ervaring


De tijd is een stroom van gebeurtenissen, waarin de geest zich staande moet zien te houden. Door die noodzaak wordt de geest er door de gebeurtenissen toe aangezet de geestelijke vermogens te gebruiken. Alleen door met de vermogens die gebeurtenissen te verwerken, kan de geest staande blijven en voorkomen erdoor te worden overweldigd. Daardoor zijn de gebeurtenissen de lessen die de geest kan aangrijpen om de vermogens bewust en beheerst te leren gebruiken en zo geestelijk te groeien.
In de tijd als stroom van gebeurtenissen zijn er vele, die de geest niet of nauwelijks aangaan en langs hem of haar heengaan. Een aantal gaat de geest wel aan. Deze gebeurtenissen worden door de geest ervaren en worden zo tot ervaringen. 'Ervaren' betekent: een gebeurtenis gewaarworden, ondervinden, meemaken.

De gebeurtenissen die worden ervaren betekenen voor de geest het lot als datgene, wat de geest toevalt. Het zijn de lotgevallen als de levenservaringen, die als de levenslessen evengoed bij de geest horen als de tijdelijke persoonlijkheid, waarmee de geest in dit bestaan naar de aarde is gekomen. Zoals het voor de geest 'mijn persoonlijkheid' is, zo zijn het evengoed 'mijn levenservaringen'. Persoonlijkheid en levenservaring horen bij elkaar en staan met elkaar in wisselwerking.
Hoe onbegrijpelijk het soms ook is door de onwetendheid die gepaard gaat met de aanwezigheid in dit bestaan, toch zijn de gebeurtenissen die op de geest betrekking hebben geen blind noodlot, maar zinvolle levenslessen die bij de geest horen; als die later weer thuis is, zal alles duidelijk worden doordat dan de samenhang met de eeuwige levensweg zichtbaar wordt.


terug naar de woordenlijst E


^