New Thought (Nieuwe Gedachte, een filosofische beweging)


From Wikipedia, the free encyclopedia
[vertaling door mij, Freek]

inhoud

New Thought Movement
De geschiedenis van New Thought
Geloofspunten van New Thought
Bekende New Thought-schrijvers
Joseph Murphy
Joseph Murphy - De onoverwinnelijke kracht van onze geest Samenvatting

New Thought Movement
De New Thought-beweging (ook bekend als 'Higher Thought') is een filosofische beweging, die in de 19de eeuw in de Verenigde Staten tot ontwikkeling kwam. Volgens velen berustte deze beweging op de nooit gepubliceerde geschriften van Phineas Quimby. in deze beweging bestaan veel kleinere groepen, die zich hebben verenigd in de international New Thought Alliance.

New Thought stelt dat de 'Infinite Intelligence' [de Oneindige Intelligentie], of God, alomtegenwoordig is; alles wat er bestaat is geestelijk; de ware menselijke eigenheid is goddelijk; het goddelijke denken is een kracht die ten goede werkt; ziekte vindt zijn oorsprong in de geest en 'juist denken' heeft een genezende uitwerking.

Hoewel New Thought niet eenzijdig gericht is, noch leerstellig, hebben de navolgers van New Thought in het algemeen toch een aantal geloofspunten gemeen:
1. God of de Oneindige Intelligentie is 'alomtegenwoordig en eeuwig';
2. het goddelijke woont binnen iedere persoon, alle mensen zijn geestelijke wezens;
3. het hoogste geestelijke beginsel is elkaar onvoorwaardelijk liefhebben... en elkaar leren en genezen;
4. onze geestesgesteldheid komt naar buiten toe tot uitdrukking en beïnvloedt onze alledaagse ervaringen.

De New Thought-beweging ontstond aan het begin van de 19de eeuw en leeft voort tot de dag van vandaag in de vorm van een geheel van allerlei religieuze richtingen met een los verband, schrijvers, filosofen en personen, die een aantal denkbeelden delen betreffende metafysica, positief denken, de 'law of attraction', genezing, levenskracht, creatieve visualisatie en persoonlijke kracht.
De leringen van Christian Science komen in bepaalde opzichten overeen met de leringen van Quimby. De stichtster daarvan, Mary Baker Eddy, was een leerling en patiënt van Quimby, maar later ontkende zij zijn invloed op haar Christian Science.

Overzicht
William James beschreef in 'The Varieties of Religious Experience' als volgt 'New Thought':
"… om een korte omschrijving te gebruiken, benoem ik het als 'Mind-cure movement' [geestelijke genezing-beweging]. Er zijn verschillende groepen binnen deze 'New Thought', om maar een van de namen te noemen waarmee zij zichzelf aanduiden - maar hun overeenstemming is zo duidelijk, dat hun verschillen voor mijn huidige doel kunnen worden verwaarloosd; daarom zal ik de beweging behandelen - zonder om verontschuldiging te vragen - alsof het één onderwerp was.
Het betreft een optimistische levensbeschouwing, met een speculatieve en een praktische kant. Tijdens zijn ontwikkeling van de afgelopen kwart eeuw, heeft het een aantal waardevolle elementen opgenomen en moet nu een echte, 'religieuze beweging' worden genoemd. Het heeft het punt bereikt, bijvoorbeeld voor wat de vraag naar de literatuur ervan betreft, dat die zo groot is - voor zulk een onbekende stof - dat die door uitgevers ook aan de markt kan worden geleverd - een verschijnsel dat denk ik niet vaak wordt gezien bij een religie die nog maar net het levenslicht heeft gezien.

Een van de leerstellige bronnen van de 'Geestelijke Genezing' zijn de vier evangeliën; een tweede is het gedachtengoed van Emerson of het New England transcendentalisme; een derde is het Berkeleyaanse idealisme; een vierde het spiritisme, met zijn boodschappen van 'wet', 'vooruitgang' en 'ontwikkeling'; een vijfde het optimistische, populair wetenschappelijke evolutionisme waarover ik laatst heb gesproken; en tenslotte het hindoeïsme, dat een belangrijke bijdrage heeft geleverd.
Maar het meest karakteristieke kenmerk van de geestelijk genezen-beweging is rechtstreekse inspiratie. De leiders van dit geloof hebben een intuïtief vertrouwen gehad in de beschermende kracht van een gezondheidsbevorderende geesteshouding, in de krachtige werkzaamheid van moed, hoop en vertrouwen, en tegenovergesteld daaraan de noodzaak twijfel, angst, bezorgdheid en gespannen geestestoestanden te overwinnen. Hun geloof is in het algemeen bevestigd door de praktische ervaringen van hun leerlingen; en hun ervaringen zijn vandaag de dag indrukwekkend in aantal."

terug naar de inhoud

De geschiedenis van New Thought

Oorsprong
De New Thought-beweging is gestoeld op de leringen van Phineas Quimby (1802-1866), een Amerikaanse mesmerist [dierlijk magnetisme] en genezer. Quimby had een gedachtengoed ontwikkeld waarin de stelling was vervat, dat ziekte in de geest ontstond als een gevolg van onjuiste aannames en gedachten, en dat een geest die voor Gods wijsheid openstond iedere ziekte kon overwinnen. Zijn grondbeginsel was:
"De zorgen zitten in de geest, want het lichaam is alleen maar een huis voor de geest om in te wonen. [...] Daarom, als je geest - door een of andere vijand daartoe aangezet - had besloten ergens in te geloven, dan werd dat in een of andere ziekte omgezet, met of zonder jouw medeweten. Door mijn theorie of waarheid, kom ik in contact met jouw vijand en herstel ik je gezondheid en geluk. Dit doe ik gedeeltelijk geestelijk en gedeeltelijk door erover te praten, tot ik de verkeerde aannames heb rechtgezet en de waarheid weer heb hersteld... en de waarheid is de genezing."

Gedurende het einde van de 19de eeuw werden de metafysische genezingspraktijken van Quimby vermengd met de 'Mental Science' van Warren Felt Evans, een Swedenborgiaanse geestelijke. Van Mary Baker Eddy, de stichtster van Christian Science, werd soms gezegd dat zij Quimby gebruikte als inspiratiebron voor haar theologie. Eddy was een patiënt van Quimby en deelde zijn opvatting dat ziekte een geestelijke oorsprong had. Maar door het theïsme van Christian Science, verschilt dit toch van de leringen van Quimby.
Aan het einde van de 19e eeuw werd de ontwikkeling van New Thought bevorderd door een aantal geestelijke denkers en filosofen, en kwam die tot ontwikkeling door een verscheidenheid van religieuze richtingen en kerken, in het bijzonder de Unity Church en de Church of Divine Science (respectievelijk opgericht in 1889 en 1888), gevolgd door Religious Science (opgericht in 1927).
Veel van de vroegere leraren en studenten waren vrouwen; onder de oprichters van de beweging waren Emma Curtis Hopkins, bekend als de 'leraar van de leraren', Myrtle Fillmore, Malinda Cramer en Nona L. Brooks; bovendien werden veel van zijn kerken en gemeenschappen door vrouwen geleid, vanaf het begin in de jaren rond 1880 tot vandaag de dag.

Groei
New Thought is grotendeels een beweging van het gedrukte woord. in 1906 schreef en publiceerde William Walker Atkinson (1862-1932) 'Thought Vibration or the Law of Attraction in the Thought World'. Atkinson was de redacteur van het New Thought-magazine en de schrijver van meer dan 100 boeken op het gebied van religie, spiritualiteit en occulte onderwerpen.
Het jaar daarop publiceerde Elizabeth Towne, redacteur van The Nautilus, Bruce MacLelland's boek 'Prosperity Through Thought Force', waarin hij de 'Law of Attraction' als een New Thought-beginsel beschreef en stelde dat 'You are what you think, not what you think you are'.
Deze tijdschriften werden gebruikt, toen en nu, om een groot aantal lezers te bereiken. Het tijdschrift Nautilus bijvoorbeeld, had 45.000 abonnees en een oplage van 150.000. Het tijdschrift One Unity Church-magazine, Wee Wisdom, was het langst bestaande kindertijdschrift in de Verenigde Staten; het werd uitgegeven van 1893 tot 1991. Vandaag de dag zijn er New Thought-tijdschriften zoals Daily Word, uitgegeven door Unity en het Religious Science magazine, Science of Mind, uitgegeven door Centers for Spiritual Living.

Belangrijke conferenties
De International New Thought Alliance (INTA) conferentie van 1915 - gehouden samen met de Panama-Pacific international Exposition, een wereldbijeenkomst die plaatsvond in San Francisco - liet New Thought-sprekers optreden van over de hele wereld. De PPIE organisatoren waren zo onder de indruk van de INTA conventie, dat zij een speciale 'New Thought Day' uitriepen en voor deze gelegenheid een bronzen herdenkingsmunt lieten slaan, die aan de INTA-gedelegeerden, geleid door Annie Rix Militz, werd geschonken.
in 1916 had de International New Thought Alliance veel kleinere groepen van over de hele wereld opgenomen en een geloofsleer opgesteld, de 'Declaration of Principles' genoemd. De Alliance wordt tot een eenheid gemaakt door één centrale geloofsleer: dat mensen, door het opbouwende gebruik van hun geest, vrijheid, kracht, gezondheid, voorspoed en al het goede kunnen verkrijgen, en vorm kunnen geven aan zowel hun lichamelijke gezondheid als aan de omstandigheden in hun leven.
De verklaring werd in 1957 herzien, waarbij alle kenmerken die naar het christendom verwezen, werden verwijderd en de 'onscheidbare eenheid van God en de mens' als grondstelling werd aangenomen.

terug naar de inhoud

Geloofspunten van New Thought

De belangrijkste stellingen van New Thought zijn:
- De Oneindige Intelligentie of God is almachtig en alomtegenwoordig.
- De Geest is de uiteindelijke werkelijkheid.
- De ware menselijke eigenheid is goddelijk.
- De op het goddelijke gerichte gedachte is een opbouwende kracht voor het goede.
- Alle ziekten hebben een geestelijke oorsprong.
- Juist denken heeft een genezende uitwerking.

De ontwikkeling van gedachten
De aanhangers geloven in het algemeen ook dat als de mensheid de wereld beter begint te begrijpen, New Thought mee zal ontwikkelen om de nieuwe kennis in zich op te nemen. Alan Anderson en Deb Whitehouse hebben New Thought als een 'proces' beschreven, waarbinnen iedere mens en ook de New Thought Movement zelf 'ieder moment nieuw is'. Thomas McFaul stelde dat er 'voortdurende openbaring' was, met nieuwe inzichten, die in de loop van de tijd voortdurend door mensen werden verkregen. Jean Houston sprak over een 'mogelijke mens', of wat de mens in staat is te worden.

Theologische aannames
De Home of Truth heeft, vanaf het begin als het Pacific Coast Metaphysical Bureau in de jaren 1880, onder leiding van Annie Rix Militz, de leringen van de hindoeleraar Swami Vivekananda verspreid. Het 'beginsel dat Waarheid Waarheid is, waar het ook wordt gevonden en wie er ook in deelt', is een van de uitgesproken geloofspunten van de New Thought-organizaties.
Joel S. Goldsmith in zijn boek 'The Infinite Way' neemt echter evengoed leringen op van Christian Science.

Therapeutische inzichten
Divine Science, Unity Church en Religious Science zijn organizaties, die zich vanuit de New Thought movement hebben ontwikkeld. Ze leren allemaal dat de Oneindige intelligentie, of God, de enige werkelijkheid is. New Thought-aanhangers geloven dat ziekte het gevolg is van het falen om deze waarheid te verwerkelijken. Volgens deze gedachtegang wordt genezing bereikt door de affirmatie over de eenheid met de Oneindige Intelligentie of God.
John Bovee Dods (1795-1862), die al vroeg New Thought toepaste, schreef verschillende boeken over de aanname dat ziekten ontstaan in de elektrische impulsen in het centrale zenuwstelsel en daardoor te behandelen zijn door veranderingen in het geloof. Latere New Thought-leraren, zoals de vroeg 20ste eeuwse schrijver, redacteur en uitgever William Walker Atkinson, nam deze stelling over. Hij verbond zijn gedachten over geestestoestanden met zijn inzichten in elektromagnetisme en neuronale processen.

Beweging
De publicerende en onderwijzende werkzaamheden van New Thought bereiken jaarlijks een geschatte 2,5 miljoen mensen. De Japanese Seicho-no-ie is de grootste op New Thought-gerichte groep. Andere geloofsrichtingen binnen de New Thought-beweging zijn de Jewish Science, Religious Science, Centers for Spiritual Living en Unity. in het verleden waren er Psychiana en Father Divine.
Religious Science werkt onder drie hoofdorganisaties: the United Centers for Spiritual Living, de Affiliated New Thought Network en Global Religious Science Ministries.
Ernest Holmes, de oprichter van Religious Science, stelde dat Religious Science niet is gebaseerd op welke autoriteit of welke geloofsrichting dan ook, maar alleen op wat het kan betekenen voor de mensen die het toepassen. De Science of Mind, die door Holmes wordt goedgekeurd, omdat die is gebaseerd op een 'open at the top'-filosofie, richt de aandacht uitsluitend op de leringen van Jezus Christus.
Unity, opgericht door Charles en Myrtle Fillmore, omschrijft zichzelf als 'Christian New Thought' en richt de aandacht op 'Christian Idealism', met de bijbel als het belangrijkste boek, hoewel dat niet letterlijk wordt genomen. De andere kerntekst is 'Lessons in Truth' door H. Emilie Cady. De Universal Foundation for Better Living, of UFBL, werd opgericht in 1974 door Johnnie Colemon in Chicago, Illinois nadat ze met de Unity Church had gebroken vanwege 'onbeschaamd racisme'.

terug naar de inhoud

Bekende New Thought-schrijvers zijn:
- William Walker Atkinson - Thought Vibration, or The Law of Attraction in the Thought World, The Mastery of Being, Your Mind and How to Use it, Personal Power Series (12 Volumes)
- Raymond Charles Barker - Treat Yourself to Life, Money is God in Action
- Richard Dotts - Allowing Divine Intervention, Dollars flow to me, It is done
- Dr Wayne Dyer - Power of Intention
- Shakti Gawain - Creative Visualization
- Louise Hay - You Can Heal Your Life (1984)
- Napoleon Hill - Think and Grow Rich (1937)
- Ernest Holmes - The Science of Mind
- Joseph Murphy - The Power Of Your Subconscious Mind, (1963)
- Norman Vincent Peale - The Power of Positive Thinking (1952)
- Jane Roberts -Seth Speaks: The Eternal Validity of the Soul
- Eckhart Tolle - The Power of Now, A New Earth, Guardians of Being, Practicing the Power of Now, Stillness Speaks, Milton's Secret, Oneness With All Life
- Ralph Waldo Trine - The Greatest Thing Ever Known
- Neal Donald Walsch - Conversations with God
- Paramahansa Yogananda - Autobiography of a Yogi

Klik hier voor twee artikelen waarin wordt besproken dat het positieve denken van succesgoeroes een mythe is.

terug naar de inhoud


From Wikipedia, the free encyclopedia
Joseph Murphy (author)


Joseph Murphy
bron: Wikipedia
Joseph Murphy (20 mei 1898 - 16 december 1981) was een Amerikaan van Ierse afkomst, schrijver en geestelijke van de New Thought-beweging, medewerker van de Divine Science en de Religious Science bewegingen.

Zijn vroegere leven
Murphy werd in Ierland geboren en was de zoon van het hoofd van een privé jongensschool. Hij werd rooms-katholiek opgevoed en sloot zich aan bij de jezuïeten. in zijn twintiger jaren, voor hij als priester werkzaam werd, had hij een ervaring met gebedsgenezing, wat hem ertoe bracht de jezuïeten te verlaten en naar de Verenigde Staten te emigreren, waar hij apotheker werd in New York City (hij had een universitaire titel in de farmacie). Hij bezocht de Church of the Healing Christ (onderdeel van de Church of Divine Science), waar Emmet Fox priester was sinds 1931.

Loopbaan
Murphy reisde naar India, hield zich daar veel bezig met de Indiase literatuur en bestudeerde er de hindoefilosofie. Terug in Amerika stichtte hij een kerk, waarvan de hindoefilosofie een belangrijk onderdeel vormde.
in de veertiger jaren verhuisde hij naar Los Angeles, waar hij Ernest Holmes ontmoette, de oprichter van Religious Science. Hij werd door Holmes tot priester gewijd in Religious Science in 1946; hij werd leraar in Rochester, New York, en later op het institute of Religious Science in Los Angeles. Door een ontmoeting met president Erwin Gregg van de Divine Science Association, stapte hij over en werd priester bij de Divine Science. Hij was als priester werkzaam in de Divine Science Church in 1949 in Los Angeles, die onder zijn leiding uitgroeide tot de grootste New Thought-gemeenschap in het land.

Persoonlijk leven en overlijden
in de daarop volgende jaren trouwde Murphy, hij behaalde een titel in de psychology aan de University of Southern California en begon te schrijven.
Nadat zijn eerste vrouw in 1976 overleed, hertrouwde hij met een Divine Science priesteres, Dr. Jean Murphy, die ook zijn secretaresse was geweest. Hij verhuisde naar Laguna Hills, California, waar hij in 1981 overleed. Zijn vrouw zette in de jaren daarna zijn werk voort.

terug naar de inhoud


Joseph Murphy - De onoverwinnelijke kracht van onze geest

Een verzameling van uitspraken uit zijn boek

1. Denken
Ons denken is de enige oorzaak. De mens is wat hij de hele dag denkt.
Uw gevoelsleven wordt gestuurd door de manier waarop u denkt - de hele dag door.
Een gedachte is een 'ding'.
Zodra we ons realiseren dat wij maar één ding hoeven te doen: ons huidige denken veranderen, dan veranderen we meteen ons hele leven.
De mens denkt dat zijn lot iets buiten hemzelf is, omdat de vorm ervan verborgen is. Maar de ziel bevat elke gebeurtenis die haar overkomt. De gebeurtenis is slechts de verwerkelijking van haar gedachte; en alles waarvoor wij voor ons zelf bidden, zal ons altijd worden geschonken. De gebeurtenis is de afdruk van uw (gedachten)vorm. Zij past u als een tweede huid.
Macht is aanwezig in uw eigen psyche, in uw gedachten en uw overtuigingen.
Wij leven in een geestelijk universum: wat u wilt, dient u zich eerst in gedachten toe te eigenen.
De aard van deze oneindige Macht is dat Hij altijd reageert in overeenstemming met de aard van uw gedachten.
Evenals een zaadje in de grond, zal uw gedachte alles naar zich toetrekken dat noodzakelijk is voor de ontplooiing ervan.
Wie wetenschappelijk denkt, kent geen macht toe aan omstandigheden en dingen, mensen of gebeurtenissen. Doordring uzelf van de juiste veronderstelling; onthoud dat de geest steeds vordert van het uitgangspunt naar de conclusie.
De wetten waaraan uw geest gehoorzaamt, functioneren even onpersoonlijk en zonder aanzien des persoons als de wetten die geldig zijn in de exacte wetenschappen.

2. Geloven
U geschiede naar uw geloof.
U vermeerdert uw geloof door meer inzicht te verwerven in de wisselwerking tussen uw bewustzijn en uw onderbewustzijn.
We moeten onze geestvermogens trainen en onwankelbaar geloven dat de grote Gids in ons innerlijk ons de uitweg zal wijzen uit onze problemen.
Geloof is de substantie van de dingen waarop wij hopen.
Werkelijk: onze overtuigingen beheersen ons, alles wat wij in overtuigingen geloven, zal zich onontkoombaar in ons leven verwerkelijken: alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. U geschiedt altijd naar uw geloof ... dat alles wat wij ons voorstellen en als waar doorvoelen, werkelijkheid zal worden.
Blijf steeds trouw aan uw doel, dan zal u altijd geschieden naar uw geloof.

3. Bidden
Vier stappen naar effectief bidden
- Onvoorwaardelijke en volledige trouw, toewijding en loyaliteit aan de enige en alomtegenwoordige macht: God. Deze macht zetelt in uw eigen innerlijk.
- Resoluut en zonder enig voorbehoud te weigeren ook maar enige macht toe te kennen aan iets of iemand anders dan God Zelf. Ken geen macht toe aan de wereld der verschijnselen, noch aan een oord, een persoon, een bacil of een ding.
- Wat het probleem, moeilijkheid of aandoening ook moge zijn, keer het de rug toe en houd uzelf voor vol overtuiging en gevoel: "God bestaat en Zijn genezende kracht doorstroomt nu en hier door mij heen om mijn hele wezen te genezen en mij nieuwe energie en nieuwe vitaliteit te schenken.
- God danken voor de gelukkige oplossing. Wees er blij om alsof het al een feit is en zeg: "Vader, ik dank u voor deze volmaakte verhoring; ik weet dat u er nu aan werkt. ik heb in gedachten de zoom van Uw kleed aangeraakt en weet dat de reactie van Gods almacht en tegenwoordigheid niet zal uitblijven. Het is geweldig!"
Vereenzelvig u mentaal en emotioneel met uw verlangen en leef vanuit de veronderstelling dat uw gebed al is verhoord; het resultaat zal niet uitblijven.
Vraag de Oneindige Intelligentie u te openbaren wat u weten moet. Dat zal zonder twijfel gebeuren. Gelooft dat gij het hebt ontvangen en het zal u worden gegeven.
Bid op de juiste manier: "Gods wil manifesteert zich in mijn leven als harmonie, vrede, geluk, overvloed, liefde, volmaakte gezondheid en goddelijke expressie."
Hij die volhoudt zal uiteindelijk altijd worden gehoord.
Er is altijd een oplossing voor elk probleem. Doe een beroep op de Oneindige Intelligentie, dan zult u antwoord krijgen (Intelligentie: onderbewustzijn volgens de schrijver).

4. Gezondheid
Doordring uzelf van de grote waarheid dat geen enkel persoon, situatie of omstandigheid u ziek, ongelukkig, eenzaam of arm kan maken.
Het struikelblok voor onze gezondheid, ons levensgeluk en ons welslagen is altijd in onze eigen geest te vinden.
Het grote struikelblok voor onze gezondheid, onze prestaties en ons geluk, bevindt zich altijd in onze eigen geest. Omgekeerd zal een gebrek aan waarachtig spiritueel inzicht tot uiting komen in alle mogelijke moeilijkheden en tegenslagen.
Dat waarvoor wij vrezen, overvalt ons.

5. Geweten [eigenlijk: plicht]
Het 'geweten' is een gevoel in uw innerlijk, sprekend met de stem van anderen; vaak is het de stem van onwetendheid en angst, van bijgeloof en van onjuiste overtuigingen, die uw ouders of leraren u hebben ingeprent (...)
Laat u niet beheersen en leiden door uw geweten. Doe steeds een beroep op de oneindige intelligentie als u hulp en leiding nodig hebt. Deze Gids wijst u altijd de weg naar het leven.

6. God
Gods liefde omringt mij.
 Gods vrede vervult mijn ziel. 
Gods licht wijst mij de weg.
 Gods leiding helpt mij voort.
 Gods schoonheid doordringt mij.
 God bevordert mijn welzijn in alle opzichten.
Als God voor mij is, zal iedereen voor mij zijn.
indien mijn ogen gericht zijn op U, kruist geen kwaad mijn pad.
Gods wil is in mijn leven werkzaam.
Gods plan verwerkelijkt zich in mijn leven.
Bij God zijn alle dingen mogelijk.
(Hier wordt van 'God' gesproken, maar in feite gaat het volgens de schrijver dus om je eigen onderbewustzijn. Verderop in het boek staat ook vermeld dat de kracht die geput wordt, afhangt van je eigen mogelijkheid de wisselwerking tussen je bewuste en onbewuste te ontdekken/bewerkstelligen.)

7. Tijd
Het enige wat er toe doet is dit moment. Het verleden is dood.
Als iets eindigt, begint er altijd iets nieuws.
Alles op dit ondermaanse is veranderlijk en tijdelijk van aard.
Alle uiterlijke dingen zijn onderhevig aan veranderingen.

8. Levensloop
De bewustwording van de aanwezigheid van God en Zijn Kracht in uw innerlijk en van uw eigen vermogen op die goddelijke kracht af te stemmen, zullen u in staat stellen leiding, harmonie ordening en overvloed in uw leven te verwerven.
Bedenk steeds dat de scheppende Almacht in uw innerlijk huist en niet in uw levensomstandigheden, situaties, gebeurtenissen of de uitspraken en handelingen van andere mensen.
in iedere tegenslag ligt het zaad van een kans opgesloten.
De angstvalligen moeten de dingen doen waarvoor zij bang zijn, dan kunnen zij ervan verzekerd zijn dat hun angst vervluchtigt. in het spel van het leven behoren wij onze winst met blijdschap en ons verlies met een glimlach te accepteren.
Wie God in zijn innerlijk vindt, wordt van al zijn verdriet en kommer bevrijd (hiermee wordt dus bedoeld: iemand die in staat is de wisselwerking tussen zijn bewuste en onbewuste te bespelen, enz.) Bedenk steeds dat al het uitwendige slechts een gevolg is, in plaats van oorzaak.
Denk niet aan wat vroeger gebeurde en let niet op wat toen is geschied: "... vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods."

9. Opvoeding
U weet dat ieder mens geneigd is datgene op anderen te projecteren dat hij in zijn eigen innerlijk voelt.
Zegt tegen uw kinderen: "Je ouders hebben de waarheid in pacht; jij moet geloven wat wij jou voorhouden; je mag nooit zelf denken; je moet onze dogma's slikken óf stikken." De kans is groot dat alles wat zo'n ouder zijn kind bijbrengt, een leugen is. Een kind dat zo is geconditioneerd, zal, als het later één van deze domme, groteske taboes schendt, worden geplaagd door een levensgroot schuldcomplex en door angst, angst die hem of haar ertoe brengt zichzelf te gaan straffen.


terug naar de woordenlijst N

terug naar het weblog^