het uitgekeerde voelen


Het gevoelsvermogen is in het algemeen de zin voor liefde en goedheid, zorgzaamheid, eendracht en samenwerking. Als het voelen op eenzijdige wijze in de persoonlijkheid tot ontwikkeling komt samen met de uitgekeerde instelling, dan is de geestelijke werkzaamheid gericht op het vormen van een gevoelsband met personen in de wijde omgeving. Het uitgekeerde voelen is het voelen voor de ander.

De uitgekeerd voelende persoon: streeft naar aanpassing en overeenstemming, naar dienstbaarheid en samenwerking; spreekt gevoelsoordelen in de vorm van in- of ontstemming meteen naar anderen toe uit; is gemakkelijk in de omgang met anderen; heeft een goed ontwikkeld aanpassingsvermogen; kan niet leven zonder vriendschapsbanden; vindt het van belang door anderen aardig te worden gevonden; heeft het gevoel het de anderen naar de zin te moeten maken en hen te behagen, waardoor niet 'nee' kan worden gezegd; voelt zich verantwoordelijk voor de gemoedsgesteldheid van anderen en streeft daardoor naar het opbouwen van een goede sfeer (de gastvrouw); richt zich naar de gevoelens van anderen, waardoor het eigen gevoelsleven wanordelijk is; is voor het zelfgevoel afhankelijk van anderen voor wie kan worden gezorgd; is gericht op het verzorgen en aanmoedigen van anderen, maar heeft voor zichzelf ook behoefte aan liefde en aanmoediging, wat echter wordt verdrongen omdat anderen in het middelpunt moeten staan; draagt de eigen gevoelens en behoeften op anderen over; neigt ernaar meer rekening te houden met de ander en daardoor zichzelf aan de ander te onderwerpen of zich op te offeren (de verpleegkundige, maatschappelijk werker).

Van de overige vermogens kunnen het waarnemen en willen ook ontwikkeld zijn, maar zij worden gebruikt voor de doeleinden van de uitgekeerd voelende persoon.

De tegendelen van het uitgekeerde voelen, het denken en de ingekeerde instelling komen het minst tot ontwikkeling, zijn min of meer onbeheerst gebleven, waardoor de zekerheid van het zelfstandige denken ontbreekt en de uitgekeerd voelende persoon ook: innerlijk onzeker is en beïnvloedbaar; angst heeft voor eenzaamheid en naar een houvast zoekt; onnadenkend vanuit het gevoel kan handelen, waardoor ingewikkelde tussenmenselijke verstandhoudingen kunnen ontstaan.
Wordt een uitgekeerd voelende persoon gevoelsmatig gekwetst, wat niet zelden gebeurt, dan kan het onontwikkelde denken tot uiting komen in scherpe, koele en onredelijke, op de persoon gerichte veroordelingen, die de aanleiding zijn voor bittere strijd en verwijdering.

In de numerologie wordt deze persoonlijkheid beschreven bij het getal twee (enneagram: twee),
in de grote arcana van de Tarot bij de Priesteres (Hogepriesteres)
en in de kleine arcana bij de Koning en de Ridder van Bekers
en Munten 2, Zwaarden 2, Bekers 2 en Staven 2.


terug naar de woordenlijst V

terug naar Pythagoras 2^