Voorwoord


De vier onderstaande voordrachten over Theosofie welke hierbij het Nederlandsch publiek worden aangeboden, zijn door Mevrouw Annie Besant, L.T.V., in verschillende steden van ons land gehouden in den loop van de maand Januari, 1898.

De Theosofie en haar leeringen - Vier voordrachten door Dr. Annie Besant
1. De Leeringen der Theosofie beschouwd uit een geschiedkundig oogpunt
2. De Leeringen der Theosofie beschouwd uit een wetenschappelijk oogpunt
3. Esoterische Christendom
4. Het verhaal van den Christus
Met een nabeschouwing

In snelschrift opgeteekend is het gesprokene woordelijk weergegeven; slechts in de voordracht over Esoterisch Christendom zijn enkele toespelingen op Bijbelplaatsen weggelaten waar die alleen van toepassing waren op de Engelsche vertaling van den Bijbel (Mevrouw Besant sprak in het Engelsch) en niet op de van deze afwijkende Nederlandsche; die uitlatingen zijn alle van ondergeschikt belang. Aangehaalde werken of Bijbelplaatsen zijn in een noot aan den voet van de bladzijde aangeduid.

Een vijfde voordracht is, daar zij niet aansluit bij het aaneengeschakeld geheel van de vier in dit boekje vervatte, afzonderlijk uitgegeven onder den titel: Levenstoestanden na den dood.

Waar 'goddelijk weten' staat werd door de spreekster 'divine wisdom' gezegd.
De voordracht 'Het verhaal van den Christus' werd gericht tot een uitsluitend uit leden der Theosofische Vereeniging bestaand gehoor. De vragen naar aanleiding van deze voordracht gedaan, worden met de daarop door Mevrouw Besant gegeven antwoorden opgenomen in het Maandblad 'Theosophia'.

Enkele beknopte inlichtingen aangaande de Theosofische Vereeniging zijn ter wille van belangstellenden in een Aanhangsel aan dit werkje toegevoegd.
J.J. Hallo Jr., Haarlem, Maart 1898


terug naar het literatuuroverzicht


^