Parapsychologie ('para': naast, dus naast de psychologie)


De parapsychologie onderzoekt 'paranormale' verschijnselen, dat zijn verschijnselen die letterlijk 'naast de normale' staan. Het gaat daarbij om een groep ervaringen en verschijnselen die bekend zijn, sinds zij door de mens op afbeeldingen konden worden weergegeven of op schrift worden gesteld. Door de eeuwen heen en over de hele wereld hebben mensen dit soort van ervaringen en verschijnselen meegemaakt en er waarde aan gehecht.
Paranormale verschijnselen staan letterlijk naast de 'normale' verschijnsel (zoals ze van hieruit worden genoemd). Het zijn verschijnselen die samenhangen met het voor mystici ervaarbare feit, dat naast deze stoffelijke ook een geestelijke wereld bestaat en dat er naast het stoffelijke lichaam ook een geestgedaante is. De geestgedaante is het voertuig voor de geest in die geestelijke wereld. Door de wisselwerking tussen beide werelden ontstaan paranormale verschijnselen.
Het betreft daardoor voorvallen die niet door de huidige, eenzijdig op de stof ingestelde, materialistische natuurwetenschappen kunnen worden verklaard en daarom worden verworpen. Het getuigt echter van een onwetenschappelijke houding dit soort van ervaringen als niet ter zake doende te negeren en als verbeelding terzijde te stellen, als zij niet in het wereldbeeld passen: ieder verschijnsel is een ervaarbare gebeurtenis en moet als zodanig worden geëerbiedigd.
Deze eenzijdige kijk op deze stoffelijke wereld wordt veroorzaakt, doordat de menselijke geest, het levende, zich hier moet verbinden met de stof, het niet levende, het tegendeel van zichzelf, waardoor de geest hier zichzelf niet kan zijn en daardoor onbewust wordt van het bestaan van zichzelf. Daardoor is de mens hier schijnbaar aan zichzelf overgelaten en daardoor in de gelegenheid zelf zijn eigen zelfstandigheid te verwerkelijken, doordat voor het oplossen van zich aandienende vraagstukken de eigen geestelijke vermogens zelfstandig moeten worden gebruikt.

Het parapsychologische onderzoeksgebied omvat de volgende verschijnselen:
- mystieke, religieuze ervaringen, visioenen en extase: een groot aantal mystici en religieuzen in verleden en heden hebben een overweldigende hoeveelheid mystieke en religieuze literatuur aan de mensheid nagelaten, waarvan de waarde altijd zal worden ingezien;
- dromen: gedachten of gevoelens in de vorm van beelden die tijdens de slaap in de eigen binnenwereld worden gezien, doordat de geest dan geheel is ingekeerd; de beelden kunnen uit het eigen geheugen komen of uit de geestelijke wereld; ook kunnen door gedeeltelijke uittreding ervaringen worden opgedaan in de geestelijke wereld;
- telepathie: de buitenzintuiglijke overdracht van gedachten of gevoelens tussen personen, wat niet alleen tussen twee mensen, maar ook in grote groepen tijdens een bijeenkomst kan optreden;
- ingevingen en voorgevoelens: inzichten die de mens plotseling, schijnbaar vanuit het niets invallen; het optreden van een vage, onbestemde gemoedstoestand, maar die wel de besluitvorming beïnvloedt;
- helderziendheid: in die geestestoestand worden naast deze stoffelijke wereld tegelijkertijd ook toestanden of voorvallen in de geestelijke wereld gezien, zowel dichtbij als veraf;
- voor- en naschouw: bij helderziendheid kan sprake zijn van voorschouw en naschouw; bij voorschouw (voorkennis) wordt het verloop van een gebeurtenis in de toekomst gezien en voorspeld; bij naschouw wordt gezien hoe een gebeurtenis in het verleden heeft plaatsgevonden;
- helderhorendheid: in die geestestoestand wordt in de eigen binnenwereld, buiten de zintuigen om, gehoord wat een bezoekende geest vanuit de geestelijke wereld over wil brengen; daarbij kan die geest al dan niet ook helderziende worden waargenomen;
- psychokinese: het vermogen om op onzichtbare wijze bestaande voorwerpen te laten bewegen;
- levitatie: verheffen, het vermogen het lichaam te laten zweven; in India wordt dit tot de sidhi's (paranormale vermogens) gerekend; honderden heiligen vertoonden dit verschijnsel tijdens extase, zoals Theresa van Avila;
- bilocatie: het vermogen op twee plaatsen tegelijkertijd aanwezig te zijn; het behoort ook tot de sidhi's, veel heiligen vertoonden dit verschijnsel en van Pater Pio is een geval beschreven;
- materialisatie en dematerialisatie: het ongemerkt verschijnen of verdwijnen van voorwerpen;
- reïncarnatie of beter wedergeboorte: de menselijke geest kan meerdere keren op aarde in een nieuw lichaam worden geboren; herinneringen aan vorige levens zijn in meerdere gevallen onderzocht en beschreven;
- geestverschijningen: engelen, geestelijke begeleiders of overledenen die zich vanuit de geestelijke wereld aan de mens die nog op aarde is, kenbaar maken en daarbij zinvolle mededelingen kunnen doen - de engelen ontlenen daaraan zelfs hun naam: angeloi, boodschappers;
- uittredingservaringen: de menselijke geest wordt losgemaakt (door een ingrijpende gebeurtenis of door begeleiders) van zijn stoffelijke voertuig op aarde, het lichaam en maakt in zijn geestelijke voertuig, de geestgedaante, ervaringen en reizen mee in de geestelijke wereld; door zich in de geestelijke wereld weer naar de plaats te begeven waar in de stoffelijke wereld het lichaam wacht, vindt een intrede plaats;
- nabij-de-dood- of bijna-doodervaringen: hierbij wordt het uittreden veroorzaakt door een ernstige ziekte of door het gedeeltelijk stilleggen van de hersenen door een narcose tijdens operatie; een uittreding kan ook op gang worden gebracht door drugsgebruik;
- zinvolle samenloop van omstandigheden of ervaringen door een schijnbaar 'toeval' (dat, wat ons 'toe-valt' vanuit de geestelijke wereld), ook synchronistische ervaringen genoemd.
De huidige mens, die nu de toestand meemaakt het diepst in de stof te zijn verzonken (getuige de uitspraak: "Wij zijn ons brein."), kan niet anders dan deze gebeurtenissen als louter toeval te zien.


terug naar het overzicht P

terug naar het weblog^