Thea Terlouw - De cyclus van leven en dood

Uitgeverij Petite 2001 ISBN 90.75636.35.0
(Opmerkingen tussen haakjes zijn van mij, Freek)

Margreet
Toeval bestaat niet, de juiste mensen zijn op het juiste moment bij elkaar. (11)
Mensen die mediteren of bidden vanuit het hart, scheppen zeer krachtige lichtvelden om zich heen. (12)
In alle mensen is een Godsvonk aanwezig en als de soms vele lagen van versluiering wegvallen, gaat men, aangeraakt door het licht, op zoek. Op weg naar huis. Naar heelheid, innerlijke vrede, overvloed en geestelijke rijkdom. Ieder mens verlangt daar in het diepst van zijn wezen naar. We komen immers allemaal van dezelfde lichtbron. (13)
Besef hoe belangrijk het is om bewust te leven. Het geestelijke heelworden is een natuurlijk proces, dat vele levens kan vergen, want de mens is van nature lui. (14)
Het lichaam heeft gediend als de tempel van de ziel. (14)
Als je hier bewust kennisneemt van je levensboek is dat wel het uur van de waarheid. Je ziet elk aspect zoals het is. (15)
Wees het oude, stoffelijke lichaam dankbaar voor de geboden mogelijkheden om al het resterende karma uit te werken. Het is als een vuur dat je schoonbrandt, een louteringsproces. Ik lees in mijn levensboek en schouw het door holografische beelden. Zo kan ik elk aspect van het voorbije leven en ook de levens daarvoor, bekijken in mijn eigen tempo. Niemand zegt dat het móet. Het is een mogelijkheid die je liefdevol wordt aangereikt en het is aan jou om daar in alle vrijheid wat mee te doen. (16)
Het overlijden is een geboorte naar de geestelijke wereld. (21)
De kracht van de gedachten zet hier alles in beweging. (22)
Rozen vertegenwoordigen een zeer hoge liefdestrilling. (24)
Iedereen schept in de geestelijke wereld datgene, wat bij hem of haar past. (25)
Het nieuwe leven in de geestelijke wereld is allereerst gericht op heelwording van mijn wezen. (25)
Oude dingen verwerken en bewustzijn verwerven, gaat dieper als je dat doet tijdens je leven op aarde. Nu begrijp ik ook waarom er zoveel therapieën naar de aarde zijn gebracht. Zo is er voor ieder een manier te vinden om schoon schip te maken. (27)
In de geestelijke wereld word je niet geoordeeld en veroordeeld, behalve door jezelf. Als je andere mensen hebt pijn gedaan of gekwetst, dan voel of ervaar je dat in je zelf bij zo'n terugblik. (28)
Door de bewuste groei van sommigen nemen ze andere mee in iets wat we de vorming van een morfogenetisch veld kunnen noemen. (29)
Een jonge generatie is op zoek naar de waarheid, wenst vrij te zijn en maakt zich los van de opgelegde leefregels van de kerk. Langzaam gaan we de goede kant op.

Jasmine - Hel en verdoemenis?
De dogma's die de mensen meebrengen van de aarde werken heel belemmerend op hun vooruitgang in de geestelijke wereld. (31)
Hoogmoedigen hebben meer tijd en aandacht nodig dan anderen, want zij bieden meer weerstand tegen de hulp die hen wordt geboden. (31)
De zon is de voedingsbron van de mens. (33)
De rituelen hadden hun inhoud verloren en zij zag de dwang van de door de kerk opgelegde levenswijze. (33)
Tijdens mij bijna-dood-ervaring ... kwam mijn hele leven als een film aan me voorbij. Dit zijn hologrammen uit je levensboek of je blauwdruk. Ik moest teruggaan om de taak te volbrengen die ik op me had genomen en om de lessen te leren voor mijn ziel, die ik onmogelijk op een andere manier kon leren. Mijn begeleider vertelde me dat ik een lichtdrager was en een bepaalde functie in dat geestelijke duister vervulde. Hij liet me zien dat er op allerlei plaatsen lichtdragers incarneren met zelfgekozen taken, allen behorend tot de Familie van het Licht, waar ik ook toe behoorde. Ik keerde terug tot mijn lichaam. (36)
In de geestelijke wereld begrijp je het hoe en waarom van bepaalde gebeurtenissen en je ziet hoe je daar vóór de geboorte voor hebt gekozen. De wetenschap dat ieder mens elk aspect heeft moeten ervaren, maakt nederig en bescheiden. (40)
Iedereen is in de sferen op zijn eigen wijze een ervaringsdeskundige en iedereen zoekt naar wegen om die ervaringen zinvol te gebruiken. Velen bundelen zich en gaan met elkaar op zoek naar manieren, om dienstbaar te zijn aan de ontwikkeling van de mensheid. (40)
Elk individu gaat in zijn eigen tempo een weg van ontwikkeling. Ieders proces is anders. Niemand wordt hier op dezelfde manier behandeld, zoals op aarde wel vaak gebeurt. Ieder mens is uniek in zijn groei en ontwikkeling en dat maakt de hele evolutie ook zo boeiend. (41)
God is liefde en het zijn de mensen die uit eigen vrije wil een zootje maken van dingen, die zo mooi en vredig kunnen zijn. (41)
Er is hier in de geestelijke wereld voor iedereen iets, waardoor hij of zij zijn vervulling vindt. (42)

Dr. Carl - Altijd maar studeren en werken
Het gaat erom je te oefenen in vergeving. Telkens kom je een laagje tegen als je iets gaat verwerken. Steeds denk je dat je er bent, maar dan komt er weer een laagje. (43)
Het gaat erom de eenheid in de verscheidenheid te vinden en daarvan te genieten. (45)

Kindersfeer Weggerukt uit het jonge leven
Kinderen groeien op in de kindersfeer tot volwassen wezens. (53)

Anna en Pieter - De verpleegster en de arts
Veel mensen hier kiezen ervoor, als ze een liefdesverbinding aangaan, toch zelfstandig te blijven wonen. Wij kozen ervoor om een ruime woning te delen. (66)
Het delen van kennis en ervaring kan ons samen alleen maar verder brengen. (69)

Hans - Eenheid en verscheidenheid
Geen enkele ziel gaat ooit verloren. Alle zielen zullen ooit terugkeren naar de albron van licht en liefde. (78)
Oordeel nooit over een ander mens. Zelfs al zou diens levensboek open voor je liggen. Iedere ziel heeft zijn positieve en negatieve ervaringen op zijn zieleweg gehad. Je weet niet, waarom die ziel zo'n keuze heeft gemaakt. (80)
Veroordeel ook jezelf nooit, maar wees je bewust van je onwetendheid van toen. Blijf niet hangen in oude schuldgevoelens, maar richt de blik vooruit. Besef dat elke stap die we maken als individu ook weer meer licht toevoegt aan het geheel. Schuldgevoel houdt je groei tegen. (81)
Mensen van het licht blijven toch, zonder ophouden, de verduisterde zielen bezoeken, in de hoop iets te bereiken. Men dient echter zelf om hulp te vragen en dat heeft alles te maken met de heilige vrije wil van de mens op deze planeet aarde. (82)
Het lijkt een harde wet, maar als een mens zijn eigen negatieve daden aan den lijve ervaart, zal hij of zij eerder deze fouten vermijden. (82)
Ieder mens die met een open gemoed durft te kijken naar zijn of haar eigen negatieve ervaringen in het leven, ziet misschien wat voor lessen er geleerd moeten worden. Echt helder worden de lessen pas veel later en ze zijn niet altijd met het verstand te beredeneren. Wel kun je naar binnen keren en met je gevoel invoelen wat het voor jou heeft betekend. Ergens in je kern is altijd het antwoord te vinden. (83)
Vraag om inzicht door vragen te stellen aan de geestelijke wereld. De lichtwereld zal zo'n vraag altijd beantwoorden. Met dromen werken vergt wel wat oefening, maar een aantal mensen vindt zo hun antwoord. Ze worden dan wakker met een helder weten. Anderen vinden hun antwoord door een stil gebed of meditatie. Maar het allermooiste is het om dit te doen vanuit je eigen kracht, onafhankelijk van een menselijke tussenpersoon. Die tijd ligt nu achter ons. Men wordt nu geïnspireerd om het zèlf te doen, in de eigen kracht te gaan staan en van daaruit innerlijk antwoord op de levensvragen te krijgen. Zo blijft het eigen krachtveld schoon en komt er geen energie en eigen interpretatie van een ander persoon tussen. Vertrouw erop, dat ieder mens dit kan leren. Ieder mens draagt dit vermogens in zich. (83)

Achmed - Oorlog om de 'juiste' religie
In de sfeer van haat is er nog niet de innerlijke vrijheid van bewustzijn dat God in alle dingen is, in alle mensen als godsvonk. (84)
Mediteren is verbinding maken met Al-Wat-Is.
Veel mensen zijn uiterst verwrongen door de binnen de religies opgelegde leefregels. (85)
Engelen incarneren nooit op aarde, waren zelf nooit mens, maar ze waren er in vele tijden om de mensheid te begeleiden en te dienen.
In de sferen zie je, hoger komend, een behoefte aan eigenheid. (88)
Ik heb er nooit bij nagedacht, wat voor pijn en ellende ik teweegbracht. Onbewust was ik, ik leefde in een groepsgeest en liet me leven. Ik deed wat er van me werd verwacht. Mijn bewustzijn veranderde doordat ik zelf een aantal malen moest ondergaan wat ik anderen had aangedaan. (89)
Nu kan ik zien hoe kleine oorzaken grote, gunstige gevolgen kunnen hebben. Want het begint klein, zoals het meestal gaat. (91)
Zomerland is de plaats in de sferen, waar de op aarde levende mens 's nachts heen kan gaan. Ook door bezoeken aan Zomerland worden nieuwe lessen meegebracht naar de aarde en in de praktijk gebracht. In Zomerland wordt inspiratie opgedaan voor het vaak moeilijke leven van alledag.(95)

Arend - Macht over leven en dood
Het contact tussen hemelse en aarde blijft bestaan door de nachtelijke bezoeken aan Zomerland. Met elkaar wordt gewerkt aan noodzakelijke verandering. Oude, vastzittende processen veranderen is zwaar en moeizaam werk. De mensen dienen die veranderingen met hun eigen vrije wil op aarde te verwerkelijken. Wij kunnen vanuit de geestelijke wereld alleen maar inspireren. (97)
Steeds meer mensen zien, hoe ze dingen op hun levenspad aangereikt krijgen en maken gebruik van de signalen om datgene te beleven en te ervaren wat hun zielewezen en levensblauwdruk in petto heeft. Steeds meer mensen ervaren de heelheid van alle dingen, ook de minder leuke, die op hun pad komen. Later ontdek je vaak pas de bedoeling daarachter. (98)
Wij hebben veel moeten leren voordat ons bewustzijn veranderde door het op indringende manier zelf ervaren wat wij eerst anderen hadden aangedaan. (105)
Mijn ouders waren antroposofen en hadden inzicht in incarnatie-aspecten. Zij zagen het als een taak voor het hele gezin en zochten en vonden de geestelijke heelwording. Hoe dat precies werkt, zie je pas ècht na je stoffelijke dood. (110)
Ik heb veel incarnaties in het licht geleefd, maar de ziel heeft ook behoefte om dat andere, duistere stuk te leren kennen. (110)
De Aarde is een vrije-wils-planeet en dat hield ook in dat je zelf bepaalde of je jouw levensboek wilde lezen of niet. Na je dood trok het laatste leven als een film door je heen en bepaalde je zelf of je bepaalde details wilde zien en ervaren. (113)
Je kwam terecht in de sfeer van je geestelijke afstemming, dat is een natuurwet. Je kunt niet meer licht verdragen dan je zelf licht bent, anders zou je verbranden. (113)
Zo kon het gebeuren dat mensen, leven na leven, weigerden hun levensboek te lezen. Het 'Hogere Zelf', de geestelijke begeleiders en de Heren van Karma, zochten dan naar wegen om de juiste zielelessen te leren. Je werd dan geboren op de juiste plaats in de juiste omstandigheden en met de juiste mensen. In feite is dat geen keus, de incarnatie wordt dan bepaald door een hogere hi?rarchie. Het 'Hogere Zelf' kiest wat belangrijk is om als ziel te kunnen groeien. (113)
Zelfkennis is een heel belangrijk levensaspect. (113)
Ieder mens heeft ooit in zijn evolutie alle aspecten beleefd. (114)
Elk levensverhaal is anders, daarom is het zo gevaarlijk om te generaliseren. Soms is het bij kankerpatiënten kenmerkend, dat het gaat om mensen, die nooit 'nee' konden zeggen en geen grenzen hadden naar andere mensen toe en altijd klaar stonden voor hun omgeving. (115)
Veel mensen kiezen er vanuit de geestelijke wereld voor om door kanker oude resten van karma uit te werken. Vanuit de aarde gezien is het vaak moeilijk te begrijpen dat we kennelijk kiezen voor levenssituaties, die zwaar en moeilijk zijn. (115)
Het ziekteproces doet de persoon veranderen en hoewel dat ongetwijfeld voor alle ziekten geldt, zag ik dat nooit zo duidelijk als bij kankerpati?nten. Kennelijk kiezen we voor zoiets, omdat we op zieleniveau weten dat het ons verder brengt en oude negatieve trillingen transformeert en ons doet stijgen in het licht. (116)

Bernhard - Kardinaal van een God vol gramschap
Er zijn in de sferen zoveel lagen en tussenlagen. Elk mens komt op de plaats van zijn geestelijke afstemming. (117)
Op aarde en in de sferen zoeken en vinden mensen elkaar, worden door gelijksoortige energie aangetrokken. (118)
Geen enkel mens is ooit verdoemd, we komen allemaal uit dezelfde bron van licht en keren er allemaal naar terug. Dat doen we allemaal op onze eigen manier en er zijn veel wegen die naar God en het licht leiden. (123)
Ik weet nu dat je je eigen hel schept. (123) Zolang ik er van overtuigd was dat ik de hel verdiende, bleef ik ook in die naargeestige sfeer. (124)
Het lezen van je levensboek is als een hologram. Je ziet elk mogelijk detail, elke keuze die je maakte, de pijn die je anderen aandeed, alles. Je voelt ook wat je een ander aandeed. (124)
Iedereen dient zijn of haar levensboek te lezen van het voorbije leven. Daardoor worden er enorme groeisprongen gemaakt, als mensen gaan begrijpen waarom bepaalde dingen gebeurden in hun leven. Men zal de oorzaken gaan zien en daardoor ook de gevolgen, wat snel tot een verandering kan leiden. (124) Inzicht en begrip verwerven ten aanzien van je eigen processen, onder begeleiding van de wezens van licht, die buitengewoon geduldig en liefdevol zijn. Zonder dat iemand je ter verantwoording roept of je veroordeelt, dat kun je zelf wel. (125)
Samen gingen we door dit proces heen. Het was een groot karmisch proces. Wat ik in het leven van Bernhard ervaarde, was wat ik een ander had aangedaan. Ik leefde in eerdere levens met dezelfde zielen, die nu mijn familie waren. De samenstelling was anders, maar we waren er allemaal. Mijn vader was daar mijn zoon. (125)
Geen enkele ziel zal verloren gaan, hoezeer sommige religieuze bewegingen ook het tegendeel beweren. Niemand kan de hemel opeisen, want die behoort iedereen toe. (126)
Inzicht in geestelijke processen helpt mensen op aarde zich te reinigen van hoogmoed, haat, jaloezie, hebzucht, afgunst. Ook het reinigen van negatieve gevoelens naar jezelf en je omgeving is belangrijk. (126)
Zèlf op eigen kracht veranderen, de juiste keuzes maken die voor jouw zieleweg van belang zijn. Daarom is het ook zo belangrijk dat de mens bij zijn eigen kern en godsvonk komt en daardoor bezielde keuzes kan maken. Zelf ook voelen dat je keuzes juist zijn en dat niet van de mening van anderen laten afhangen, want ieder gaat een unieke weg. (127)
Ik wil stilstaan bij het reinigen van verslaving met betrekking tot voedsel, drank, tabak, alcohol, drugs, medicijnen, seks en geweld. Maar het geldt ook voor verslaving aan bezit en macht. Het gaat erom inzicht te krijgen in wat die dingen met een mens doen, om daardoor de diepere zin te begrijpen van wat bijna alle religies op aarde hiermee als grondtoon willen zetten. Ook in yoga wordt aandacht geschonken aan het beheersen van lagere begeertes. (127)
Lekker eten is heerlijk en noodzakelijk als je in een stoffelijk lichaam leeft, maar overdaad is schadelijk. Als je aan niets anders meer kunt denken dan aan eten en je steeds maar weer volpropt met teveel voedsel, dan ben je in de geest gefixeerd en afhankelijk geworden. Jij controleert dan niet je voeding, maar het eten beheerst jou. Met al die andere dingen is het net zo. (127)
Eenmaal in de geestelijke wereld aangekomen - maar nog steeds aardgebonden - blijven verslaafden zoeken naar drank en drugs. Ze hangen, zonder door anderen gezien te worden, rond op plaatsen waar andere verslaafden rondhangen. Het is vreselijk om te zien hoe ze proberen aan drank en drugs te komen. Ze hangen rond in de aura's van dronken mensen en zetten die aan tot nog meer drinken. Zo pikken ze iets van de roes van de dronkenschap mee. Ze trekken zielen uit lagere, astrale sferen aan en daar kunnen ze moeilijk van loskomen, zij scheppen openingen voor deze zoekende en dolende zielen. (128)
Ook in de psychiatrie zijn velen omringd door elementen uit de lagere, astrale werelden en meer kennis daarover zou veel goeds kunnen doen. Ook de vaak veel te zware medicatie die de mensen krijgen werkt daaraan mee. (128)
Steeds meer mensen beginnen boodschappen uit de geestelijke wereld te lezen en in te voelen. Lees die boodschappen altijd met je hart, er zijn immers zoveel niveaus van waaruit men informatie kan doorgeven. (128)
Voel met je hart. Doorgevingen uit de lichtwerelden zijn altijd liefdevol, ook al vermelden ze negatieve aspecten. De werkelijkheid is nu eenmaal dat er lagere en hogere sferen zijn. (128)
Velen hebben de diepste intentie om de waarheid te vinden. Er staan wezens uit de lichtwerelden klaar om te helpen dat bewustzijn te verkrijgen. Die hulp wordt aangereikt in het leven van alledag. Inzicht op maat, want ieders weg is en blijft uniek. (128)
Hoewel dag en nacht in de geestelijke wereld niet bestaan is het mogelijk en vaak ook wenselijk om je terug te trekken in je eigen ruimte waar je de geest kunt laten rusten in een soort slaap. (130)

Heelkamers
Variatie is de grondtoon van het goddelijke plan: samengaan en samenleven in verscheidenheid. (137)
In de heelkamers werken al deze verschillende zielen nauw samen, het is een voortdurende stroom van leren van elkaar, een wisselwerking, die niet ophoudt. Al het onderscheid tussen al die verschillende volken is hier al weggevallen, nu moet dat op aarde nog gebeuren. (137)
Ieder bewust geworden mens kiest een taak die bij hem of haar past. Is er behoefte aan rust, dan wordt die genomen. (138)

De wetenschapper en de erfenis van Atlantis
In de beginperiode van Atlantis, die meer dan drieduizend jaar heeft geduurd, werkte ik als leraar op de tempelscholen die we hadden gesticht. De aarde was toen een heerlijk oord. Maar de aarde is een planeet van de vrije wil. Mensen gingen de kennis die ik hun gaf, misbruiken voor hun eigenbelang, om macht te verwerven, andere mensen te onderdrukken en te overheersen en om grote rijkdom te vergaren. Ik heb de bittere ervaring opgedaan dat de mens met zulke prachtige kennis voor het diepste kwaad koos. Ik was naïef geweest. Uiteindelijk draaide de maatschappij helemaal dol in de loop van de drie periodes, met name in de derde periode. (140)
De Atlantiërs hebben door veel negatieve daden in de eindtijd groot karma op zich geladen. Later in de aardegeschiedenis trokken zij de gevolgen van hun daden naar zich toe en veel werd uitgewerkt in de twintigste eeuw. Veel wetenschappers van toen zijn ook nu weer volop bezig, bijvoorbeeld met genetische manipulatie en klonen. Sommigen zijn weer net zo bezeten bezig. (144)
Alle geïncarneerde lichtwezens zijn voor ons bereikbaar in de geest en net zo hoorbaar alsof we naast elkaar staan in de stoffelijke wereld. Door deze communicatie kunnen bepaalde ontwikkelingen sterk worden afgeremd en ter discussie gesteld. (144)
De verschrikkingen van de eind-Atlantistijd kunnen zich niet herhalen. Dat is onmogelijk gemaakt.
In juni van het jaar 2000 is er een goudwit net rond de aarde geschapen. Dat is mede te danken aan de inspanningen van veel lichtwerkers op aarde. Met behulp van dit lichtnet kunnen mensen beter samenwerken in hun poging de dualiteit los te laten. Het netwerk is bedoeld als bron van energie. Ieder individu dat kiest voor een opwaartse gang naar hogere frequenties, zal zich gedragen voelen zonder angst te hebben voor een terugval in het oude. (145)
Verwerking is geen knop die je omdraait, maar een proces, dat bij ieder mens anders verloopt. (152)

Peter - Een kort maar intens leven
Zij waren zich ervan bewust dat Peter (comapatiënt) buiten zijn lichaam alles kon verstaan wat ze zeiden en dachten. (154)
Door mijn geestelijke begeleider liet hij weten dat hij precies op het juiste tijdstip was overleden. Het lag vast in zijn levensblauwdruk dat hij 24 jaar zou worden. (154)
Veel mensen die ervoor kiezen hun leven te beëindigen, bijvoorbeeld bij kanker of totale verlamming, gaan over op een tijdstip dat vastlag in hun levensboek. (155)
In elke lichtsfeer zijn tuinen te vinden. Overal komen mensen in de geestelijke wereld aan die behoefte voelen zich met tuinen en bloemen bezig te houden. Voor veel mensen vormt de zorg voor hun tuin een genezing op hoog niveau. Dat brengt ook voordeel voor iedereen, want wie zich bezig houdt met zo'n plek, geniet en geneest van oude aspecten van het leven op aarde, terwijl anderen er ook van kunnen genieten. Bloemen hebben een bepaalde energie, die belangrijk kan zijn voor een zieke. (156)

Ed - Vrije keuze in de liefde
Je ziet pas later welke keuzes er allemaal aan je voorbij zijn gekomen. (159)
Zoals het gaat met karma, ik diende te ondergaan wat ik anderen allemaal had aangedaan. Zo kunnen de lessen van het leven, als we die willen leren, grote veranderingen veroorzaken. (161)

Het blijft taboe: suïcide
Eenmaal in de sferen en kijkend naar ons levensboek, onder liefdevolle begeleiding, zien mensen heel duidelijk de bedoeling van bepaalde levensaspecten, van negatieve gebeurtenissen in vorige levens. Er is echter geen oordelende god die hel en verdoemenis brengt, je bent het zèlf die processen van de ziel afbreekt. (183)
Toch biedt juist de periode van ziekte de mens zoveel kansen op verandering. Juist de ziekteperiodes van mensen leiden tot grote transformaties. Een mens die weet dat hij niets meer te verliezen heeft, staat anders in het leven, dat is zeker. (184)

Ellen - Alles onder controle?
Ze was bezig haar levensboek te lezen en begon te ontdekken hoeveel liefdevolle mogelijkheden er waren geweest om op een zachte manier haar in de geestelijke wereld gemaakte voornemens in daden om te zetten. Ze zag dat de zachte weg altijd de eerste mogelijkheid is en dat alleen als dat niet lukt, zwaarder geschut in stelling wordt gebracht. Zij bestudeerde haar levensboek en zag het punt waarop zij de ziekte naar zich toe had getrokken om op een veel ingrijpender manier een bepaalde levensles te leren. (187)
Zij zag ook dat veel mensen incarneren met een aanleg tot het ontwikkelen van een bepaalde ziekte, maar die aanleg vaak al in de jeugd hebben getransformeerd, waardoor de ziekte zich in dat leven niet hoeft te manifesteren.(187)
Er zijn ook mensen die vastbesloten zijn de ziekte te gebruiken voor hun transformatie van oude, vastzittende, negatieve ervaringen. Haar gidsen hebben ons laten zien hoe mensen vaak met gemak door de eerste fase heenkomen en hun kwesties transformeren. Want juist de jeugdjaren zijn bestemd om, in de juiste omgeving en met de juiste mensen, het negatieve, dat om uitwerking vraagt, te transformeren. Als je jong bent is er nog een zekere band met de plaats van oorsprong en sta je meer open voor de hulp van de grofstoffelijke èn die van de geestelijke wereld. (187)
Veel mensen kiezen er in de geestelijke wereld voor een bepaald ziekteproces door te maken en dat besluit kan ook te maken met de leerprocessen van de mensen er omheen. Er zijn vaak meer zielen bij zo'n plan betrokken. (188)
Het is gevaarlijk te oordelen over bepaalde vormen van ziektes door ze in een spiritueel hokje te plaatsen. In de loop van mijn tocht door de geestelijke zijde van het bestaan is wel heel duidelijk gebleken dat er talloze manieren zijn om bepaalde karmische aspecten uit te werken. (188)
Ieder mens is uniek en zal ook een geheel eigen weg zoeken naar het licht. Niet iedereen leert even snel en sommigen hebben letterlijk een klap op hun hoofd nodig om uit een bepaalde toestand te ontwaken. Hoe vaak zet niet een heftige gebeurtenis een grote, positieve verandering in.
Veel mensen, die zelf hun leven beëindigen, willen voor langere tijd niets meer en verkeren dan ook in een soort geestelijk vacu?m (het land 'Urmani', de zelfmoordenaarssfeer), totdat zij eraan toe zijn hulp ter aanvaarden. Het is uitermate belangrijk dat je dat zelf wilt. (193)
Al lezend in mijn levensboek voelde ik de pijn, die ik anderen had aangedaan, nu zelf. Het zijn uren van de waarheid als je zo door bepaalde stukken van je leven heengaat. Het is een hologram, waarin je voelt wat je anderen hebt aangedaan en zo werd ik geconfronteerd met mijn daden, zoals ieder mens na zijn overgang. (193)
In de geestelijke wereld heb ik contact met Peter als hij 's nachts uit zijn lichaam is. Op een bepaalde plek in Zomerland ontmoeten wij elkaar. Hij heeft een nieuwe vrouw leren kennen en zij willen gaan trouwen. (193) Zij is tien jaar jonger dan Peter en heeft een kinderwens. Er wordt nu door de Raad van Karma bezien, of ik als jongen kan incarneren bij dit paar. Zoiets wordt goed voorbereid en gebeurt nooit tegen je wil. In een mannelijke incarnatie liggen bepaalde mogelijkheden om die oude energie in evenwicht te brengen. De voorstellen, die mij zijn gedaan, geven mij goede moed. Ik verlang er met mijn hele wezen naar om de voorgenomen zuivering te beleven. Dichtbij de mensen, die ik als Ellen zoveel pijn heb bezorgd, liggen veel mogelijkheden om dat in evenwicht te brengen. (194)
Ellen is zich er volledig van bewust dat zelfdoding geen oplossing biedt, maar ook dat ze niet veroordeeld werd of verdoemd, zoals bepaalde religies de mens voorhouden. Je lost er alleen niets mee op. Lessen, die de ziel wenst te leren, worden er alleen maar door verschoven. (194)

Simon
We zijn nooit alleen, altijd zorgt er iemand voor ons, hoe diep we ook zijn afgedwaald in de aardse materie. (198)

Fjodor en de kunstenaars
Kunst, in al zijn verschijningsvormen heeft voor de nodige lichtenergie gezorgd in moeilijke tijden. Wie daarvoor open stond, liet deze energie in zich doordringen. Het luisteren naar een concert gaf de mensen weer nieuwe energie, kracht om door te gaan. (200)
Onderlinge competitie kennen we hier niet, niet bij de leerlingen en niet bij de leraren. Ik weet dat de aarde wel veel competitie kent. In de nieuwe tijd zal dat veranderen. De hemel komt naar de aarde en omgekeerd. (200)
Weet dat elke ziel met een bewust geschapen plan incarneert en zich daarop goed voorbereidt. (207)
We groeien met z'n allen naar een prachtige gouden tijd. (207)
Het vormen van een levensplan is allemaal een kwestie van de eigen, vrije wil. Mensen die een zwaar karma moeten uitwerken, hebben altijd te maken met de Heren van Karma, maar daar worden nooit besluiten zonder instemming genomen. Het 'Hogere Zelf', het totaal van ziele-aspecten, kiest de beste weg die de lessen mogelijk maken die de ziel wil leren. (209)
Het is even wennen aan het idee, dat de ziel zelf voor allerlei ervaringen kiest, maar zulke lessen brengen heel wat karma in evenwicht. (214)

Maria
We leven nu tijdens een keerpunt in de tijd, aan het einde van een lange cyclus van 26.000 jaar en tevens het einde van een nog grotere cyclus van verschillende tijdperken. De overgang van het Vissen- naar het Watermantijdperk brengt in hoog tempo een verandering van bewustzijn. Ik zie dat vanaf deze plek in de geestelijke wereld heel duidelijk.

Oude banden
Steeds meer mensen laten nu de oude trillingen van het verleden beetje bij beetje los, waardoor ze kunnen worden getransformeerd en tot licht gebracht. Als we praten over uitzuiveringen van 26.000 jaar aards leven dan is het op zich niet zo belangrijk om welke periode het gaat. (217)
Een groep is nooit zonder plan bij elkaar, want toeval bestaat niet, het is onvermijdelijk. (221)

Hulp uit de geestelijke wereld
De bedoeling van dit boek is om inzicht te geven in de geestelijke zijde van het bestaan, in een periode van enorme veranderingen in de kosmos. Ik wil stilstaan bij de enorme interventie, bij de hulp die vanuit de vele lichtwerelden aan de mensheid wordt geboden. (224)
Nodig bij het ontwaken een engel uit op je schouder en vraag hem te helpen bij de dingen die op je pad komen. Nodig deze energie uit, durf om bijstand en hulp te vragen in moeilijke processen waar je doorheen moet. De eigen, vrije wil heeft ons als mensheid ongekende mogelijkheden geboden. Durf ook vanuit die zelfde vrije wil om hulp uit de lichtrijken te vragen en hij zal worden gegeven. (224)
Wees je ervan bewust dat je meditaties en gebeden worden gehoord. (225)
De lichtwerelden volgen de gebeurtenissen op aarde nauwgezet. Deze planeet van de vrije wil is kennelijk enig in zijn soort. Uit dat gebied van de vrije wil zijn geweldige groeisprongen van de mensheid voortgekomen, maar ook diepgaande, liefdeloze ellende. (230)
Sommige van die geïncarneerde zielen zijn opvallende leraren op elk denkbaar terrein van vernieuwing, anderen bestaan slechts in rustige, onopvallende levens. Met elkaar houden deze zielen een bepaalde lichtfrequentie vast, die nodig is om moeder aarde door haar geboorte heen te helpen. Ze dragen en handhaven allen een hoge liefdestrilling. (230)
Wij zijn alle afkomstig uit dezelfde bron. De dualiteit zal verdwijnen en de eerste stappen worden nu gezet. Met het toenemende besef van een groter geheel dat uit één bron voortkomt, zal ook het handelen van de mens veranderen en het 'ik'-tijdperk overstromen in een groot 'wij'-bewustzijn. (231)
Ik hoop dat al die pioniers, die nu af en toe moedeloos worden van het wachten op de grote verandering, hun hoogstaande doelen kunnen bereiken. Zij zullen ons op een later tijdstip bekend maken met andere levensvormen dan de aardse, hun zielewezen is bekend met al deze vormen. (231)
Een groep leraren uit het Andromeda-stelsel brachten grote liefde en saamhorigheid op aarde. Hun levenslessen werden groepsgewijs ervaren en geleerd. Zij vertegenwoordigen vooral de vrouwelijke, zachte energie. De Andromedanen zijn als leraren onder ons. Zij zijn ook vaak nieuwetijdsleraren die de lessen uit de oudheid weer verbinden met de tijd van nu. Onopvallend, levend in eenvoud. Ware meesters in het leven in eenvoud en verbondenheid met het Al-Dat-Is. (232)
Het is van groot belang dat het menselijke bewustzijn op aarde verandert en andere waarden toelaat die het grote geheel dienen en daardoor dus ook henzelf. Het is belangrijk dat mensen het ego-bewustzijn overstijgen en niet langer egoïstisch eigenbelang nastreven en persoonlijke, materiële rijkdom. (232)
De nieuwe aarde zal worden herboren tot een hogere frequentie en iedereen die dat wil, zal daarin meestromen. Dat zijn grote processen, die zich op het hogere zieleniveau voltrekken. (232)
Laten we in het kader van dit grote geheel van gebeurtenissen durven vragen om hulp als we het moeilijk hebben. Vraag een engel om je te helpen bij de kleine en grote moeilijkheden die op je levenspad komen. Verbind je met de energie die ons liefde en warmte geeft, een energie die ook medegevoel heeft voor de bijzondere tijd waar we als mensheid doorheen gaan. Alles en alles is met elkaar verbonden, wees daarvan bewust en besef dan dat de hulp uit de lichtrijken daar ook toe gerekend mag worden. (233)
Ga in je kracht staan en neem je eigen leven in handen, neem daar zelf verantwoordelijkheid voor en sluit je aan bij de groeiende rij van mensen die welbewust hun eigen werkelijkheid scheppen. (233)

Leviahnarah
Ook de mensen die op aarde leven in een stoffelijk lichaam lezen hun levensboeken als zij 's nachts uit hun lichaam zijn. Iedereen, zowel boven als beneden, is met hetzelfde grote werk van uitzuivering bezig. Elk mens op aarde. (247)
Eigenlijk zijn veel mensen al bezig met veranderen zonder zich dat zo bewust te zijn, omdat die veranderingen niet spectaculair zijn, maar onderdeel van het kleine leven van alledag en zich gewoon afspelen in de familie- en vriendenkring of in de beroepssfeer. Ook hier zien we hoe talloze mensen, vanuit de sferen zowel als op aarde, bezig zijn om elkaar hulp te bieden. (248)


terug naar het literatuuroverzicht


^