De levenbevorderende invloed van de maan op de aarde


De aarde heeft verhoudingsgewijs de grootste maan van de planeten in het planetenstelsel rondom de zon. De maan is bijna zo groot als de planeet Mercurius. Aarde en maan vormen daardoor in feite een tweelingplaneet doordat de wederzijdse aantrekking door hun massa’s zo groot is, dat zij om een gezamenlijk zwaartekrachtspunt heendraaien, dat naast het middelpunt van de aarde ligt.

Eb en vloed
Doordat de watermassa op aarde beweeglijk is, trekt de maan het water naar zich toe, waardoor het op de plaats waar de maan staat vloed is (2x per etmaal). De massa van de zon heeft ook invloed op de watermassa op aarde; de verhouding tussen zon en maan is wat dat betreft in volgorde 1:3. Door deze reeds miljarden jaren bestaande waterverplaatsing heeft de zee veel mineralen uit de rotsen opgelost, waardoor in zee een goede voedingsbodem ontstond om aardse levensvormen zich te kunnen laten ontwikkelen.

Stabilisering klimaat
Doordat beide hemellichamen als een tweeling ronddraaien, oefenen zij een stabiliserende werking op elkaar uit. Daardoor draait de aarde eenparig (met gelijkmatige snelheid) rond en maakt geen tollende beweging, wat zonder maan waarschijnlijk het geval zou zijn. Als er wel een tollende beweging van de aardas zou bestaan, zou dat een ongunstige invloed op het klimaat hebben, dat veel woester zou zijn dan nu het geval is.
Doordat de massa van de maan verhoudingsgewijs zo groot is, heeft zij een remmende uitwerking op de draaisnelheid van de aarde, waardoor een etmaal nu 24 uur duurt; zonder maan zou dat 6 uur zijn, 4x zo snel. De snellere afwisseling van dag en nacht zou veel onrust in de atmosfeer teweegbrengen; nu is het klimaat stabieler, gunstiger voor het ontstaan en voortbetaan van levensvormen.
Een grotere draaisnelheid van de aarde zou een versterkende uitwerking hebben op de windsnelheid, het aantal stormen zou toenemen, evenals de onrust in de atmosfeer.

Bescherming tegen meteorieten
Door de massa van de maan en het feit dat zij in een torus-ruimte (vergelijk de ruimte van een autoband) om de aarde heen draait en daardoor steeds op een andere plaats staat, veegt zij a.h.w. de ruimte van de torus schoon van meteorieten. Zij beschermt daardoor de aarde (gedeeltelijk) tegen het inslaan van meteorieten, die daardoor op de maan terechtkomen i.p.v. op de aarde.


terug naar het antropisch principe

terug naar het weblog^