23 Po - De versplintering; Bo - Vervallen

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 1


Wilhelm Huang
䷖  23 Po - De versplintering ䷖  23 Bo - Vervallen
De volgorde Volgorde van de gua
Als men de opschik te ver drijft, put het welslagen zich uit. Wanneer de verfraaiing buitensporig wordt, komt schoonheid aan zijn einde.
Daarom is het volgende teken: de versplintering. Na verfraaien volgt derhalve vervallen.
Versplintering betekent verval.
Vermengde tekens
Versplintering betekent rotting, ontbinding.
Het oordeel Oordeel
De versplintering. Het is niet bevorderlijk waar ook heen te gaan. Vervallen. Ongunstig om ergens naar toe te moeten gaan.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
De versplintering beduidt verval. Vervallen is verrotten.
Het weke verandert het vaste. De wijkende willen de vaste veranderen.
Het is niet bevorderlijk waar ook heen te gaan: de lageren groeien. Ongunstig om ergens naar toe te gaan. Kleine mannen groeien en strekken zich uit.
Overgave en stilstand zijn het gevolg van de beschouwing van het beeld. Handel overeenkomstig de situatie en blijf stil. Het beeld beschouwend,
De edele slaat acht op de wisseling van afname en toename, begrijpt de superieure mens de afwisseling van toename en afname,
van volheid en leegte; want zo is de loop des hemels. tevens de afwisseling van volheid en ledigheid. Het is de Dao van de hemel.
Het beeld Commentaar op het beeld
De berg rust op de aarde: het beeld van de versplintering. Berg erodeert tot vlak bij de aarde. Een beeld van verrotten en vervallen.
Zo kunnen de hogeren alleen door rijke gaven aan de lageren In overeenstemming hiermee, wordt wat boven staat goedgezind jegens dat wat onder ligt
hun positie verzekeren. alsof men huizen bouwt op solide funderingen.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginzes:
a. Het bed wordt versplinterd bij de poot.
1. Begin zes
Verval aan de poot van het bed. Erosie.
De standvastigen worden vernietigd. Onheil. Standvastig zijn: tegenspoed.
b. Het bed wordt versplinterd bij de poot, Verval aan de poot van het bed. Erosie.
om de lageren te vernietigen. Het begint onderaan.
Zes op de tweede plaats:
a. Het bed wordt versplinterd aan de rand.
2. Tweede zes
Verval van het ledikant. Erosie.
De standvastigen worden vernietigd. Onheil. Standvastig zijn: tegenspoed.
b. Het bed wordt versplinterd aan de rand, Verval van het ledikant.
omdat men geen kameraden heeft. Gebrek aan bondgenoten.
Zes op de derde plaats:
a. Hij versplintert zich met hen. Geen blaam.
3. Derde zes
Vervallen. Zonder blaam.
b. Hij versplintert zich met hen. Geen blaam. Vervallen. Zonder blaam.
Hij verliest de buurman boven en beneden. Hij kapt boven en onder de relatie af.
Zes op de vierde plaats:
a. Het bed wordt versplinterd tot op de huid. Onheil.
4. Vierde zes
Vervallen: de huid op het bed. Tegenspoed.
b. Het bed wordt versplinterd tot op de huid. Onheil. Vervallen: de huid op het bed.
Dat is een ernstig ongeluk en het is al zeer dichtbij. Onheil is nabij.
Zes op de vijfde plaats:
a. Een school vissen. Door de paleisdames komt gunst. Alles is bevorderlijk.
5. Vijfde zes
Een streng vissen. Begunstigt hen alsof hij hofdames begunstigt. Niets is ongunstig.
b. Door de paleisdames komt gunst. Dat is ten slotte geen fout. Een streng vissen. Begunstigt hen alsof hij hofdames begunstigt. Uiteindelijk zonder blaam.
Bovenste negen:
Een grote vrucht ligt nog onaangeroerd.
6. Bovenste negen
Een groot stuk fruit is niet gegeten.
De edele krijgt een rijtuig. De superieure mens ontvangt een rijtuig.
Het huis van de gemene wordt versplinterd. Het huis van de inferieure mens valt.
b. De edele krijgt een rijtuig, De superieure mens ontvangt een rijtuig.
hij wordt door het volk gedragen. Hij wordt gedragen door het volk.
Het huis van de gemene wordt versplinterd;
hij is definitief onbruikbaar.
Hij eindigt zonder betrekking.

terug naar de hexagrammen


^