mentale klachten


Wat het woord 'mentaal' betreft eerst even een woordverklaring, want 'mentaal' komt van het Latijn 'mentalis' en dat hangt samen met het Latijn 'mens', ook een woord voor geest (naast 'spiritus'); maar met 'mens' wordt meer de 'denkende geest' bedoeld.

Het denken kan wel degelijk klachten veroorzaken, maar dan in de vorm van 'dwanggedachten' of in de vorm van gehechtheid aan bepaalde denkbeelden, in het Frans 'idee fixe', een bepaalde begripsmatige eenzijdigheid, zoals je zoveel ziet bij orthodoxe gelovigen. Het woord 'orthodox' betekent: 'juiste leer'.
Het gaat dan om mensen die zichzelf hebben beperkt tot één gedachte, één geloofsinhoud. Het is een verschijnsel dat je bij alle godsdiensten tegenkomt. Het vertrouwen in de waarheid van het eigen gedachtengoed is dan zo groot geworden, dat men onwrikbaar overtuigd is van de juistheid ervan.
Iedere verdere ontwikkeling van de eigen denkwereld wordt daardoor versperd en de geestelijke ontwikkeling komt tot stilstand.
Dat is zeker de oorzaak van heel veel problemen, maar dan vooral op maatschappelijk gebied!

Maar het kan ook zijn dat iemand in zijn eigen binnenwereld zich heeft gehecht aan een bepaald denkbeeld en daar dan maar niet los van kan komen. Ook dat veroorzaakt remmingen. Daardoor komt de geestelijke ontwikkeling tot stilstand en dat kan de oorzaak zijn van problemen op het persoonlijke vlak.

Als het om onopgeloste begripsmatige ('mentale') vraagstukken gaat, dan moet er al denkend naar een oplossing worden gezocht, bijvoorbeeld door meer kennis over dat onderwerp te verzamelen. Het feit dat je tegen een begripsmatig vraagstuk aanloopt, veroorzaakt een innerlijke onevenwichtigheid want de innerlijke rust wordt verstoord. Het is juist die onrust die een zekere gespannenheid laat ontstaan, die je er juist toe aanzet die onaangename toestand te boven te komen, waardoor je je gaat inspannen om het vraagstuk op te lossen.
In dat geval is de 'mentale klacht' juist het niet verdwijnen van de innerlijke onrust, voordat het vraagstuk door eigen inspanning is opgelost. De 'mentale klacht' verdwijnt als voor het probleem een oplossing is gevonden. Maar die innerlijke onrust, die innerlijke gespannenheid (tegenwoordig 'stress' genoemd) is juist een noodzaak, want als die er niet zou zijn, zou een mens niet in beweging komen… geneigd als wij zijn om te streven naar rust en daarin te volharden.


terug naar de vragenlijst


^