Peter Samwel; Tarot - De nieuwe ordening

ISBN 978 90 77478 27 1

Voorwoord door Jo Onvlee

Peter Samwel
De beelden en de filosofie van de Tarot dateren van de veertiende eeuw na Christus. Alleen niet wetenschappelijke aannames duiden op een veel vroeger begin. Oorspronkelijk was de Tarot een instrument van inwijding binnen gesloten groeperingen. Pas later is deze heel geleidelijk meer publiekelijk geworden en langzaam in de openbaarheid gekomen. Aanvankelijk bleef de verspreiding van de Tarot kleinschalig, maar vooral door de opkomende boekdrukkunst heeft ook de Tarot haar eigen weg uiteindelijk wereldwijd gevonden. Vanuit diverse groepen 'andersdenkenden' is er veel tegenwerking geweest om de oorspronkelijke en waarachtige bedoelingen van de Tarot voor het voetlicht te brengen. De Tarot is in de middeleeuwen verguisd, vervolgd en verbrand, waardoor ze ook steeds weer aan de algemene aandacht van mensen werd onttrokken. Zelfs tot 1950 was de Tarot nog geheimzinnig; haar kennis bleef beperkt tot kleine groepen zoekers naar het spirituele, het gnostieke en de esoterie. Ondanks deze tegenstromen, ontvouwde de Tarot zich voor het volk als een kaartspel voor divinatie.
Eliphas Levi uit Frankrijk en Sir Arthur Edward Waite uit Engeland waren beide occultisten die een vooraanstaande positie bekleedden in de occulte onderstroom van de twintigste eeuw. Eliphas Levi organiseerde de Tarot in een duidelijke volgorde, de Franse ordening. Arthur Waite voegde beelden aan de Kleine Arcana toe en deed dat in de Engelse ordening. Beiden hebben in hun ordening een sleutel aangegeven voor toegewijde onderzoekers.
In de aanloop naar het nieuwe millennium heb ik in 1965 kennis hierover 'ontvangen'. Op deze wijze heb ik een Nieuwe Ordening ontdekt en gevonden en zijn de aan elk Tarotdeck toegevoegde twee blanco kaarten opnieuw van afbeeldingen voorzien en ingevuld. Van hieruit zijn de hermetische kwad-ranten ontstaan, die de Nieuwe Ordening kenmerken. Deze kennis heb ik tijdens meerdere ontmoetingen persoonlijk aan Peter Samwel overgedragen.

Voor veel Tarotvrienden die met deze nieuwe volgorde worden geconfronteerd, zal het wat onwennig zijn en misschien wel als een herstelde orde overkomen. Dat is het echter niet. Het is een Nieuwe Or-dening met twintig hermetische kwadranten voor een Nieuwe Tijd, die op geen enkele wijze afbreuk doet aan de ordening die mensen gewend zijn. Deze nieuwe ordening wil niet controversieel zijn, maar geeft eerder een vernieuwende, eigentijdse en frisse kijk op de hedendaagse Tarot. Ook al hebben de verschillende stromingen binnen de Tarot elk hun eigen waarden en willen even zovele stromingen het alleenrecht op hun visie en uitgangspunten opeisen, toch nodig ik u juist daarom uit kennis te nemen van een Tarot met een Nieuwe Ordening, die vrijgemaakt is uit de Tarot zoals deze door de eeuwen heen aan ons mensen is overgeleverd.

Ik beveel u al met al het lezen van Tarot - De Nieuwe Ordening van harte aan!
Jo Onvlee, Amsterdam

Inleiding
Voor u ligt een leerboek van het leven, een boek dat u kunt gebruiken wanneer u op zoek bent naar zowel universele als persoonlijke antwoorden op levensvragen. Het is niet alleen een zingevend boek, ook kan het gezien worden als een levensbeschouwelijk, een filosofisch en psychologisch instrument. Het is een prentenboek en een levensboek, dat u in de gelegenheid stelt zowel de materiële als de immateriële wereld te verkennen, alsook het vormgevende en het vormloze, het persoonlijke en het spirituele, het bewuste en het onbewuste, het stoffelijke en het geestelijke. De Tarot wil u temidden van deze polariteiten de weg wijzen in het labyrint van het leven.
Het boek Tarot is losbladig en bestaat uit tachtig pagina's. Dat geldt voor alle Tarotversies. De Oude Ordening kenmerkt zich door achtenzeventig beelden en twee onbeschreven bladen. De Nieuwe Or-dening verbeeldt op tachtig pagina's ook tachtig kleurrijke illustraties. De Tarot toont beginselen van het innerlijk van de mens zowel op bewust als onbewust niveau. De Tarotbeelden spreken vanuit sym-bolen en willen ons openen voor wie wij werkelijk zijn in relatie tot zowel de aardse als de geestelijke realiteit. Deze symbooltaal is door iedereen te leren, te verstaan en te begrijpen. De kennis van deze bijzondere taal draagt bij aan de ontwikkeling van het bewuste en van ons persoonlijke en collectieve onbewuste. Het draagt bij aan de bewustwording van zowel het individuele als van datgene, wat de mens overstijgt. De Tarot werd in de middeleeuwen ook wel 'de bijbel van de armen' genoemd. Deze naamgeving werd onder andere ontleend aan het ongeletterd zijn van de armen, die met de Tarot toch een manifest van levenswetten in handen hadden dat als een levensbeschouwelijke leidraad gold in hun bestaan.

We zeggen wel: 'Een beeld zegt meer dan duizend woorden'. De beelden van de Tarot spreken, in deze zin van het woord, boekdelen. De Tarot brengt de mens door haar illustraties in verbinding met diepere lagen uit het onderbewustzijn, waar het persoonlijke herinneringsvermogen van ieder individu kan worden aangesproken. De mens kan nu zelf, door herkenning van deze beelden in zijn eigen innerlijk, zelfstandig antwoorden leren vinden op persoonlijke levensvragen. De Tarot wil de mens behulpzaam zijn bij het zoeken naar de diepere zin van het leven. Het gaat er dus om dat de Tarot als een instrument en een concept gebruikt kan worden om verbindingen te helpen leggen, niet alleen met ons herinneringsvermogen, maar ook met onze innerlijke waarheid en oorsprong, onze authentieke krachtbron van leven die erkenning zoekt en van een geestelijke aard is.
De goddelijke Waarheid over de mens en zijn bestaan ligt diep verborgen in hemzelf. We zijn dit alleen vergeten. Het doel van de Tarot is de weg door het labyrint van het eigen innerlijk te helpen wijzen om uiteindelijk één te kunnen worden met de alomvattende, universele Waarheid. De Tarot is daarom een wijs handboek dat spreekt over vormende levensprocessen. Zij bevat lessen die erom vragen bestudeerd en begrepen te worden. De Tarot confronteert onophoudelijk en direct, het is een boek dat leidt tot zelfkennis. Zij initieert en moedigt mensen aan de weg van het dagelijkse leven, als het pad van persoonlijke inwijding, te gaan. De Tarot neemt u dus mee op de weg die naar zelfken-nis leidt. Binnen de menselijke evolutie is het juist dat aspect dat nu om ontwikkeling en vooruitgang vraagt.
We lijken niet langer innerlijk te kunnen groeien wanneer we ons uitsluitend blijven richten op ver-trouwde levensbeschouwelijke zuilen met elk een eigen leer. We dienen de ballast over de eeuwige, vanzelfsprekende waarheden van instituties, 'heilige' geschriften, het verlichtingsdenken of van anderen die menen of zeggen te weten wat het beste voor ons allemaal is, te leren relativeren. Van belang hierbij is dat het hier kennis betreft die van oudsher al door schriftgeleerden aan de mensheid als waar-heid wordt voorgehouden en dikwijls zelfs werd opgedrongen. Het blijkt te vaak kennis van buitenaf te zijn die niet altijd door de mens in zichzelf als waarheid wordt herkend. In deze tijd wordt eerder een app`l gedaan om vanuit onze persoonlijke levenservaring onze eigen levensvisie en overtuiging vorm en inhoud te leren geven. Door de antwoorden op onze levensvragen en problemen in onszelf te leren zoeken, ontdekken we een Innerlijk Gezag: onze intuïtie en ons geweten, als menselijke afgeleiden van onze oorspronkelijke goddelijke Zijnsstaat.

Dit menselijke ontwikkelingsproces vraagt niet alleen om durf en moed, zeker ook vraagt het om zelf verantwoordelijkheid te leren nemen voor de eigen levensvragen. Iets dat tot voor kort als vanzelf-sprekend in handen lag van levensbeschouwelijke instanties en kerkelijke autoriteiten buiten ons. De mens is op weg naar zelfinzicht om vanuit zijn microkosmos de wereld (de mesokosmos) en het uni-versum (de macrokosmos) beter te leren begrijpen. De Tarot kan in dit proces behulpzaam zijn. Ze is dan ook in beginsel bedoeld om mensen een hulpmiddel, een indicator en een structurele methode ter beschikking te stellen ten aanzien van levensbeschouwelijke, filosofische en psychologische beginse-len, begrippen en wematigheden. Zo kan de mens zijn leven beter leren begrijpen.
Het principe van de oude Grieken wordt daarmee aangemoedigd en ondersteund, zoals zij al op de Tempel van Delphi schreven: 'Mens ken uzelve ...' De Tarot wil ons in die zin helpen de persoonlijke verbinding met onze goddelijke kracht, die door de eeuwen heen verloren is gegaan, als innerlijke autoriteit terug te geven.
Het gaat bij het leren gebruik maken van de Tarot zeker niet alleen om het vergaren van kennis erover. Het alleen maar uit het hoofd leren van de betekenissen van de symbolen van de afbeeldingen, is bij lange na niet voldoende om het instrument te kunnen doorgronden. Het gaat erom dat de beelden beleefd, geleefd en doorleefd worden en dat de symboliek van binnenuit gevoeld en intuitïef verstaan wordt. Daarnaast gaat het natuurlijk ook om kennis van de afbeeldingen op de kaarten en hoe deze zich in
 onderlinge verbanden tot elkaar verhouden. Dat maakt de Tarot tot een leer- en levensweg die een leven lang kan duren. De Tarot is investeren in wie u bent en zo het 'grote' weten langs de weg van het eigen innerlijk,
 met uw persoonlijke levenservaring als inwijdingsweg, beschikbaar krijgen.
 Dat is een boeiend proces van bewustwording dat om geduld, toewijding,
 volharding en liefde vraagt.

Ik nodig u uit om de weg van zelfkennis te gaan door u bereid te verklaren ieder beeld van de Tarot, dat in uzelf ligt opgeslagen, te verkennen.
 Elk beeld omvat een filosofisch beginsel dat deel uitmaakt van u en ook als
 zodanig herkenbaar is in u; elke afbeelding toont een aspect van uw mens-
zijn dat gezien, herkend en doorleefd wil worden. De weg die ik daarin zelf ga, bestaat uit het dagelijks trekken van één of meerdere beelden die mij inzicht verschaffen over mijzelf temidden van mijn levens- en veranderingsprocessen. Het feitelijke leven dat zich dagelijks van buitenaf aan 
mij voordoet, is een weerspiegeling van het leven dat zich in mij afspeelt.
 De buitenwereld toont mij steeds mijn balansen en onbalansen. Wanneer
 ik mijzelf bewust word van mijn innerlijke staat, dan heb ik daarmee ook 
invloed op de projectie ervan in mijn buitenwereld en wanneer ik mijzelf
 werkelijk van mijn buitenwereld bewust ben, dan kan ik dit bewustzijn 
aanwenden om mijn innerlijk er beter door te leren kennen.

De Tarotbeelden spreken de taal van mijn binnenwereld. Door de sym
booltaal van de Tarot te verstaan, leer ik mijzelf beter begrijpen, elke dag 
opnieuw. Dat is nuttig en zinvol. Het verrijkt me en ik leer op die manier de
 diepere bedoelingen van mijn leven te verstaan. Steeds weer lees ik daarom 
in de Tarot, met als doel om zelfstandig tot het formuleren van mijn eigen
 antwoorden te komen op de levensvragen, die zich via de buitenwereld aan 
mij spiegelen. Van binnenuit leer ik zo niet alleen mi-jzelf beter kennen,
 ook het instrument Tarot heb ik zo leren verstaan en doorgronden. Tevens 
heb ik ervaren dat de Tarot voor iedereen toegankelijk is; ieder mens kan 
zichzelf met behulp van de Tarot-beelden beter leren kennen, mits daartoe 
de toewijding, de oprechte wil en een diep verlangen bestaat.

Dit boek is vooral ook bedoeld om langs filosofisch geduide betekenissen snel en gemakkelijk te kun-nen doordringen tot de 'geheime' (= arcane) 
informatie die elke symbolische afbeelding omvat. Het is in die zin een 
boek voor hen die de Tarot willen leren verkennen. In principe is het dan 
ook bedoeld en geschreven voor de aankomende Tarotist in deze Nieuwe 
Tijd. Iemand die geïnteresseerd is in zowel de filosofie als de praktische
 werkzaamheid van deze tachtig beelden, zal met de inhoud van dit boek 
aan de slag kunnen. Helaas ontmoet ik veel Tarotisten die alleen maar
 geboeid zijn door de werkzaamheid van het instrument en niet door de 
kosmologie waarop de Tarot gegrondvest is. In principe biedt de Tarot
 namelijk een filosofische benadering van en een visie op het universele
 leven van alle mensen. Wanneer mensen deze filosofische basis in hun 
eigen leven zouden integreren, dan maakt dat het praktisch Werken met
 Tarotbeelden beslist eenvoudiger.

De aankomende Tarotist vindt in dit boek informatie en aanknopingspunten die verwijzen naar de levensfilosofie van Tarot. Daarnaast wordt
 ook aandacht besteed aan het gebruik in de dagelijkse prak-tijk. Hierdoor
 kan ook de beginner snel met de Nieuwe Ordening van de Tarot en haar kleurrijke beelden aan de slag. Voor de gevorderden is dit boek een handzame, praktische en waardevolle aan-vulling op de vele boeken die inmiddels over de Tarot verschenen zijn.

Wat dit boek exclusief maakt zijn de beschrijvingen en de uitwerking van de betekenissen van de twin-tig hermetische kwadranten. In de hermetische kwadranten worden de verschillende Arcana van de Tarot
 onderling min of meer logisch met elkaar in verband gebracht. Vanuit
 deze samenhang worden zowel de bedoelingen als de betekenissen van de 
twintig kwadranten verklaard. Veel studenten hebben mij in de voorbije
 jaren gevraagd nader uiteen te zetten wat nu precies de waarde is van 
het bijeenbrengen van vier afbeeldingen in elk afzonderlijk hermetisch
 kwadrant. In dit boek worden de her-metische kwadranten van de Tarot 
nader verklaard en inhoudelijk besproken. Er worden beschrijvingen per 
kwadrant gegeven en de onderlinge samenhang wordt beschreven.
De hermetische kwadranten voegen een verfrissende en nieuwe dimensie toe aan
 de grondvorm van de Tarot, die Arthur Waite en zijn tijdgenoten ongeveer
 een eeuw geleden aan ons hebben overgeleverd. Het feit dat Tarotbeelden 
onderling sterke banden en verbanden hebben, kan de gevorderde Tarotist
 uitnodigen tot verdieping van het instrument. Juist door deze banden en
 verbanden in de Tarot te leren begrijpen, leert de mens de verscheidenheid 
aan levensaspecten in zichzelf te verstaan en te doorgronden.

Daarnaast bevat dit boek ook nieuwe, aanvullende kennis op de visie van de Tarot zoals die door Arthur Waite gepresenteerd is in 1910.
In
 hoofdstuk I wordt de inwijdingsweg van het leven voor de mens uitvoerig beschreven.
Hoofdstuk 2 ontsluit De Nieuwe Ordening vanuit De
 Oude Ordening. In dit hoofdstuk wordt De Sleu-tel van de Ordening 
der Magiërs beschreven. Daarin wordt aangetoond dat de samenstelling 
en rangschikking van De Nieuwe Ordening, al sinds de middeleeuwen verborgen en besloten ligt in De Oude Ordening van de Tarot. Op deze
 manier openbaart dit boek een bijzondere toegang tot een eigentijdse 
visie, rangschikking en samenstelling van de Tarot, die uitstekend past bij 
de Nieuwe Tijd.
Daarna worden in hoofdstuk 3 De Oude en De Nieuwe Ordening met elkaar vergeleken aan de hand van de levensboom.
In hoofdstuk 4 en 5 worden achtereenvolgens het gebruik van de Tarot
 in het verleden, het heden en in de praktijk beschreven. Het geheel is 
voorzien van praktische aanwijzingen en aanbevelingen ten aan-zien van 
de toepassing. Daarop volgen nauwkeurige beschrijvingen in tachtig Tarotduidingen.
In hoofdstuk 6 worden de twintig hermetische kwadranten uitvoerig behandeld. Met de Tarot heeft de mens een inspirerend en wel 
heel bijzonder levensbeschouwelijk boekwerk in handen gekregen. Deze
 vrijheid vraagt om het dragen van verantwoordeiijkheid.
Dat is de reden 
dat in hoofdstuk 7 een moraalcode is uitgeschreven, die met behulp van
 vele studenten tot stand gekomen is in alle jaren dat ik over de Tarot
 onderwijs.
In hoofdstuk 8 tot slot worden per Tarotbeeld zowel twee positieve als twee negatieve kernbegrippen benoemd. Alle beelden zijn immers tweeledig, dus zowel positief als negatief. Geen enkel beeld onttrekt zich daaraan.

De vele Tarotboeken die ik bestudeerde, leggen dikwijls een nadrukkelijk accent op hoofdzakelijk een positieve of hoofdzakelijk een 
negatieve interpretatie van het beeld. Daarmee wordt een bepaald beeld
 op voorhand te eenzijdig positief dan wel negatief beoordeeld of geduid. In dit boek wil ik benadrukken dat elk beeld twee kanten heeft en dat er
 daarom objectief gezien van bevooroordeling van ongeacht welk Tarot-
beeld geen sprake kan zijn.

Het leven zelf is voortdurend in beweging en aan ingrijpende veranderingen onderhevig en zo is dat ook met de Tarot. De Tarot is immers de weerspiegeling van het leven zelf. Het leven is in zichzelf niet dogmatisch, de Tarot is dat daarom ook niet. De Tarot is een instrument dat 
deel uitmaakt van onze evolutie, van de bewegingen in de tijd. Daardoor 
kan de Tarot niet statisch zijn en blijven en is ze net als het leven zelf
 onderhevig aan verandering. Het zou onzinnig zijn om tegen de ontwikkelingen van het leven in uitsluitend en volhardend vast te houden aan
 presentaties van de Tarot die van voor onze tijd zijn. Ik vraag u niet om 
een keuze te maken tussen de ene of de andere benadering van de Tarot, ik vraag u dus niet te kiezen tussen De Oude en De Nieuwe Ordening. Ik 
bied u in dit boek een aanvullende visie aan op het prachtige Tarot-werk 
dat Arthur Waite en zijn tijdgenoten publiceerden en aan ons doorgaven.
 Zonder deze beginselen, bevindingen en inzichten van de Tarot zou dit
 boek niet geschreven zijn.

Onder Tarotisten bestaat helaas een discussie over welke Tarot de 
enige ware is. De enige ware Tarot bestaat niet. Het zoeken naar waarheid is zinvol, maar het pretenderen de exclusieve waarheid gevon-den te
 hebben in ongeacht welk instrument of boekwerk dat u bij het beantwoorden van uw levensvragen gebruikt, is pretentieus en onjuist. Mensen 
hebben voorkeuren. Zo zal het ene Tarotdeck u meer aanspreken dan het andere. Wanneer uw persoonlijke voorkeur daarbij echter tot het enig 
ware wordt verheven, dan lijkt het al gauw op 'oude wijn in nieuwe zakken', een film over dogmatiek met andere spelers en in een andere tijd, 
die ons vanuit de geschiedenis al eerder is getoond. Een film overigens
 zonder happy end.
Bijna alle Tarotbenaderingen gaan er als een vaststaand feit vanuit dat
 de volledige Tarot bestaat uit achtenzeventig beelden. Diegenen die deze 
stelligheid in twijfel durven trekken of daar een ander idee naast zetten,
 zetten daarmee de visie op het menselijk leven in beweging. De rangschikking, de volgorde en de samenstelling van De Nieuwe Ordening is
 controversieel, uitgaande van een min of meer van oudsher vaststaande
 samenstelling en benadering van De Oude Ordening. We leven echter met 
elkaar in een Nieuwe Tijd, die vraagt om een andere manier van kijken 
naar het leven van mensen en ook naar wie de mens eigenlijk is. Tarot - De Nieuwe Ordening wil aansluiten bij deze Nieuwe Tijd en deze nieuwe eeuw.

Tot slot wil ik nog een beeld voorhouden dat mij al langer intrigeert. Wanneer ik in hotels of conferentiecentra overnacht, tref ik op mijn nachtkastje vaak een Bijbel aan als levensboek van zingevingsvragen. Mensen noemen het een heilig boek, sommigen zelfs 'Het Woord van God van 
kaft tot kaft'.
Het is mijn diepste overtuiging dat de Bron van alle leven, van waaruit wij allemaal voortkomen en weer naar zullen terugkeren, zijn diepste
 geheimen in de mens zelf verborgen heeft. De Tarot is daar, naar mijn mening, een geniale, symbolische weergave van. Een spiritueel handboek dat de toon wil zetten over wie wij op een bepaald moment en onder een bepaalde omstandigheid zijn. Een manifest dat enerzijds de verhouding tussen de mens en de geestelijke wetmatigheden verlevendigt, anderzijds de relatie schetst tussen de mens en de natuurwetten, met als doel op de diverse bestaansniveaus en uit onszelf onze eigen antwoorden te vinden op onze persoonlijke levensvragen.
Ik spreek dan ook de wens uit dat Tarot - De Nieuwe Ordening op steeds meer nachtkastjes ook op die van hotels en conferentiecentra een waardevolle plaats vindt en u als lezer en gebruiker ervan tot inzicht brengt wie u in uw ware aard en natuur, van begin af aan, altijd al geweest bent ... 'Uit God zijt gij en tot God zult gij wederkeren'.

Peter Samwel


Peter Samwel (1953) is voorganger en pastoraal werker. Hij verdiept zich al meer dan twintig jaar in de Tarot. Sinds 1996 geeft hij tarottrainingen, -lezingen, -workshops en -consulten. Hij is als zodanig o.a. verbonden aan het Jungiaans Instituut in Nijmegen.

Website: Tarot - De nieuwe ordening


terug naar het literatuuroverzicht

terug naar het weblog^