Mario Schoenmaker - Occulte Wereldgeschiedenis in een notedop

Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer, ISBN 90-202-5558-4

Achterkant boek

Mario Schoenmaker (1929-1997)
Door vele esoterische richtingen wordt onze tijd als een bijzondere periode in de geschiedenis van de mensheid beschouwd. Zij staat te boek als New Age, eindtijd, overgangstijdperk, Aquarius-tijdperk enzovoort. Ook de dramatische ontwikkelingen op verschillende terreinen - ecologisch, klimatologisch, politiek, maatschappelijk en in de individuele levens van velen - die zich op onze planeet aarde afspelen, pleiten voor de opvatting dat we in een bijzondere tijd leven.
Des te belangwekkender is het dan ook dat Mario Schoenmaker, van wie eerder 'Een nieuwe visie op herderziendheid' verscheen, vanuit zijn op helderziendheid gebaseerde spirituele inzichten een overzicht geeft van de ontwikkeling van de aarde en de evolutie van het dierlijke, plantaardige en minerale leven op onze planeet. Daarbij gaat het niet alleen om het leven en het zonnestelsel zoals wij dat nu kennen, maar ook om ijlere voorstadia, waarin leven en bewustzijn zich op geheel andere wijze manifesteerden.
Hij verhaalt over de mensen van Lemurië en Atlantis, over het ontstaan van de verschillende (wortel)rassen en de betekenis van de opeenvolgende tijdperken.
Verder belicht hij de unieke rol van de Christus in de evolutie van de mensheid en gunt hij ons een blik in de toekomst, waarin weer geheel andere mogelijkheden verborgen liggen dan die we nu kennen en ons kunnen voorstellen.

Inhoud
Inleiding 7
1. Wereld-incarnaties 11
De spirituele hiërarchie; de wereld reïncarneert; de betekenis van het getal zeven;
Oude Saturnus en de ontwikkeling van het fysieke lichaam;
Oude Zon en de ontwikkeling van het etherische lichaam;
Oude Maan en de ontwikkeling van het astraallichaam;
huidige Aarde en de ontwikkeling van de individualiteit;
Nieuwe Jupiter; Nieuwe Venus; Nieuwe Vulcanus;
de oorsprong van Het Kwaad; samenvatting

2. De zeven tijdperken van de aarde 30
Wetenschappelijke achtergrond; de occulte uitleg;
het Polaire tijdperk; afscheiding van de zon;
het Hyperborese tijdperk; het scheppen van een fysiek lichaam;
het Lemurische tijdperk; de afscheiding van de maan en de planeten;
de invloed van de Christus in Lemurië; menselijke zielen in dierenlichamen;
seksuele scheiding en de ontwikkeling van de hersenen;
Lucifer; bewustzijn; de mysteriescholen; samenvatting

3. De zeven tijdvakken van Atlantis 47
Het vierde wezensdeel van de mens: het Ik-Ben-zijn;
het fysieke lichaam van de Atlantische mens; de ontwikkeling van de spraak;
het vermogen om rechtop te staan;
de etherische en astraallichamen van de Atlantische mens; Ahriman en Lucifer;
het geheugen van de Atlantische mens; wijsheid en leeftijd;
de macht over de natuur; de zeven wortelrassen van Atlantis;
het Rmoahals wortelras; het Tlavatlis wortelras; het Tolteeks wortelras;
het Turanische wortelras; het Semitische wortelras; het Accadische wortelras;
het Mongoolse wortelras; de Vernietiging van Atlantis

4. Het post-Atlantische tijdperk 70
De betekenis van het getal vijf;
de zondvloed en het begin van de moderne geschiedenis;
het Indische tijdperk - de tijd van de Kreeft; het kastenstelsel; zeven heilige Rishi's;
het Perzische tijdperk - de tijd van de Tweelingen; astrologie; Zarathoestra;
het Egyptisch-Chaldeese tijd perk - de tijd van de Stier;
Egyptische mysterietempels en inwijding; de voortplanting; mummificatie;
het Grieks-Romeinse tijdperk - de tijd van de Ram; eerbiediging van het fysieke;
het verbreken van bloedbanden; verstand en denken;
het gebrek aan liefde; samenvatting

5. Het doel van de incarnatie van Christus 88
Wie was Christus? Evolutie tot aan de incarnatie;
Christus op aarde; het bloed en de liefde van Christus;
evolutie sinds de incarnatie; spiritueel denken;
het christelijke of Angelsaksische tijdperk - de tijd van de Vissen;
geloof en gezond verstand; de materiële wereld; spirituele ontwikkeling;
het zesde tijdperk - de tijd van de Waterman;
het weten; de nieuwe helderziendheid;
het zevende tijdperk - de tijd van de Steenbok; de verre toekomst
Over de auteur 107

Want het is waarschijnlijk dat er verschillende werelden hebben bestaan en zullen bestaan, sommige in het verleden, andere in de toekomst.
Origenes: De Principis

Inleiding
De manier waarop de mens tegen zijn oorsprong en bestaan aankijkt, is in de loop der eeuwen nogal veranderd: persoonlijke kennis en geloof, de kerk en de wetenschap hebben allemaal invloed gehad. Maar er is nog steeds geen echt antwoord op de vragen die ons worden voorgelegd door het verleden en de toekomst.
Gedurende vele jaren heeft het christendom de westerse wereld voorzien van een kosmologie, gebaseerd op bijbelse verhalen. Toen ontdekte de wetenschap, dat deze aarde en de wezens van wie de mens afstamde in feite ouder waren dan op grond van de Bijbel werd aangenomen. In de daarop volgende eeuwen namen de kerk en de wetenschap tegengestelde standpunten in over het verloop van de 'evolutie'.
Darwins idee dat de mens, de kroon op Gods schepping, afstamde van de apen, gooide alleen maar olie op het vuur. Anderzijds waren wetenschappers verbijsterd dat mensen geloof hechtten aan de christelijke veronderstelling dat het menselijk ras zijn intrede deed in de vorm van twee stoeiende geliefden in een paradijselijke tuin. God en wereld, religie en wetenschap, geloof en rede werden volkomen onverzoenbaar.

Juist de aanvaarding van het idee van evolutie en ontwikkeling veroorzaakte de grote crisis in de kerk en het daar opvolgende afkeren van God naar rede en materialisme. Als het idee van evolutie echter bekeken wordt door het oog van de occultist, wordt het een begrip van grote waarde. Die waarde ligt in het feit dat het de mens een gevoel van vooruitgaan geeft en van een doel waarnaar die voor uitgang leidt.
Occultisme kijkt naar de ongeziene of spirituele oorzaken van fysieke gebeurtenissen en verschijnselen. Daarom is het nodig dat een occulte kijk op de geschiedenis zich niet alleen bezighoudt met wat er is gebeurd, maar ook waarom bepaalde dingen zijn voorgevallen. De occultist ziet de geschiedenis als een openbaring van het goddelijke plan, een ontwikkeling, een voortgaand proces, een evolutie. Darwins theorieën worden niet als ketterij afgedaan, maar in de spirituele context geplaatst waarin ze thuishoren.

Echt occult onderzoek vereist helderziende waarneming, want alleen de helderziende kan toegang verkrijgen tot de spirituele wereld en terugreizen in de tijd als een ooggetuige van historische gebeurtenissen. Veel van wat in dit boek staat, is het resultaat van vele jaren helderziend onderzoek en occulte studie door enkele van de meest bekende zieners in de wereld.
Deze occultisten kunnen bevestigen dat de verhalen in de bijbel op waarheid berusten: de mens was aanwezig aan het begin van de schepping van deze wereld - hoewel niet in fysieke vorm. Want de fysieke verschijning van de huidige mens nam honderdduizenden jaren van ontwikkeling in beslag. De occultist kan de verhalen van de Bijbel in de context van een menselijke geschiedenis zelfs verder terugzien dan de wetenschap dat kan.
Het is maar al te bekend dat wetenschappelijke 'feiten' verre van vast staan. Ze veranderen iedere dag onder invloed van nieuwe en grotere ontdekkingen. Zelfs terwijl dit boek wordt geschreven, wordt wel weer een nieuw wetenschappelijk feit ontdekt, dat opnieuw vorige theorieën en ideeën verandert. Evenzo moeten we, nu de zienswijze van de occultist op geschiedenis en evolutie steeds grotere bekendheid begint te genieten en ongetwijfeld steeds meer zal worden aanvaard, beseffen dat ons weten onvolmaakt is. Omdat we in deze harde, onbeweeglijke fysieke wereld leven, ontwikkelen we ideeën die ook hard en onbeweeglijk zijn. Als de mens daarentegen in de geest vertoeft, is hij expansief en alomvattend en heeft hij geen behoefte zijn ideeën in strakke kaders te plaatsen. Hoe steekhoudend en gegrond de zienswijze in dit boek ook is, toch verandert ook die als de jaren voor bijgaan en het begrip van de mens zich uitbreidt en ontwikkelt.
Daarom vraag ik je ook om bij het lezen van deze korte occulte geschiedenis van de wereld, die tot diep in je wezen te laten doordringen. Wat voor jou als de waarheid klinkt, is waar. Andere begrippen kunnen meer tijd vergen om opgenomen te worden. Bedenk dat dit een begin is, een nieuwe manier om naar de wereld te kijken, naar de geschiedenis en - wat het belangrijkst is - de toekomst.

1. Wereld-incarnaties
Het feit dat je dit boek leest, betekent een aantal dingen. In de eerste plaats betekent het dat je geboren bent (hoe wel je je dat misschien niet herimiert) en dat je fysiek bestaat. Het betekent ook dat je de verstandelijke vermogens en de scholing hebt om te kunnen lezen - zelfs als je niet helemaal begrijpt wat die verstandelijke vermogens zijn, hoe ze werken en hoe ze getraind werden.
Dit is het eerste uitgangspunt dat begrepen moet worden als iemand zich in het occultisme verdiept. Het heden duidt op, bevat en komt voort uit het verleden. Als we naar een man van veertig kijken, weten we dat hij ooit een kind van één jaar was en dat hij alle fasen daartussen heeft doorlopen. We weten dit, zelfs al hebben we hem gisteren pas ontmoet. Hij heeft een verleden dat hem heeft gemaakt tot wie hij nu is.
Dit uitgangspunt gaat op voor alle dingen - van mensen, dieren, planten en mineralen tot sterren, zonnen en universa. In onze zienswijze gaan we natuurlijk verder terug dan de geboorte in dit huidige leven. Onze benadering omvat in het 'verleden' de gebeurtenissen van voorgaande incarnaties.

In deze betekenis kijkt het occulte onderzoek naar de ongeziene of spirituele krachten die fysieke verschijnselen veroorzaken. Dit gebeurt niet om gebeurtenissen van het verleden vast te leggen, maar om erachter te komen waarom dingen zijn zo als ze nu zijn en het resultaat of het doel van schijnbaar toevallige gebeunenissen te voorspellen. Een occulte kijk op de geschiedenis is daarom niet alleen gericht op de ontwikkeling van alle dingen die te zamen onze wereld maken, maar ook en vooral op de redenen van hun ontstaan.
Kosmisch gesproken verscheen de mens zoals we hem nu kennen pas kortgeleden, maar ondanks dat heeft de mens een lange geschiedenis. Hij had niet in zijn huidige vorm kunnen verschijnen als deze niet was voorbereid door voorgaande incarnaties. In onze korte studie van de occulte geschiedenis van de wereld zullen we kijken hoe de mens zich ontwikkelde tot wat hij nu is.

De spirituele hiërarchie
Bij het onderzoek naar de oorsprong van de wereld en de geschiedenis van de mens kunnen we met behulp van helderziende vermogens teruggaan tot het spirituele en tot de verschillende spirituele krachten of wezens die daarbij een rol spelen. In algemene termen kan men bij deze spirituele krachten in collectieve zin denken aan God. Ze zijn verenigd in hun doel, hoewel ze verschillend zijn in vorm en werkzaamheid.
Net zoals vele andere religies onderscheidt de christelijke traditie een reeks spirituele wezens die zich inzetten voor het goede. De hiërarchie van negen in de christelijke traditie staat bekend als de Engelen, Aartsengelen, Archaï, Machten, Krachten, Tronen, Domeinen, Cherubijnen en Serafijnen. Er zijn ook spirituele wezens die tegen het goede werken - in de Bijbel bekend als de slang, de duivel en Lucifer. Zoals we zullen zien, spelen al deze spirituele krachten of wezens een rol in de evolutie van de mens, of hebben die gespeeld. Dit heeft tevens tot resultaat dat ze zelf ook evolueren.


Over de auteur
Mario Schoenmaker werd geboren in Rotterdam. Na een religieuze opleiding in ons land emigreerde hij in 1955 naar Australië, waar hij ondermeer drie jaar doorbracht als missionaris tussen de Aborigines op de Roelants Mission in West-Australië. In 1966 werd hij zich bewust van zijn spirituele gaven. Hij was de eerste die spirituele genezingsdiensten hield die honderden mensen trokken. In1969 richtte hij in Perth een spiritueel centrum op dat gebaseerd is op christelijke uitgangspunten, maar een duidelijk esoterische boodschap heeft. Door de veelzijdige religieuze achtergrond van Mario en zijn spirituele inzicht, vormen de leringen van 'Het Centrum' een combinatie van de beste elementen van het westerse christendom en het occultisme.
'Het Centrum' was een groot aantal jaren zeer succesvol in Perth, maar Mario's reputatie verbreidde zich snel, en steeds meer mensen in Australië wilden deelnemen aan datgene wat 'Het Centrum' te bieden had. Vandaar dat er behoefte kwam aan een centrale lokatie in een grotere stad. Dat werd uiteindelijk Melbourne, waar het activiteitenpakket verder werd uitgebreid met ondermeer cursussen in psychodrama en een soort psychotherapie en psychologie voor persoonlijke groei.
Voortdurende uitbreiding van die activiteiten betekende ook dat er meer ruimte nodig was om alles onder één dak te houden. Vandaar dan ook dat men in 1989 verhuisde naar een groot gebouw van twee verdiepingen in Caulfield, een voorstad van Melbourne. Er heerst daareen warme, vriendelijke sfeer waarin mensen vrij zijn zich te uiten en hun eigen, innerlijke, goddelijke mogelijkheden te onderzoeken in hun streven naar een christelijke levensstijl.


terug naar het literatuuroverzicht

terug naar het weblog^