke dingen waar, maar hij kan het vormloze niet zien.
De telepathisch begaafde kan wellicht direct met andermans geest communiceren, maar hij heeft geen contact met degene die zijn individualiteit ontstegen is. Iemand met telekinetische vermogens kan wellicht objecten bewegen zonder ze aan te raken, maar kan het onbeweeglijke nooit naar zijn hand zetten.
Dergelijke vermogens hebben alleen betekenis binnen de sfeer van dualiteit. Daarom stellen ze weinig voor.
Binnen de Allesomvattende Eenheid bestaat er geen helderziendheid, telepathie of telekinese. Alles wordt direct gezien, begrepen en heeft er zijn vaste, onveranderlijke plaats.

Eenentwintig
Elk moment is broos en snel voorbij. Wat verleden tijd is, kan niet worden teruggeroepen, hoe graag we dit ook willen. Het heden kan niet worden vastgehouden, hoe vreugdevol het ook is. De toekomst laat zich niet vangen, al onze wensen ten spijt.
Wanhopig probeert de geest de rivier in bedwang te houden. Gericht op het verleden, geboeid door dingen die moeten komen, gaat hij aan de volheid van het moment voorbij.
Wie boven conditioneringen uitstijgt, ervaart dat het Tao alom aanwezig is en dat het nu eeuwig duurt.

Tweeëntwintig
Hoe kan men een glimp van de goddelijke Eenheid waarnemen? In prachtige vormen, adembenemende taferelen, wonderen?
Het Tao laat zich niet op deze wijze vangen. Het is altijd overal onmiddellijk aanwezig.
Als woorden niet meer werken en de geest het opgeeft, dient het zich aan. Naarmate helderheid en zuiverheid toenemen, treedt het steeds meer in de openbaarheid.
Onvoorwaardelijke toewijding brengt het aan het licht. Wie bereid is zich erdoor te laten leiden, zal het overal, zelfs in de meest gewone dingen, ontdekken.

Drieëntwintig
De hoogste waarheid laat zich niet verwoorden. Daarom heeft zelfs de grootste leraar niets te zeggen. Hij is slechts een lichtend voorbeeld en maakt zich nergens zorgen om.

Vierentwintig
Het ervaren van de verborgen waarheid van het universum is geen doel waarnaar je kunt streven.
Wie het als een prestatie ziet, denkt dat de waarheid buiten zijn eigen natuur ligt. Dat is de grootste dwaling die een mens kan begaan.
Uw aard en die van het universum zijn een en dezelfde: het wezen der dingen gaat woorden te boven en is altijd alom aanwezig. Een mens hoeft alleen maar een stap opzij te doen om het te ervaren.

Vijfentwintig
Niet alle spirituele wegen leiden tot de Harmonische Eenheid. De meeste zijn slechts dwaal- of omwegen. Waarom geeft u zich niet spontaan over aan de volheid en eenvoud van de Allesomvattende Weg?
Wie volkomen eerlijk is, elke dualiteit achter zich laat, de verbondenheid en gelijkwaardigheid van alle schepselen respecteert, zal voortdurend in waarheid leven.

Zesentwintig
Er bestaan twee soorten zegeningen. De eerste zijn de wereldse zegeningen die een mens door goede daden kan verwerven. Ze hebben betrekking op het ego en worden door tijd en ruimte beperkt. De tweede zijn de absolute zegeningen die alleen degenen die zich bewust worden van de Grote Eenheid ten deel vallen. Dit bewustzijn bevrijdt een mens van de ketenen van denken, tijd en ruimte, zodat hij zich ongehinderd binnen de grenzeloze harmonie van het Tao kan bewegen.
Dienovereenkomstig bestaan er twee soorten wijsheid.
De eerste soort is de wereldse wijsheid, gebaseerd op het begrip van de ervaringen van alledag. Omdat dit begrip pas achteraf ontstaat, heeft het niets te maken met het direct begrijpen van de waarheid.
De tweede soort is de Allesomvattende Wijsheid, het volledige één zijn met het moment: de waarnemer en het waargenomene lossen geheel op in het licht van zuiver bewustzijn dat door geen enkele vorm van mentale activiteit wordt vertroebeld.
De zegeningen en wijsheid die degenen ten deel vallen die de grondslagen van de Allesomvattende Weg in praktijk brengen en naar anderen uitdragen, zijn miljoenen keren groter dan alle wereldse zegeningen en wijsheid tezamen.

Zevenentwintig
Denk niet dat een verwerkelijkt mens erop uit is zieltjes te winnen en de doorsneeburger op een hoger geestelijk plan te brengen. Voor hem bestaat er geen zelf en ook geen ander, dus is er niemand die op een hoger plan kan worden gebracht. Het enige wat hem aanzet tot daden is zijn oprechtheid.

Achtentwintig
Het is heel verleidelijk de onmetelijke en schitterende sterrenhemel als de ware belichaming van het Tao te beschouwen.
Dit is de grootste dwaling die men kan begaan. Wie het Tao met een bepaalde vorm vereenzelvigt, zal het nooit te zien krijgen.

Negenentwintig
Denk niet dat zuiver bewustzijn en verlichting zonder de juiste discipline en oefening kunnen worden bereikt. Wie dit denkt leidt aan zelfoverschatting. Bepaalde oefeningen kanaliseren emoties en fijnstoffelijke energieën in de richting van het licht. Wie niet de kracht heeft zich aan dergelijke disciplines te onderwerpen, zal steeds opnieuw terugvallen in duisternis.
Hier volgt het grote geheim. Net zoals het bewustzijn van de verborgen waarheid door onzelfzuchtig gedrag en langdurige discipline ontwikkeld wordt, wordt het er ook door in stand gehouden. Alleen hoogstaande mensen kennen deze waarheid en respecteren haar.

Dertig
Woorden kunnen de schoonheid van een boom nooit tot uitdrukking brengen. Wie deze schoonheid wil leren kennen, zal haar met eigen ogen moeten zien. Taal kan de schoonheid van een melodie niet verwoorden. Wie deze schoonheid wil ervaren, zal er met eigen oren naar moeten luisteren.
Zo is het ook met Tao gesteld: het kan alleen door directe ervaring begrepen worden. De subtiele waarheid van het universum is niet in woorden of gedachten te vangen. Daarom worden de hoogste leringen niet in woorden weergegeven.
Mijn woorden zijn niet bedoeld als medicijn, maar als recept; ze zijn niet het doel zelf, maar een landkaart om uw bestemming te bereiken. Raak als u aankomt niet opgewonden en praat niet. Probeer het Tao niet te analyseren. Leef het gewoon: in stilte, onverdeeld, met uw hele hart en ziel.

Eenendertig
Het Tao komt en gaat. Net als de lucht is het altijd alom aanwezig.
Als uw geest bewolkt is, kunt u het niet zien, maar toch is het er. Alle ellende is het produkt van de menselijke geest.
Bent u in staat elk woord of idee, elk verwachtingspatroon of uw vooringenomenheid te laten varen? Als u dat kunt, zal het Tao beginnen te dagen.
Bent u in staat te zwijgen en de blik naar binnen te richten? Als u dat kunt, zult u zien dat de waarheid altijd aanwezig is en ons voortdurend tegemoet komt.

Tweeëndertig
De mens beweert dat het universum groot is en de deeltjes waaruit de schepping is opgebouwd, klein zijn. Dat, als de kleine deeltjes zich aaneenvoegen, het grote universum ontstaat. Dat de kleine bouwsteentjes weer te voorschijn komen als het universum uiteenvalt.
Het ego laat zich door al die namen en gedachten hypnotiseren, maar de subtiele waarheid is dat het universum en de deeltjes niet van elkaar verschillen; beide zijn groot noch klein. In essentie is alles aan elkaar gelijk. Namen en ideeën staan de waarneming van de Grote Eenheid in de weg.
Daarom hechten wijze mensen weinig waarde aan woorden en ideeën.
Degenen die vanuit het ego leven zijn voortdurend begoocheld: ze spannen zich tot het uiterste in om erachter te komen of het geheel meer is dan de som der delen, of er aan schepping en vernietiging een diepere oorzaak ten grondslag ligt, of het universum blind en mechanisch is of de creatie van een bewuste entiteit.
In werkelijkheid heeft het geen zin er wat dat soort zaken betreft een geloof of mening op na te houden. Ga eraan voorbij en ervaar zelf de allesdoordringende en stille waarheid van het Tao. Omarm haar en uw begoocheling zal verdwijnen.

Drieëndertig
Zoals de wereld zich kan uitdrukken in de vorm van deeltjes, kan het Tao zich in menselijke wezens manifesteren. Hoewel heelal en deeltjes van elkaar verschillen, zijn ze toch hetzelfde. Hoewel het kosmische lichaam en uw lichaam van elkaar verschillen, zijn ze toch een deel van dezelfde substantie.
Werelden en deeltjes, lichamen en wezens, tijd en ruimte, het zijn allemaal tijdelijke uitdrukkingsvormen van het Tao. Onzichtbaar en ongrijpbaar onttrekt het Tao zich aan elke vorm van analysering en rubricering. Tegelijkertijd is er geen enkele plek waar het niet aanwezig is.
Wie alle pogingen het te begrijpen staakt en het met zijn hart omarmt, zal het nooit meer verliezen.

Vierendertig
Alle dingen in het universum bewegen zich van het onzichtbare naar het zichtbare en weer terug. Of het nu om een ster gaat of om een mens, het proces is hetzelfde.
In het begin is er alleen fijnstoffelijke energie. Vervolgens verbindt deze energie zich met zichtbare vormen en komt ze tot leven. Na een tijdje trekt het leven zich weer terug, maar de subtiele energie blijft behouden, hetzij in hogere sferen, hetzij door zich opnieuw te verbinden met zichtbare vormen.
De kwaliteit van uw bestaan wordt bepaald door de energieën waarmee u zich verbindt.
Als u zich met grove energieën verbindt - de een liefhebt en de ander haat, in de ene ervaring zwelgt en van de andere niets moet hebben - zult u diep in de materie wegzinken. Dit kan een heel en zelfs meer dan één leven duren.
Een zelfverwerkelijkt wezen verbindt zich met hogere energieën. Door vast te houden aan alles wat subtiel en zuiver is, beweegt hij zich in hogere sferen. Als hij zich met de wereld inlaat, gebeurt het vrijwillig en zonder gehechtheid.
Op deze manier kan hij zich overal vrij bewegen zonder de band met de dragende kracht van het universum te verliezen.

Vijfendertig
Intellectuele kennis bestaat in en dankzij het brein. Omdat het brein een deel van het vergankelijke lichaam is, zal deze verzameling feiten, hoe groot en indrukwekkend deze ook mag zijn, op een gegeven moment weer uiteenvallen.
Inzicht daarentegen is het produkt van de geest. Omdat uw geest u leven na leven vergezelt, komt er aan de ontwikkeling van inzicht nooit een einde. Naarmate uw inzicht groeit, zal het steeds zuiverder en standvastiger worden. U zet daarmee de eerste stap op de weg naar onsterfelijkheid.

Zesendertig
Het is lang niet zo moeilijk als u denkt de onsterfelijkheid te bereiken en voor altijd absolute vreugde en vrijheid te ervaren. Het enige wat u dient te ontwikkelen is innerlijke deugdzaamheid en een niet vooringenomen geest. Door vriendelijkheid en onzelfzuchtigheid te ontwikkelen, raakt uw leven vanzelf op de Allesomvattende Weg afgestemd. Als deze afstemming eenmaal een feit is, worden de illusoire grenzen tussen de binnen- en de buitenwereld, tussen duisternis en licht, tussen leven en dood, vanzelf uitgewist.
Als deze illusies eenmaal verdwenen zijn, zal uw geestelijk leidsman vanzelf uw pad kruisen.
Door zijn gezelschap zult u gevrijwaard blijven van negatieve invloeden en kunnen uw levenskrachten niet weglekken. Op die manier zult u de onsterfelijkheid deelachtig worden. Onthoud dit: het is beslist niet waar dat het spirituele pad van degenen die heelheid en rechtschapenheid nastreven altijd over rozen gaat. Moeilijkheden zullen zich altijd voordoen en in feite is de weg naar onsterfelijkheid ermee geplaveid. Alleen door ze in alle rust en met een open geest onder ogen te zien, ze vol vreugde als lessen te aanvaarden, wordt een mens uiteindelijk even natuurlijk, volledig en onsterfelijk als het Tao zelf.

Zevenendertig
Een hoogstaand mens zal zich voor het welzijn van ieder schepsel inzetten. Hij doet dit omdat hij zich verantwoordelijk voelt voor alle daden die hij in zowel de zichtbare als de onzichtbare wereld verricht.
Als hij naar een boom kijkt, ziet hij niet alleen een deel, maar het hele proces waarvan wortel, bladeren, stam, water, aarde en zon deel uitmaken; alle dingen zijn immers een onderdeel van een groot weefsel en bestaan dankzij deze relatie. Als hij naar zichzelf en anderen kijkt, ervaart hij dezelfde verbondenheid.
Bomen en vogels, mensen en insekten, bloemen en dieren, het zijn allemaal uitdrukkingsvormen van de fijnstoffelijke energieën waarvan het hele universum doordrongen is. Door zich met elkaar en met de elementen van de aarde te verbinden, brengen zij alle levende wezens voort.
Een hoogstaand mens begrijpt dit en weet dat zijn energieën deel uitmaken van een groter geheel. Vanuit dit inzicht vereert hij de aarde als zijn moeder, de hemel als zijn vader en alle levende wezens als zijn broeders en zusters. Hij weet dat hij door iedereen met zorg te behandelen, goed voor zichzelf is. Hij weet dat hij door hen alles te schenken wat hij heeft, zichzelf alles geeft. Hij weet dat hij door in vrede met anderen te leven, in vrede met zichzelf leeft.

Achtendertig
Waarom zou u koortsachtig naar de waarheid zoeken? Ze trilt in elk zichtbaar en onzichtbaar ding, zelfs vlak voor het puntje van uw neus. Kunt u uzelf tot rust brengen en haar zien in een berg, in een pijnboom of in uw eigen geest?
Probeer uzelf niet wijs te maken dat u haar zult ontdekken door nog meer kennis te verzamelen. Kennis schept twijfel, en twijfel maakt de honger naar nog meer kennis alleen maar groter. Uw honger zal onverzadigbaar blijken te zijn.
Een verstandig mens zet zichzelf een heel wat subtielere maaltijd voor:
Hij voedt zichzelf met het inzicht dat alles wat naam en vorm heeft uit het naamloze wordt geboren, dat alle zijn uit het niet-zijn te voorschijn komt, dat alles wat kan worden beschreven uit het onbeschrijflijke voortvloeit. Hij ontdekt deze subtiele waarheid binnen zijn eigen geest en ervaart grenzeloze tevredenheid.
Wie is er in staat stil te zijn en het schaakspel van het leven te observeren? Een dwaas handelt altijd vanuit blinde impulsen, maar een wijs mens weet dat overwinning en nederlaag van iets veel subtielers afhankelijk zijn. Hij beseft dat het volmaakte al aanwezig is voordat er een handeling plaatsvindt. Zodra een mens tot impulsief handelen overgaat, wordt deze volmaaktheid verstoord. Wees daarom tevreden en breng de harmonie niet in gevaar.
Verlies uw innerlijke kalmte niet. Ontdek de harmonie die altijd al aanwezig is. Omarm haar in uw hart. Als u dat kunt, kunt u alles en zal de wereld weer gezond worden. Als u hier niet in slaagt, zult u voor eeuwig in het duister ronddwalen.

Negenendertig
Als u op zoek bent naar een almachtige God, zult u met lege handen thuiskomen. De bron van het universum is uiteindelijk ondoorgrondelijk. Zij lijkt op een grote, onzichtbare rivier die voor eeuwig door een vruchtbare vallei stroomt. Stil en vormloos geeft zij structuur aan elk ding.
Alle dingen die zich in het zichtbare universum manifesteren ontstaan door een mysterieuze wisselwerking van yin en yang op fijnstoffelijk gebied. De dynamische yang-rivier rukt voortdurend op, de stille yin-vallei wacht rustig af; als deze twee samenkomen is schepping het resultaat. Dit wordt het Grote Tai Chi genoemd.
Tai chi is de Allesomvattende Waarheid van het universum. Alles bestaat uit tai-chi: uw lichaam, uw fijnstoffelijke energie, uw gedrag, sympathie en antipathie, de opbouw en afbraak van levensvormen. Alle leven ontstaat en vergaat door de integratie en desintegratie van yin en yang zonder enige bemoeienis van welke schepper dan ook.
Uw geboorte en geestelijke ontwikkeling, het toenemen van uw kracht en wijsheid, het aftakelen en ontbinden van uw lichaam, het zijn autonome processen die zich binnen het grote mysterie volgens de wetten van yin en yang voltrekken. Daarom heeft het geen zin krampachtig naar iets te zoeken. Bewustzijn van het Grote Tai Chi is het enige wat u nodig heeft.

Veertig
De wetten van de natuur zijn onwrikbaar. Energie kristalliseert uit tot substantie. Voedsel dient het lichaam door de mond en niet door de neus binnen te gaan. Wie stopt met ademhalen zal blauw aanlopen en sterven. Sommige dingen zijn nu eenmaal onveranderlijk.
Het is evenzeer een deel van de kosmische wet dat alles wat u denkt en doet bepalend is voor uw levenslot. De doorsneemens denkt dat hij zijn leven niet in eigen hand heeft en dat zijn lot van buitenaf bepaald wordt. Irreële verwachtingen zijn hiervan het gevolg en zij maken de geest ziek. Een leven vol strijd en teleurstelling is het resultaat.
Hoogstaande mensen begrijpen dat hun gedachten en daden onverbrekelijk met de subtiele wet in wisselwerking staan. Daarom ontwikkelen zij zich overeenkomstig de wet en handelen zij voortdurend vanuit een bezonnen en heldere geest. Deze houding leidt tot het inzicht dat elk schepsel in wezen goddelijk en vrij is. Wie dit inziet zal tot in lengte van dagen in tevredenheid leven.
Dit is de even verheven als eenvoudige waarheid: U bent de regisseur van uw leven en dood, U bent wat u doet.

Eenenveertig
Goed en slecht, zelf en niet-zelf, leven en dood: waarom zou een mens zich aan dergelijke gedachten vastklampen? Waarom zou hij ze bestrijden? In beide gevallen wordt de geest tot activiteit aangezet, en een verwerkelijkt mens weet dat elke mentale activiteit op een droom, een illusie gebaseerd is.
Koester één idee en er zal een tegenstrijdige opvatting ontstaan. Voor je het weet zullen deze twee op hun beurt door een derde opvatting aan het wankelen worden gebracht met een eindeloze discussie, een reeks tegenstrijdigheden als resultaat.
Probeer daarom uw van nature ongedeelde geest te bewaren. Laat alle ideeën in het Tao oplossen.

Tweeënveertig
Geen enkele gedachte of ideologie is het eeuwige leven beschoren. Als u er maar lang genoeg aan vasthoudt, vallen ze vanzelf uiteen. Er is dan ook niets kinderachtiger of frustrerender dan hechten aan ideeën.
Om het onwankelbare binnen uw bereik te brengen, zult u vriendschap moeten sluiten met het Tao. Dit zal alleen lukken als u het denkproces tot zwijgen brengt. Houd daarom op met analyseren, fragmenteren, met het maken van onderscheid.
Besef dat u het middelpunt van het universum bent, zie in dat alle dingen en wezens deel uitmaken van uw oneindige lichaam. Als u inziet dat u alles wat u een ander aandoet, uzelf aandoet, heeft u de Allesomvattende Waarheid begrepen.

Drieënveertig
In oude tijden was het leven van de mens niet verbrokkeld. Het intellect werd niet overschat en lichaam, ziel en geest waren harmonisch op elkaar afgestemd. Hierdoor was de mens nog meester over zijn kennis en nog niet het slachtoffer van zijn denkbeelden. Voor er iets nieuws gelanceerd werd, werden eerst alle voors en tegens zorgvuldig afgewogen. Oude beproefde methoden werden niet zomaar overboord gezet en de effectiviteit van het nieuwe werd eerst grondig getest.
Wie een einde wil maken aan zijn verwarring zal de oude wijsheid ter harte moeten nemen en lichaam, ziel en geest in harmonie dienen te brengen. Kies voedsel, kleren en een woonomgeving die in harmonie met uw wezen zijn. Zorg voor de nodige lichaamsbeweging. Laat werk en ontspanning zoveel mogelijk hand in hand gaan. Probeer u zo veelzijdig mogelijk te ontwikkelen. Luister naar muziek die aan alle drie de aspecten van uw wezen appelleert. Kies leiders om hun innerlijke deugdzaamheid en niet om hun status en bezit. Cultiveer uw geest en help anderen zonder onderscheid te maken.
Besef dat ware geestelijke groei pas mogelijk is als u de problemen die u op uw levenspad tegenkomt eerlijk onder ogen ziet en oplost op een manier die zowel voor uzelf als voor anderen bevredigend is.
Als u in staat bent overeenkomstig deze oude wijsheid te leven, zal er nooit een einde komen aan uw zegeningen.

Vierenveertig
De niet-verlichte geest functioneert als volgt. De zintuigen die uiterst gebrekkig en beperkt functioneren verzamelen te hooi en te gras informatie. Deze verbrokkelde informatie wordt tot een oordeel omgesmeed, dat op zijn beurt weer op vroegere conclusies gebaseerd is, die op hun beurt meestal weer gebaseerd zijn op de ideeën van de een of andere dwaas.
Deze valse voorstellingen en foutieve ideeën worden in een onbetrouwbaar geheugen opgeslagen. Verdraaiing op verdraaiing stapelend stroomt de mentale energie voortdurend door verwrongen en verkeerde kanalen. Hoe langer dit duurt, hoe verwarder de geest wordt. U kunt hieraan geen einde maken door iets te doen, want dat zou het mechanisme van de geest alleen maar versterken. Een einde maken aan dit mechanisme is een kwestie van niet-doen.
U dient eenvoudigweg niet te hechten aan hetgeen u ziet en denkt. U dient het idee dat u gescheiden bent van de alwetende geest van het universum te laten varen. Alleen dan zult u in staat zijn het stof van uw oorspronkelijke, onvertroebelde blik te verwijderen en door alle illusies heen te kijken. Door niets te weten zult u alles te weten komen.
Onthoud dit: omdat helderheid en verlichting reeds in uw oorspronkelijke natuur besloten liggen, hoeft u geen stap te verzetten om ze te vinden.

Vijfenveertig
Als u uw geest zuivert, zal alles in uw leven op zijn plaats vallen. Dit komt doordat de geest de motor achter het menselijk bestaan is.
Als het rivierwater schoon is en door de juiste bedding stroomt, heerst er overal langs de oevers vrede en harmonie. De Allesomvattende Weg is er een van minder worden in plaats van meer: om uw geest te zuiveren is niet-doen genoeg.
Maak een einde aan uw gepieker en verslaving aan problemen; neem afstand; sta niet toe dat uw geest verbrokkeld raakt. Zuiver uw geest van mentale modder en vage voorstellingen; zorg ervoor dat hij kristalhelder blijft.
Houd u verre van dagdromerij en laat uw zuivere en oorspronkelijke inzicht spreken. Laat u niet meeslepen door emoties en bewaar uw kalmte. Laat uw hoofd niet op hol brengen door blinde verering van idolen, beelden of autoriteiten; plaats nooit een hoofd boven het hoofd dat u al heeft.
Onthoud dit: als u in staat bent met elke vorm van rusteloosheid te breken, zal uw oorspronkelijke natuur vanzelf aan het daglicht treden.

Zesenveertig
Het Tao schenkt leven aan het Ene. Het Ene brengt yin en yang voort. Yin en yang doen alle levende wezens geboren worden.
Vergeet dit verder. Het ene is en blijft het ene. Elk deeltje is het geheel. Vergeet dit verder.
Blijdschap en smart zijn ervaringen van het ego. Vergeet het ego.
Tijd en ruimte zijn relatief, veranderen voortdurend. Ze bestaan alleen binnen een geconditioneerde geest. Vereenzelvig u er niet mee.
Onzichtbare krachten zijn overal in het universum werkzaam om alle wezens, zowel met als zonder vorm, te ondersteunen. Laat u hierdoor niet misleiden; het bovennatuurlijke maakt net zozeer deel uit van het leven als het natuurlijke.
De Allesomvattende Waarheid heeft op beide betrekking en maakt geen onderscheid. Alle waarheid ligt in tai chi besloten: het cultiveren van lichaam, ziel en geest betekent het in evenwicht brengen van polariteiten.
Als mensen dit zouden begrijpen, zouden wereldvrede en universele harmonie vanzelf ontstaan. Vergeet alles wat gezegd is over de harmonie en eenheid van alle leven. Het universum is al één en in harmonie; u beseft het alleen niet. Wie met veel ijver en fanatisme zoekt naar innerlijke vrede, zal er steeds verder van verwijderd raken.

Zevenenveertig
Dualistisch denken is een ziekte. Religie is een vervorming van de realiteit. Materialisme is wreed. Blinde spiritualiteit leidt nergens toe. Het zingen van religieuze liederen is niet verhevener dan luisteren naar het gemurmel van een beekje, het opzeggen van gebeden is niet heiliger dan ademhalen, religieuze gewaden brengen je niet dichter bij het Tao dan werkkleding.
Wie zich met Tao wil verenigen, moet zich hoeden voor spirituele oppervlakkigheid. Het is beter een eenvoudig en teruggetrokken leven te leiden, vrij van denkbeelden en filosofieën. Probeer tevredenheid te vinden in een niet discriminerende, open geest, de enige kracht die u hebt. Bevorder onzelfzuchtig en anoniem het welzijn van anderen, wees een baken in de duisternis voor uw medemens en een licht voor uzelf. Dit is de belichaming van het Tao in de ware zin van het woord.

Achtenveertig
Wilt u uzelf bevrijden van mentale en emotionele verkramping en één met het Tao worden? Dan zijn er twee paden die u kunt bewandelen.
Allereerst is er de weg van acceptatie. Aanvaard alles en iedereen. Laat uw goedheid en deugdzaamheid zonder enige terughoudendheid naar alle richtingen uitstromen. Wie alles wat op zijn pad komt, omarmt als een deel van de Harmonische Eenheid, zal deze Eenheid steeds sterker ervaren.
De tweede weg is die van de negatie. Besef dat alles wat u denkt onwaar is, een illusie, een versluiering van de waarheid. Wie de sluiers een voor een verwijdert, zal de Eenheid blootleggen.
Hoewel deze paden totaal verschillend zijn, leiden ze u naar dezelfde bestemming: het spontaan bewustzijn van de Grote Eenheid. Wie dit bewustzijn eenmaal heeft verwerkelijkt, zal er geen moeite meer mee hebben het vast te houden. Het wordt dan even natuurlijk als uw ademhaling.

Negenenveertig
Denken en praten over de Allesomvattende Weg is niet hetzelfde als de Weg toepassen. Is er ooit iemand een goed ruiter geworden door over paarden te praten? Wie het Tao wenst te belichamen, dient er niet over te praten, maar zal het moeten toepassen.
Ontspan uzelf en breng uw zintuigen tot rust. Leid uw geest terug naar zijn oorspronkelijke helderheid.
Laat de gedachte dat u van de Goddelijke Bron gescheiden bent, varen. Kijk niet met angst en beven tegen de Eenheid op, want dit is eveneens een manier om ervan te vervreemden. Dompel u eenvoudig onder in de waarheid, laat u erin wegzinken.

Vijftig
Wat heeft het voor nut een leven lang bezit te vergaren? Met de verwerkelijking van Tao heeft het niets te maken.
Wat heeft het voor zin u te gedragen zoals anderen willen? Uw natuur komt erdoor in het gedrang en het kost alleen maar energie.
Waarom maakt u een onderscheid tussen uw spirituele en uw dagelijkse leven? Binnen de Allesomvattende Weg bestaat zo'n onderscheid niet.
Leef oprecht en eenvoudig, overeenkomstig uw ware natuur en trek geen scheidslijnen tussen wat spiritueel is en wat niet.
Identificeer u niet met tijd. Stijg boven gedachten en denkbeelden uit. Omarm de Eenheid. Dit is het bewandelen van de Allesomvattende Weg.

Eenenvijftig
Wie de bron van het universum wil leren kennen, zal de vier elementaire deugden in praktijk moeten brengen.
De eerste is eerbied voor alle leven; deze openbaart zich in onvoorwaardelijke eerbied voor uzelf en voor alle andere wezens.
De tweede is spontane oprechtheid; deze openbaart zich in eerlijkheid, eenvoud en trouw.
De derde is zachtaardigheid; deze openbaart zich in vriendelijkheid en gevoeligheid voor alles wat goed en waar is.
De vierde is hulpvaardigheid; deze openbaart zich in onzelfzuchtige en onvoorwaardelijke steun aan anderen.
De vier elementaire deugden zijn geen van hogerhand uitgevaardigde dogma's, maar maken deel uit van uw oorspronkelijke natuur. Wie er naar leeft, brengt zijn ingeschapen wijsheid tot leven en roept de vijf zegeningen over zich af: gezondheid, voorspoed, geluk, een lang leven en vrede.

Tweeënvijftig
Denkt u dat u uw geest helder kunt maken door voortdurend in afzondering te mediteren? Uw geest zal er alleen maar bekrompener van worden. Allesomvattend bewustzijn heeft een stromend en uiterst flexibel karakter en is op elk moment op elke plek aanwezig. Het is een nimmer eindigende meditatie.
Kan een mens tot helderheid en eenvoud komen door de wereld te ontvluchten? Het Tao is helder, eenvoudig en schuwt het alledaagse leven niet.
Waarom is het niet eenvoudigweg genoeg uw ouders te eren, van uw kinderen te houden, uw broers en zusters te helpen, uw vrienden niet in de steek te laten, uw partner met liefde en aandacht te omringen, uw werk vol vreugde met anderen te doen, uw problemen niet op een ander af te schuiven, goed te doen zonder naar anderen te kijken, de hoogste waarheid te begrijpen en toch heel gewoon te blijven?
Dat zou pas echte helderheid, eenvoud en zelfverwerkelijking zijn.

Drieënvijftig
Het ware inzicht heeft twee eigenschappen: bewustzijn en beweeglijkheid (de geest is een bewuste kracht). Tezamen vormen zij het natuurlijke tai chi.
Wie is er in staat van de verlichting te genieten en ongevoelig te blijven voor het lijden van de wereld?
Dit is geheel in strijd met de Weg. Alleen degenen die hun inzichten steeds opnieuw in handelen weten om te zetten, zijn de ware mannen en vrouwen van het Tao.

Vierenvijftig
In oude tijden werden er door hoogontwikkelde mensen ter bevordering van hun ontwikkeling en die van hun medemens uiteenlopende vormen van holistische geneeskunde ontwikkeld. Hun subtiele kunsten zijn alle gebaseerd op de relatie van de individuele geest en de universele geest. Zij worden door traditionele leraren nog steeds onderwezen aan mensen wier oprechte verlangen en geestelijke ontwikkeling groot genoeg zijn om anderen te kunnen helpen.
Degene die zich tot deze leringen aangetrokken voelt en zich erin verdiept, zal zowel zijn eigen geestelijke ontwikkeling als die van de mensheid bevorderen. Degenen die deze leringen veronachtzaamt, belemmert ook anderen in hun ontwikkeling.

Vijfenvijftig
De holistische praktijken van de oude meesters vormen een synthese van wetenschap, kunst en geestelijke ontwikkelingsmethoden. De basis van alle taoïstische praktijken is de I Tjing. De bestudering van dit boek is van belang, want zij stelt de mens in staat de verborgen krachten te leren kennen die aan elke situatie ten grondslag liggen en er daardoor op geestelijk volwassen wijze op te reageren.
Leefomgeving, lichaam, ziel en geest worden in gelijke mate en op evenwichtige wijze bij taoïstische praktijken betrokken. Hieronder vallen:

Het aardse bestaan
1. Feng Shui, de wetenschap die door middel van de energiestralen in een bepaald gebied de plaats vaststelt waar het beste een huis of stad kan worden gebouwd en ingericht.
2. Shu-ser, de afstemming van het dagelijkse leven op de cyclus van de universele energiestralen.
3. Bi Ou, de praktijk van het vasten op bepaalde dagen teneinde de levensenergie te verzamelen die bij gunstige sterrenstanden vrijkomt.
4. Lyou Yen en Chi Men, de mystieke wetenschap van energiekoppeling bedoeld om gebeurtenissen in de omgeving te beïnvloeden.
5. Fu Kua, de wetenschap die zich bezighoudt met het samenspel van yin en yang en onderzoekt of beslissingen in overeenstemming zijn met de zichtbare en onzichtbare kanten van een situatie.

Lichaam en ziel
6. Yi Yau, de geneeswijze door diagnose, acupunctuur, geneeskrachtige kruiden en dieet.
7. Fu Chi, de wetenschap van het transformeren en verfijnen van de menselijke energiehuishouding door middel van voedsel en kruiden.
8. Syang Ming, toekomstvoorspelling aan de hand van fysieke eigenschappen zoals het gezicht, het skelet, de stem en de handlijnen.
9. Nei Dan, Wai Dan en Fang Jung, de wetenschap die zich bezighoudt met de verfijning van het menselijke energiesysteem door middel van alchemie, chemie en een evenwichtige seksuele energie.
10. Tai Chi Ch'uan, de harmonische uitvoering van een serie lichaamshoudingen met als doel in het lichaam energie vrij te maken en te sturen teneinde meester te worden over lichaam, ademhaling, geest, de organen en de cyclus van leven en dood.
11. Chuan Se, het visualiseren van de eenheid van lichaam en geest.
12. Dzai Jing, het maken van mystieke tekeningen en het opschrijven en reciteren van mystieke spreuken met de bedoeling de verbinding met begeleiders in de geestelijke sferen tot stand te brengen.

Geestelijke ontwikkeling
13. Tsan Syan, het proces van zelfverwerkelijking en eenwording met de Grote Eenheid door bestudering van de klassieke geschriften en dagelijkse gesprekken met een verlichte meester.
14. Tai Syi, de wetenschap van zelfbekrachtiging door middel van ademhaling en meditatie.
15. Sau Yi, de wetenschap en techniek van de hereniging met de allesomvattende, geestelijke eenheid met als doel het verwekken van de 'mystieke parel'.
16. Chwun Shi, de ontwikkeling van het geestelijke wezen van de mens door de juiste afstemming van de geest op de Goddelijke Bron.
Het zijn alle middelen om het Tao te verwerkelijken. Wie ze bestudeert, bevordert de universele eenheid, wijsheid en harmonie.

Zesenvijftig
Wie het Tao wenst te realiseren, zal alles moeten onderzoeken wat het geestelijk welzijn van de mens bevordert en zal de vruchten van zijn inzichten met anderen moeten delen. Wijd u daarom met hart en ziel aan de bestudering van de taoïstische wegen die tot bevrijding leiden.
Gebrekkige beoefening en onvoldoende discipline zullen nooit resultaat opleveren. U zult nooit iets van het lichaam begrijpen als u alleen maar een vinger bestudeert, u zult nooit inzicht krijgen in het universum als u zich maar in één wetenschap verdiept. Als u zich echter met uw hele hart aan de studie van het Tao wijdt, zal dit in alles wat u doet tot uitdrukking komen.

Zevenenvijftig
Het universum is een uitgebreid netwerk van energiestralen. De oerstraal vloeit rechtstreeks uit de Verborgen Bron voort en is volledig gunstig, scheppend en opbouwend werkzaam. Elk individu vormt de energie van deze oerstraal tot zijn eigen straal om en de lagere stralen die aldus ontstaan, kunnen zowel positief als negatief, constructief als destructief zijn.
Negatieve straling vanuit de omgeving kan op niet-verlichte mensen een zeer ongunstige uitwerking hebben. De gebundelde invloed van verschillende negatieve stralen kan bij een minder ontwikkeld individu bijvoorbeeld de indruk doen ontstaan dat anderen hem voortdurend dwarsbomen. Dit waanidee kan een belangrijk obstakel vormen op de weg naar verlichting. Negatie is de beste manier om negatieve invloeden uit te bannen.
Om tot volledige geestelijke ontplooiing en allesomvattende zelfverwerkelijking te komen, dient u zich bewust te worden van het subtiele netwerk van energieën waaraan u dag en nacht blootstaat. Door de positieve harmonische energiestralen te verbinden met de positieve kracht in uzelf en de negatieve krachten uit te bannen, wordt uw lichamelijk en geestelijk welzijn ten zeerste bevorderd.
Door de Allesomvattende Weg in praktijk te brengen, zult u opnieuw op de oerstraal van de Verborgen Bron afgestemd raken. Hierdoor zal het energienetwerk om u heen naar de harmonische eenheid worden teruggeleid.

Achtenvijftig
Duurzame integratie vereist een harmonieuze ontwikkeling van lichaam, ziel en geest. Als deze harmonieuze afstemming ontbreekt, is er geen ruimte voor spirituele piekervaringen of verlichting.
Daarom vormen religieus en ideologisch extremisme een slechte voedingsbodem. Als lichaam en geest aan onnatuurlijke disciplines of van hogerhand uitgevaardigde dogma's onderworpen worden, raakt het lichaam verzwakt en verandert het zieke lichaam in een vijand van de geest.
Als alle nadruk op het lichaam gelegd wordt met uitsluiting van ziel en geest, gaan deze zich als in het nauw gedreven slangen gedragen: giftig, opvliegend, gestoord en uiterst gevaarlijk. Deze onevenwichtigheden putten de levenskrachten geleidelijk uit.
Bij authentieke zelf-ontwikkeling worden lichaam, ziel en geest op holistische wijze op elkaar afgestemd.
Yin en yang worden door verschillende methoden die de Allesomvattende Weg ons te bieden heeft in evenwicht gebracht, met innerlijke en uiterlijke eenwording als resultaat. Dit manifesteert zich in volmaakt evenwicht en harmonie.

Negenenvijftig
De zucht naar verlichting en onsterfelijkheid verschilt niet van materiële hebzucht. Het is een op egoïsme en dualistisch denken gebaseerd streven en daardoor een obstakel op de weg naar verlichting. Daarom wordt deze toestand nooit bereikt door degenen die er fanatiek naar streven; het zijn eerder de nederigen die het in de schoot geworpen krijgen.
Wie graag het niveau van onsterfelijkheid wil bereiken, dient in de eerste plaats de goddelijke eigenschappen van zijn wezen weer tot leven te wekken door middel van innerlijke deugdzaamheid en hulpvaardigheid.
Het is de enige manier om de aandacht te trekken van de onsterfelijken die de mens onderricht geven in de technieken van energie-opwekking en transformatie die nodig zijn om de sfeer der goden binnen te gaan. Deze goddelijke leraren komen niet op commando; ze zoeken hun leerlingen zelf uit.
Als u erin slaagt uw energie door middel van bewustzijnsverruiming, innerlijke deugdzaamheid en hulpvaardigheid af te stemmen op de energie van de oerbron, zal de verborgen waarheid zich vanzelf openbaren. Dit is de weg die alle engelen zullen moeten gaan om de sfeer der goden te kunnen betreden.

Zestig
De mystieke technieken die tot onsterfelijkheid leiden, worden alleen aan diegenen geopenbaard die alle banden met de grofstoffelijke wereld van dualiteit, conflict en dogma's verbroken hebben. Zolang er nog het geringste spoortje van wereldse ambitie aanwezig is, zal de deur niet opengaan.
Probeer een deugdzaam, onzelfzuchtig en evenwichtig leven te leiden. Verfijn uw energie van grof en zwaar tot subtiel en licht. Pas de leringen van de Allesomvattende Weg toe om uw oppervlakkige persoonlijkheid in een goddelijk wezen te veranderen. Terwijl u de ontwikkelingsstadia van de Weg doorloopt, zal het u steeds duidelijker worden dat het veel belangrijker is op elk moment met al uw aandacht in het hier en nu te leven dan voortdurend vooruit te kijken naar de dag van morgen.
Uiteindelijk zal de geheimzinnige poort voor u opengaan en zult u worden opgenomen in de gelederen van de niet-besturende bestuurders en niet-scheppende scheppers van het onmetelijke universum.

Eenenzestig
Wie het universum wil doorgronden, dient de volgende onderwerpen te bestuderen.
Ten eerste, de Eenheid, het Tao, het Grote Tai Chi;
ten tweede, de Grote Twee, de krachten van yin en yang;
ten derde, de Drie Hoofdcategorieën, Hemel, Aarde en Mens ofwel lichaam, ziel en geest;
ten vierde, de Vier Krachten, sterk, zwak, licht en zwaar;
ten vijfde, de Vijf Elementen, gesymboliseerd door water, vuur, hout, metaal en aarde;
ten zesde, de Zes ademen - wind, kou, hitte, droogte, vochtigheid en ontsteking - die het klimaat en de inwendige organen beïnvloeden;
ten zevende, het proces van verandering en de kringloop van de natuur;
ten achtste, de Acht Grote Manifestaties - de Hemel, de Aarde, het Water, het Vuur, de Bliksem, het Meer, de Wind en de Berg - die, zoals de I Tjing aangeeft, in gecombineerde vorm de subtiele energetische achtergronden van elke situatie onthullen.
Wie deze dingen begrijpt, zal in staat zijn alles wat dood en oud is achter zich te laten en het nieuwe en levende in zich op te nemen.
Wie er kennis mee heeft gemaakt zal in staat zijn met behulp van hun innerlijke alchemie de mystieke poort naar spirituele onsterfelijkheid te openen.

Tweeënzestig
Wilt u het zuivere Tao ervaren? Dan zult u de drie hoofdvormen van energie in het universum dienen te begrijpen en zult u ze in uw leven moeten integreren.
De eerste is de energie van de aarde. Deze is geconcentreerd in de buikstreek en manifesteert zich als seksuele energie. Degenen die deze fysieke energie cultiveren en leren beheersen worden gedeeltelijk zuiver.
De tweede is de energie van de hemel. Deze is geconcentreerd in de geest en manifesteert zich als kennis en wijsheid. Degenen die hun geest op de Universele Geest kunnen afstemmen worden gedeeltelijk zuiver.
De derde is de harmoniserende energie. Deze is geconcentreerd in het hart en manifesteert zich als geestelijk inzicht. Degenen die geestelijk inzicht ontwikkelen worden eveneens gedeeltelijk zuiver.
Wie ze alledrie ontwikkelt - beheersing van de fysieke energie, verbinding met de al-geest en geestelijk inzicht - en ze op alle niveaus van het leven tot uitdrukking brengt, zal het zuivere Tao ervaren.

Drieënzestig
Het universum kent een drievoudige gelaagdheid.
In de onderste sfeer, Tai Ching en de middelste, Shan Ching wordt de mens fysiek geketend. Degenen die het contact met Tao verliezen zijn gedoemd hierin tot in lengte van dagen te blijven leven.
In de bovenste sfeer, Yu Ching is het Tao heer en meester. De beperkingen van de fysieke wereld zijn hier niet aanwezig en het enige wat men waarneemt is een onbeschrijflijke energiedans van onsterfelijke wezens. Degenen die Yu Ching wensen te betreden, dienen de Allesomvattende Weg te bewandelen.
Als u voor eenvoud kiest, uw seksuele energie verfijnt en yin en yang in uw lichaam, ziel en geest integreert; als u afstandelijkheid ontwikkelt en uw bewustzijn op de zuivere wet afstemt, zult u de ene na de andere waarheid ontdekken en uiteindelijk de verheven bovenste sfeer binnengaan. Hoewel dit pad helder afgebakend en gemakkelijk te volgen is, verliezen de meeste mensen zich onderweg in hersenschimmen die het produkt zijn van hun eigen brein.

Vierenzestig
In oude tijden leefden de mensen eenvoudig en tevreden. Zij waren gevoelig voor het proces van voortdurende verandering en pasten zich zonder problemen aan de energieën van het moment aan.
Tegenwoordig voeren hysterie en impulsiviteit de boventoon. Doordat mensen geen oog meer hebben voor de subtiele, alle leven bepalende wisselwerking van yin en yang, worden ze steeds verwarder, futlozer en gefrustreerder.
Maar zelfs vandaag de dag is het mogelijk weer heel en helder van geest te worden. De geschiktste weg hiertoe is de studie van de I Tjing. Evenals de cyclus van dag en nacht ontstaat alle leven uit de wisselwerking van yin en yang.
Wie geen oog heeft voor de patronen in de bewegingen van yin en yang, is verloren. Wie de I Tjing echter met een open geest raadpleegt, zal vanzelf een beeld van de aard van deze patronen krijgen. Wie beseft dat er altijd weer een nieuwe dag aanbreekt, kan zich 's nachts rustig aan de slaap overgeven.
Wie het stromende karakter van alle leven begint te begrijpen, zal tevens een beeld krijgen van de onveranderlijke kracht die eraan ten grondslag ligt: het scheppende, transformerende, grenzeloze, onveranderlijke Tao.
Dit besef is het doel van elke vorm van zelfontwikkeling en een nimmer eindigende troost.

Vijfenzestig
De wisselwerking van yin en yang binnen het lichaam van de Mysterieuze Moeder is verantwoordelijk voor de expansie en contractie van het universum. Hoewel het hele universum uit deze scheppingsdans ontstaat is het slechts een minuscuul deeltje van haar wezen. Haar hart is het Universele Hart, haar geest is de Universele Geest.
De reproduktieve functie treft men ook bij menselijke wezens aan. Doordat yin en yang binnen de mens niet in de volmaakte verhouding aanwezig zijn, dienen wij met het andere geslacht te versmelten om nieuw leven voort te brengen. Hoewel het leven van de meeste mensen geheel en al in het teken van deze biologische impuls staat, is het ook van ons wezen maar een klein deeltje.
Als we niet in staat zijn boven zaad en eicellen uit te stijgen, zijn we met de vruchtbare vallei van de Mysterieuze Moeder getrouwd, maar niet met haar onmetelijke hart en alwetende geest. Indien u zich met haar hart en geest wenst te verenigen, zult u het yin en yang in uw innerlijk moeten integreren en hun verfijnde vuur omhoog moeten leiden. Alleen dan zult u sterk genoeg zijn om met het hele wezen van de Mysterieuze Moeder te versmelten. Dit is wat het taoïsme onder ware ontwikkeling verstaat.

Zesenzestig
De eerste vereniging van yin en yang is de versmelting van ei- en zaadcel in de baarmoeder. De tweede vorm van vereniging van yin en yang is de seksuele gemeenschap van man en vrouw. Doordat deze vormen van vereniging zich op het niveau van vlees en bloed voltrekken, is alles wat op dit niveau geschapen wordt aan aftakeling en dood onderhevig.
Alleen de derde vorm van vereniging brengt iets onvergankelijks voort. Bij deze vorm van vereniging ziet een hoogontwikkeld mens kans de innerlijke energieën van yin en yang door middel van geestelijk inzicht samen te brengen. De oefeningen van de Allesomvattende Weg stellen hem in staat zijn zware grofstoffelijke energie etherisch en licht te maken.
Het nieuwe leven dat uit deze uiteindelijke vereniging geboren wordt, zal zich van zichzelf bewust zijn, maar geen ego kennen. Het kan een lichaam binnentrekken, maar zal er niet aan gehecht raken. Het zal zich niet door driften maar door wijsheid laten leiden. Doordat het heel is en volmaakt, zal het nooit sterven.

Zevenenzestig
Om de hoogste sferen van leven te bereiken, dienen yin en yang op steeds hogere niveaus te worden verenigd. In de natuur treft men de mannelijke energie in objecten als de zon en de bergen aan en het vrouwelijke beginsel in de aarde, de maan en in water. Wie deze zaken, die hier slechts terloops worden aangestipt, grondig bestudeert, zal er veel profijt van hebben.
Omdat voor de ontwikkeling van hoger leven steeds hogere vormen van yin-en-yangvereniging noodzakelijk zijn, krijgen sommige leerlingen les in de kunst van vereniging door middel van de geslachtsdaad om de tegenstelling tussen yin en yang meteen te overbruggen.
Als de leerling niet volkomen oprecht in zijn bedoelingen is en de aanwijzingen niet van een zelfverwerkelijkte meester afkomstig zijn, kunnen deze praktijken een zeer schadelijke uitwerking hebben.
Als volkomen oprechtheid en deskundige begeleiding hand in hand gaan, kunnen deze praktijken het energiesysteem van de leerling volledig in evenwicht brengen. Het resultaat is een betere lichamelijke gezondheid, een evenwichtiger gevoelsleven, het verdwijnen van begeerte en impulsiviteit en, op het hoogste niveau, de eenwording van het totale energielichaam met het zuivere Tao.

Achtenzestig
Wie het Tao op deze manier wenst te verwerkelijken, dient klaarwakker te zijn, want het heeft een ongrijpbaar karakter. Eerst zal het zich in vormen en voorstellingen openbaren, daarna zal het oplossen in het onzichtbare, onbenoembare wezenlijke. Hoewel het niet geschapen is, brengt het alle dingen voort.
Doordat het geen vorm heeft, kan het zich voorbij ruimte en tijd bewegen. Doordat het steeds weer tot zichzelf terugkeert en overwint door zachtmoedigheid en aanpassing, is het zachter dan het zachtste en harder dan het hardste. Begrijpt u nu wat er met stilte en niet-handelen wordt bedoeld?

Negenenzestig
Onze houding tegenover seksualiteit weerspiegelt ons niveau van evolutie. Niet-ontwikkelde mensen kennen maar één manier van seksuele omgang. Ze leggen de nadruk uitsluitend op de geslachtsorganen en gaan voorbij aan de andere organen van het lichaam en het energiesysteem. De opgespaarde fysieke energie vloeit grotendeels weg en het energiesysteem ondergaat eveneens een aderlating die verzwakkend werkt. Het brengt een enorme terugval van de vitaliteit met zich mee.
Wie zijn seksuele leven op een hoger niveau wil brengen, dient de geslachtsdaad te ontwikkelen. Omdat lichaam, ziel en geest alle een diep verlangen koesteren naar vereniging van yin en yang, wordt de hoogste vorm van vereniging niet door de geslachtsorganen, maar door de geest geleid. Terwijl bij gewone geslachtsgemeenschap dwang en aandrang de dienst uitmaken, heeft de volledige liefdesdaad een ongedwongen, natuurlijk, beheerst en ontspannen karakter. Terwijl bij gewone gemeenschap de geslachtsorganen zich met elkaar verenigen, verenigt bij de hoogste vorm van vereniging de ziel zich met de ziel, de geest zich met de geest en elke cel van het ene lichaam zich met elke cel van het andere.
Culminerend in integratie in plaats van in ontbinding krijgen man en vrouw de kans elkaar wederzijds te transformeren en te verheffen tot het niveau van heelheid en gelukzaligheid. Deze verheven vorm van vereniging mag alleen onderwezen worden door diegenen die zelf volledige vereniging hebben bereikt en zij mag alleen maar geopenbaard worden aan leerlingen die zich met hart en ziel aan de Allesomvattende Weg wijden en er oprecht naar streven niet alleen zichzelf maar ook de medemens op een hoger plan te brengen. Als de toewijding bijzonder groot is, is de kans groot dat de weg naar het hart van het universum zich vanzelf opent en de onsterfelijken de hemelse leer rechtstreeks in het hart van de leerling uitstorten.

Zeventig
De draden van hartstocht en begeerte weven een ondoordringbaar netwerk om u heen. Confrontaties met het leven maken u stram en stijf. De illusie van dualiteit is uiterst hardnekkig. Wie aan alle kanten vastzit, kan niet ervaren wat vrijheid is.
Drievoudige vereniging met een persoon van het andere geslacht zal u in staat stellen het pantser te doorbreken, wat stijf en stram is los te maken en uit uw keurslijf te breken. Als u kans ziet uw yinenergie in de bron van alle leven uit te storten en er tegelijkertijd yangenergie aan te onttrekken, zal er aan elke vorm van afgescheidenheid een einde komen en zal uw leven zuiver en natuurlijk worden. Bevrijd van het ego, volkomen natuurlijk levend en oprecht handelend, zult u van een onuitputtelijke energie vervuld raken en boven de cyclus van leven en dood uitstijgen.
Eén ding dient u goed te begrijpen: geestelijke vrijheid en eenwording met het Tao zijn geen geschenken die een mens in de schoot krijgt geworpen. Zij zijn de vrucht van een bewust ter hand genomen ontwikkeling en omvorming van de persoonlijkheid.

Eenenzeventig
De ontwikkeling in de richting van het eeuwige verloopt stapsgewijs. Eerst dient de grove, starre energie van lichaam, ziel en geest te worden gezuiverd en omhoog gericht. Pas als deze energie begint op te stijgen naar subtielere niveaus kunnen de eerste stappen op de weg naar verwerkelijking van het Tao worden gezet.
Authentieke leraren onthullen de krachtige principes van zelf-verwerkelijking alleen aan degenen die al een hoog niveau van geestelijke zuiverheid en zelfbeheersing hebben bereikt. Alle goede leringen zijn gebaseerd op de wet van energierespons: de meest effectieve methode is altijd die waarop de energie van de leerling het beste reageert.
In het ene geval zullen zelfontwikkeling en celibatair leven het beste samengaan; voor een ander is goed begeleide, integrale geslachtsgemeenschap misschien de meest aangewezen weg. Een leraar met mensenkennis zal voor elk individu de juiste combinatie van methoden kunnen vaststellen. Besef dat in alle gevallen leraren en technieken slechts hulpmiddelen zijn: zelfstandige verwerkelijking ontstaat alleen als het eigen wezen zich met de goddelijke kracht van Tao verenigt.

Tweeënzeventig
Indien u één wenst te worden met de bron van alle leven, zult u uw innerlijke deugdzaamheid moeten ontwikkelen en naar buiten toe uitdragen. Houd niet vast aan ingewikkelde geloofsovertuigingen of filosofieën. Leef eenvoudig en ga geen werk uit de weg. Wees tegen iedereen vriendelijk en verlies nooit uw geduld.
Geef niet toe aan vage opwellingen, onderneem geen dingen die de heelheid van uw geest in gevaar brengen en u vervreemden van de Allesomvattende Weg. Laat u niet meeslepen door omstandigheden. Accepteer elk moment. Laat u leiden door de gedachte dat het niets alles draagt en schraagt, maar klamp u ook aan die gedachte niet vast.

Drieënzeventig
Zolang de geest van de leerling niet zuiver is, kan geen leraar helpen. Doordat alleen de leerling zijn eigen geest kan zuiveren, ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij hem en niet bij de leraar. Om geestelijk zuiver te worden dient hij al zijn talenten, kracht en mogelijkheden voor het welzijn van anderen in te zetten.
Indien u uzelf zonder enige terughoudendheid voor het welzijn van anderen inzet, zal het pantser van individualiteit vanzelf gebroken worden. Indien dit geschied is, kan niemand meer uitmaken of het de leerling is die zich helemaal aan zijn leraar gegeven heeft of andersom. Er is dan slechts sprake van twee kristalheldere wezens die elkaars licht als twee spiegels weerkaatsen.

Vierenzeventig
Er zijn mensen die kracht putten uit het vereren van en het mediteren op goddelijke krachten en wezens. Wie tot deze categorie behoort, moet het volgende eens proberen.
Vereer de vurige zon, verzamelplaats van yang, en de waterachtige maan, spaarbekken van yin;
vereer de spirituele centra van man en vrouw, die in alle opzichten goddelijk van aard zijn;
vereer de Acht Grote Manifestatievormen: de Hemel, de Aarde, het Vuur, de Donder, het Meer, de Wind en de Berg;
vereer de vierenzestig hexagrammen van de I Tjing, waarin de aan alle leven ten grondslag liggende harmonie tot uitdrukking komt;
vereer, tenslotte, het Grote Tai Chi, waarin alle dingen rusten en met elkaar in evenwicht en harmonie worden gebracht.

Vijfenzeventig
Wilt u uw leven op een hoger plan brengen? Zoudt u de wereld willen behoeden voor nog verdere afbraak en vernietiging? Maak u dan van de bekrompen kuddegeest los en neem uw geestelijke ontwikkeling ter hand.
Wie de mensheid graag wil wakker schudden, dient zelf klaarwakker te zijn. Wie een einde wil maken aan al het onrecht en lijden in de wereld, dient zichzelf te bevrijden van duisternis en negativiteit. Daarom is zelfverwerkelijking het grootste geschenk dat u de wereld kunt bieden.
Zoek daarom een leraar die zijn eigen wezen verwerkelijkt heeft, een verlicht mens die zonder terughoudendheid of discriminatie zijn licht en mededogen naar alle levende wezens laat uitgaan. Spiegel u aan zijn lichtend voorbeeld, baad in zijn helende licht en geef het door aan de wereld om u heen. U zult een onveranderlijke waarheid ontdekken: voor een deugdzaam mens is er altijd een vredig toevluchtsoord.

Zesenzeventig
Wie is er in staat de wereld te redden? Misschien degene die deze leringen vol toewijding in praktijk brengt, die zijn geest tot rust heeft gebracht, die zichzelf niet in de chaos verliest en trouw blijft aan de Allesomvattende Waarheid, die één is met de goedheid en harmonie van het universum en zich belangeloos voor zijn medemens inzet.
Deze mens kan met recht een redder van de mensheid worden genoemd.

Zevenenzeventig
De mensheid leert zijn verstand steeds beter te gebruiken. Toch worden de wanorde en de problemen met de dag groter. Hoe is dit mogelijk? Het komt doordat verstand niet hetzelfde is als wijsheid.
Als een volk het verstand te veel laat spreken en daardoor het contact met de Allesomvattende Wijsheid verliest, weten de mensen niet meer wat het is om gelukkig en tevreden volgens de wetten van de natuur te leven. Meegesleurd door begeerte, gevoelens van onvrede en egoïsme, verwordt het volk tot een slaaf van lichamelijke bevrediging, luxe, macht en allerlei vermaak. Hierdoor nemen verwarring en rampspoed hand over hand toe.
Desondanks kunnen ook in tijden van chaos en ontreddering individuen tot ontwaken komen en anderen de weg uit het moeras wijzen. Hoe kan één individu de massa bevrijden? Door eerst zijn eigen geest te bevrijden. Hij doet dit niet door zichzelf met geweld uit het moeras omhoog te trekken, maar door van zichzelf te houden.
Hij houdt van zichzelf vanwege alles wat eenvoudig, bescheiden en oprecht in hem is. Wie deze eigenschappen tot fundament van zijn leven maakt, wordt een lichtend voorbeeld van eenvoud, bescheidenheid en oprechtheid, een baken voor anderen.
Wie zijn valse masker afwerpt, komt oog in oog te staan met zijn ware natuur, het wezen van het universum. Door zijn goddelijke energie vrij te laten stromen kan een verlicht mens elke barrière overwinnen en iedereen in zijn omgeving van de Allesomvattende Waarheid doordringen. Doordat zo'n mens een levende god is, zal elke handeling die hij verricht een daad van het universum zijn.

Achtenzeventig
Er zijn veel godsdiensten die een deel van de waarheid onthullen, maar er is slechts één Allesomvattende Weg. Eenzijdige godsdiensten zijn slimme uitvindingen van de menselijke geest; de Allesomvattende Weg daarentegen is de opperste uitdrukking van de zuivere, hele, universele geest. Eenzijdige godsdiensten zijn gebaseerd op hypnotische manipulatie van de onrijpe geest; de Allesomvattende Weg is gefundeerd op de vrije overdracht van de allesomvattende, natuurlijke en in zichzelf gegronde waarheid. Zij is gegrondvest op het wezen der dingen en is niet op magische praktijken gebaseerd.
De Allesomvattende Weg is geheel vrij van filosofisch of wereldbeschouwelijk fanatisme, buitengewoon gedrag, cultussen rondom voedsel of opzwepende muziek. Dergelijke praktijken maken de geest onrustig en belemmeren de mens in zijn geestelijke groei. Door voorbij te gaan aan alles wat modieus is en door de mens kennis te laten maken met wat zuiver, eerlijk en deugdzaam is, voert de Allesomvattende Weg het individu stap voor stap naar de subtiele essentie van het leven terug. Wie zich overgeeft aan haar praktijken zal even eerlijk, eenvoudig, waar, deugdzaam en heel worden als het leven zelf.
Uiteraard zal een eenzijdige benadering slechts een gedeeltelijke ontwikkeling opleveren. Volledige zelf-ontwikkeling daarentegen opent de weg naar een omvorming, naar een volledige bevrijding van elke gevoelsmatige en biologische beperking, uitmondend in een hogere staat van zijn. Wie zich niet in geheimzinnigheden verliest en dit eenvoudige pad tot het einde toe bewandelt, zal zich boven elke vorm van verbrokkeling verheffen en onpeilbaar worden.
Door de subtiele waarheid van het universum te realiseren zal een mens boven tijd en ruimte uitstijgen.

Negenenzeventig
Zij die zich de komende tijd in deze waarheid verdiepen en haar toepassen, zullen gezegend worden. Zij zullen het geestelijke licht van de wijsheid deelachtig worden, het almachtige zwaard van helderheid verwerven, waartegen geen enkele duisternis bestand is, en de 'mystieke parel' van inzicht vinden, waarin het hele universum besloten ligt. Zij zullen het inzicht ontwikkelen dat nodig is om de Alesomvattende Waarheid van het Tao te aanschouwen.
Wie deze waarheid in alle oprechtheid zoekt, zal uiteindelijk met haar samenvallen en heel, onvergankelijk en onbenoembaar worden.

Tachtig
De wereld wordt overspoeld door halfverlichte meesters. Slimme lieden, zogenaamd te gevoelig om midden in de maatschappij te leven, omringen zich met veel pracht en praal en vertellen hun onnozele volgelingen mooie verhalen. Hoog van de toren blazend en hun leerlingen steeds gekker makend, verdraaien ze de waarheid en dwalen ze steeds verder van het Tao af. Het enige waarin ze hun medemens laten delen is hun eigen verwarring.
De ware meester begrijpt dat verlichting niet een doel maar een middel is. Beseffend dat het er uiteindelijk op aankomt een oprecht mens te worden, is hij er nooit voor teruggeschrokken hard en vaak heel lang aan de cultivering van zijn geest te werken.
Hij zal zich nooit als leider opwerpen, maar toch rustig de verantwoordelijkheid nemen voor alles wat op zijn pad komt. Niet gehecht aan resultaten, zich nooit op de borst kloppend, helpt hij de hele wereld door ieder individu dat een beroep op hem doet de helpende hand te reiken.
Hij laat zijn leerlingen in zijn goddelijke kracht delen, moedigt ze aan, stelt ze op de proef om ze sterker te maken, test ze uit om ze wakker te schudden en kanaliseert hun levensloop in de richting van de oneindige oceaan van het Tao.
Indien u zo'n vorm van meesterschap wenst, dient u uw leven op het Tao af te stemmen. Breek met negatieve gewoonten en eigenschappen. Wees eerlijk en oprecht. Leef in de wereld, wees goed voor alles en iedereen zonder onderscheid te maken. Wees de meest toegewijde vader of moeder, broer of zuster, vriend en leerling. Respecteer uw leraar en dien hem in alle nederigheid. Wijd u met nooit aflatende ijver aan de ontwikkeling van uw geest. Wie hierin slaagt, zal beslist tot zelfverwerkelijking komen en zal ook anderen zover kunnen brengen.

Eenentachtig
Wat is er, na al dit gepraat, nu eigenlijk gezegd? Je kunt er met woorden naar wijzen, maar de waarheid laat zich niet in begrippen vangen. Probeer eens naar hetgeen gezegd is te luisteren zonder gedachten, de wet die elk woord te boven gaat toe te passen, het onbenoembare en vormloze met uw hart te omarmen en op deze wijze te vereren. Wees blij dat u leeft. Vertrouw op het Tao. Geef uzelf met hart en ziel aan de verborgen oerbron van het universum over en u zult alles krijgen wat u nodig hebt.
U hoeft u niet achter de muren van het klooster terug te trekken. U kunt ook midden op de markt, volkomen natuurlijk, als een vriendelijke en wijze kluizenaar leven die vreugde put uit de Allesomvattende Weg. Wie een voorbeeld is voor een ander, wie kan geven zonder een tegenprestatie te verlangen en zich in al zijn woorden en daden door het Tao laat inspireren, zal, ook al staat hij midden in de wereld, het contact met het goddelijke nooit verliezen.
De adem van het Tao klinkt overal. Zij die er in harmonie mee leven, horen het dag en nacht.


terug naar het literatuuroverzicht


^