Hersenwerkzaamheid tot 10 min. na de dood


In verschillende tijdschriften verscheen een artikel over een onderzoek naar de hersenen (het brein) van een overleden patiënt, die nog tot 10 min. na de (hart)dood werkzaam bleven. Bij andere overleden patiënten trad dit niet op.
Dit verschijnsel hangt samen met een onderwerp dat in de esoterische literatuur bekend is: het levenskoord. Het betreft een etherische verbinding die bestaat tussen de menselijke geest en de hersenen. Door dit koord houdt de geest, de levenskracht, het lichaam in leven als de geest het tijdelijk heeft verlaten, bijv. tijdens de slaap, tijdens narcose en tijdens uittredingen, bijv. bij een bijna-doodervaring.

Ik heb het koord zelf niet gezien, maar de keren dat het mij werd vergund uit mijn lichaam te mogen treden en het vanaf een afstandje te bekijken, geeft mij het sterke vermoeden dat er zoiets moet bestaan. Ik zag bijv. een keer tijdens een uittreding mijn lichaam op de bank zitten, waar ik het had achtergelaten, terwijl ikzelf als geest mij in de hoek van de kamer bevond. Het zat daar in dezelfde houding zoals ik daar eerder was gaan zitten, het zakte niet als een zoutzak ineen. Naast mijn lichaam ontwaarde ik mijn geleidegeest, die toen iets tegen mij zei over de zelfbezinning.
Toen ik mij daarna weer naar mijn lichaam toebewoog en weer intrad, kwam ik erin terug alsof er niets was gebeurd. Het ging heel geleidelijk, heel natuurlijk. Toch had ik, de levenskracht, het tijdelijk verlaten. Dat het in die tijd door dat levenskoord heen door mij in leven werd gehouden, is voor mij zeer aannemelijk.

Bij de Rozekruisers (Max Heindel) is te lezen, dat het koord een soort van uitstulping uit de menselijke geest is en dat het met de hersenen is verbonden. Werkzame hersencellen hebben om zich heen een elektromagnetische uitstraling, die te meten is middels het elektro-encefalogram (EEG) en het magneto-encefalogram (MEG). De rozekruisers noemen die uitstraling de 'chemische ether', een uitstraling die ontstaat door biochemische werkzaamheid van de celinhoud (het cytoplasma). Die werkzaamheid is de oorzaak van de elektromagnetische uitstraling en met die uitstraling is het levenskoord verbonden, daar dat er als uitstraling van de geest in wezen mee overeenstemt. Het is de 'tussenstof', een zielsverschijnsel, waarmee de geest zich met het lichaam kan verbinden.

Vóór het levenskoord wordt verbroken en de geest wordt overgeleid, (waarna de dood van het lichaam pas intreedt) moet de geest alle levenservaring die in netwerken in de cellen van de hersenschors is vastgelegd (het stoffelijke deel van het geheugen) uit de hersenen overnemen en vastleggen in het geestelijke deel van het geheugen, dat in de uitstraling van de menselijke geest (de ziel) aanwezig is. Dit moet gebeuren als het overlijden bijvoorbeeld plotseling gebeurt, of als de geest, de menselijke persoon nog heel erg aan het aardse bestaan is gehecht en nog niet aan de naderende overgang naar huis, heeft willen denken.
Het is ook in die periode dat de levensfilm aan de menselijke geest voorbijtrekt, mensen zien dan hun hele leven voor zich afspelen.
Vlak voor zijn overlijden, terwijl hij eigenlijk niet meer aanspreekbaar was, zei mijn vader opeens heel bewust en duidelijk tegen mij: "Freek, het was een heel avontuur!" Die nacht overleed hij.
Bij hen die al vóór het overlijden hun leven hebben overdacht, heeft deze overdracht vanuit de netwerken in de schors al plaatsgevonden en zij maken zich meteen los van hun stoffelijke vorm. Er is dan geen hersenactiviteit meer te meten.

Dat hersenwerkzaamheid in de hersencellen nog enige tijd mogelijk is, komt doordat er in hersencellen veel glucose is opgeslagen. De hersenen wegen maar 2 kg, maar ze gebruiken wel 20% van de totaal aanwezige glucose in het lichaam. Zolang er glucose is als energiebron, kan er ook sprake zijn van 'neuronale activiteit' en daarmee van elektromagnetische uitstraling.

Over dit onderwerp is het volgende te lezen in Prediker, 12:1-7
Gedenk dan uw Schepper in uw jongelingsjaren, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen, waarvan gij zegt: Ik heb daarin geen behagen;
Voordat de zon verduisterd wordt evenals het licht en de maan en de sterren en de wolken na de regen wederkeren; Op de dag, dat de wachters van het huis beven en de sterke mannen zich krommen, en de maalsters ophouden, omdat haar aantal gering geworden is, en zij, die uit de vensters zien, hun glans verliezen, En de deuren naar de straat gesloten worden; als het geluid van de molen verzwakt, en de stem hoog wordt als die van een vogel en alle tonen gedempt worden;
Op de dag, dat men ook vreest voor de hoogte en er verschrikkingen op de weg zijn, de amandelboom bloeit, de sprinkhaan zich voortsleept en de kapperbes niet meer helpt; want de mens gaat naar zijn eeuwige huis en de rouwklagers gaan rond op de straat; voordat het zilveren koord losgemaakt en de gouden lamp verbroken wordt; voordat de kruik bij de bron verbrijzeld en het scheprad in de put verbroken wordt.
En het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is en de geest terug keert tot God, die hem geschonken heeft."


terug naar de vragenlijst

terug naar het weblog^