Swedenborg - Beknopte Uiteenzetting van de 'Leer van de Nieuwe Kerk'

Over God de Heiland Jezus Christus


aantekeningen voor de
Beknopte Uiteenzetting van
de 'Leer van de Nieuwe Kerk'
Aantekeningen die Swedenborg heeft nagelaten als voorbereiding op dit werk.
Bron: Swedenborg Boekhuis - www.swedenborg.nl
Het gehele werk is daar met deze link verkrijgbaar:
swedenborg.nl/edities

- De theologie van de gehele christelijke wereld is gegrond op de aanbidding van drie goden.
- God is één in wezen en in persoon.

- In Hemzelf is de Drie-eenheid en deze mag niet onderscheiden worden in personen.

- De Goddelijke attributen maken zijn wezen uit.
- Deze zijn vele en volgen ook op elkaar.

- De opeenvolgende Goddelijke attributen zijn: de schepping en de instandhouding, de verlossing en de zaligmaking, de hervorming en de wedergeboorte.
- Deze zijn Goddelijk, maar zij zijn niet als God in Zichzelf.


- Deze éne God wilde een natuurlijk mens worden, dus een volledig mens, om vele redenen, waarvan de voornaamste was de verlossing van engelen en mensen.
- Uitspraken van de Schrift dat er één God is;

- Dat deze Zelf de Verlosser en Heiland is;

- Dat Hijzelf in de wereld zou komen;

- Dat Hij Zichzelf naar Zijn Menselijke Jezus Christus noemde;

- Dat Jehovah Zelf in de wereld gekomen en Heiland en Verlosser geworden is.

- Die éne God is niet alleen de Schepper, maar ook de Verlosser en Hij, die tot wedergeboorte brengt.


- Dat Hijzelf naar het Goddelijk Ware nederdaalde en het Menselijke aannam wordt bevestigd in Johannes (Joh. 1); eveneens, 'dat Hij was van eeuwigheid', hetgeen ook wordt bevestigd door het verhaal van Zijn geboorte in Lukas (Luk. 1: 32, 34, 35).
- Plaatsen uit de Heilige Schrift die aantonen, dat Hij de Waarheid is en het Licht; eveneens dat Hij het Woord is en dat Hij dit geheel heeft vervuld.
- Alle dingen zijn door Hem gemaakt.

- Het Goddelijk Ware wordt in de geestelijke zin de Zoon van God genoemd.

- Het Goddelijk Ware wordt bedoeld met Messias, Christus, Koning, de Gezalfde en ook met David.

- Het Goddelijk Ware wordt bedoeld met Engel en de Gezondene.

- Het Goddelijk Ware wordt bedoeld met Heerlijkheid.
- Op geen andere wijze kon Hij alle dingen in de hemelen en in de hellen in orde brengen.

- Op geen andere wijze kon Hij de oude Kerk vernietigen en een nieuwe Kerk instellen.

- Op geen andere wijze kon Hij verzoekingen in Zichzelf toelaten en dragen.

- Op geen andere wijze kon Hij in een staat van vernedering verkeren en als van Hem gescheiden tot God de Vader bidden.

- Op geen andere wijze kon Hij verlossing en gerechtigheid worden, uit eigen macht.

- Op geen andere wijze kon Hij dus het Menselijke met en dus het Menselijke in de tijd toevoegen aan het Goddelijke van eeuwigheid.

- Ook kon Hij op geen andere wijze één zijn en worden met de Vader.


- Alle dingen, die in het Goddelijke zijn, zijn in het Menselijke tezamen.

- Hij heeft Zijn Menselijke verheerlijkt, zoals Hij een mens geestelijk maakt of tot een engel.

- Over de twee staten van de wedergeboorte van de mensen.

- Alzo heeft Hij Zijn Menselijke Goddelijk gemaakt.
- Alzo is Hij geworden de Eerste en de Laatste dus het al in alles.

- De Goddelijke werking geschiedt van uit eersten door middel van laatsten, en daar er in de Kerk geen laatsten meer waren, zo heeft Hij Zichzelf tot de Laatste gemaakt.

- De mens kan met God niet worden verbonden dan door middel van een zichtbaar en toegankelijk Menselijke.
- Al wat mannelijk is, wordt geboren uit het Ware, als uit een zaad, uit een geestelijke oorsprong.
- De reden, waarom men dit tot nu toe niet heeft begrepen en waarom er zoveel meningen omtrent de Menselijke natuur van Christus hebben bestaan, is, dat men geen duidelijk onderscheiden begrip had van het goede en het ware, en van het huwelijk tussen die beide, noch van de wil en het verstand, noch van de ziel en het lichaam.

- De maagd, waaruit Hij is geboren, betekent ook de Kerk naar de neiging tot het ware.
- Hij moest geboren worden uit de maagd, in wettig huwelijk met Jozef.
- Christus alleen is Mens van eeuwigheid en natuurlijk Mens in de tijd.
- In Hem is alles Goddelijk uit het Goddelijke in Zichzelf.
- Alleen tot Hem moet men zich wenden om verlossing.
- Men moet zich rechtstreeks tot Hem wenden en indien men zich indirect tot Hem wendt, dan wordt de verbinding verbroken.
- Hieraan kunnen de plaatsen toegevoegd worden, die handelen over de grote verdrukking, en wat daarop volgt.

- Drie goden aanbidden is geen God aanbidden.

- Niemand komt tot God of wordt met Hem verenigd, tenzij hij zich tot het Menselijke wendt; op andere wijze is Hij niet te bereiken.

- Omdat God de Vader naar het Menselijke de Verlosser is.

- Wil er verbinding zijn, dan moet er een zichtbare God zijn en dus een God toegankelijk en bepaald; dit is voor de christenen niet zo duidelijk, maar wel voor alle anderen.
- Het Goddelijk Ware heeft geleden.terug naar het literatuuroverzicht


^