De Christusgeest

De Christusgeest is de geest die vanuit de geestelijke wereld in de mens Jezus Christus bij de mensheid op aarde is geweest. Deze Christusgeest is in wezen dezelfde geest als de menselijke geest, alleen is de menselijke geest nog op weg om zijn goddelijke aanleg - in de vorm van de geestelijke vermogens - tot ontwikkeling te brengen. In de Christusgeest daarentegen zijn de geestelijke vermogens in hun volledig ontwikkelde vorm aanwezig, zoals dat ook het geval is in de goddelijke algeest - die door Jezus met 'de Vader' wordt aangeduid. De Christusgeest is Gods heilige geest en de oorspronkelijke betekenis van het woord 'heil' is: heel, volkomen, volmaakt.

De Christusgeest of Gods heilige geest is op dezelfde wijze als de menselijke geest door verdichting uit de goddelijke algeest voortgekomen. Die verdichting van de menselijke geest is op de volgende wijze aan mij getoond. In een bepaald punt in de algeest - een zee van geestelijk licht en geestelijke warmte die zich uitstrekt in de eeuwige oneindigheid - trad een verdichting van het goddelijke licht uit de algeest op, tot een bolvormige wolk van licht. Mij werd ingegeven dat ik de voortkomst van mijzelf als menselijke geest uit God zag.
Toen die wolk van licht er een tijdje was, werd die van alle kanten er omheen doordrongen door geestelijke warmte uit de algeest, wat ik als een innige liefde, onvergelijkbaar met wat dan ook op aarde, ervoer. De warmte vermengde zich met het licht en zij begonnen samen zacht te wervelen, en op dat ogenblik kwam die bolvormige wolk van licht en warmte - ik als menselijke geest, uit en in de goddelijke algeest - tot léven... een vreugdevolle gebeurtenis. De algeest bracht het denkbeeld van zichzelf, die bolvormige wolk van licht, uit liefde met warmte tot leven!

Met dat licht en die warmte was ook de aanleg voor de vier geestelijke vermogens in de menselijke geest aanwezig: het waarnemen, denken, voelen en willen: waarnemen is vormbaar licht, denken is zelfvormend licht, voelen is vormbare warmte, willen is zelfgevormde warmte. Als de geest wil waarnemen, brengt die het licht in zichzelf in een vormbare toestand, waardoor de buitenwereld zich als lichtbeelden, ervaringsbeelden in de geest kan afdrukken, waardoor de geest zich daarvan bewust wordt; als de geest wil denken, dan vormt die uit zichzelf het eigen licht om in lichtbeelden, wat dan denkbeelden zijn; als de geest voelt, dan stelt die de eigen warmte vormbaar open voor wat is waargenomen, waardoor de warmtetoestand, wat dan de gemoedstoestand is, in overeenstemming komt met die van de ander en de geest kan meeleven; en als de geest wil, dan brengt die de eigen warmte in een zodanig verhoogde toestand, dat die over de geestkracht, de wilskracht beschikt om naar de besluiten, die door te denken en te voelen zijn gevormd, te handelen.
Dit is wat voortdurend, zonder ophouden binnen de menselijke geest werkzaam is... ook als de menselijke geest zich van die eigen innerlijke werkzaamheid, bron van gedachten en gevoelens, niet bewust is, door de onbewuste vereenzelviging met deze stoffelijke wereld.

Door de gebeurtenissen, die in het dagelijkse bestaan in de stroom van de tijd voortdurend op de geest toekomen, te verwerken met zijn vermogens, neemt de geest toe in het bewuste en beheerste gebruik daarvan. Dit is de oorzaak van de geestelijke ontwikkeling, die uiteindelijk leidt tot de toestand, dat de vermogens tot ontwikkeling zijn gebracht in de vorm van het geweten en de deugden. Het geweten is de zelfbeschouwing van het eigen gedrag, de redelijke (denken) en zedelijke (voelen) zelfbeoordeling daarvan en zonodig de zelfbeheersing door het willen. In de toestand van de ontwikkelde deugden heeft de mens uit liefde (voelen) aandacht (waarnemen), begrip (denken) en geduld (willen) met zijn medemensen. Het geweten is de ontwikkelde vermogens in de ingekeerde toestand, de deugden in de uitgekeerde toestand.
Het Griekse woord 'christos' betekent de 'gezalfde'; maar het woord dat daar rechtstreeks mee samenhangt is 'chrestos' met de betekenis: rechtschapen, goed, deugdzaam. Alleen een deugdzaam man kon in het joodse volk tot koning of hogepriester worden gezalfd.

Door de ontwikkeling van de vermogens tot het geweten en de deugden is de geestesgesteldheid van de menselijke geest in overeenstemming gekomen met die van de heilige geest: de Christusgeest. Gods heilige geest is zo'n zelfde verdichting in de algeest als de menselijke geest is, maar de heilige geest is een verdichting in de vorm van een vermenigvuldiging van de algeest, waardoor de vermogens in hun volmaakt ontwikkelde vorm in de heilige geest aanwezig zijn, zoals ook in de algeest.
Overal in zichzelf als de algeest kan de algeest zichzelf verdichten tot deze toestand van de heilige geest om de menselijke geest bij te staan op zijn pad van geestelijke ontwikkeling, als die menselijke geest daarom vraagt. Gods heilige geest is de algeest - de ongevormde oertoestand - in de vorm van de gevormde toestand, om zo bij de mens te kunnen zijn als de 'parakleitos': de steunverlener, de geestelijke begeleider van de mens op zijn pad van geestelijke ontwikkeling door dit bestaan als geestelijke leerschool.
Gods heilige geest is één keer als de geest van de mens Jezus Christus bij de mensheid op aarde geweest om de voortgang van de geestelijke ontwikkeling van de mensheid te waarborgen.


terug naar het overzicht

terug naar het weblog^