Jezus' opstanding en de uitwerking op de leerlingen


Het bewijs voor het feit van Jezus' opstanding is de houding van de twaalf leerlingen; zij waren zo overweldigd door de aanblik van hun uit de dood opgestane leraar - zoals door hem voorspeld - dat zij van angstige, diep teleurgestelde leerlingen na zijn dood, veranderden in zijn vastberaden zendelingen.
Met ware doodsverachting en ongewapend trokken zij erop uit om de leer van hun meester aan de wereld te verkondigen, een wereld die daar bovendien nog helemaal onwetend van was.
Met gevaar voor eigen leven verkondigden zij de komst van Gods Koninkrijk, wat door de keizer en zijn soldaten als een regelrechte bedreiging voor hun rijk werd opgevat.

Bron van het volgende uittreksel: Who is the real Jesus? https://y-jesus.com (een website van JesusOnline)

1. Heeft Jezus de beweringen die hij deed, bewezen?
Tegen het einde van Jezus' driejarige onderricht, vertelde hij zijn leerlingen dat hij in Jeruzalem zou worden veroordeeld en gedood.
Voor hen was dit verpletterend nieuws! Zij hadden drie jaar met hem doorgebracht. Zij hadden zijn vele wonderen gezien en geluisterd naar zijn onderricht over Gods onvoorwaardelijke liefde en genade. Ze waren stomverbaasd dat dit nu zou gaan gebeuren! Jezus vertelde hen echter nog iets anders dat zij helemaal niet begrepen. Hij zei dat hij weer op zou staan uit de dood.

Zijn aankondiging op te staan uit de dood, zette Jezus' hele onderricht op het spel. Als hij de dood zou overwinnen, zou dat zijn aanspraak op goddelijkheid bevestigen. En het zou betekenen dat alles wat hij hen vertelde over God, zichzelf en hun doel en bestemming, waar is.
Zelfs zijn belofte: "Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft, al sterft hij, toch zal hij leven" (Johannes 11:25).

Bijbelgeleerde Wilbur Smith legt uit: "Toen Hij zei dat Hij weer zou opstaan uit de dood, op de derde dag nadat Hij was gekruisigd, zei Hij iets, wat alleen een dwaas zou durven zeggen als Hij de toewijding van zijn leerlingen verwachtte - tenzij Hij er zéker van was, dat Hij zou opstaan."
Zoals Jezus had voorspeld, werd Hij gevangen genomen, ter dood veroordeeld door Pontius Pilatus en terechtgesteld aan een Romeins kruis.[17]
Na zes uur aan het kruis te hebben gehangen, stierf Jezus. Een Romeinse bewaker doorboorde zijn zijde om er zeker van te zijn, dat hij dood was. Daarna werd Jezus in het graf van een rijk lid van de Joodse raad, Jozef van Arimathea, begraven. De Romeinse bewakers moesten 24 uur per dag de wacht houden bij de tombe.

De leerlingen van Jezus waren ondergedoken, uit angst dat ook zij gearresteerd en mogelijk zouden worden terechtgesteld. Maar op de derde dag haastten Maria Magdalena en andere vrouwen zich van het graf naar de leerlingen en beweerden dat zij Jezus levend hadden gezien! Kort daarna vertelden de ooggetuigen ons dat Jezus levend verscheen aan Petrus, Johannes en meer dan 500 anderen.

De leerlingen waren plotseling veranderd.
Peter Steinfels van The New York Times schrijft: "Kort nadat Jezus was terechtgesteld, werden zijn volgelingen plotseling van een verbijsterde en zich schuilhoudende groep tot mensen met een boodschap over een opgestane Jezus en over een komend koninkrijk, die zij met gevaar voor eigen leven predikten, en die na een paar eeuwen een keizerrijk ingrijpend had veranderd. Er gebeurde iets... maar wat?"[18]

2. Wie heeft de steen verplaatst?
Een persoon die wilde weten wat er was gebeurd, was de Engelse journalist en scepticus Frank Morison, die onderzoek begon te doen voor het schrijven van een boek om te bewijzen, dat de opstanding van Jezus een mythe was. Maar toen hij die bewijzen onderzocht, veranderde zijn mening en ook het thema van zijn boek. Wat was het dat zijn gedachten en boek veranderde?
Morison ontdekte dat de dood van Jezus werd vermeld door zowel Joodse als Romeinse historici. Morison vroeg zich toen af of de leerlingen een complot hadden gesmeed om het te laten lijken dat Jezus was opgestaan. Er zijn echter drie grote problemen met een complottheorie:

- Het graf was beveiligd met een grote steen en door geoefende, Romeinse soldaten, die 24 uur de wacht hielden. Het zou onmogelijk zijn geweest voor de leerlingen om de steen weg te rollen en het lichaam van Jezus weg te halen, zonder dat ze het in de gaten hadden.
- Een complot voor de wederopstanding zou zijn geëindigd, zodra iemand het lichaam van Jezus had ontdekt, maar dat is nooit gebeurd. Tom Anderson, voormalig voorzitter van de California Trial Lawyers Association, legt uit: "Met een gebeurtenis die zo midden in de belangstelling staat, denk je dan niet dat het redelijk is dat één historicus, één ooggetuige, één tegenstander voor altijd zou vastleggen, dat hij het lichaam van Christus had gezien? ... Het zwijgen van de geschiedenis is oorverdovend als het gaat om het getuigenis tegen de opstanding."[19]
- De leerlingen veranderden van lafaards in mannen die bereid waren te worden gemarteld en te sterven voor het verkondigen van hun opgestane Jezus.

Professor J.N.D. Anderson, auteur van Evidence for the Resurrection, redeneert: "Denk eens aan de psychologische absurditeit als je je een kleine groep verslagen lafaards voorstelt, die de ene dag in een bovenzaal zit en een paar dagen later is veranderd in een gezelschap, dat door geen enkele vervolging en marteling tot zwijgen kan worden gebracht - en dan proberen deze dramatische verandering toe te schrijven aan niets meer overtuigends dan een slecht verzinsel ... Dat zou gewoon geen zin hebben."[20]

Het was de ingrijpende verandering in het gedrag van de leerlingen die Morison ervan overtuigde, dat de opstanding echt heeft plaatsgevonden. Hij schrijft: "Wie bij dit probleem komt, krijgt vroeg of laat te maken met een feit, dat niet kan worden wegverklaard ... Dit feit is dat ... er een diepe overtuiging ontwaakte bij de kleine groep mensen - een verandering die die alleen kan worden verklaard door het feit, dat Jezus was opgestaan uit het graf."[21]
Doordat zijn scepsis verdween, veranderde Morison de titel van zijn boek in: Who Moved the Stone, dat het bewijs vermeldt dat hem ervan overtuigde, dat de opstanding van Jezus Christus een ware, historische gebeurtenis is geweest.

3. Wat zou een jury vaststellen?
Een andere geleerde die schreef over bewijs voor Jezus' opstanding, was Dr. Simon Greenleaf, oprichter van de Harvard Law School. Greenleaf schreef de regels voor bewijsvoering, die vandaag de dag nog steeds in ons rechtssysteem worden gebruikt.
Toen hij deze regels toepaste op de gebeurtenissen rond de dood van Jezus, stelde Greenleaf vast, dat elke eerlijke jury tot de slotsom zou komen dat de opstanding van Jezus echt heeft plaatsgevonden. Net als bij Morison, was het de plotselinge verandering in de houding van de leerlingen, die hem overtuigde.
Hij schrijft: "Het zou voor de leerlingen onmogelijk zijn geweest om te volharden in hun overtuiging dat Jezus was opgestaan, als zij de opgestane Christus niet daadwerkelijk hadden gezien."

Jezus' opstanding overtuigde zijn leerlingen ervan dat hij de Messias was, die voor onze zonden was gestorven, de grote "Ik Ben" die tot Mozes had gesproken, "de enige weg tot God," en "de opstanding en het leven." Zij wisten nu dat Jezus als enige de macht had over leven en dood, en zij gaven hun leven om hem te verkondigen als de opgestane Heer.[22]
Hoewel hij oorspronkelijk een scepticus was, legt Lewis uit hoe de opstanding van Jezus uniek was onder alle gebeurtenissen in de menselijke geschiedenis.
"Iets volkomen nieuws in de geschiedenis van het heelal was gebeurd. Christus had de dood overwonnen. De deur die altijd op slot had gezeten, was voor het eerst geopend."[23]

[17] Wilbur M. Smith, A Great Certainty in This Hour of World Crises, (Wheaton, ILL: Van Kampen Press, (1951), 10, 11.
[18] Peter Steinfels, "Jesus Died – And Then What Happened?" The New York Times, April 3, 1988, E9.
[19] Quoted in Josh McDowell, The Resurrection Factor (San Bernardino, CA: Here's Life, 1981), 66.
[20] J. N. D. Anderson, "The Resurrection of Jesus Christ," Christianity Today,12. April, 1968.
[21] Frank Morison, Who Moved the Stone? (Grand Rapids, MI: Lamplighter, 1958), 104.
[22] Simon Greenleaf, The Testimony of the Evangelists Examined by the Rules of Evidence Administered in Courts of Justice (1874; reprint, Grand Rapids, MI: Kregel, 1995), back cover.
[23] C. S. Lewis, God in the Dock (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1970), 159.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator


terug naar de vragenlijst

Oorspronkelijk artikel

Did Jesus Prove His Claims?
Toward the end of Jesus' three-year ministry, he told his disciples that he would be condemned and killed in Jerusalem.
This was devastating news! The disciples had spent three years with him. They had seen his many miracles and listened to his teachings of God's unconditional love and grace. They were stunned!
However, Jesus told them something else they didn't fully understand. He said that after his death he would rise again.
His promise to rise from the dead put Jesus' entire ministry on the line. If he defeated death, it would validate his claim to deity. And it would mean that everything he told us about God, himself and our purpose and destiny is true.
 Even his promise, "I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he dies, yet shall he live" (John 11:25, ESV).
Bible scholar Wilbur Smith explains, "When he said He would rise again from the dead, the third day after He was crucified, He said something that only a fool would dare say if He expected the devotion of any disciples – unless He was sure He was going to rise."[17]
As Jesus predicted, he was taken prisoner, condemned to death by Pontius Pilate, and crucified on a Roman cross.
After hanging on the cross for six hours, Jesus died. A Roman guard pierced his side to make sure he was dead. Then, Jesus was buried in the tomb of a wealthy member of the Jewish council, Joseph of Arimathea. Roman guards were ordered to maintain a 24-hour watch at the tomb.
Jesus' disciples had gone into hiding, fearing they, too, would be arrested and possibly executed like Jesus.
But on the third day, Mary Magdalene and other women hurried to the disciples claiming they had seen Jesus alive! Shortly afterwards the eyewitnesses tell us that Jesus appeared alive to Peter, John, and over 500 others. The disciples were suddenly transformed.
Peter Steinfels of The New York Times writes: "Shortly after Jesus was executed, his followers were suddenly galvanized from a baffled and cowering group into people whose message about a living Jesus and a coming kingdom, preached at the risk of their lives, eventually changed an empire. Something happened…But exactly what?" [18]

Who Moved the Stone?
One person who wanted to know what happened was English journalist and skeptic, Frank Morison who began research for a book to prove that Jesus' resurrection was a myth. However, as he examined the evidence, Morison's views changed as well as the theme of his book. What was it that changed Morison's mind as well as his book?
Morison discovered Jesus' death was verified by both Jewish and Roman historians. Morison then wondered if the disciples had conspired a plot to make it appear Jesus had risen. However, there are three main problems with that theory:
The tomb was secured by a large stone and a 24-hour trained Roman guard. It would have been impossible for the disciples to roll the stone away and remove Jesus' body without notice.
A resurrection plot would have died out as soon as someone discovered Jesus' body, yet that never happened. Tom Anderson, former president of the California Trial Lawyers Association, explains, "With an event so well publicized, don't you think that it's reasonable that one historian, one eye witness, one antagonist would record for all time that he had seen Christ's body? … The silence of history is deafening when it comes to the testimony against the resurrection."[19]
The disciples changed from being cowards into men who were willing to be tortured and martyred for proclaiming the risen Jesus. Professor J. N. D. Anderson, author of Evidence for the Resurrection, reasons, "Think of the psychological absurdity of picturing a little band of defeated cowards cowering in an upper room one day and a few days later transformed into a company that no persecution could silence – and then attempting to attribute this dramatic change to nothing more convincing than a miserable fabrication … That simply wouldn't make sense."[20]
It was the dramatic transformation in the disciples' behavior that convinced Morison the resurrection really happened. He writes, "Whoever comes to this problem has sooner or later to confront a fact that cannot be explained away … This fact is that … a profound conviction came to the little group of people – a change that attests to the fact that Jesus had risen from the grave."[21]
In a reversal of his skepticism, Morison changed the title of his book to, Who Moved the Stone, which documents the evidence that persuaded him the resurrection of Jesus Christ was a true historical event.

What Would a Jury Conclude?
Another scholar who wrote about evidence for Jesus' resurrection was Dr. Simon Greenleaf, founder of the Harvard Law School. Greenleaf wrote the rules of evidence still used in our legal system today.
Applying those rules to the events surrounding Jesus' death, Greenleaf concluded that any honest jury would render a verdict that Jesus' resurrection really happened. As with Morison, it was the sudden change in the disciples' behavior that persuaded him.
He writes, "It would have been impossible for the disciples to persist with their conviction that Jesus had risen if they hadn't actually seen the risen Christ."[22]
Jesus' resurrection convinced his disciples that he was the Messiah who died for our sins, the great "I AM" who had spoken to Moses, "the only way to God," and "the resurrection and the life." They now knew Jesus alone had the power over life and death, and they gave their lives proclaiming him as the risen Lord.
Although he was originally a skeptic, Lewis explains how Jesus' resurrection was unique among all events in human history.
"Something perfectly new in the history of the Universe had happened. Christ had defeated death. The door which had always been locked had for the first time been forced open."[23]
So, what does Jesus' resurrection mean to you and me today?


terug naar de vragenlijst

terug naar het weblog^