eerzucht


De toestand van ónbewuste vereenzelviging met het tijdelijke bestaan is een algemene begintoestand. Het is een algemene en van tevoren bestaande geestesgesteldheid waarmee ieder mens, zonder dat te beseffen, aan dit bestaan begint. Op sommige gebieden van dit bestaan kan die geestesgesteldheid uitgroeien tot een toestand van bewúste vereenzelviging met bepaalde mensen, zaken, voorwerpen of met de werking van bepaalde genotsmiddelen.
Deze bewuste vereenzelviging is de gehechtheid. De gehechtheid is een toestand waarin de geest zodanig in sommige zaken is opgegaan, dat zíj als het ware de baas over de geest zijn geworden. Of de geest het nu wil of niet, hij of zij móet dan bewúst naar de bevrediging van bepaalde verlangens streven.

Hoe ziet het gevoelsvermogen in deze toestand er uit? Door gehechtheid aan het zelfgevoel kan het voelen tot uiting komen als zelfingenomenheid, eigenliefde, hoogmoed en eerzucht.
De oude betekenis van het woord 'zucht' is 'ziekte'; in die zin is eerzucht een ziekelijk streven alle eer voor zich op te eisen.
De gehechtheid aan het zelfgevoel is de oorzaak van het streven alle aandacht op zich te vestigen en zich in te spannen de achting van iedereen te verkrijgen om zichzelf vereerd te kunnen voelen. De zelfingenomen geest wil de eigen meerderwaardigheid ook bewijzen. Geen middel blijft onbenut om aanzien te verkrijgen en de eer van ondernemingen naar zich toe te kunnen trekken. Slaagt de geest in deze opzet dan heeft dat minachting en leedvermaak tot gevolg ten opzichte van hen die daar niet zo goed in zijn geslaagd.


terug naar de woordenlijst E


^