Vergelijking van de I Tjingvertalingen van Wilhelm en Huang

Om zoveel mogelijk over de tekst van de oorspronkelijke I Tjing-schrijvers uit de oudheid te kunnen beschikken, heb ik de vertalingen van beide onderstaande schrijvers in het overzicht naast elkaar gezet.
Wilhelm, Richard, I Tjing, L.J. Veen, Amsterdam, 1950
Huang, Alfred, I Ching, Altamira-Becht, 2000


Afdeling 1

1. Tjièn - Het Scheppende
2. Koen - Het Ontvangende
3. Tsjoen - De Aanvangsmoeilijkheid
4. Meng - De Onwetendheid
5. Siu - Het Wachten, De Voeding
6. Soeng - De Strijd
7. Sje - Het Leger
8. Pi - De Aaneengeslotenheid
9. Siau tsjoe - Temmende kracht van het kleine
10. Lu - Het Optreden
11. Tai - De Vrede
12. Pi - De Stilstand
13. Toeng Zjen - De Gemeenschap met mensen
14. Ta joe - Het Bezit van het grote
15. Tjièn - De Bescheidenheid
16. Ju - De Geestdrift
17. Swei - Het Navolgen
18. Koe - Het Werk aan het bedorvene
19. Lin - De Toenadering
20. Kwan - De Beschouwing, De Aanblik
21. Sje He - Het Doorbijten
22. Pi - De Schoonheid, De Bekoorlijkheid
23. Po - De Versplintering
24. Foe - De Terugkeer, Het Keerpunt
25. Woe Wang - De Onschuld, Het Onverwachte
26. Ta Tsjoe - De Temmende kracht van het grote
27. I - De Mond, De Voeding
28. Ta Kwo - Het Overwicht van het grote
29. Kan - Het Onpeilbare, Het Water
30. Li - Het Zich-hechtende, Het Vuur
Afdeling 2

31. Sièn - De Inwerking, Het Hofmaken
32. Heng - De Duurzaamheid
33. Toen - De Terugtocht
34. Ta Tsjwang - De Macht van het grote
35. Tjin - De Vooruitgang
36. Ming I - De Verduistering van het licht
37. Tjia Zjèn - Het Gezin, De Clan
38. Kwéi - De Tegenstelling
39. Tjièn - De Hindernis
40. Siè - De Bevrijding
41. Soen - De Vermindering
42. I - De Vermeerdering
43. Kwai - De Doorbraak, De Vastberadenheid
44. Kow - Het Tegemoetkomen
45. Tswéi - Het Verzamelen
46. Sjeng - Het Omhoogdringen
47. Koen - De Benauwenis, De Uitputting
48. Tjing - De Waterput
49. Ke - De Omwenteling, Het Ruien
50. Ting - De Spijspot
51. Tsjen - Het Opwindende, De Donder
52. Ken - Het Stilhouden, De Berg
53. Tjièn - De Ontwikkeling, De Geleidelijke Vooruitgang
54. Kwéi méi - Het Huwende Meisje
55. Feng - De Volheid
56. Lu - De Zwerver
57. Soen - Het Zachtmoedige, Indringende, Wind
58. Twéi - Het Blijmoedige, Het Meer
59. Hwan - De Oplossing
60. Tjiè - De Beperking
61. Tsjoeng Foe - De Innerlijke Waarheid
62. Siau Kwo - Het Overwicht van het kleine
63. Tji tji - Na de Voleinding
64. Wéi tji - Voor de Voleinding


Richard Wilhelm
Richard Wilhelm was als zendeling en sinoloog werkzaam in China in het begin van de 20e eeuw. In nauwe samenwerking met Chinese geleerden van de 'oude school', ondernam hij een vertaling van de I Tjing in het Duits. Als wijsheidsboek bevat het duizenden jaren aan Chinese wijsheid en het is de gemeenschappelijke grondslag van het Tauïsme en Confusianisme, twee denkwerelden waarvan Wilhelm de eigenheid volledig eerbiedigde. Hij liet de I Tjing geheel zélf spreken.

Alfred Huang kreeg zijn onderricht in de I Tjing van een oude Chinese geleerde voor hij naar Amerika vertrok. Daar nam hij zijn vertaling ter hand na daartoe door zijn geestelijke begeleider te zijn aangespoord.

Het Chinees is een beeldspraak; het is een vorm van 'analogisch' denken, in tegenstelling tot het 'logische' denken van de Westerse cultuur. Het oude Chinees van de I Tjing kent slechts weinig karakters, waardoor die meerdere betekenissen hebben; bovendien kende het oude Chinees geen interpunctie. Daardoor zijn meerdere vertalingen mogelijk, wat in de veelheid aan hedendaagse, afwijkende vertalingen is terug te vinden.
Huang nam zich voor zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst te blijven. Hij acht ook de commentaren van Confucius onmisbaar om de strekking van de I Tjing goed te begrijpen. Zelf vond hij de vertaling van Wilhelm de beste die hij kende. Vanuit geestkundig gezichtspunt is dat ook mijn mening.


Doordat de browsers en de verschillende besturingssystemen de tekst op hun eigen wijze op het scherm weergeven, zijn er helaas onregelmatigheden mogelijk tussen de linker en rechter kolom.
Het blijkt dat alleen Safari en Chrome onder Macintosh grafisch in staat zijn de hexagrammen weer te geven m.b.v. de HTML-code daarvoor. De andere browsers laten een rechthoekje zien.


terug naar het literatuuroverzicht


^