zich herinneren


Het vermogen van de geest zich iets te kunnen her-inneren, is het vermogen om door waarneming van een inhoud van het geheugen deze inhoud 'weer in het innerlijk' te kunnen opnemen.
Waarnemen is het vermogen het innerlijke licht in een ontvankelijke, vormbare toestand te brengen, waardoor een voorwerp uit de buitenwereld zich in dat licht kan afdrukken als de geest de aandacht erop richt. De geest heeft op dat ogenblik het voorwerp 'in het innerlijk opgenomen'; de geest heeft door waar te nemen het voorwerp 'geïnnerd'.
Door vervolgens de aandacht op iets anders te richten, onttrekt de geest de levenskracht aan het voorwerp, waardoor de afbeelding ervan overgaat in het geheugen in de ziel als het geheel van gedachten en kennis. Daar blijft het voorwerp als een lichtbeeld, als een geheugeninhoud bewaard. De geest is het beeld dan weliswaar kwijt, maar heeft wel een besef van de inhoud van het geheugen; de geest weet dat iets in het geheugen aanwezig moet zijn, maar heeft op dat ogenblik geen duidelijk beeld van die inhoud.

De geest kan zich weer bewust worden van die inhoud, door de aandacht en daarmee de levenskracht op het besef te richten, dat verbonden is met de inhoud van het geheugen. Door de erop gerichte aandacht en toewijding wordt het geheugenbeeld weer helder. De geest haalt het naar zich toe, 'her-innert' zich het beeld door het door waarneming 'weer in zich op te nemen' en wordt zich er zo weer van bewust. Het geheugenbeeld in de ziel is daardoor een herinneringsbeeld in de geest geworden.
Het zich herinneren van een beeld uit het geheugen door de aandacht erop te vestigen en zo het beeld weer 'voor de geest te halen', is in feite een buitenzintuiglijke waarneming. De geest wordt door waarneming zich (weer) van iets bewust, zonder van een zintuig gebruik te maken. Het waarnemen van de inhouden van het eigen geheugen, binnen de beslotenheid van de eigen binnenwereld, de ziel, is een helderziende waarneming. Iedere geest ervaart het bestaan van dit verschijnsel voortdurend, maar beseft niet de betekenis ervan door de toestand van onbewuste vereenzelviging. Door geestelijke ontwikkeling of met hulp van de geestelijke begeleiders, kan deze helderziende waarneming worden uitgebreid naar de geestelijke wereld.


terug naar de woordenlijst H


^