begrip


Een begrip is een verstandelijke omschrijving van de algemene kenmerken van een groep bij elkaar behorende verschijnselen of ervaringen. Een begrip beschrijft wat in het algemeen onder een bepaald verschijnsel wordt 'begrepen', wordt 'verstaan'; het beschrijft de inhoud van een bepaalde voorstelling van zaken als één duidelijk en samenhangend omschreven denkbeeld dat met één bepaald woord wordt aangeduid. De omschrijving van dat denkbeeld wordt de begripsbepaling genoemd.
Begripsverwarring ontstaat als personen zónder ervaring toch menen over bepaalde zaken iets te kunnen zeggen. Dat is bijvoorbeeld uitgebreid gebeurd bij de begrippen 'geest' en 'ziel'. Om begripsverwarring te voorkomen is het noodzakelijk een duidelijke en eenduidige omschrijving te geven van de begrippen, die verbonden zijn met de gebruikte woorden.

Door door de toestand van onbewuste vereenzelviging met dit bestaan wordt niet ingezien dat woorden de weergave zijn van een wezenlijke, geestelijke arbeid, die in de geest begrippen samenvoegt tot een rede, die vervolgens naar buiten toe onder woorden wordt gebracht. Om elkaar te kunnen blijven begrijpen, is het noodzakelijk dat het begrip dat door een woord wordt vertegenwoordigd, duurzaam is. Verwarring wordt in de hand gewerkt als mensen door onwetendheid of onverschilligheid andere woorden gaan gebruiken voor bepaalde begrippen. Het is door die onwetendheid en onverschilligheid dat een taal aan verandering onderhevig is en waardoor woorden in de loop van de tijd andere en soms zelf tegenoverstelde betekenissen krijgen.


terug naar de woordenlijst B


^